Церква, зведена цим світом

Дата: 59-0628M | Тривалість: 1 год. 16 хв. | Переклад: VGR
Джефферсонвілль, Індіана, США
E-1 Ісуса Христа, Його Сина, і дав нам все безкоштовно у Христі. Ми вдячні Тобі, Господи, за ці привілегії, що даровані нам цією найвищою Жертвою, яку Ісус приніс за нас на Голгофі, що примирила нас, повернувши до спілкування та до ласкавих стосунків з Тобою, щоб нам мати цю розраду, від усвідомлення, що написано: “Якщо ви перебуватимете в Мені, і Мої Слова — в вас, можете прохати чого побажаєте — і станеться вам”. Отож, ми дуже вдячні за це і молимо, щоб Ти дав нам віру вірити в це всім, що є в нас.E-1 Jesus Christ, His Son, and has given us all things freely in Christ... We are grateful to Thee, Lord, for the privileges that we are granted by this great supreme Sacrifice that Jesus gave for us at Calvary, that it reconciled us back into fellowship and to favor with Thee, that we might have this consolation of knowing that it's written, "If ye abide in Me, and My Words in you, you can ask what you will and it shall be done unto you." Now, we're grateful for this, and pray that You'll give us faith to believe it with all that's in us.
E-2 Тепер дай нам відкласти, Господи, кожну тяготу цього дня, кожну турботу цього життя, починаючи від придверника до пастора, щоб у нашому розумі не було зараз нічого, окрім того, щоб чекати, побожно прислух?тися, що Дух Святий промовить до нас, щоб нам досягти чогось доброго, пізнати більше від Тебе, через наше зібрання. Бо, Господи, справді, ось чому ми прийшли цього спекотного дня. Промовляй до нас через Твоє живе Слово, і дай живому Слову жити в нас та перебувати в нас, щоб нам виковуватися та уподібнюватися не цьому світу, але змінюватися відновленням нашого духа, у подобу Сина Божого. О-о, наші серця тремтять, коли ми подумаємо, і радість затоплює наші душі — знати, що ми можемо бути названі синами та доньками Бога. Ми стоїмо на сам?й межі Його другого Приходу, і всі народи та царства дрижать під нашими ногами, всі речі цього світу тануть на очах, але знаємо, що одного дня Він прийде і візьме нас до Царства, де ніколи не буде кінця, тобто, воно ніколи не захитається. І подумати тільки, що ми тепер п?ддані того Царства! О Боже, вчини обріз?ння нашому серцю і вухам сьогодні, Святим Духом, через омиття водою Слова. Бо ми просимо це в Його Ім’я та заради Його слави. Амінь.E-2 Now, let us lay aside, Lord, every toil of the day, every care of this life, all the way from the janitor to the pastor, that there would be nothing in our minds now, but be waiting, listening reverently for the Holy Spirit to speak to us, that we might accomplish something good, to know more of Thee, by our gathering together. For, Lord, truly that's why we come on this hot day. Speak to us through Thy living Word, and let the living Word dwell in us and abide in us, that we might be shaped and formed, not to the world, but be transformed by the renewing of our spirit into the form of the Son of God.
Oh, our hearts tremble when we think, and the joy floods our souls to know that we can be called sons and daughters of God. And we stand on the very brim of His second coming, and all nations and kingdoms quivering under our feet, all things of the world is vanishing, but knowing that someday He shall come and shall take us to a Kingdom where there shall never be an end, or, it'll never be moved. And to think that we are now the--the subjects of that Kingdom O God, circumcise our heart and ears today by--by the Holy Spirit, through the washing of the water of the Word. For we ask it in His Name and for His glory. Amen.
E-3 Я бажаю наблизитися цього ранку до цієї теми. Бо, я збирався говорити про дещо інше, якби мало бути служіння зцілення, але ми оголосили, що молитовні картки будуть роздаватися о восьмій, до восьмої тридцяти чи до дев’ятої години. І я просто…Біллі декілька хвилин тому підійшов до будинку і він сказав, що тут майже нікого не було, тому він не роздавав молитовні картки. Тож ми…я подумав про те, щоб взяти цю тему, для виправлення церкви. І я хочу говорити на тему: Церква, зведена цим світом. Я хочу зараз прочитати дещо з Книги Суддів, з 16-го розділу, починаючи з 10-го вірша.
І сказала Деліла Самсонові: Оце ти глумився з мене та говорив мені неправду. Розкажи ж мені тепер, в чому тебе можна зв’язати?
А він їй сказав: Якщо ти зв’яжеш мене новими суканими шнурами, що не були ще в роботі, то я ослабну й стану як кожен з людей.
І взяла Деліла нові шнури та й зв’язала його ними, і сказала до нього: Филистимляни на тебе, Самсоне. А засідка сиділа в іншій кімнаті. І він зірвав їх зі своїх плечей, немов нитки.
І сказала Деліла Самсонові: Досі ти глумився з мене та говорив мені неправду. Розкажи ж мені, як тебе можна зв’язати? А він їй сказав: Якщо утчеш…сім кучерів моєї голови з основою.
І вона прибила їх ткацькими клинк?ми, та й сказала до нього: Филистимляни на тебе, Самсоне. І схопився він зі сну свого та й вирвав ткацькі клинки тканини та основу.
І сказала вона до нього: Як же ти кажеш: кохаю тебе, а в серці своєму не зі мною? Оце вже втретє ти поглумився з мене, і…сказав мені, в чому твоя велика сила; і не сказав мені, в чому твоя велика сила.
І сталося, коли вона надокучала йому своїми словами щодня та напирала на нього, то знетерпеливилася душа його на смерть.
І розповів він їй усе серце своє та й сказав їй: Бритва не торкалася моєї голови, бо я Божий назорей від утроби своєї матері. Якщо мене оголити, то відступить від мене сила моя, і я ослабну й стану, як інша людина.
І побачила Деліла, що він розповів їй усе своє серце, і послала й покликала…филистимських володарів, говорячи: Прийдіть і цим разом, бо він відкрив мені все своє серце. І прийшли до неї филистимські володарі та відшукали гроші, тобто, принесли гроші в її руки.
А вона приспала його в себе на колінах і покликала чоловіка і він наказав оголити йому сім кучерів голови його; і…став він слабнути, і відступила від нього сила його.
І сказала вона: Филистимляни на тебе, Самсоне. І збудився він зі сну свого та й сказав: Вийду я, як і раніше, і стрясуся. А не знав він, що Господь відступився від нього.
E-3 I wish to approach the subject this morning. For I was going to speak on something a little different if there was to be a healing service, but we announced that the prayer cards to be give out at eight, till eight-thirty or nine o'clock. And I just... Billy come up to the house a few minutes ago and he said there was hardly anyone here, so he didn't give out prayer cards. So we'll... I thought of taking this text for a correction of the church. And I want to speak on the subject of "A Deceived Church By The World." I wish to read some now out of the Book of Judges the 16th chapter, beginning with the 10th verse.
And Delilah said unto Samson, Behold, thou hast mocked me, and told me lies: now tell me, I pray thee, wherein thy mightest be bound.
And he said unto her, If thou bind me fast with new ropes that never were occupied, then shall I be weak, and be as another man.
Delilah therefore took new ropes and bound him therewith, and said unto him, The Philistines be upon thee, Samson. And there was liers in wait abiding in the chamber. And he brake them from off his arms like as threads.
And Delilah said unto Samson, Hitherto thou hast mocked me and told me lies: tell me where thy mightest be bound. And he said unto her, If thou weavest... seven locks of my head with a web.
And she fastened it to the pins, and said unto him, The Philistines be on thee, Samson. And he awakened out of his sleep, and went away with the pins of the beams, and with the web.
And she said unto him, How canst thou say, I love thee, when in thine heart is not with me? thou hast mocked me these three times, and hast... told me wherein thy great strength lies; and hast not told me wherein thy great strength lieth.
And it came to pass, when she had pressed him daily with her words, and urged him, so that his soul was vexed unto death;
And he told her all his heart, and said unto her, There has not come a razor upon my head; for I have been a Nazarite unto God from my mother's womb: if I be shaven, then my strength will go from me, and I shall become weak, and be like another man.
And when Delilah saw that he had told her all his heart, she sent and called... the lords of the Philistines, saying, Come up this once, for he has showed me all his heart. And the lords of the Philistine came up unto her, and sought money in, or brought money into her hand.
And she made him sleep upon her knees; and she called for a man, and he caused him to shave off the seven locks of his head; and... begin to afflict him, and his strength went from him.
And she said, The Philistines be upon thee, Samson.
And he awoke out of his sleep, and said, I will go out as at other times before, and shake myself. And he wist not that the LORD had departed from him.
E-4 Тепер я бажаю прочитати, як текст для цієї теми, що знаходиться у Книзі Об’явлень, в 2-му розділі, починаючи з 21-го та по 23-й вірш.
І дав Я їй був часу, щоб вона покаялася в своїй розпусті, та вона не покаялася.
Ось Я кину її на ложе, та тих, що чинять розпусту з нею, у велику біду, коли тільки не покаються вони у своїх вчинках.
А дітей її поб’ю Я смертю; і пізн?ють усі церкви, що Я є Той, Хто вивіряє нирки й серця, і кожному з вас Я віддам по ділам вашим.
Нехай Господь додасть Своїх благословінь до читання Його Слова.
E-4 Now, I wish to read, for a text for this subject, found over in the Book of Revelations the 2nd chapter, beginning with the 21st and the 23rd verses.
And I gave her space to repent of her fornications; and she repented not.
Behold, I will cast her into a bed, and them that commit adultery with her into great tribulation, except they repent of their deeds.
And I will kill her children with death; and all the churches shall know that I am he which searcheth the reins and hearts: and I will give unto every one of you according to your works.
May the Lord add His blessings to the reading of His Word.
E-5 Самсон, багато в чому подібний до церкви, почав правильно. Він вирушив у правильному напрямку. Він почав, і його було названо відважним лицарем. Він вирушив, служачи Господу, додержуючись Його Слів та виконучи Його Заповіді. І це було в чомусь подібне до церкви. Вона почала з, як ми сказали б, як кажуть у цьому світі — пішла з правильної ноги. Вирушила, щоб дотримуватися Заповідей Господніх. І поки Самсон йшов за Господом — Господь застосовував Самсона.E-5 Samson, great deal like the church, started off right. He started off in the right direction. He started off and was called a mighty man of valor. But he started out serving the Lord in keeping His Words and doing His commandments. And that was somewhat like the church. It started off on, as we would say, as a world expression, started on the right foot, started to keep the commandments of the Lord. And as long as Samson followed the Lord, the Lord used Samson.
E-6 Тому що Бог може берегти будь-кого та застосовувати будь-кого, хто йтиме за Ним, бо це Божа справа. Та коли ми звертаємо вбік, відходимо від Божих справ, тоді Бог не може нас більше застосовувати. Коли ми неухильно ходитимемо Заповідями Божими, коли ми не відступатимемо від сторінок Біблії та вклонятимемося за написаним Словом, вклонятимемося Йому в Дусі та в Правді Слова, тоді Бог може використовувати будь-яку окрему особу. Та коли вони наміряються звернути за чимось іншим, тоді Бог не може більше застосовувати ту людину.E-6 For God can keep anyone and use anyone that will follow after Him, for it's God's business. But when we turn to aside away from the things of God, then God cannot use us any longer. When we'll walk steadfastly after the commandments of God, when we'll stay in the pages of the Bible and worship by the written Word, worship Him in the Spirit and in the Truth of the Word, then God can use any individual. But when they take a notion to turn aside after something else, then God cannot use that person any longer.
E-7 Отож, Самсон являє собою дуже яскравий ?браз сьогоднішньої церкви. Коли церква вирушила, Бог міг використовувати церкву, бо церква ревно ходила Заповідями Господніми, дотримувалася всіх Його уставів та Його прав та виконувала всі Його Заповіді. І Бог був з церквою. Але здається, що серед церкви є таке ослабляюче місце.E-7 So Samson makes a--a very outstanding representation of the church of today. When the church started, God could use the church, for the church walked diligently after the commandments of the Lord, kept all of His judgments and His statutes, and done all of His commandments. And God was with the church. But it seems to be that there is such a weakening place amongst the church.
E-8 Пам’ятайте, ми не на прогулянці, але ми на полі битви. Багато хто з людей думає, що коли вони стали Християнами, що це і все, що їм потрібно було зробити, що все навіки вирішено, вони тепер Християни, і все піде як по маслу. Ніколи не беріть собі такого в голову. Бо я став Християнином, щоб битися, битися доброю битвою віри. Я став Християнином, щоб стояти на сам?й лінії фронту. Ми Християнські вояки, і ми маємо бути натреновані та виховані та знати всі прийоми ворога, щоб знати, як зводити укріплення, знати, як воювати в бою. І ми можемо робити це тільки коли Святий Дух відкриє це нам. Ми не можемо взяти собі те, що якийсь інший народ каже нам, коли ми йдемо на війну, щось з їхніх уявлень. Але ми маємо дістати свої власні уявлення, в який бік Святий Дух скерує нас та які уявлення Він дасть нам, бо Він є Головнокомандуючий війська Християн.E-8 Remember, we are not on a picnic, but we're in a battlefield. Many people just think that when they become a Christian that that's all they need to do, that that settles it forever, as they are a Christian and everything's going to come easy. Don't never get that in your head. For I become a Christian to fight, fight the good fight of faith. I become a Christian to get in the battle line. We are Christian soldiers, and we got to be trained, and brought up, and know all the techniques of the enemy, to know how to fortify, to know how to--to fight the fight. And we can only do that as the Holy Spirit will reveal it to us. We cannot take what some other nation tells us when we go to war, some of their ideas. But we got to take our own ideas, the way the Holy Spirit would direct us, and what ideas He would give us, because He is the Commandering Chief of the army of the Christians.
E-9 Самсон чинив добре, він був визначною людиною, поки він не почав, не почав начебто як (ми назвали б це) швендяти де попало, поки він не почав сходити зі своєї території. І церква рухалася добре, і все було гаразд, поки вони не почали сходити зі своєї території. Самсон почав фліртувати. І він фліртував не з ізраїльськими дівчатами, він почав фліртувати з филистимськими дівчатами.E-9 Samson did good; he was a great man until he begin to--begin to kinda (we would call it) scalawag around, until he begin to get off of his own territory. And the church did run well and was all right until they begin to get off of their territory. Samson begin to flirt, and he was not flirting with Israelitish girls; he begin to flirt with a Philistine girls.
And that's somewhat similar to what the church did. It never begin to make love with its own; it got off after unbelievers and begin to flirt with unbelievers. That's where we made our great, and one of the greatest mistakes is when the church begin to do things that wasn't right. It begin to keep, like Samson, bad company.
E-10 І це в чомусь схоже на те, що вчинила церква. Вона не почала шукати любові зі своїми, вона подалася за невіруючими та почала фліртувати з невіруючими. Ось де ми зробили нашу велику та одну з найбільших помилок — це коли церква почала робити те, що неправильно. Вона почала, подібно Самсонові, водитися з нехорошою компанією.E-11 Samson, as long as he was in the company of the Lord's people, he did all right. But when he got to flirting with bad company, then he got in trouble.
And that's the way it is with the church. When the church followed reverently and daily after the leading of the Holy Spirit, God blessed them, and miracles and signs and wonders followed the church. But when it begin to keep bad company with the world... One of the worst things it done, and the first things it done, it begin to organize, breaking up fellowship amongst other believers, because they found out that nations were organized. But this great Gospel is not dedicated to one nation or one peoples. It's dedicated to "whosoever will, let him come," all nations, kindreds, tongues, and people. God never did intend for us to draw a boundary line.
E-11 Самсон, поки він був заодно з Господнім народом, з ним все було гаразд. Та коли він почав загравати з недоброю компанією, тоді він попав у біду.E-13 But man wanted to be like, they compare, or to copy after, go like the--the world does, say the things that they do, make a success the way they were a success. We cannot never be a success doing anything the world does. We can only be a success as we follow after God's statutes and His way of doing things. We can never be by patterning after the world. If the cigarette company has met their greatest success by television, and the beer and the whiskey crowd has made their great success through the contribution of television, that's no sign that the church shall make its success by television. The success of the church lies within the preaching of the Gospel, of the power of God, and the demonstration of the Spirit. We cannot say because that television done such-and-such for the cigarette company and the--and the other companies... We do not have any Scripture to tare--try to compare with them people. And as long as we do, we may draw great numbers of people, but that's not what God ordained us to do. We think because that we're all colors, flying high, great organizations, causing great colorful things to take place, that it's a success. We are dying daily on our feet, spiritually speaking. If we stood ten-million strong this morning, and the Holy Spirit wasn't with us, we'd do well to stand ten strong with the Holy Spirit with us. We cannot compare with the world.
E-12 І отак воно є з церквою. Коли церква день за днем та у побожності йшла за тим, як вів її Святий Дух, Бог благословляв їх, і чуда, та ознаки, та сильні справи супроводжували церкву. Та коли вона почала водитися з нехорошою компанією, з цим світом! Одне з найгіршого, що вона вчинила, і перше, що вона вчинила — вона почала організовуватися, ламаючи братерські стосунки між іншими віруючими, бо вони побачили, що інші народи були організовані. Але ця велична Євангелія не призначена одному народу чи якійсь одній людській спільноті. Її призначення — “кожен, хто бажає — нехай приходить” — всім народам, племенам, язикам та людям. В Бога ніколи не було такого наміру, щоб ми проводили якісь границі.E-14 And one of the first things was the church begin to organize themselves. The first organization was the Catholic church, and then come the Lutheran church. When they organized in the Catholic church to make it an organization, one day there was a cry, "The Philistines is on thee, Samson," and Samson broke the cords of the bounds of the Catholic church, and Martin Luther came forth with the organization.
E-13 Та людям захотілося бути схожими, вони уподібнюються, тобто, копіюють, роблять за чиїмось прикладом, ходять, як ходить цей світ, говорять те, що говорять вони, домагаються успіху тим способом, яким вони досягли успіху. В нас ніколи не буде успіху, якщо робитимемо що-небудь з того, що робить цей світ. Успіх в нас буде тільки тоді, коли ми дотримуватимемося Божих уставів та Його способу чинення всього. В нас ніколи не буде успіху в наслідуванні цього світу. Якщо цигаркова компанія побачила свій найбільший успіх за допомогою телебачення, і ті, що займаються пивом та віскі, досягли великого успіху за підтримкою телебачення, це не є знаком, що церква доб’ється успіху за допомогою телебачення. Успіх церкви полягає в проповідуванні Євангелії, в Силі Божій та в проявленні Духа. Ми не можемо так сказати, що через те, що телебачення зробило ось такі-то й такі-то речі для цигаркової компанії та—та для інших компаній! В нас нема жодного місця Писання, щоб намагатися якось уподібнюватися тим людям. І поки ми уподібнюємося, ми, можливо, притягнемо велику кількість людей, але це не є тим, що призначив нам робити Бог. Ми думаємо, що через те, що в нас все переливається різними кольорами, йдемо на великій висоті, великі організації, проводимо яскраві та гучні заходи, що це і є успіх. Ми помираємо з кожним днем, духовно кажучи! Якби нас цього ранку було десять мільйонів, і Святого Духа не було б з нами, нам цілком вистачило б і десяти, та щоб Святий Дух був із нами. Ми не можемо уподібнюватися цьому світу.E-15 Then they bound the church with another cord as Delilah did. And they begin... Instead of having God-called men, men who were called by the Holy Spirit, maybe didn't know their abc's, but they knowed Christ. Then the church got stylish, and fashioned after the political speakers. And they had to give their preachers doctor's degree, everybody had to be a Doctor of Divinity. That was another cord to bind the church. Men go off and study, each seminary tries to produce a better scholar so that their churches can brag, "Our pastor is a Doctor of Divinity." And what did they do, one try to have more knowledge than the other one. Well, that doesn't mean anything in the sight of God.
E-14 І одним з найпершого було те, що церква почала організовуватися. Першою організацією була католицька церква, а потім з’явилася лютеранська церква. Коли вони організувалися у католицьку церкву, щоб зробити її організацією, одного дня пролунав поклик: “Филистимляни на тебе, Самсоне”, — і Самсон розірвав пута католицької церкви, і Мартин Лютер вийшов з організацією.E-16 And there's no need for any man to try to take his worldly knowledge and ever please God with it. It's an abomination in the sight of God. You'll never please God with the worldly ambitions and knowledge, because it's enmity to God, says the Scripture. He cannot do it.
And each one tries to have all the knowledge. They know just what to do and the words to say, and it becomes just a political speech in the stead of a powerly demonstrated, Holy Spirit message that sinks to the heart of men and discovers the sin. They're trained for political talks, and we don't need that. Paul said, "The Word come to us, not only... or, the Gospel in Word only, but through the power and the manifestation of the Holy Ghost." That brought the Gospel, demonstrating the powers of the Holy Ghost. But all these men go off to seminaries and they learn great education, how they must stand before the people, how they must present themselves, how they must dress, and how they must act; they should never use the wrong grammar. Now, that's all right for a political speech, but we're not after the enchanting words of men. Paul said, "The Gospel that I preach didn't come like that, but it come through the renewing of the--the Holy Ghost and the power of demonstrations." Doesn't come by a right formed speech, that your wisdom would be, or your trust would be in the wisdom of man. But it come through the demonstrations of the power of the risen Christ. That's the Gospel, "To know Him in the power of His resurrection."
E-15 Потім церкву зв’язали іншими путами, як вчинила Деліла. І вони почали…замість того, щоб ставити покликаного Богом мужа, мужа, що був покликаний Святим Духом; може, не знали абетки, але вони знали Христа. Потім церква стала витонченою та взяла собі за взірець політичних ораторів. І їхнім проповідникам повинні були давати “докторські ступені”, кожен повинен був стати доктором богослов’я. Церкву зв’язали іще одними путами. Мужі збочують туди та навчаються, кожна семінарія старається випустити кращих вчених, щоб їхні церкви могли козиряти: “Наш пастор — доктор богослов’я”. І що вони вчинили? Один старається набути більше знань, аніж в іншого. Що ж, в Божих очах це не значить нічого.E-18 Each one tries to think he's a little smarter than the other man, each denomination. The Methodists will say, "We got the smartest men." The Baptist will say, and the Church of Christ, and so forth, they all, "We, we're the smartest. We... Our--our people, we don't let just the ordinary men go out and preach the Gospel." But they handpick them. (O God, have mercy.) Handpick them; if they're indocumated with their certain doctrine, then they put them in the church. God can't touch him in no way. I want somebody to preach to me that's been handpicked by the Holy Ghost, God has raised up, not picked by men or denominations.
All knowledge... They say, "Oh, we know all about it," and some of them doesn't know the first alphabet of the Holy Spirit. They deny It.
E-16 І ні для кого з людей нема жодної потреби намагатися брати свої світські знання та намагатися цим догодити Богові. В очах Божих це гидота! Ти ніколи не догодиш Богові світськими амбіціями та знаннями, бо “це ворожнеча супроти Бога” — каже Писання. Так нічого не вийде.E-20 It reminds me of a little book I read one day in California, about ten years ago. I picked it up in an old bookstore. I forget who was the author, just a little ten cent book, but it had some good sense to it, though it seemed jokingly and cunningly. But I found something in there that sounded like God to me. And one of the little stories started out like this.
One morning in a great chicken pen, there was a certain little rooster that thought he'd had all the knowledge that there was to be known. So he flies up on a box and beat his little bill against the box four or five times, flew back his little head, and crowed like you never heard a rooster crow. And the others, he attracted their attention, and he said, "Ladies and gentlemen of this chicken pen, I would like to speak to you all this morning on some great educational program we have just designed." Said, "I have required a lot of knowledge in my studying," as he pulled his little glasses over his bill. And he said, "I have decided that we chickens can better ourselves by more knowledge. Therefore, I can tell you that where, if we will dig and work in a certain pen or hole, we'll find a certain vitamin that'll make us crow better, prettier feathers. And, oh, I can tell you how we can en-better ourselves in many different ways."
E-17 І кожен намагається знати все. Вони точно знають, що робити та які слова говорити, і це стає просто політичною промовою замість могутнім чином виявленого Послання Святого Духа, що глибоко проникає в серце людини та викриває гріх. Вони натреновані для політичних лекцій, а нам це не потрібно. Павло сказав: “Слово прийшло до нас, не тільки…тобто, Євангелія, не тільки в Слові, але в Силі та проявленні Духа Святого”. Це принесло Євангелію — вияв сили Духа Святого! Але всі ці мужі збочують до семінарій, і вони набувають велику осв?ту, як їм триматися на людях, як їм представлятися, як їм одягатися та як їм поводитися, вони ніколи не повинні послуговуватися неправильною граматикою. Тепер, як для політичної промови — з цим все гаразд, але ми не шукаємо звабливих слів людини. Павло сказав: “Євангелія, яку я проповідую, не прийшла отаким чином, але Вона прийшла через відродження від Духа Святого та Силу проявлення”. Не приходить через правильним чином побудовану промову, щоб ваша мудрість була, тобто, щоб вам покладатися на людську мудрість. Але це прийшло через проявлення Сили воскреслого Христа. Така є Євангелія — “Знати Його в Силі Його воскресіння”.E-21 And the little pullets with their little red combs, they just cackled and said, "Isn't he a darling?" And they certainly admired him. "Oh, he is such a brilliant rooster." Reminds me of some of these here seminary preachers: "Such a brilliant man. There's no need of us hanging around with the rest the chickens; we all ought to go with him."
Well, before the little fellow got his speech finished, there was another little chicken that didn't have such bright feathers, come running in from the rest of the chicken yard, and said, "Boys, just a minute. I just heard the latest bulletin on the radio. Chickens went up four cents on the pound; we're all going to the slaughter tomorrow. What good's your knowledge going to do?"
Brother, all the knowledge that we can accumulate, what good does it do? We're six-foot of dirt. We're all dying by inches and by minutes. Our knowledge means nothing. We want to know Him. But they do that.
E-18 Кожен старається думати, що він трошки розумніший за іншого, кожна деномінація. Методисти кажуть: “В нас найрозумніші мужі”. Баптисти скажуть, і церква Христа, і так далі, вони всі — “Ми, ми найрозумніші. Ми, наші—наші люди, ми не дозволимо просто посередній людині вийти і проповідувати Євангелію”. Але вони їх ретельно відбирають. (О Боже, змилуйся!) Ретельно їх відбирають; якщо голова в них забита їхньою певною наукою, тоді їх ставлять в церкві. Бог ніяким чином не може торкнутися його. Я хочу, щоб мені проповідував хто-небудь такий, що був ретельно відібраний Духом Святим, кого підняв Б?г, а не відібрала людина чи деномінації.E-24 As I was remarking sometime ago about a certain little canary, and he thought he knowed all the knowledge that--that need to be knowed, and he knowed so much that he could tell all the rest the canaries about the human beings. So he flies up on his cage and he begins to speak about the human being, how he knowed all about them. And all of a sudden, a professor from Purdue walked up and begin to speak some high-polished words to him, and the little fellow batted his eyes and turned his head. Now, he had eyes; he could see the professor. He had ears; he could hear him. But of course he didn't know what he was talking about. Why? He's got a canary brain. He's just a bird-brain. That's all he's got. He hasn't got a human brain, so he can't think like human beings.
And neither can a human being think like God. You're human, and all the worldly knowledge is no more than a canary brain. All that you do, you just hurt yourself with it. You've got to have the mind of Christ.
E-19 Знати все! Вони кажуть: “О-о, ми знаємо все про Це”, — і деякі з них не знають навіть першої абетки Святого Духа. Вони відрікаються Його.E-26 The reason people go and join organizations, and substitute a handshake in the stead of the new birth, they're trying to bypass the new birth. They don't want the new birth. And they--they know we teach it in the Bible, so they want to substitute something for it. And the Pentecostal people are just as bad, trying to substitute something. They want it in class. It must be just so classy, "We'll shake hands and join the church, and be sprinkled or baptized," or something. They are afraid of the new birth. I sometimes believe the Branham Tabernacle's getting afraid of it.
E-20 Це нагадує мені про одну книжечку, яку я читав одного дня у Каліфорнії, приблизно років десять тому. Я знайшов її в якійсь книжковій лавці. Я забув, хто був автором. Така собі дешева книжина, але в ній було дещо від здорового глузду, хоч і здавалося, що там все на присмішках та на к?верзах. Але я там знайшов щось таке, що прозвучало для мене немов як від Бога. І одна з тих розповідей починається приблизно так. Одного ранку на великому пташиному дворі був один півник, який думав, що він дійшов всього знання, яке тільки можна знати. Тож він злетів на стійло та постукав своїм дзьобиком по стійлу чотири чи п’ять разів, задер свою голівку та прокукурікав так, що ви ніколи й не чули, щоб півень так кукурікав. А інші, він привернув їхню увагу, і він сказав: “Пані й панове цього пташиного двору, цього ранку я хотів би присвятити свій виступ одній визначній освітній програмі, яку ми тільки-но розробили”. Сказав: “Мені потрібно було багато знань в моєму дослідженні”, — натягуючи окуляри на дзьоба. І він сказав: “Я прийняв рішення, що ми, кури, можемо покращити себе за допомогою більших знань. І тому, я можу показати вам, де, якщо ми ритимемося та копатимемося на певному подвір’ї чи в певній ямці, ми знайдемо певний вітамін, від якого ми будемо кукурікати краще і в нас буде краще, гарніше пір’ячко. І, о-о, я можу розповісти вам, як ми можемо покращити себе багатьма різноманітними способами”.E-27 Now, we all know that a birth, I don't care where it is, or where, whereabouts, it's a mess. If a baby's born on a shuck pile, on a hard floor, or in a pink-decorated hospital room, it's a mess, anyhow. A birth of a calf, birth of anything else is a mess.
And the new birth is nothing less than a mess. But people so starchy, "We'll go over where they shake hands. We'll go over where they don't bawl and cry, and beat on the altar, and cry out." You want to be too human. What we need is birth, dying out, to bring forth Life.
E-21 І куріпочки-молодки з червонястими гребінцями, вони просто заквохтали та сказали: “Хіба він не милий?” І, певна річ, вони були від нього в захопленні. “О-о, він такий блискучий півень!” Нагадує мені про деяких з семінарських проповідників тут. “Така блискуча людина! Нам нема ніякої потреби вештатися з іншими курами, нам всім слід піти з ним”.E-29 A seed, an old potato, a seed potato, you take that potato and put it in the ground. Until you can have new potatoes, that old potato has to rot. A corn cannot produce new life until it's rotten.
And a man or woman can never have new birth until their intellectuals and their own self is rotten, dead, die out at the altar, and scream, get all messed up to a place the starch gets out of your collar, and you're borned again by the Spirit of God. I don't care if you squall, speak in tongues, jump up-and-down, flop like a chicken with its head off, you're bringing forth new Lifes. But we substituted something for it; we want the classical way. Sure.
E-22 І ось, не встиг цей півень закінчити свою промову, як інший півник, в якого не було такого яскравого пір’ячка, вбігає з іншої частини пташиного двору та каже: “Хлопці, одну хвилинку! Я тільки-но чув по радіо останні новини. Ціна на курей піднялася на чотири центи за фунт, і завтра нас усіх пустять під ніж! Яка тоді користь від всього твого знання?”E-31 The other day, Friday, wife and I was going to the store. I don't mean to harp on this. But as we went down the street, I just kept turning my head one way for the other: naked women. I promised God when I was a blind man, if He'd heal my eyes I'd look at the thing was right. I keep a little cross hanging in my car. When I see such as that, I look at the cross and say, "O God, that's my Refuge," as I looked at the cross.
I seen those women. Meda said, "We haven't seen one woman today that's got on a skirt." And she said, "Bill, look at that woman there with those little straps around the top of her body," and said, "you mean to tell me that woman don't know that's wrong?" Said, "If she doesn't know it's wrong, then she's out of her right mind."
I said, "Just a minute, honey. She is an American; she does as the Americans do."
E-23 Брате, все те знання, що ми здатні увібрати в себе, яка від нього користь? Ми шість футів пороху! Ми всі помираємо з кожним дюймом та з кожною хвилиною. Наше знання не значить нічого. Ми хочемо знати Його. Але вони чинять це.E-34 I said, "I was in Finland not long ago, sweetheart." And I questioned there to a man that set me down, Doctor Manninen. And we were going to the--the health bath, what's called the sauna, and they take you in and pour hot water on, or water on hot rocks, and it just sweats you. Then they make you jump in ice water, and then back out. Then you take you into a room, and there's nurses in there, women who scrub the men (and them naked), send them back into the pool. I wouldn't go in. And I said, "Doctor Manninen, that's wrong."
He said, "All right then, Reverend Branham, that's wrong. Then how about your American doctors that'll strip a woman naked and lay her on the table, examine every sex organ she's got? How about your nurses in the hospitals?"
I said, "Excuse me, Brother Manninen--Manninen, you're right."
E-24 Як я зауважив був якось нещодавно про одну канарейку, і вона думала, що вона знала все, що—що потрібно знати, і вона знала так багато, що могла розповісти всім іншим канарейкам про людей. Тож вона злетіла на свою клітку і вона почала говорити про людей, як вона знає все про них. І, раптом, підійшов професор з Пурду та почав говорити до неї якимись високорозумними словами, і пташка закліпала оченятами та повернула голівку. Ось, в неї були очі, вона бачила професора. В неї були вуха, вона чула його. Але, звичайно ж, вона не розуміла, про що він каже. Чому? В неї мозок канарейки. В неї пташиний мозок. Це все, що в неї є. В неї не було людського мозку, тому вона не може думати подібно людині.E-37 What is it? It's customs. When I was in Paris I could hardly believe it, that the urinals for both men and women was the same one. I couldn't understand it, that the restrooms was on the side of the street for both male and female. I couldn't believe that when women went to the beach to go swimming, a boy and his sweetheart, they had no dressing rooms; they just took all their clothes to the last garment, then turn their backs and put on a little strap and went swimming, but it's so. They pay no attention to it. It's a custom of France.
E-25 Отак і людина не може думати подібно Богу! Ти людина, і все світське знання не більше за мозок канарейки. Все, що ти чиниш, ти просто шкодиш цим сам собі. Ти повинен мати розум Христа.E-38 In Africa women and men, young and old, no clothes at all, walking through the prairies. Never knowed what a restroom was, or things, or never went out of each other's sight. But they don't know the difference. They don't know the different. But it's customs of nations.
But I said, "Honey, we are different, we're from another nation. We are pilgrims and strangers here; that's what makes these things look so wrong. For the Bible said, 'They that profess such, claim they show that they are pilgrims and strangers, they are seeking a city to come.'"
E-26 Причина, чому люди йдуть та приєднуються до організацій та приймають рукостискання як заміну новому народженню, вони намагаються обійти нове народження стороною. Вони не хочуть нового народження. І вони—вони знають, що ми навчаємо цьому по Біблії, тож вони хочуть це чимось замінити. І п’ятидесятники аж ніяк не кращі, намагаються замінити щось! Вони хочуть цього по-класичному. Це повинно бути таким витонченим — “Ми потиснемо руки та приєднаємося до церкви, і нас окроплять чи охристять” — чи щось таке. Вони бояться нового народження. Мені часом здається, що Скинія Брангама починає побоюватися цього!E-40 A man or a woman in Italy, in France, in Africa, in any other nation, that's ever borned again of the Holy Ghost, don't do those things. They won't wear those clothes. They won't act like that, because they're of another nation whose Ruler and Maker is God. We're from heaven. The spirit that's within you motivates your life. If you are a American, you'll do as the Americans do. If you are French, you'll do as the French do, and criticize the other one. But if you are of God, you'll do the way they do in heaven, because your Spirit comes from above and It controls you.
E-27 Отож, всі ми знаємо, що народження, мені все одно, де це відбувається, тобто, в яких умовах, це розгардіяш. Чи дитина народжується на купі соломи, чи на голій підлозі, чи у прикрашеній рожевим лікарняній палаті, це все одно розгардіяш. Народження теляти, народження кого завгодно — це розгардіяш.E-41 A little something you might look at. In the Scripture those who sought this new city acted different. They professed that they were pilgrims and strangers. But on the side of Cain, they become fugitives and renegades. But Christians were pilgrims and strangers. A fugitive has no home; a renegade is a horrible person. But a pilgrim is something real, and from a real land in another nation, trying to find his way home, professing by his living that he has something that he's from another country. There is the reason.
E-28 І нове народження — це не менший розгардіяш! Але люди настільки пихаті — “Ми підемо туди, де потиснуть руку. Ми підемо туди, де не кричать, і не волають, і не б’ються об вівтар, і не надривають голос”. Ти хочеш бути надто людяним! Що нам потрібно — це народження, померти — це являє Життя!E-42 But yet those people who do so, those people who wear those things... Let me tell you. In South Africa, when I saw thirty thousand raw heathens, naked, blanket natives, sixteen, eighteen, twenty year old girls, boys with not one stitch of clothes standing there with mud in their faces, and painted up, bones through their nose, and blocks of wood hanging from their ears, and cross human bones or some bones in their hair, animals' teeth hanging over them, naked as they come into the world, and didn't know it. But when they received Christ, and fell on their face and received the Holy Ghost, they got up and folded their arms to hold shame to their bosom, as they walked away and found clothes to put on. Why? They become pilgrims and strangers to this world. Hallelujah. They were away from it. Yes, sir.
E-29 Насіння, картоплина, насіння картоплі, візьми оту картоплину та посади її в землю. Поки в тебе буде нова картопля, ота стара картоплина мусить згнити. Зернятко не може витворити нове життя, поки не згниє.E-43 Oh, yes, these people call themselves Christians. They belong to churches. They go away and say, "We are Methodists. We're Baptists. We're Pentecostals. We're Seventh-day Adventists. We're this, that, and the other." That doesn't have one thing to do with it. Your spirit, the life that's in you, motivates and tells what you are. Jesus said, "By their fruit you shall know them."
E-30 І чоловік чи жінка ніколи не зможуть одержати нового народження, поки не згниє, не стане мертвим і не відімре біля вівтаря їхня інтелектуальність та їхнє власне ‘я’, і волатиме, все змішається, поки не злізе пиха з твого комірця, і ти народишся наново від Духа Божого. Мені все одно, чи ти лементуватимеш, говоритимеш мовами, стрибатимеш вгору та вниз, битимешся немов курка, якій відр?зали голову — в тобі народжується нове Життя! Але ми замінили це чимось, нам хочеться, щоб це було по-традиційному, авжеж.E-44 The church has become like Israel first. They seen all the heathen nations having a king; God was their king. And they seen the heathen nations having king, so they wanted to act like the heathen nations, and they bought themself a king. And as they did it, they got in trouble. Gradually it begin to come in. Gradually the world begin to slip into them. Finally ended up in Ahab. One king coming just a little closer to it, a little closer to it, and finally squeezed the life out of them. And there they went. And when their real King come, they didn't know Him.
E-31 Якось на днях, у п’ятницю, дружина і я ходили до крамниці. Я не збираюся заводити ту ж пісню. Та коли ми йшли вулицею, я раз за разом відвертав свою голову то туди, то сюди, роздягнені жінки. Я обіцяв Богу, коли я був сліпим, якщо Він зцілить мої очі, я дивитимуся на те, що правильне. І в мене в моєму авто постійно висить невеличкий хрестик. Коли я бачу отаке-от, я дивлюся на хрест і кажу: “О Боже, Це є моє Укриття”, — дивлячися на хрест.E-45 That's the same thing the church has done. It's adopted... Here you are. It's adopted politics, educations. It's adopted organizations, societies, big churches, highfaluting preachers. And when the real King comes, they don't know Him, and they're crucifying the very Holy Ghost that's their King. They don't know Him, but they laugh at Him and make fun of Him. As they--Jews did their Messiah, the church is doing their Messiah the same way. They don't know it. They haven't got the spiritual insight, because they're so indocumated with their eyes and what they see, great buildings, trying to compare with the world. We're never exalt--exhorted to compare with the world. We're exhorted to humble ourselves.
E-32 Я бачив тих жінок. Меда сказала: “Ми сьогодні не зустріли жодної ж?нки, що була б у спідниці”. І вона сказала: “Білле, поглянь на оту он жінку, обтягнуту вузенькими смужечками матерії, — промовила, — ти хочеш мені сказати, що та жінка не розуміє, що це недобре?” Сказала: “Якщо вона не розуміє, що це недобре, тоді в неї щось негаразд з головою”.E-46 And one is the majority in God. And today in the healing evangelists out on the fields, there's such a competiting--competitors. One says, "Well, bless God, I have so many thousand. I got a bigger meeting than you have." What difference does that make? If we have one or one million, what difference does it make? Are we true to God? Are we true to His Word? Do we stand under test of the Holy Spirit? Is it true? That's the main thing.
E-33 Я сказав: “Одну хвилинку, люба. Вона американка, вона чинить, як чинять американці”. Я сказав: “Я зовсім недавно був у Фінляндії, серденько”.E-47 But we compromise upon the Bible. A lot of our Pentecostal people, upon the fundamental doctrines of this Bible, compromise. There's... I don't want to hurt feelings. I'm in my own church, and I feel that I shoul--I could do just what in my church, because I'm preaching the Gospel. But there's tens of thousands of Pentecostal preachers knowed that there's no such a thing in the Bible as the baptism in the name of "Father, Son, Holy Ghost." I challenge the archbishop, or anybody, to show me where anybody was ever baptized in the name of "Father, Son, Holy Ghost." But they compromise, because the organizations has did so. There's not one person in the New Testament, and for three hundred years afterwards, by history, but what was baptized in the Name of Jesus Christ. What is it? Organization. That's did it. Compromising...
E-34 І я запитався там в одного чоловіка, що влаштовував мене там, доктора Маннінена. І ми ходили до оздоровчої лазні, це називається сауна, і тебе заводять туди та ллють гарячу воду на, тобто, воду на розпечене каміння, і ти добре потієш. А потім тобі кажуть стрибати в крижану воду, і потім знов. А потім ідеш до кімнати, а там медсестри, жінки, які розтирають чоловіків (а ті зовсім роздягнені), відправляють їх у басейн. Я не пішов туди. Я сказав: “Докторе Маннінен, це неправильно”.E-48 And today they've took all the street workers off the streets. They've took the tambourine out of the church. They've taken all the glory out of the church, and got seminary preaching, little old rooster-comb preaching, all polished in society, and their women wearing shorts and dresses that they're skinned into, and men smoking cigarettes, and gambling and telling dirty jokes. It's a disgrace in the sight of God. I know that's rough, but it's time somebody said something. Compromising, giving in, acting like the world...
I don't care if I have to stand alone, with nobody but God alone, I'll preach the truth of God's Bible and stand for it. If I die, I'll still stand for the truth. Certainly. We want truth. I'll measure up not according to the church, but according to the Word of God I want to measure up.
E-35 Він сказав: “Що ж, гаразд, служителю Брангаме, це неправильно. Тоді як щодо ваших американських лікарів, що роздягають жінку догола та кладуть її на стіл, обстежують кожен її статевий—статевий орган? Як щодо ваших медсестер у лікарнях?”E-50 But Delilah, did you notice, she knowed that Samson had a power. And she didn't know where that power laid. She couldn't tell what that power was, but there was some great power that Samson possessed, and she wanted to find it. And, as Delilah, she kept wooing Samson after her beauty. Oh, she dressed herself real sexy. And she walked before him and she tee-heed like some of the little teen-agers of the day, and--and so forth, and when you act like something another, a striptease, trying to woo Samson to her.
E-36 Я сказав: “Вибачте мені, Брате Маннінен, Маннінен, ви праві”.E-51 That's the same thing the world's done to the church. "Now, where is your great power?"
"Well, if we'll organize, that'll break the power." The Catholic church done it.
"But the Philistines is on thee, Samson." And a Luther come out.
Then they organized again. "If you'll bind me with another cord, it'll hold me." So they did.
"And the Philistines on thee, Samson." What happened? Wesley came out and broke the cords.
"Now, you've deceived me all along. Don't you know I love you, Samson? All right, tell me the truth in your heart."
"All right, you bind me with another cord."
"All right, now we'll do that." What is that? That's the denominational cord.
"You let me be free, that I ain't got no denomination. Then I tell you, you'll have me broke." So out come the Pentecostals. Where's your power? "Philistines be upon thee." And he broke the cords again.
E-37 Що це таке? В них так прийнято. Коли я був у Парижі, я ніяк не міг в це повірити, що була одна убиральня і для чоловіків, і для жінок. Я не міг цього зрозуміти, що туалети, які стояли на вулиці, були і для жінок, і для чоловіків. Я не міг повірити, що коли жінки йдуть на пляж купатися, хлопець та його дівчина, в них нема ніяких роздягалень, вони просто знімають з себе ввесь свій одяг до останнього, потім відвертаються та натягують на себе невеличкий клаптик матерії та йдуть купатися, але це так. Вони не звертають на це уваги. У Франції так прийнято.E-59 But now what happened? It's got the Pentecostals, the big Doctors of Divinity for their pastors, some great man. They've got just as much school and ritual as the Methodists or Baptists, or any of the rest of them's got. Go into a church and you can't hear an "amen," just as cold as a bunch of Eskimos right off the North Pole: cold, indifferent. "And now the Philistines is on thee, Samson."
The Philistines is on thee, America. Where is that oneness of spirit? Where is the oneness of Pentecost? The Assemblies of God, and the United, and the Church of God, and this, that, the other, each one with a different ism, this one with that, and this one with that. We're so broke up till you can go into a city to hold a revival, if one church sponsors it, the rest of them won't even attend. The Communists is upon thee, America.
E-38 В Африці, чоловіки та жінки, молод? й стар?, взагалі без одягу, ходять по преріям. Навіть і не знають, що таке туалет чи що там, ніколи й не ховаються один від одного. Але вони не знають іншого. Вони не знають іншого. Але це звичаї народів.E-61 Where is our power? Where's our glory? What is it? Because we went after a wisdom of men instead of the power of God. Why, they got... Our preachers and things is so stiff and starchy, till they've organized us till we're so starchy and stiff-necked, till people, you never hear a shout in the church anymore. You never hear anybody cry. The mourner's bench is put in the basement. There's no more glory in the church. All we do is set back just as stiff as we can be. We're not free. We're bound. The Devil, with his modernistic demons, has bound the church of the living God. That's right. There's no more power in the church. There's no more freedom. The people are so starchy and stiff. Why, the God can come into the midst of Pentecostal people, and show that He's God, and prove His signs of His resurrection; it don't even shake them. Glory. Why, it's a disgrace. I walk across the country, God working, performing signs, and people set, and, "Well, I guess that's all right. Oh, I know it can be done." It doesn't move them. Why? They're bound with Delilah, the world. They're in fetters.
E-39 Але я сказав: “Люба моя, ми інші, ми від іншого Народу. Ми тут пілігрими та чужинці, ось чому все це виглядає настільки неправильним. Тому що Біблія сказала: ‘Ті, що визнавали таке, стверджували, вони виявляли, що вони пілігрими та чужинці, вони шукають майбутнього міста’”.E-62 Now, they've even got them into, bound them into a confederation. "The Philistines are on thee, Samson." What you going to do about it?
"Oh, we've got great denominations." Sure. "We have greater membership than we ever had." But where's the Spirit? Where's the Holy Ghost?
That's what the Devil has done. It's wooed into the church. It kept wooing the church, "Come to me; I'll give you a great big tabernacle over here if you'll just do this. If you'll get rid of that fanatic preacher you got, and get a man, a Doctor of Divinity that's got some sense, we'll build a nice big classical church and we'll be like the rest of them." Shame on you. Rather have a man that didn't know split coffee from beans, but was filled with the Holy Ghost, that was uncompromised, by the power of God.
E-40 Чоловік чи жінка в Італії, у Франції, в Африці, в будь-якій іншій країні, що народжувалися від Духа Святого, не чинять таких речей. Вони не стануть носити такого одягу. Вони не стануть так поводитися, бо вони від іншої Країни, Правителем та Будівничим Якої є Бог. Ми з Неба. Той дух, що в тобі, є рушійною силою твого життя. Якщо ти американець, ти чинитимеш, як чинять американці. Якщо ти француз, ти чинитимеш, як чинять французи, та критикуватимеш іншого. Та якщо ти від Бога — ти чинитимеш так, як чинять на Небі, тому що твій Дух приходить з Висоти, і Він контролює тебе.E-65 But it's got, oh, so starchy, till some poor saint can break through in the meeting, and speak in tongues, or shout a little bit, or do something, and the rest of them will all gander around and look. "What was that? Well, wonder why? That must be a fanatic dropped in somewhere." You know that's the truth. Some poor saint step in, get happy enough to raise their hands, and cry, and praise the Lord, somebody who'll holler "amen" to the preaching of the Gospel, and the rest of them turn around and see what he said. That's Pentecostals. What's the matter? You're patterning after the Methodists, after the Baptists; they patterned after the Catholic; Catholic patterned after hell. And all together, they're all after hell. Right.
E-41 Одна дрібничка, на яку ви можете поглянути. В Писанні, ті, хто шукали цього нового Міста, поводилися по-іншому. Вони визнавали, що вони пілігрими та чужинці. Але з боку Каїна, ті стали втікачами та запроданцями. Але Християни були пілігримами та чужинцями. У втікача нема дому, запроданець — це лиха людина. Але пілігрим — це щось справжнє, зі справжнього краю в іншій Країні, старається знайти дорогу Додому, визнаючи своїм життям, що в нього є дещо таке, що він з іншої Країни. В цьому є сенс.E-66 Delilah has wooed you into big churches, fine, educated ministers, take the better class. "Well, you know, So-and-so down here is a millionaire, if we could just get him to come into our congregation, oh, my." If he isn't born again, then he doesn't deserve to be there. I don't care if he's got a million dollars. If he owns forty Cadillacs, whatever he's got, he's got to be borned again, come right down to a new birth, and be regenerated by the Holy Ghost, and come out of there in a new birth, snotting (Excuse me.), a-crying and screaming, and carrying on like the rest of them do, and live a life afterwards to prove he's got it. Amen. That's what you need.
"Samson, the Philistines is upon thee." The Communists is upon thee. The world's upon thee. The Devil's upon thee.
E-42 Але все ж таки оті люди, що чинять так, оті люди, що носять оте все, дозвольте мені вам сказати. У Південній Африці, коли я побачив тридцять тисяч запеклих язичників, нагих, диких тубільців. Шістнадцяти-вісімнадцяти-двадцятирічні дівчата, хлопці, зовсім голі, стояли там з грязюкою на обличчях, та розмальовані, проколоті кістками носи, та дерев’яні колодки звисають з ушей, та схрещені людські кості чи іще чиїсь кості в їхньому волоссі, обвішані зубами тварин, нагі як з’явилися були на цей світ, і не знали цього. Та коли вони прийняли Христа, та впали на своє обличчя, та прийняли Духа Святого, вони піднялися та склали руки на грудях, щоб прикрити сором, коли вони відходили звідти, та пішли знайти одіж, щоб вдягтися. Чому? Вони стали пілігримами та чужинцями для цього світу. Аллілуя! Вони були далекі від Нього. Так, панове.E-68 They go back and they see the Spirit of God perform miracles and do things of His resurrection, what Jesus promised; they say, "You know, I think Brother Branham's got a lot of mental telepathy. My pastor said it was of the Devil."
You poor, hypocritical, deluded infidel, all polished up, you wolf in sheep's clothes, Jesus said, "If you'd have knowed Me, you'd have knowed My day." But you've got a bunch of Saul's that try to make you like the rest of the world.
We want a bunch of men of God who don't compromise on the Word, but preach the truth and stand on the baptism of the Holy Spirit.
But what has the world done? It shaved all your power off. You were born Nazarite, Pentecost, but the world certainly shaved your power. Now, it's just as starchy as the rest of them.
E-43 О-о, так, ці люди називають себе Християнами. Вони належать до церков. Вони йдуть і кажуть: “Ми методисти. Ми баптисти. Ми п’ятидесятники. Ми адвентисти сьомого дня. Ми оце, оте та інше”. Це не має до цього жодного відношення. Твій дух, життя, що в тобі, є рушійною силою та каже, хто ти є. Ісус сказав: “За їхнім плодом пізн?єте їх”.E-72 What are we going to do? What's going to happen? There's one glorious thing that I can think of to end this text. While Samson was bound... We can't have a revival. Listen at our loyal brother, Billy Graham, "Revival in our day." Listen at Oral Roberts scream, "Revival in our day." Listen at the rest of them, "Revival in our day." How can we have a revival when we're bound? We've bound the Holy Spirit with our organizations and traditions, and we can't have a Holy Ghost revival. Amen. I know that's scorching hot with the weather, but it's the truth. How can we have a Holy Ghost revival when you're so bound and starchy? "Form of godliness," the Bible said they'd have. "Form of godliness, but would deny the power thereof." The power of what? The power of the organization? The power of the world? The power of the church? The power of the Holy Ghost. That's the secret place in the church. And when the church adopts educated preachers, and big buildings, and finery, in the stead of the old fashion Holy Ghost, they'd better be in the mission again. Amen. True. How you going to have a revival of the Holy Ghost, and people quench It and bound It and afraid of It? There's where the trouble lies.
E-44 Церква стала як Ізраїль, спочатку. Вони побачили, що всі язичницькі народи мали царя. Бог був їхнім Царем. Та вони побачили, що язичницькі народи мали царя, тож їм захотілося зробити як у язичницьких народів, і вони купили собі царя. І коли вони зробили це, вони попали в біду. Мало-помалу це почало приходити. Мало-помалу цей світ почав прокрадатися до них. І, врешті-решт, закінчилося Ахавом. Один цар підходив трошки ближче до цього, трошки ближче до цього, і, врешті-решт, видушило з них життя. І туди вони й прийшли. І коли з’явився справжній Цар, вони не впізнали Його.E-74 "The Philistines is on thee." But the one blessed hope we have, while Samson was in jail...
What's the first thing they done when they caught him? They bound him first. They took his power away; they found his secret. They found your secret. The world found your secret. Now, you women all bob your hair; it goes like the world. You men all go and act like the world. It's all right, tell jokes and dirty jokes, and go out and smoke a few cigarettes, and run out with the neighbors' wives, and everything else like that, a little sociable drink to hold your job. I'd rather lay on my belly and eat soda crackers and drink branch water, and stay clean and pure before God, than to compromise for any kind of a job. That's right. True. Stay true to God.
E-45 Те саме вчинила церква. Вона перейняла. Отак-от. Вона перейняла політику, освіту. Вона перейняла організації, товариство, великі церкви, чванливих проповідників. І коли приходить справжній Цар, вони не впізнають Його, і вони розпин?ють самого Духа Святого, що є їхнім Царем. Вони не впізнають Його, але вони сміються над Ним та глузують з Нього. Як євреї вчинили із своїм Месією, так само чинить церква зі своїм Месією. Вони не впізнають це. В них нема духовної проникливості, бо голова в них настільки забита їхніми поглядами і тим, що вони бачать, великими будівлями, намагаються уподібнитися цьому світу. Нас ніколи не заклик—не закликають уподібнюватися цьому світові. Нас закликають упокорюватися.E-76 "Samson, the Philistines is on thee." Branham Tabernacle, worldlyism is creeping in among you. What about it? Have you exposed your secret? Have you exposed that secret that God give you when you were wallowing there in the sawdust a few years ago? Have you let it creep out by social, formal worship? What's happened to you? God can come down and perform a miracle, and go right down through the audience, and tell people the secrets of their hearts, and everything, and heal the sick and afflicted, and do signs and wonders, and preach His Word as hard as they can by the Holy Ghost, and people say, "Well, I guess that's all right. We enjoy listening to it once in a while, if we're not too tired." That's Branham Tabernacle. The Philistines is on thee.
E-46 І, більшість є в одному — в Бозі. А сьогодні у євангелистів зцілення там на ниві, існує таке суперництво, суперники. Один каже: “Ну, благословен Бог, в мене ось стільки-то тисяч. В мене більше зібрання, аніж у тебе”. Яка в цьому різниця? Одна людина в нас чи мільйон, яка в цьому різниця? Чи вірні ми Богу? Чи вірні ми Його Слову? Чи вистоїмо ми під випробуванням Святого Духа? Хіба це не правда? Ось що головне.E-77 When, used to be when the preaching of the Word, and the old saints with the tears in their eyes, would rise to their feet and walk, sobbing, maybe not saying a word, just walking around, two or three times, and set down, so filled with the Holy Ghost... The Word fed them. "Man shall not live by bread alone, but by every Word that proceedeth out of the mouth of God." Philistines is on thee, Branham Tabernacle. Philistines is on you, Pentecostal.
'Course the Philistines got you, rest of you, long time ago when you organized yourself so tight, nothing could come in 'less you was a Presbyterian, Baptist, Methodist, Catholic, or something. You wouldn't have nothing to do with the rest of them.
E-47 Але ми йдемо на компроміс в тому, що стосується Біблії. Багато хто з наших п’ятидесятників, в тому, що стосується фундаментальних Наук цієї Біблії, йдуть на компроміс. Є…Я не хочу зачіпати чиїхось почуттів. Я у своїй власній церкві, і я—я відчуваю, що я—я можу робити те, що треба, у своїй церкві, бо я проповідую Євангелію. Але десятки тисяч п’ятидесятницьких проповідників знають, що в Біблії нема такого, як хрищення в ім’я “Отця, Сина, Духа Святого”. Я кидаю виклик архієпископу, кому завгодно, показати мені, де кого хоч раз христили в ім’я “Отця, Сина, Духа Святого”. Але вони йдуть на компроміс, бо організації вчинили так. Нема жодної людини, в Новому Заповіті та на протязі трьохсот років опісля, по історії, яку охристили б якось інакше, аніж в Ім’я Ісуса Христа. Що це? Організація. Ось через що відбувається все це. Йдуть на компроміс!E-79 So revival in our day? How can we have it when the regular revival Giver is bound by the world? God won't come in where the world is; you can just depend on that. You associate with the world, then it's--it's all of it. When you let the world creep in, you go to acting like the world, then you are finished. But when you'll cut loose every fetter from the world and come to God, God will use you until you go to flirting again.
Here's the only hope that I have this morning to wind up my message, is this, "While Samson was bound, a new shock of hair growed out."
E-48 А сьогодні вони забрали з вулиць всіх вуличних працівників. Вони забрали з церкви бубенці. Вони забрали з церкви всю славу і ввели семінарське проповідування, красномовне півняче проповідування, все відполіроване, як у товариствах, а їхні жінки у щільних, немов шкіринка, шортах та сукнях, а чоловіки палять цигарки, та грають в азартні ігри, та розповідають гидкі анекдоти. В очах Бога це безчестя! Я знаю, що це жорстко, але це час, щоб дехто сказав дещо. Йдуть на компроміс, поступаються, поводяться як цей світ!E-81 God, send us another church just before the end time, that the power of the Holy Ghost can come into her in the demonstrations of the Spirit, and Mark 16 can follow the church, Acts 2:4, Acts 2:38, all of it will be following right along with the church. Signs and wonders accompanied the apostles. Great signs of His resurrection accompany them. While we're in prison, surely God's growing a crop somewhere, for the last great kill. May it be you, my Christian friend here this morning; may it be your strength has begin to grow. I pray that this message this morning, and out into the land to where this will go, I trust that this message will help bring the vitamin to your system that'll grow a spiritual power back into your life again. Let us bow our heads and pray.
E-49 Мені все одно, чи доведеться мені стояти одному, з самим тільки Богом — я проповідуватиму Правду Божої Біблії та стоятиму за Неї. Якщо я й помру, я все одно стоятиму за Правду. Точно. Ми хочемо Правди. Я досягну відповідності не згідно церкви, але згідно Слова Божого я хочу досягти відповідності.E-82 O Lord God, Creator of the heavens and the earth, the Author of Everlasting Life, and the Giver of every good and spiritual gift, take these words this morning and place them into the heart, and water them, Lord. May the people pray over these things, seeing that the world has wooed the church and has finally found its power, found its secret place, found where its secret lies, and has shaved it off, has taken the peoples that once shouted the victory, once had the victory, and has shaved them off to staying home on Wednesday night to watch a television program; taken the joy out of their hearts, and give them more love for the world than they have for God; has give them more world, for worldly, more desire for worldly entertainment than to have the preaching of the Gospel. If there's not a great band and a lot of carrying on, and whooping and carrying on, then they don't want the old Gospel anymore, that brings tears of joy to the soul, that brings Divine healing back, that restores the apostolic gifts to the church, that brings in the risen Christ, the Messiah of this day.
E-50 Але Деліла, чи помітили ви, вона знала, що у Самсона була певна сила. Та вона не знала, в чому полягала та сила. Вона не могла визначити, щ? то була за сила, але існувала якась могутня сила, якою володів Самсон, і вона хотіла дізнатися про неї. І, як Деліла, вона все добивалася, щоб Самсон захотів її краси. О-о, вона вдягалася дуже сексуально. І вона вишагувала перед ним і вона хихотіла, як деякі з оцих підлітків цього дня, і—і так далі, і все хочуть бути схожими на когось, на якусь стриптизершу, намагаючися заохотити до себе Самсона.E-83 But as Israel was bound by--by their kings, that they could not follow their real King, and their real King, when He came, they didn't recognize Him, so is it today, O Lord, the King of glory has appeared in the form of the Holy Ghost, and, Lord, they don't know it. They don't recognize it. They're so organized so tight, that they do not understand it, because it's not in their organization. Lord, this is a work of the Devil that's done this to the people.
May the Samson of God, may the true in heart, those who are longing and crying, and pleading and holding on, may they stay with it, Lord, until this new crop grows out, until there comes forth again a joy in Zion, and there comes forth a group that can recognize and understand, that can see the Messiah and the hidden powers that's hid from the world, that they will not understand now. Grant, Lord, that they'll see this. For we ask it in Jesus' Name. Amen.
E-51 Це те саме, що цей світ зробив із церквою. Де тепер ваша могутня Сила?E-85 [Blank.spot.on.tape--Ed.]
... power just now,
O Lord, send the power just now
And baptize every one.
They were in the upper chamber,
They were all with one accord,
When the Holy Ghost descended
That was promised by our Lord.
O Lord, send Your power just now,
O Lord, send Your power just now;
O Lord, send the power just now
And baptize every one.
How I love Him. Just send His power. They were in the upper chamber, all with one accord. All the world had drained out of them. They were emptied up, and the Holy Ghost came.
Today they say, "Come, join the church, put your name on the book, or bow down and say, 'I confess Christ as the Son of God,' get up." The Devil does the same thing. Certainly. The Devil was baptized when Judas was baptized. The Devil went out and preached the Gospel when Judas went out and preached the Gospel. But the Devil didn't get the Holy Ghost. That's it. There's where the hidden power's at, that resurrection, that know positive, beyond a shadow of doubt. Amen.
E-52 “Ну, якщо ми організуємо, це зламає цю Силу”. Це зробила католицька церква.E-87 He's here. That same Holy Ghost, that One was on the Messiah, is still on His Church. He never leaves. "I'll be with you always, even in you to the end of the world. I'll be there. The works that I do shall you also. More than this shall you do, for I go unto My Father."
But the world compromises it, "Oh, those are days past." Just what the Devil wants you to do. They want you to glamorize. God wants you baptized. God wants you... You say, "Oh, I don't believe all that there carrying-on." Go ahead and live, go ahead and live in your sin, live in your sin. But until you rot, till you rot to your own ideas, till you rot to your own fashion, and be regenerated again and borned again, and that new Life will be altogether different from the one that went down.
E-53 “Та филистимляни на тебе, Самсоне”. І вийшов Лютер.E-89 A grain of corn goes down yellow; it comes up green: goes down hard, cased in, it comes up flexible and blowing with the wind. Oh, glory. Hallelujah. When the winds begin to blow, the grain can't do nothing but move itself, shift, but the little--the little blade flex and rejoices, grows then, strengthens itself. It can never become a blade until the corn is dead and rotten: not only dead, but rotten. Can't come back no more, but life comes out of it.
As I said awhile ago, a birth is a horrible thing, filthy, dirty, the filthiest of filth, but that's where life lays. When you reckon yourself filthy, reckon your Methodist, Baptist and Pentecostal creeds filthy, die out at the altar, then new Life comes in. The Holy Spirit makes you in above that; you see God.
E-54 Потім вони організували знов. “Якщо зв’яжеш мене іншими путами, це не пустить мене”. Так вони і зробили.E-91 We shall see Him some glorious day. Someday beyond the reach of mortal kin, we'll see Him. You believe that? Someday beyond the reach of mortal kin, there waits for me a glad tomorrow.
I was standing up here on the corner last night, and thought I seen little Rabbi Lawson. When he used to be down here, and reach around with his old cane and pull me with his neck, around my neck with his cane, up here to the pulpit, and sing that song, "There waits for me a..." [Blank.spot.on.tape--Ed.]...?...
E-55 “Та филистимляни на тебе, Самсоне”. Що сталося? Уеслі вийшов та порвав пута.E-93 Something happened. It taken the world out. I begin to see things different. I've worried so much about the way these American people are doing, constantly year by year, seeing women and men how they degrading themselves and getting out into sin, till I almost had a breakdown two or three times, worrying over it. Yesterday I said to God, "I'll not worry no more. Your Word said it would be so, but I'll stand in the breach and call against it, with all that's in me."
E-56 “Ось ти дурив мене всю дорогу. Хіба ти не знаєш, що я кохаю тебе, Самсоне? Гаразд, розкажи мені правду, що в твоєму серці”.
“Гаразд, зв’яжи мене іншими путами”.
E-94 The other day, standing up at Green's Mill, my cave, way back into the wilderness, been praying all day. And about three o'clock the sun was setting, and I was standing up there looking across, come out of the cave, up on a big rock. And I was standing there, looking towards the east, praising the Lord. And I could see the sun moving down in behind the trees up on top of the mountain, as I looked across the canyon over into the others, and a lot of foliage on, just as still as it could be. And I said, "Lord, one day You hid Moses in the cleft of the rock, and You passed by him because he was weary. But You passed by, he said it looked like the back of a man." I said, "Hide me in the cleft, Lord." About that time, over to one side of me, there come a little Wind moving down through the bushes. It moved right along, come right down by the side of me, a little Wind moving down, went down through the woods. I stood there.
Some day, God only knows just where or when,
The wheel of mortal life will all stand still,
Then I shall go to dwell on Zion's hill.
Some day beyond the reach of mortal kin,
Some day, God only knows just where or when,
(What's going to happen? She's going to close, all these little wheels turning.)
The wheels of mortal life shall all stand still,
Then we shall go to dwell on Zion's hill.
Swing low, sweet chariot,
Coming for to carry me home;
Swing low, sweet chariot,
Coming for to carry me home.
If you get there before I do,
Coming for to carry me home;
Tell Brother Bosworth, and all my friends too,
Just coming for to carry me home,
Now, swing low... (She'll zip down someday to pick me up.)... char... (Every tree will be afire: the Angels of God and the fiery chariots.)... for to carry me home;
Swing low, sweet chariot,
Coming for to carry me home.
E-57 “Добре, зараз зробимо це”. Що це є? Це деномінаційні пута.E-95 One of these days, one of these days in the low parts of my death hours, I look for Him to coming. That's right.
I looked over Jordan and what did I see
Coming for to carry me home; (like old Elijah looking over Jordan)
A band of bright Angels coming after me,
They were coming for to carry me home.
Swing low, (Get down low.) sweet chariot,
Coming for to carry me home;
Swing low, sweet chariot,
Coming for to carry me home.
E-58 “Нехай я буду вільним, щоб в мене не було ніякої деномінації. І тоді, я кажу тобі, ти зламаєш мене”. І вийшли п’ятидесятники. Де ваша Сила?
“Филистимляни на тебе”. А він знову розірвав пута.
E-96 The Lord Jesus, the blessed Driver of this chariot, the Pilot of the old ship of Zion, the boat of Life, moving down through the building, speaking, His Presence is here. The very Holy Spirit that raised Him from the grave is here.
Being that they give out no prayer cards, is there anybody here who come from out of town, that I don't know, that's here to be prayed for? Raise up your hands, that I don't know. Raise your hands up; I don't know.
You, you there, I believe the little fellow with the mustache back there, somebody raised their hand back in that way. Yeah, you, did you raise your hand? All right. Back there, you, sir. All right. You all strangers to me? That Lord Jesus, the same Shepherd of the flock here? You believe His promises is true? He anoints His church, and "The works that I do, shall you also. Even greater than this shall you do, for I go unto My Father. More than this." You believe that?
E-59 Але що сталося тепер? Це добралося до п’ятидесятників, їхні пастори визначні доктори богослов’я, якісь видатні люди. В них стільки ж шкіл та ритуалів, як і у методистів, чи баптистів, чи в будь-кого з інших. Підіть до церкви і не почуєте жодного “амінь” — холодні як ті ескімоси на Північному полюсі. Холодні! Байдужі! “А тепер филистимляни на тебе, Самсоне”.E-98 Did you raise your hand that you didn't know me? You believe God can tell me what's in your heart, can speak to me just like He did the woman touched His garment? You believe He's a High Priest that can be touched by the feeling of our infirmities? If God will reveal to me your conditions, will you believe me to be His prophet, believe that His Presence is here and that's why He permits it? You're praying for your wife. She's got a broken hip, dislocated hip. That's right. If it's right, raise up. All right, go find her well. Amen.
What about you back there, the little fellow that raised up, that had the mustache? You believe with all your heart? Do you believe God could tell me your troubles? You believe your son will get all right? You do? Got a boy; he's got cerebral palsy. That's right. You're not... It's from Kentucky. If that's right, raise up your hand. I don't know you, do I? If I do... Raise your hands like this, we don't know one another. That's right. Trusting to God, do you believe? As you believe, find your boy the way you believe. Just put you on your heart...?...
E-60 Филистимляни на тебе, Америко. Де ота єдність духа? Де єдність П’ятидесятниці? Асамблеї Бога, Об’єднані та церква Божа та оці, оті та інші; кожна з іншим -ізмом, оця з отим, а оця з отим. Ми настільки розколені, що приїдеш у місто проводити пробудження, якщо одна церква спонсорує його, всі інші навіть і не прийдуть. Комуністи на тебе, Америко.E-100 Who was it here raised up their hands, that I didn't--didn't... Was it you? All right, mister, do you believe me to be God's prophet? You do, with all your heart? You don't have to get up, just stand right there. All right, sir, what's your trouble, you've got sugar diabetes. And it's bothering your foot. You're from Ohio. Your name's Mr. Miller. Go back home and get well. All right, believe with all your heart. All right.
You believe with...? If you can believe...
The lady setting here, did you raise your hand? Big lady, glasses on, you believe with all your heart? You believe, lady? You believe me to be God's servant? You do? All right, if God can tell me what's your trouble, will you believe? Heart trouble. All right, raise up your hand if that's right. All right.
E-61 Де наша Сила? Де наша слава? Що це? Через те, що ми пішли за людською мудрістю замість Сили Божої! Як же, вони зробили наших проповідників та все інше такими незрушними та пихатими, що вони організували нас так, що ми настільки пихаті та жорстокошиї, що люди…Чи почуєш ти ще хоч раз вигуки у церкві? Вже і не почуєш, як хтось плаче. Лавку плачу сховали до підвального приміщення. Слави в церкві більше нема. Все, що ми робимо — це просто сидимо собі незрушні як колоди. Ми несвобідні. Ми зв’язані. Диявол своїми модерновими демонами зв’язав церкву живого Бога. Це так. В церкві більше нема Сили. Більше нема свободи. Люди такі пихаті та незрушні! Як це так, Бог прийде у зібрання п’ятидесятників та виявить, що Він є Бог, та доведе Свої ознаки Свого воскресіння, це їх навіть і не струсоне. Слава! Як це так, це безчестя! Я їжджу по всій країні, Бог діє, чинить чуда, а люди сидять, і — “Ну, я думаю, що це все гаразд. О-о, я знаю, що таке може бути”. Це не зрушить їх з місця! Чому? Вони пов’язані Делілою, цим світом. Вони в оковах.E-102 The lady here next to you, raised up. Heart; but it's really your eyes. I know her. All right, if thou canst believe...
Back there, the next man back there's got heart trouble too and a skin disease. Do you believe that God will make you well? You do, sir?
There's a man back there somewhere, raised up his hands that didn't... Mr. Schubert. All right, sir. All right, do you believe? It's for your eyes also, isn't it? You're praying for your mother setting out there also. If that's right, raise up your hand. We're strangers. Is that right? Shake your hand, shake your hand to one another. All right, that's right. If you can believe, you can receive.
E-62 А тепер вони навіть ввели їх у, зв’язали їх у конфедерацію. “Филистимляни на тебе, Самсоне”. Що ти будеш з цим робити?E-105 The risen Jesus Christ is in the building. He's the same One. What does it do to you? Have you let the world sap all the strength out of you? Glory. I want new birth. I want new Life. I don't care what plane It comes on, if I have to be a holy-roller, anything. I don't care what plane It comes on; I want the real Holy Ghost like is on me now. I want to keep It. I'd rather have It than all the things of the world. Amen. Do you believe? Do you believe He's here?
Lay your hands on one another then. Tell me one more thing He could do: nothing. Have faith now. Believe it's over.
E-63 “О-о, в нас великі деномінації”. Атож. “В нас членів більше, аніж будь-коли”. Але де ж Дух? Де Дух Святий?E-107 Lord God, Creator of heavens and earth, Author of Eternal Life, and Giver of all good gifts, Thy Spirit is here so anointing, Lord, looks like the building's a-breathing, moving back and forth. Why can't the people understand it, Lord? Have they--have they associated with the world so much, and got so cold and formal and starchy, till they can't know You anymore? Lord God, may this power strike everyone, and every sick person be healed, every sinner saved, and God get glory. Through Jesus Christ, the Son of God, I ask it. Amen.
E-64 Це те, що вчинив диявол. Це різними привабами вдерлося до церкви. Це все продовжує домагатися церкви — “Прийди до мене, я дам тобі отут величезну скинію, якщо ти просто зробиш оце. Якщо ти позбудешся оцього свого фанатичного проповідника та поставиш чоловіка, доктора богослов’я, що в нього є трохи здорового глузду, ми збудуємо величезну прекрасну традиційну церкву, і ми будемо як і всі інші”. Сором тобі! Краще б це був чоловік, що не відрізнить розчинної кави від натуральної, та щоб був наповнений Духом Святим, що не йшов на компроміси, Силою Божою.E-108 Do you believe it? Raise up your hands. Do you accept your healing? God bless you. Now, go and find it just the way you believe, it'll be that way. I see visions breaking over others. That's right. I got to come back tonight.
If you don't believe now, you ain't going to never believe. That's right. Jesus did it one time, and they said, "Thou art... We know when Messiah cometh, He'll tell us this." She said, "I know the Messiah will do that. But Who are You?"
He said, "I'm He."
Then she run into the city and said, "Come, see a Man Who knowed what I was and what I've done. Isn't this the Messiah?"
He said, "These things will form again in the last days. The Church will be preaching the truth; it'll be standing on the Word. It'll be you doing all the commandments of God. It'll not associate with the world. And through there I'll move and do the same things."
E-65 Але це стало, о-о, настільки пихатим, що якого-небудь бідолашного святого прорве у зібранні, та заговорить мовами, чи трошки повигукує, чи вчинить щось, а всі інші повертають голову, як гусаки, і дивляться. “Що це було? Як це так, що таке? Мабуть, серед нас десь затесався фанатик”. Ви знаєте, що це є правда! Якийсь бідолашний святий входить, такий щасливий, що піднімає руки, та плаче, та хвалить Господа, хто-небудь, хто заволає: “амінь”, — коли проповідується Євангелія, а всі інші повертаються і дивляться, що він сказав. Це п’ятидесятники. В чому справа? Ви змалювали це з методистів, з баптистів; ті змалювали з католиків; католики змалювали з пекла. І, все разом, все це змальовано з пекла! Правильно.E-112 But He said, "They'll be heady, high-minded, lovers of pleasure more than of God, trucebreakers, false accusers, having a form of godliness," very religious, going to churches. "Having a form of godliness, but denying the power thereof; from such turn away."
You people, wherever you was in the church, that He called out just now, the vision's gone from me. If--if that was truth, what I said, and me being not knowing that to you, raise up your hands, ever who it was. All over the church, every--everywhere. All right. See? Don't know them, never seen them; but the Holy Spirit's here and He knows them. Can't you see it's not me?
E-66 Деліла принадила тебе до великих церков, гарних освічених служителів, стати кращим класом. “А ви знаєте, Отакий-то, що живе тут — він мільйонер, якби нам тільки зробити так, щоб він ходив до нашого зібрання! О-о, подумати тільки!” Якщо він не народиться заново, тоді він не заслуговує на те, щоб бути там. Мені все одно, чи є в нього мільйон доларів. Якщо в нього сорок “Кадиллаків”, що б там в нього не було, він має народитися заново, підійти до нового народження, та відродитися від Духа Святого, та вийти звідти народженим заново, шморгаючи носом, (вибачте мені), плачучи, та волаючи, та поводячись, як і всі інші, і після цього жити таким життям, яке доведе, що в нього є Це. Амінь. Ось що тобі потрібно.E-114 Listen. If He'll entrust me with that, He'll trust me with the truth of the Word, because the truth can only come by the Word. Repent, everyone, and be baptized in the Name of Jesus Christ, for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost, for the promise is unto you and to your children, them that's far off, even as many as the Lord our God shall call." You believe it? There's to be a baptismal service just in a moment.
Let's bow our heads. I'll ask the pastor to pray while they make ready for the baptism. I think there's a baptismal service coming...?... All right, sir.
E-67 “Самсоне, филистимляни на тебе”. Комуністи на тебе. Цей світ на тебе. Диявол на тебе.
E-68 Вони приходять і вони бачать, як Дух Божий чинить чуда та робить різні справи Його воскресіння, те, що обіцяв Ісус, вони кажуть: “Ви знаєте, я думаю, Брат Брангам володіє сильною телепатією. Мій пастор сказав, що це від диявола”.
E-69 Ти, бідолашний, лицемірний невірник, увесь відполірований, ти, вовк в овечій шкурі! Ісус сказав: “Якби ви знали Мене — ви знали б Мій день”. Але у вас поназаводилося Саулів, що стараються зробити вас такими, як і ввесь інший світ.
E-70 Ми хочемо мужів Божих, які не йдуть на компроміс в тому, що стосується Слова, але проповідують Правду та стоять на хрищенні Святим Духом.
E-71 Але що вчинив цей світ? Він зголив всю твою Силу. Ти народився назореєм, п’ятидесятником, але, певна річ, цей світ зголив твою Силу. І тепер це настільки ж пихате, як і всі інші.
E-72 Що ми збираємося робити? Що відбуватиметься? Є одна славетна річ, про яку я могу згадати наприкінці цього тексту.
E-73 В той час, поки Самсон був зв’язаний! В нас не може бути пробудження. Послухайте нашого вірного брата, Біллі Ґрема — “Пробудження в наш день!” Послухайте, як Орал Робертс гукає: “Пробудження в наш день!” Послухайте всіх інших — “Пробудження в наш день!” Як у нас може бути пробудження, коли ми зв’язані? Ми зв’язали Святого Духа, своїми організаціями та традиціями, і в нас не може бути пробудження Духа Святого. Амінь. Я знаю, що це пече, разом із погодою, але це є Правда. Як у нас може бути пробудження Духа Святого, коли ви настільки зв’язані та пихаті! “Вигляд благочестя”, — Біблія сказала, що вони матимуть його. “Вигляд благочестя, та відрікатимуться його Сили”. Сили чого? Сили організації? Сили цього світу? Сили церкви? Сили Духа Святого! Це є таємне місце в церкві. Та коли церква приймає освічених проповідників, та великі будівлі, та зарплату, замість старомодного Духа Святого, краще б вони знову були на місії. Амінь. Правда. Як ви збираєтеся мати пробудження Духа Святого, а люди гасять Його, та зв’язують Його, та бояться Його? Ось у чому проблема.
E-74 “Филистимляни на тебе”. Та в нас є одна благословенна надія, в той час, поки Самсон був у темниці…
E-75 Що найперш вони зробили, коли вони спіймали його? Вони зв’язали його, по-перше. Вони відняли в нього силу, вони виявили його таємницю. Вони виявили вашу таємницю. Цей світ виявив вашу таємницю. І тепер всі ви, жінки, стрижете свої коси, все йде, як у цьому світі. Ви, чоловіки, всі ходите й поводитеся як цей світ. Все гаразд, розповідаєте анекдоти та гидкі жарти, та вийдете та випалите пару цигарок, та проводите час з дружинами сусідів, та все інше подібне цьому, трошки випити за компанію, щоб не втратити свою роботу. Я б краще лежав на животі та їв содове печиво, та пив воду зі струмка, та залишався чистим та непорочним перед Богом, аніж іти на компроміс заради хоч якої роботи. Це так. Справді. Залишайся вірним Богу.
E-76 “Самсоне, филистимляни на тебе”. Скинія Брангама, світська наука вповзає у ваше середовище. Як щодо цього? Чи не викрили ви свою таємницю? Чи не викрили ви свою таємницю, яку Бог дав вам, коли ви довблися там по тирсі декілька років тому? Чи не дозволили ви виповзти цьому разом з загальноприйнятим формальним поклонінням? Що з вами стало? Бог сходить та чинить чудо, та проходить крізь це зібрання та розповідає людям таємниці їх сердець та все інше, та уздоровлює хворих та стражденних, та чинить чуда та ознаки, та проповідує Своє Слово як тільки можливо, Духом Святим; а люди кажуть: “Ну що ж, я думаю, що з цим все гаразд. Нам радісно послухати таке час від часу, якщо ми не дуже втомлені”. Це Скинія Брангама. Филистимляни на тебе.
E-77 В той час як, бувало раніше під час проповідування Слова, свят? зі сльозами на очах, піднімалися на ноги та ходили, схлипуючи, можливо, не говорячи ані слова, просто обходили, двічі або тричі, та сідали на місце, настільки наповнені Духом Святим! Слово годувало їх! “Не хлібом самим буде жити людина, але кожним Словом, що виходить з уст Божих”. Филистимляни на тебе, Скинія Брангама.
Филистимляни на вас, п’ятидесятники.
E-78 Авжеж, филистимляни захопили вас, всіх вас, хто залишився, вже давно, коли ви організувалися так намертво, ніщо не могло увійти, якщо ти не пресвітеріанин, не баптист, не методист, не католик чи щось таке. Ви не хотіли мати нічого спільного з іншими.
E-79 То як, пробудження в наш день? Як воно може в нас бути, коли той, хто звичайно дає це пробудження, зв’язаний цим світом? Бог не прийде туди, де є цей світ, можете бути певні в цьому. Ви зноситеся з цим світом, і тоді все—все. Коли ти дозволяєш вповзати цьому світові, починаєш поводитися як цей світ, тоді з тобою покінчено. Та коли ти відсічеш всі окови, що зв’язують із цим світом, та прийдеш до Бога, Бог застосовуватиме тебе, поки ти знову не підеш фліртувати.
E-80 Ось та єдина надія, що є в мене цього ранку, щоб завершити моє Послання, а саме — “В той час, поки Самсон був зв’язаний, виросла нова кучма волосся”.
E-81 Бог пошле нам іще одну Церкву якраз перед кінцем часу, що Сила Духа Святого зможе ввійти в неї, в проявленнях Духа, і Марка 16 зможе супроводжувати Церкву, Дії 2:4, Дії 2:38, все це буде іти поруч із Церквою. Чуда та ознаки супроводжують апостолів. Сильні ознаки Його воскресіння супроводжують їх. В той час, поки ми в темниці, звичайно ж, у Бога десь підростає урожай, на останнє велике забиття. Нехай це будеш ти, мій друже-Християнин, нехай це твоя сила почне рости. Я молю, щоб це Послання цього ранку, і там по країні, куди це піде, моя надія на те, що це Послання допоможе принести вітамін до твого організму, який знов поверне тобі ріст духовної Сили у твоєму житті.
Схилимо наші голови та помолимося.
E-82 О Господи Боже, Творець Небес і землі, Автор Вічного Життя і Той, Хто дає кожний добрий та духовний дар, візьми оці слова цього ранку та помісти їх у серце та зволож їх, Господи. Нехай люди молитимуться над оцим всім, бачачи, що цей світ добивався церкви і врешті-решт виявив її Силу, виявив її таємне місце, виявив, в чому полягає її секрет, та зголив це. Забрав людей, що колись вигукували перемогу, колись мали перемогу, та обголив їх, щоб у середу ввечері сидіти вдома, дивитися телепрограму. Відняв радість з їхніх сердець та дав їм більше любові до цього світу, аніж до Бога. Дав їм більше того, що від цього світу, світського, більше бажання світських розваг, аніж щоб проповідувалася Євангелія. Якщо нема великого оркестру, та кривляння, та галасу, та безглуздого поводження, то їм вже й не хочеться більше цієї старої Євангелії, від якої течуть сльози радості в душі, яка знову приносить Божественне зцілення, яка відновлює апостольські дари в церкві, яка приводить воскреслого Христа, Месію цього дня.
E-83 Та як Ізраїль був зв’язаний своїми царями, що вони не змогли піти за справжнім Царем; і справжній Цар, коли Він прийшов, вони не впізнали Його. Отак воно й сьогодні. О Господи, Цар Слави з’явився у формі Духа Святого, і, Господи, вони не знають цього. Вони не розпізнають цього. Вони так організувалися, так намертво, що вони не розуміють цього, бо це не в їхній організації. Господи, це робота диявола, що вчинив оце з людьми.
E-84 Нехай же Самсон Божий, нехай правдиві серцем, ті, хто прагнуть, та кличуть, та благають, та тримаються, нехай вони залишатимуться із цим, Господи, поки не виросте новий урожай, поки не об’явиться радість на Сіоні, і вийде група, що зможе розпізнати та зрозуміти, що зможе побачити Месію та скриту Силу, що скрита від цього світу, яку вони зараз не зрозуміють. Даруй це, Господи, щоб вони побачили це. Бо ми просимо це в Ім’я Ісуса. Амінь.
[Порожнє місце на плівці—Ред.]
…Силу нам зішли,
О Господь, силу нам зішли
Та Духом охристи.
Там у горниці молились
Однодушні всі,
Дух Святий зійшов на них,
Як обіцяв наш Господь.
О Господь, силу нам зішли,
О Господь, силу нам зішли,
О Господь, силу нам зішли
Та Духом охристи.
E-85 Як я люблю Його! Просто зішли Свою Силу! Вони були у горниці, однодушні всі. Увесь цей світ вивітрився з них. Вони спустошилися, і Дух Святий прийшов.
E-86 Сьогодні кажуть: “Приходь, приєднайся до церкви, внеси своє ім’я до книги. Або схилися та скажи: ‘Я визнаю Христа як Сина Божого’, — піднімися”. Диявол робить те саме. Атож. Диявол охристився, коли Юда охристився. Диявол пішов та проповідував Євангелію, коли Юда пішов та проповідував Євангелію. Але диявол не одержав Духа Святого. Ось у чому різниця. Ось де знаходиться скрита Сила, оте воскресіння, оте щоб знати точно, без жодної тіні сумніву. Амінь.
E-87 Він тут. Той самий Дух Святий, Той, що був на Месії, все ще перебуває на Його Церкві. Він ніколи не відходить. “Я буду з вами завжди, навіть в вас, до кінця світу. Я буду там. Справи, що Я їх чиню, ви чинитимете також. Більше за цих чинитимете, бо Я йду до Свого Батька”.
E-88 Але цей світ іде з цим на компроміс — “О-о, то все минулі дні!” Якраз те, що диявол хоче, щоб ти чинив. Вони хочуть, щоб ти підхвалював. Бог хоче, щоб ти охристився. Бог хоче, щоб ти…Ти скажеш: “О-о, я не вірю у все це безглуздя там”. Давай, іди й живи, іди й живи у своєму гріху, живи у своєму гріху. Та поки ти не згниєш, поки ти не згниєш для своїх власних уявлень, поки ти не згниєш для своїх власних мод та не відродишся та не народишся згори, і оте нове Життя буде цілком відрізнятися від того, що відійшло.
E-89 Зернятко падає жовте, сходить зелене. Падає важке, покрите, сходить гнучке та колишеться на вітру. О-о, слава! Аллілуя! Коли починає віяти вітер, зернятко не може не рухатися, пересуватися, але маленька—маленька билиночка згинається та радіє, росте тоді, набирається сили. Билиночка ніколи б не зійшла, поки не згнило та не вмерло б оте зернятко. Не тільки вмерло; але згнило. Вже не зможе стати таким, як було, але життя вийшло з нього.
E-90 Як я сказав якийсь час тому, народження — це жахлива річ, бруд, нечистоти, набрудніша брудота, але саме там знаходиться життя. Коли ти вважаєш себе нечистим, вважаєш свої методистські, баптистські та п’ятидесятницькі науки нечистими та вимреш там біля вівтаря, тоді приходить нове Життя. Святий Дух проводить тебе вище цього; ти бачиш Бога.
E-91 Ми побачимо Його одного славетного дня. Одного дня за межою смертного зору, ми побачимо Його. Ви вірите в це? Одного дня за межою смертного зору, там чекає на мене радісне завтра.
E-92 Минулого вечора я стояв тут на р?зі, і здалося, що я побачив Равві Л?усона. Коли він бував тут, і простягав свій ціп?к та тягнув мене ним за шию, тягнув мене за шию своїм ціпком, сюди за катедру, і співав оту пісню: “Там чекає на мене…” [Порожнє місце на плівці—Ред.]
E-93 Щось сталося! Воно забрало геть цей світ. Я почав бачити все по-іншому. Я так сильно тривожився щодо того, як чинять оці американці, постійно, з року в рік, коли бачив жінок та чоловіків, як вони опускаються та поринають у гріх, що в мене мало не сталося нервового зриву, двічі або тричі, непокоївся цим. Вчора, я сказав Богові: “Я більше не тривожитимуся. Твоє Слово сказало, що так буде. Але я стоятиму в прол?мі та підноситиму свій голос проти цього, всіма своїми силами”.
E-94 Якось на днях, стояв там у Ґрін Мілл, у своїй печері, там далеко у непролазних хащах, цілий день молився. І десь о третій годині, сонце сідало, а я стояв там, спостерігав, вийшов з печери, стояв на великому камені. І я стояв там, обличчям на схід, хвалив Господа. І я бачив, як сонце сідало за дерева там на верх?вці гори, в той час, як мій погляд ковзав через каньйон і далі, і все було вкрито листям, стояла глибока тиша. І я сказав: “Господи, одного дня Ти сховав Мойсея у розщелині скелі, і Ти пройшов повз нього, бо він був змучений. Але Ти пройшов повз нього, він сказав, що це ‘виглядало немовби як спина людини’”. Я сказав: “Сховай мене у розщелині, Господи”. Приблизно в цей момент, з цього боку від мене, легенький Вітерець прошелестів у кущах. Це пройшло, прошелестіло просто поруч зі мною, легенький Вітерець пройшов, пішов через ліс?. Я стояв там.
Колись, мій Бог Один лиш знає Сам,
Колеса смертного життя завмруть,
І на горі Сіон я буду жити там.
Колись далеко за межою смертного зору,
Колись, лиш Бог те знає, де й коли,
(Що станеться? Воно підійде до завершення, ?берти цих колес.) Колеса смертного життя завмруть,
І на горі Сіон ми будемо жити там.
Зійди-но, колісниця,
Забрати Додому мене;
Зійди-но, колісниця,
Забрати Додому мене.
Якщо ти прийдеш туди раніше, ніж я,
Забрати Додому мене;
Скажи Братові Босворту та всім моїм друзям,
Просто щоб зійшла забрати Додому мене;
Тож зійди-но…(Одного дня вона зійде та підхопить мене.)…коліс-…(Кожне дерево займеться вогнем; Анголи Божі, полум’яна колісниця)…забрати Додому мене;
Зійди-но, колісниця,
Забрати Додому мене.
E-95 В один з цих днів, в один з цих днів в скорботні хвилини годин моєї смерті, я чекатиму на Його прихід. Це так.
Дивлюся туди за Йордан і побачив я,
Забрати Додому мене; (як старий Ілля дивився на той бік Йордану)
Анголи в одежах сяючих прийшли,
Забрати Додому мене.
Зійди-но, колісниця,
Забрати Додому мене;
Зійди-но, колісниця,
Забрати Додому мене.
E-96 Господи Ісусе, благословенний Керманиче цієї колісниці, Стерничий стародавнього корабля Сіону, човна Життя, йде через це приміщення, промовляє, Його Присутність тут. Той самий Святий Дух, що підняв Його з могили, знаходиться тут.
E-97 Оскільки вони не роздавали молитовних карток, чи є тут хто, що приїхав не з міста, кого я не знаю, які тут, щоб за них помолилися? Підніміть свою руку, кого я не знаю. Підніміть свою руку, я не знаю. Ви, ви он там. Я думаю, отой невисокий вусань отам ззаду, хтось підняв свою руку отам в цьому напрямку. Так, ви, ви піднімали руку? Гаразд. Отам ззаду, ви, добродію. Гаразд. Ви всі незнайомі зі мною? Той Господь Ісус, той самий Пастир цієї отари тут, чи вірите ви, що Його обіцянки є правдиві? Він помазує Свою церкву, і — “Ті справи, що Я їх чиню, ви чинитимете також. Навіть більші за цих чинитимете, бо Я йду до Свого Отця. Більше за цих!” Ви вірите цьому?
E-98 Чи піднімали ви свою руку, що ви не знаєте мене? Чи вірите ви, що Бог може сказати мені, щ? у вашому серці, може проговорити до мене так само, як Він проговорив до ж?нки, що торкнулася Його одежі? Чи вірите ви, що Він є той Первосвященик, якого можна торкнутися почуттями наших слабостей? Якщо Бог відкриє мені ваш стан, чи повірите ви, що я Його пророк, повірите, що Його Присутність знаходиться тут, і ось чому Він і дозволяє це? Ви м?литеся за свою дружину. В неї поламане стегно, змістилося стегно. Це так. Якщо це так, підніміться. Гаразд, ідіть, знайдете її здоровою. Амінь.
E-99 Як щодо вас отам ззаду, невисокий вусань, що піднявся? Ви вірите всім своїм серцем? Чи вірите ви, що Бог міг би розповісти мені ваші проблеми? Ви вірите, що з вашим сином все буде гаразд? Вірите? У вас є син, в нього церебральний параліч. Це так. Ви не…Це з Кентуккі. Якщо це так, підніміть свою руку. Я не знаю вас, чи не так? Якби я знав…Підніміть свою руку ось так, ми не знаємо один одного. Це так. Покладаючися на Бога. Чи вірите ви? Як ви вірите, знайдете свого сина саме таким, як ви вірите. Просто покладіть на своє серце.
E-100 Хто отут піднімав свої руки, що я не—не…То були ви? Гаразд, містере, чи вірите ви, що я Божий пророк? [Чоловік каже: “Амінь”.—Ред.] Вірите, всім своїм серцем? Вам не потрібно підніматися, будьте просто там. Гаразд, добродію, ось що у вас за проблема — у вас цукровий діабет. [“Це так”.] І це віддається на вашій ноз?. [“Так”.] Ви з Огайо. [“Так”.] Вас звати містер Міллер. [“Це так”.] Повертайтеся додому та будьте в доброму здоров’ї. Гаразд, вірте всім своїм серцем. Гаразд.
Ви вірите…Вірте в це. Якщо ви можете вірити!
E-101 Жіночка сидить тут, це ви піднімали руку? Солідна жінка в окулярах, ви вірите всім своїм серцем? Ви вірите…Ви вірите, що я Божий слуга? Вірите? Гаразд, якщо Бог зможе розповісти мені, в чому ваша проблема, чи повірите ви? Хвороба серця. Гаразд, підніміть свою руку, якщо це так. Гаразд.
E-102 Жіночка отут поруч з вами, піднялася. Серце; але насправді це ваші очі. Я знаю її. Гаразд, якщо ти можеш вірити!
E-103 Отам ззаду, отам ззаду одразу ж чоловік, в нього хвороба серця, теж, хвороба шкіри. Чи вірите ви, що Бог може уздоровити вас? Вірите, добродію?
E-104 Там десь ззаду сидить один чоловік, піднімав свої руки, що не…містер Шуберт. Гаразд, добродію. Гаразд, чи вірите ви? Це і за ваші очі теж, чи не так? Ви молитеся за свою матір, що сидить там, також. Якщо це так, підніміть свою руку. Ми незнайомі. Це так? Потисніть руку, потисніть руку один одному. Гаразд, це так. Якщо зможеш повірити — зможеш прийняти!
E-105 Воскреслий Ісус Христос знаходиться в цьому приміщенні. Він є Той Самий. Яке відношення Це має до тебе? Чи дозволив ти цьому світові підірвати всю твою силу? Слава! Я хочу нового народження! Я хочу нового Життя! Мені все одно, на якому літаку Це прилетить, якщо мені доведеться стати святенником-стрибуном, ким завгодно. Мені все одно, на якому літаку Це прилетить, я хочу справжнього Духа Святого, подібного тому, що на мені зараз. Я хочу зберегти Його! Я б краще мав Його, аніж все те, що в цьому світі. Амінь! Чи вірите ви? Чи вірите ви, що Він тут?
E-106 Тоді покладіть свої руки один на одного. Скажіть мені, щ? Він міг би зробити іще, хоч одне. Нічого. Тепер майте віру. Вірте, що все звершено.
E-107 Господи Боже, Творець Небес і землі, Автор Вічного Життя і Той, Хто дає кожний добрий дар, Твій Дух тут настільки помазує, Господи, що, здається, цей будинок дихає, хитається взад і вперед. Чому люди не можуть зрозуміти цього, Господи? Невже вони—невже вони так багато наспілкувалися з цим світом і стали настільки холодними, та формальними, та пихатими, що вони нездатні й впізнати Тебе більше? Господи Боже, нехай ця Сила вразить кожного, і кожен хворий отримає уздоровлення, кожен грішник спасеться, і Бог прославиться. Через Ісуса Христа, Сина Божого, я прошу це. Амінь.
E-108 Чи вірите ви в це? Підніміть свої руки. Ви приймаєте своє зцілення? Благословить вас Бог. Тепер ідіть та знайдіть це саме таким, як ви вірили, це буде саме так. Я бачу, як видіння відкриваються над іншими. Це так. Сьогодні ввечері я маю повертатися.
E-109 Якщо ти зараз не віриш — ти вже ніколи не повіриш. Це так. Ісус вчинив це одного разу, і вони сказали: “Ти…Ми знаємо, що коли Месія прийде, Він розповість нам це”. Вона сказала: “Я знаю, що Месія чинитиме це. Але Хто такий Ти?”
Він сказав: “Я — це Він”.
E-110 І тоді вона побігла до міста та сказала: “Ідіть, погляньте на Чоловіка, Який знав, ким я була та що я робила. Хіба це не Месія?”
E-111 Він сказав: “Оце все витвориться знову в останні дні. Церква проповідуватиме Правду, Вона стоятиме на Слові. Вона виконуватиме всі Божі Заповіді. Вона не зноситиметься з цим світом. І через те, що знаходиться там, Я діятиму та чинитиму ті самі речі”.
E-112 Але Він сказав: “Вони будуть нахабні, бундючні, більше любитимуть розкоші, аніж Бога, непримирливі, осудливі, матимуть вигляд благочестя”, — дуже релігійні, ходитимуть до церков. “Матимуть вигляд благочестя, та відрікатимуться його Сили. Відвертайся від таких!”
E-113 Ви, люди, де б ви не знаходилися в церкві, кого Він викликав якраз зараз, видіння відійшло від мене. Якщо—якщо це було правда — те, що я сказав, і те, що я не знав цього про вас, підніміть свої руки, хто б то не був. По всій церкві, кожен—кожна людина. Гаразд. Бачите? Не знаю їх, ніколи їх не бачив; але Святий Дух тут і Він знає їх. Невже ви не можете побачити, що це не я?
E-114 Послухайте! Якщо Він довірив мені це, Він довірить мені Правду Слова, бо Правда може прийти тільки через Слово. “Покайтеся, кожен, та охристіться в Ім’я Ісуса Христа, на відпущення гріхів, і ви приймете дар Духа Святого, бо обіцянка ця — для вас та для ваших дітей, для тих, що далеко, кого б не покликав Господь Бог наш”. Ви вірите в це? За хвилину почнеться служіння хрищення.
E-115 Схилимо наші голови. Я попрошу пастора помолитися, поки вони готуються до хрищення. Я думаю, що далі буде служіння хрищення. Гаразд

Нагору

Up