Бог є Тлумач Сам Собі

Дата: 64-0205 | Тривалість: 54 хвилини | Переклад: VGR
Бейкерсфілд, Каліфорнія, США
E-1 Наш Небесний Отче, одне Слово від Тебе значитиме більше, ніж усі люди будь-коли могли б зробити чи сказати, бо люди чекають побачити Тебе. І ми дякуємо Тобі, що є ті, хто перебуває в очікуванні, вони очікують, що дещо станеться. І коли люди прагнуть чогось, безодня кличе до Безодні, повинна бути Безодня, щоб відповісти на той поклик. І ось чому ми сьогодні тут, бо цим служителям та людям поклалося на серце скликати нас, прохати Тебе про ласку та благословіння, вірячи, що Ти уздоровиш хворих, та спасеш загинулих, та проявиш Своє Слово.E-1 Our Heavenly Father, a Word from You would mean more than all man at anytime could do or say, because people are waiting to see You. And we thank Thee because that there is those who are under expectation, they are looking for something to happen. And when the people are thirsting for something, the deep calling to the Deep, there must be a Deep to respond to that call. And that's why we're here tonight, because it was upon these ministers' hearts, and the people, to call us together to ask You for favors and blessings, believing that You'll heal the sick and save the lost, and will make manifest Your Word. [Psalms 42:7]
E-2 І ми молимо, Небесний Отче, щоб Ти дарував це нам, коли ми покірливо чекаємо на Тебе, вечір за вечором. Нехай тут буде таке вилиття Святого Духа, і нехай кожна людина буде сліпа до усього, що навколо них, за винятком Бога. Нехай серед людей, які прагнуть Бога, підніметься такий крик, що в усю тутешню округу прийде пробудження, і кожна церква заповниться людьми, грішниками, що волатимуть до Бога про милість, і—і Святий Дух уздоровлятиме хворих, даватиме кульгавим ходити, й воскрешатиме мертвих, й даруватиме оце все, що обіцяне у Твоєму Слові.E-2 And we pray, Heavenly Father, that You'll grant this to us as we humbly wait upon You, night after night. May there be such a--a pouring of the Holy Spirit, and may every person be blind to anything else around them except God. May there be such a great cry go out among the people, thirsting for God, till there'll come a revival throughout the country here and every church will be packed full of people, sinners crying out for God to have mercy, and--and the Holy Spirit healing the sick, making the lame to walk, and raising up the dead, and granting these things that's been promised in Thy Word.
E-3 Прийди, Господи Ісусе, та здійсни Свою обітницю. Прийди до нас сьогодні. Ми віримо, що Ти є такий самий учора, сьогодні й навіки, що Твої обітниці не можуть проминутися. Проминуться небо й земля, але Твоє Слово не проминеться. Нехай відкриється наше розуміння. Нехай Святий Дух прийде та розоре ниву. Нехай сьогодні ввечері наше розуміння відкриється для Духа та сили Божої, щоб Він міг проявити через нас Свої обіцяні Слова. Бо ми прохаємо це в Ім’я Ісуса. Амінь.E-3 Come, Lord Jesus, and fulfill Thy promise. Come to us tonight. We believe that You are the same yesterday, today, and forever, that Your promises cannot fail. Both heavens and earth will fail but Your Word will not fail. May our understanding be open. May the Holy Spirit come and lay the fallow ground. May our understanding be open to the Spirit and power of God tonight, that He might manifest His promised Words through us. For we ask it in Jesus' Name. Amen. [Hebrews 13:8], [Matthew 24:35]
E-4 Отож, сьогодні, ті, хто слідкуватиме за текстом, звернемося у Біблії до Другого Послання Петра, й почнемо з 15-го вірша, просто щоб декілька хвилин поговорити на тему Писання.
А я пильнуватиму, щоб ви й по моєму відході завжди мали це в пам’яті.
Бо ми сповістили вам силу та прихід Господа нашого Ісуса Христа, не йдучи за хитро видуманими радами, байками, але бувши наочними свідками Його величі.
E-4 Now, tonight, you who watch the text, let's turn in the Bible to the Book of Second Peter, and begin with the 15th verse, just for a way of speaking on the Scripture for a few moments.
Moreover I will endeavour that you may be able after my decease to have these things always in remembrance.
For we have not followed cunningly devices, fables, when we made known unto you the power and the coming of the Lord Jesus Christ, but were eyewitnesses of his majesty. [II Peter 1:15-16]
E-5 Мені це подобається — “наочними свідками”. Не якась байка. Ми є наочними свідками того, про що ми кажемо.
Бо Він прийняв від Бога Отця честь та славу, і до Нього від величної слави прийшов голос такий: Це є Син Мій улюблений, що Його Я вподобав.
І цей голос, що з неба зійшов, ми чули, як були з Ним на святій горі.
І маємо ще сильніше пророче слово. І ви правильно робите, що на нього вважаєте, як на світильника, що сяє у…темному місці, аж поки зачне розвиднятися, і ранкова зоря засяє у серцях ваших,
Знаючи насамперед, що жодне в Писанні пророцтво не підлягає приватному тлумаченню.
Бо ніколи в минулому пророцтво не було з волі людини, але звіщали його святі Божі люди, проваджені Духом Святим.
Нехай Господь додасть Своїх благословінь до цього уривку Свого Слова. Тепер, я візьму оце як тему: Бог є Тлумач Сам Собі.
E-5 I love that, "eyewitnesses." Not some fable. We are witness of what we're talking about.
For he received from God the Father honour and glory, and there came such a voice to him from the excellent glory, This is my beloved Son, in whom I am well pleased.
And this voice which came from heaven we heard, when we were with him in the holy mount.
We have also a more sure word of prophecy; whereunto you may do well that you take heed, as unto a light that shineth in... dark place, until the day dawn, and the day star arise in your hearts:
Knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation.
For the prophecy came not in old times by the will of man: but holy man of God spake as they were moved by the Holy Ghost. [II Peter 1:17-20]

May the Lord add His blessings to the reading of His Word. Now, I'm going to take this for a subject: God Is His Own Interpreter.
E-6 Ми живемо у день сум’яття. Ми живемо у такий день, коли чоловіки та жінки майже не знають, що треба робити. Здається, в усьому панує безлад. Таке враження, що в усьому є так багато різних поглядів. Це сатана, чинити так.E-6 We are living in a day of confusion. We're living in a day that when man and women hardly know what to do. Everything, it--it seems to be in a turmoil. Everything, it seems to be there's so many different ways to look. That's Satan, to do that.
E-7 Отож, Бог не може судити людей праведно, правильно, якщо не буде якогось стандарту, за яким Він повинен буде судити їх. І в Біблії говориться, що Він судитиме усіх людей Ісусом Христом, а Ісус Христос — це Слово. В Святого Івана, у 1-му розділі, в Ній говориться:
На початку було Слово, і Слово в Бога було, і Слово було Бог.
І Слово стало тілом та перебувало поміж нами…
E-7 Now, God cannot judge a people righteously, aright, unless there be some standard that He has to judge them by. And the Bible says that He'll judge all man by Jesus Christ, and Jesus Christ is the Word. In Saint John, the 1st chapter, It said:
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
And the Word was made flesh, and dwelt among us,...
[Romans 2:16], [John 1:1, 14]
E-8 Отож, все, чим ми є сьогодні — проявленням Його атрибутів. В Бозі…Спочатку Він навіть і не був Богом, — Бог, ми назвемо Його просто — “Вічний”. Він не був Богом, тому що слово (англійське слово) Бог означає “об’єкт поклоніння”, а там не було нічого, щоб вклонятися Йому. Отож, Він був Вічний, велике Джерело усього розуму. І в цьому Джерелі усього розуму не було ні атому, ні молекули, нічого, ніякого світла ніде, зірки, місяця, нічого більше. Бог, — те, що нам відомо як Бог, величний Дух, який був Вічним (ніколи не починався, ніколи не закінчувався), Він перебував там. І в Ньому були атрибути: то були атрибути стати Богом, потім, Його атрибути стати Батьком, атрибути стати Сином, атрибути стати Спасителем, атрибути стати Зцілителем. В Ньому були усі ці атрибути. І тепер Він…Оці речі, що розкривалися з того часу — то просто Його атрибути, що проявляються.E-8 Now, all we are today is the display of His attributes. In God... First He was not even God, God, we would just call Him "the Eternal One." He wasn't God, because the word (English word) God means "object of worship" and there was nothing to worship Him. So He was the Eternal One, the--the main Fountain of all intelligence. And in this Fountain of all intelligence there was not an atom, molecule, or nothing, light nowhere, star, moon, nothing else. God, what we know as God, the great Spirit that was Eternal (never did begin, never did end), He was there. And in Him was attributes: it was attributes to be God, then His attributes to be a Father, attributes to be a Son, attributes to be a Saviour, attributes to be a Healer. All these attributes was in Him. And now He... These things that has unfolded since then are just His attributes being made manifest.
E-9 Що я маю на увазі, атрибути — то були Його “думки”. А слово — це “виражена думка”. І тоді це було в Його думках. І коли Він говорив: “Нехай буде”, — і ставало так. “Нехай буде”, — і ставало так.E-9 What I mean, attributes was His "thoughts." And a--a word is "a thought expressed." And then that was in His thinking. And when He said, "Let there be," and there was. "Let there be," and there was.
E-10 І тепер, пам’ятайте, ще до того, як з’явився світ, ви, Християни, були Його думками. І ви є проявленням Його мислення. Ще до того, як навіть з’явився світ, ви були у Христі (амінь), в Бозі при початку. Завдяки цьому, тоді, розумієте, ви Його піддані. А оце все — то Сам Бог, що матеріалізує Себе в реальності, щоб Його можна було торкнутися, побачити, й—й так далі. І ось ким є Бог — оцим усім.E-10 And now, remember, you Christians were His thoughts before there was a world. And you are the manifestation of His thinking. Before there even was a world, you were in Christ, (amen) in God in the beginning. That makes you, then, you see, His subjects. And the whole thing is God, Himself, materializing Himself tangible so He could be handled, seen, and--and so forth. And that's what God is, the whole thing.
E-11 Потім люди кажуть: “Тлумачення…” Я тут нещодавно говорив на одному зібранні, один чоловік сказав мені, він сказав: “Брате Брангаме, у вас хибне тлумачення. Ви тлумачите Це неправильно”.E-11 Then people say, "The interpretation..." I was speaking here not long ago in a meeting, a man said to me, he said, "Brother Branham, you have the wrong interpretation. You don't interpret That right."
E-12 Тепер, ми чуємо…Підеш до методистів, і там кажуть: “Баптисти тлумачать неправильно”. Баптисти кажуть: “П’ятидесятники тлумачать неправильно”. П’ятидесятники кажуть, що “єдностники тлумачать неправильно”. Єдностники кажуть: “Асамблеї тлумачать неправильно”. І кожен каже, що інший тлумачить неправильно.E-12 Now, we hear... They go to the Methodist, and they say "The Baptist don't interpret right." The Baptist say, "The Pentecostals don't." The Pentecostal says that "The--the Oneness don't." The Oneness says, "The Assemblies don't." And each one says the other one don't.
E-13 Бог є Тлумач Сам Собі! Йому не потрібно, щоб хтось витлумачував за Нього. Він дає Своє Власне тлумачення. Хто така людина, щоб їй витлумачувати Бога? Бог є Тлумач Сам Собі.E-13 God is His Own Interpreter! He don't need anybody to interpret for Him. He does His Own interpreting. Who is the man that can interpret God? God is His Own Interpreter.
E-14 Отож, Петро тут каже, ми з’ясовуємо, що при початку, коли Бог сказав: “Нехай буде світло”, — і стало світло, то й було тлумачення на це. Коли Бог сказав що-небудь, і це проявилося, значить, це було Боже тлумачення, що Його Слово є правильним. Розумієте? Коли Він сказав: “Нехай буде світло”, — це, по-перше, було в Його думках ще до того, як з’явилася така річ, як світло. Коли Він сказав: “Нехай буде світло”, — світло розлилося по небу, це й було тлумачення. Нікому не потрібно було витлумачувати це, тому що Бог так сказав, і ось це з’явилося. Коли Бог прорікає, і це проявляється, це є тлумачення Його Слова. Чому ж люди не бачать цього? Чому люди не розуміють цього?E-14 Now, Peter speaking here, we find out that in the beginning when God said, "Let there be light," and there was light, that's the interpretation to it. When God said anything and it was manifested, then that's God's interpretation that His Word's right. See? When He said, "Let there be light," that was in His thinking first before there was such a thing as light. When He said, "Let there be light," light sprung into the skies, that's the interpretation. Nobody has to interpret that, for God said so and there it was. When God speaks and it's manifested, that's the interpretation of His Word. Why can't men see that? Why don't people see that? [Genesis 1:3]
E-15 Коли Бог дає обітницю, і Бог каже…При—при початку, у Бутті, Він розподілив Своє Слово на кожну епоху, як Воно пройде від початку до кінця. І, протягом цих епох, церковний світ геть заплутував усі ці речі традиціями й так далі, і Бог завжди, протягом усього Старого й Нового Заповітів, посилає на сцену пророків! І Слово Господнє приходить до пророка. І як Воно це робить? Воно проявляє Боже Слово. Боже проявлення, яке визначає, чи правильно це, чи ні. Нікому не потрібно тлумачити Це, Слово витлумачує Себе. Бог обіцяв це, і ось це збувається!E-15 When God makes a promise and God says... In--in the beginning, in Genesis, He lotted His Word to each age as It come down from the beginning to the end. And, down through these ages, the church world has got all these things all mixed up by traditions, and so forth, and God always sends on the scene, down through the Old Testament and New, prophets! And the Word of the Lord comes to the prophet. And how does It do it? It manifests the Word of God. God's manifestation, that tells whether it's right or wrong. Nobody has to interpret It, the Word interprets Itself. God promised it and there it happens! [Amos 3:7]
E-16 Що користі говорити про Це щось іще? Хто така є грішна людина, щоб їй намагатися говорити (коли Бог дав обіцянку, і Бог же й виконує її), що те тлумачення є хибним? Це Сам Бог дає Своє Власне тлумачення, витлумачує. Йому не потрібно, щоб хтось витлумачував Його, Він тлумачить Сам Себе, проявляючи те, що, як Він обіцяв, Він вчинить.E-16 What good does it do to say anything else about It? Who is the sinful man that would try to say (when God made a promise and God does it) that that interpretation is wrong? That's God Himself doing His Own interpretation, interpreting. He don't need anybody to interpret Him, He interprets Himself by manifesting what He promised that He would do.
E-17 О-о, якби церква тільки могла зрозуміти це й побачити обітниці, які були призначені для кожної епохи! Усі інші епохи, Бог посилав на сцену (навіть протягом усіх церковних епох) і проявляв усе, що Він обіцяв вчинити. Усе, не лишилося нічого незробленого. Цілком точно! Те, що, як Він сказав, Він виконає — Він виконав.E-17 Oh, if the church could only see that and see the promises that's lotted for each age! All other ages, God has sent on the scene (even down through the seven church ages) and has manifested everything that He promised to do. Everything, there's not one thing left undone. Exactly! What He said He would do, that He did.
E-18 Бо коли Бог сказав, ще там у Ісаї, Він сказав: “Діва зачне”, — і вона зачала. Тепер, хто—хто зможе витлумачити це? Бог дав тлумачення. Він сказав: “Діва зачне”, — й вона зачала. Тепер, чого ви…ви не зможете…Про це нічого не скажеш, тому що Бог сказав, що вона зачне, й вона зачала. Але церква тоді була надто сліпа, щоб побачити це. Розумієте, в них були свої власні уявлення про це. Це надто—надто відрізнялося від того, що вони очікували.E-18 Because when God said, in back there in Isaiah, He said, "A virgin shall conceive," and she did. Now, who--who can interpret that? God done the interpretation. He said, "A virgin shall conceive," and she conceived. Now, what are you... you can't... Nothing can be said about that, because God said she would and she did it. But the church was too blind then to see it. See, they had their own idea of it. It was too--too different than what they was expecting. [Isaiah 7:14]
E-19 Петро тут посилався на минуле, він сказав: “Бог, Своїм Словом, проявив Христа — Він сказав: ‘Це є Син Мій улюблений’”. Ці віруючі стояли там. І Христос був проявленням Бога. Він завжди проявляв Христа Своїм Словом, бо Христос — це Слово. Він завжди проявляє.E-19 Peter here was referring back, he said, "God manifested Christ by His Word, He said, 'This is My beloved Son.'" These believers were standing there. And Christ was the manifestation of God. He always manifested Christ by His Word, because Christ is the Word. He manifests always. [II Peter 1:16-18], [Luke 3:21-22]
E-20 Коли Він сказав…В дні Ноя, Христос був у Ної. Ви вірите цьому? Ной сказав: “Має піти дощ. Піде дощ, землю буде знищено”. Дощ пішов. На це не потрібно було ніякого тлумачення. Дощ пішов, тому що Бог, у Ної, сказав: “Має піти дощ”. Він був пророком, і доказом було те, що сказане ним — збулося. Тож їм не потрібно було витлумачувати це.E-20 When He said... In the days of Noah, Christ was in Noah. Do you believe that? Noah said, "It's going to rain. There'll be a rain, the earth will be destroyed." It rained. That didn't need any interpretation. It rained because God, in Noah, said, "It's going to rain." He was a prophet, and the evidence was that what he said come to pass. So they don't need to interpret that. [Genesis 6:13, 17]
E-21 Можливо, деякі з тих, що були поруч, говорили: “Цей чоловік не знає, про що він говорить”.E-21 Some of them might, around, said, "This man don't know what he's talking about."
E-22 Але Бог завжди обіцяв: “Якщо буде хто поміж вами духовний чи пророк, і сказане ним збуватиметься, тоді слухайте його”. Правильно, бо то є правдивим. Це повинно бути у відповідності зі Словом. І Ной був у відповідності зі Словом. Коли він пророкував, що має піти дощ, і дощ пішов. Тут не треба було ніякого тлумачення на це, бо це просто сталося.E-22 But God had always promised, "If there be one among you who is spiritual, or prophet, and what he says comes to pass, then hear it." That's right, because it's true. It must be in accordance with the Word. And Noah was in accordance with the Word. When he prophesied it's going to rain, and it rained. That didn't need any interpretation for that, because it did just that. [Deuteronomy 18:19]
E-23 Ісая сказав: “Діва зачне”, — й вона зачала. Тепер, це було страшенно незвичайним. Бо, розумієте, минуло багато сотень років, перш ніж ця діва зачала.E-23 Isaiah said, "A virgin shall conceive," and she did. Now, that was awful unusual. For, see, it was many hundred years later before this virgin conceived. [Isaiah 7:14]
E-24 Це було настільки незвичайним, що порядний муж на ім’я Йосип, її чоловік, “бувши праведним чоловіком і не бажаючи її ославити…” Той порядний муж у ті дні, як, мабуть, було Йосипові, коли він обручився, заручився з Марією.E-24 It was so unusual until a good man by the name of Joseph, her husband, "being a just man and was not willing to make her a public example..." That good man in those days, how it must have been with Joseph when he was engaged, espoused to Mary.
E-25 Вона була заручена. В ті дні, порушити це — то було все одно що вчинити перелюб. І, звичайно ж, Йосипові здавалося, немовби та Марія намагається використати його як прикриття, тобто, зробити з нього щит для свого гріха, бо ось виявилося, що вона, незаміжня, тільки заручена — має стати матір’ю. За такі штуки закаменовували на смерть; повинні були, за законом.E-25 She was espoused. In that day, to break that, was just the same as committing adultery. And, of course, to Joseph, it seemed like that Mary was trying to use him for a blockade, or make him be a shield for her wrong, 'cause here she was found to be a mother, not being married, only engaged. A trick like that, would be stoned to death; it had to be, by the law.
E-26 Та Йосип, її чоловік був праведним мужем, вельми праведним мужем. Він вірив Богу. І коли вона дивилася на нього тими прекрасними, великими, ніжними очима й говорила: “Йосипе, Архангол Гавриїл відвідав мене й сказав мені, що я, не знаючи чоловіка, зачну”.E-26 And Joseph, her husband, was a just man, a very just man. He believed God. And when she'd look at him with those lovely, big soft eyes, and say, "Joseph, Gabriel the Archangel visit me and told me that I was going to conceive, knowing no man." [Matthew 1:19-20]
E-27 Отож, якби Йосип просто звернувся до Писання — пророк сказав, що вона зачне! Бог лише витлумачував Своє Власне Слово! Розумієте? Але то було надто незвичайним.E-27 Now, if Joseph would have just looked back in the Scripture, the prophet said she'd do that! It was only God interpreting His Own Word! See? But it was too unusual. [Matthew 1:19-21]
E-28 Ось у чому справа в будь-якій епосі. Слово Бога чуже для людей; Воно надто незвичайне. Бог завжди чинить незвичайне. Усюди, де Бог — там незвичайне. Це суперечить системності цього світу, бо вони влаштували усе так, як, за їхньою думкою, це повинно бути. Але приходить Бог і чинить оте незвичайне.E-28 That's what's the matter in any age. The Word of God is foreign to people; It's too unusual. God always does the unusual. It's unusual anywhere God is. It's against the systematics of the world, because that they've got things the way that they think it should be. But God comes in and does the unusual.
E-29 “Як же ця діва могла зачати?” Він був щирий, він шукав Бога щодо цього.E-29 "How could this virgin conceive?" He was honest, he sought God about it.
E-30 І тоді Бог проговорив до нього уві сні й сказав: “Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину твою, бо зачате в ній — то від Духа Святого. Бог отінив її. Ось від чого це”.E-30 And then God spoke to him in a dream, and said, "Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit. God has overshadowed her. This is what's done it." [Matthew 1:20]
E-31 Чи звертали ви коли-небудь увагу на те, як Бог мав справу там з Йосипом? Другорядним способом — через сон. Отож, ми знаємо, що існують сни, ми віримо у сни. Я вірю в сни. Було…Бог завжди мав справу з людьми у снах. Але сни — то другорядне, розумієте, це може бути правильним чи хибним, якщо це не витлумачити. Але йому не потрібно було ніякого тлумачення. Бог Сам проговорив безпосередньо до Йосипа, бо там у тій країні в ті дні не було пророка, щоб витлумачити. Пророка не було чотириста років. Тож найближчим найкращим способом, через який Бог виявив піклування про добробут, життєзабезпечення Свого Власного сина — проговорити до Йосипа через сон, і без тлумачення. Він сказав: “Жінка права. Оте Святе, що зародилося у ній — то Божий Син”. Не треба було ніякого тлумачення.E-31 Did you ever notice how God dealt with Joseph there? In a secondary way, in the way of a dream. Now, we know there's dreams, we believe in dreams. I believe in dreams. Been... God's always dealt with people in dreams. But dreams is secondarily, see, it could be right or wrong unless it's interpreted. But he didn't need any interpretation. It was God Himself speaking directly to Joseph, because there wasn't a prophet in the land in them days to interpret. There hadn't had a prophet for four hundred years. So the next best, that God cared for the welfare, fare of His Own son, was speak to Joseph through a dream and without interpretation. He said, "The woman is right. That Holy Thing which is conceived in her is the Son of God." Didn't need any interpretation. [Matthew 1:20]
E-32 Бог дає Своє Власне тлумачення щирим, чесним серцям, чоловікам та жінкам, які дивляться на щось таємниче — якщо ти чесний, та щирий, та віритимеш — в Бога є певний спосіб, щоб розтлумачити це тобі. По-перше, розберися, це обітниця, чи ні. Якби Йосип просто звернувся назад, та відійшов від традицій, та звернувся до Біблії, та розібрався — Ісая сказав, що з нею так буде.E-32 God does His Own interpreting to honest, sincere hearts, men and women that looks upon the--the thing that's mysterious, if you're honest and sincere and will believe, God has a way of interpreting it to you. First, find out if it's a promise. If Joseph had just a-went back and got away from the traditions and went back to the Bible, and find out, Isaiah said she was going to do that.
E-33 І те, про що було сказано, і Його народження, і все про це було проречено Писаннями, “святими пророками”, як сказав Петро. І ні в кого з людей немає права докладати до цього якесь приватне тлумачення. Це є в точності те, що, як сказав Бог, станеться. Він був проявленням Слова Божого, обіцяного на той день. Бог сказав це, і ось воно сталося. Це вирішило всі питання.E-33 And the things that was spoke of, and His birth, and all about it was spoke by the Scriptures, "by the holy prophets," as Peter said. And no man has a right to put any private interpretation to that. It's just exactly what God said would take place. He was the manifestation of the Word of God promised for that day. God said it, so there it was. That settled it. [Isaiah 7:14], [II Peter 1:20]
E-34 Ісус сказав…Коли Він був на землі, коли ті не могли зрозуміти Його служіння, воно було надто величним, надто незвичним (вони не могли), надзвичайним, точніше. Вони не могли Його зрозуміти. Він сказав: “Дослідіть Писання!” (Сподіваюся, що я не оглушив вас там, вигукнувши в оце). “Дослідіть Писання, бо в Них, ви вважаєте, що маєте Вічне Життя, і саме Вони є тим, що свідкує про Мене”. Бачите? “Саме Вони є тим, хто розповість вам, Хто Я”.E-34 Jesus said... When He was on earth, when they couldn't understand His ministry, it was too great, too phenomena, (they couldn't), phenomenal, rather. They couldn't understand Him. He said, "Search the Scriptures!" (I hope I'm not deafening you out there, blasting into that.) "Search the Scriptures, for in Them you think you have Eternal Life, and They are they that testify of Me." See? "They are the Ones who tell you Who I am." [John 5:39]
E-35 Розумієте, Бог розподілив Слово. Той день повинен був стати проявленням Бога — Бога (Еммануїла) з нами — “дадуть Йому Ім’я — Чудесний, Радник, Князь Миру, Сильний Бог, Вічний Батько. І дадуть Йому Ім’я Еммануїл — ‘Бог з нами’”. Бог був у Давиді. Бог був у Мойсеї. Бог! Це постійно був Бог, який проявляв Себе для тієї епохи. Але ця епоха — “діва зачне, й вона породить Сина, й Він буде Богом з нами”.E-35 See, God lotted the Word. That day was to be the manifestation of God, God (Emmanuel) with us, "His Name shall be called Wonderful, Counsellor, Prince of Peace, Mighty God, Everlasting Father. And His Name shall be called Emmanuel, 'God with us.'" God was in David. God was in Moses. God! That's God all the way through, manifesting Himself for that age. But this age, "A virgin shall conceive and she'll bring forth a Son, and He will be God with us." [Isaiah 9:6], [Isaiah 7:14]
E-36 Це те, за що Його розп’яли — що робив з Себе Бога, і також за порушення суботи. Він був—Він був Богом суботи, і Він був Богом. І Він був не просто звичайною людиною чи звичайним пророком (хоча Він був звичайною Людиною й Пророком), але Він був Бог-Пророк. І Він був здійсненням Слова — саме те, що, як сказав був Бог, Він вчинить, в точності. Сказав: “Хто з вас може докорити Мене в гріху? Дослідіть Писання! В них, ви вважаєте, що маєте Вічне Життя, і саме вони є тим, що свідкує про Мене”. Але їхні традиції, вони жили у відблиску іншої епохи.E-36 That's what they crucified Him for, making Himself God, and also for breaking the Sabbath. He was--He was God over the Sabbath, and He was God. And He was not just an ordinary man or an ordinary prophet (yet He was an ordinary Man and a Prophet), but He was the God-Prophet. And He was the fulfilling of the Word, exactly what God said He would do. Said, "Which one of you can condemn Me of sin? Search the Scriptures! In them you think you have Eternal Life, and they are they which testify of Me." But their traditions, they was living in a glare of another age.
E-37 Як я проповідував декілька тижнів тому — “Жити у відблиску”. Відблиск — це “міраж”, відображення сонця, і це є фальшивим. І будь-який відблиск іншої епохи — то фальшиве відображення. Люди завжди ходять у чомусь такому, що сталося багато років тому. Лютерани ходять у лютеранському відблиску. Лютерівське сонячне світло було хорошим у його день; Уеслі — було хорошим на його день; п’ятидесятницьке — було хорошим на його день. Ми піднімаємося далі по драбині, ми живемо у іншій епосі! Ми рухаємося далі, далі, нам не можна постійно озиратися назад.E-37 As I was preaching a few weeks ago, "Living in a glare." A glare is "a mirage," the sun reflecting itself, and it's false. And any glare of another age is a false reflection. The people always are walking in something that happened years ago. The Lutheran are walking in a Lutheran glare. Luther's sunlight was fine in his day; Wesley was good in his day; the Pentecostal was good in its day. We're going on up the ladder, we're living in another age! We're going on, on, we can't keep looking back.
E-38 Коли ми усталюємося в різних речах, ми вважаємо, що у нас все підігнане, ми сформували свої традиції; і з цим все було гаразд на той день, але ми рухаємося далі! Дослідіть Писання й побачте, що було обіцяно на сьогодні, тоді ми будемо знати, де ми перебуваємо, тоді ми зможемо визначити, де ми стоїмо.E-38 When we get ourselves settled down in things, we think we got it all made, we get our traditions wrapped up; and that was all right for that day, but we're moving on! Search the Scriptures and see what's promised for today, then we'll know where we're at, then we can tell where we're standing.
E-39 Лютер — можна звернутися до Писання й побачити у тій—у тій Сардиській епосі, ви точно побачите, щó було обіцяне. Дивіться, який виїхав вершник, дивіться, щó вийшло йому назустріч, в точності — “розумність людини”, — реформація. Поспостерігайте за Уеслі, й так далі. Як це перейшло до п’ятидесятницької епохи, й протягом тієї епохи, поспостерігайте, як це просувалося далі. Зверніться до Писань та побачте, де ми. Ось чому Ісус сказав: “Дослідіть Писання!”E-39 Luther; you could look in the Scripture and see in that--in that Sardis age, you can see exactly what was promised. Look what kind of a rider went forth, look what went to meet him, exactly, "the cunningness of man," reformation. Watch Wesley, and so forth. As it come on down into the Pentecostal age, and down through that age, watch how it's traveled. Look at the Scriptures and see where we're at. That's the reason Jesus said, "Search the Scriptures!"
E-40 Побачте, де ми! Я вірю, що ми просто зараз перебуваємо при Приході Сина Божого. Я вірю, що ми перебуваємо в тій епосі й в ту годину, коли Він може з’явитися в будь-який момент. Я вірю, що Писання проголошують це, що ми перебуваємо в останніх годинах історії цього світу. Я бачу події, як вони формуються. Бачу, як ця Екуменічна Рада веде усі церкви у це — у клеймо звірини. І бачу Римську імперію, і що вона робить, й усіх інших. Бачу, як вони скупчуються, відгороджують Світло, витісняють Євангелію. Кожен повинен буде належати до цього та ходити при їхніх вогнях або не ходити взагалі. Розумієте, ми при завершенні часу. Нам нічого не залишається, тільки триматися за Бога та вірити Його Слову. Слово завжди є правильним.E-40 See where we're at! I believe we're at the Coming of the Son of God right now. I believe we're at the age of the--the very hour that He might appear at any time. I believe the Scriptures declare that, that we're in the last hours of the history of this world. I can see things as they're shaping. See this Ecumenical Council leading all the churches into it, into the mark of the beast. And see the Roman Empire and what it's doing, and all the rest of them. See them getting together, shutting out the Light, shutting off the Gospel. Everybody will have to belong to it and walk in their lights or you won't walk at all. See, we're at the end time. There's nothing left for us but to hold on to God and believe His Word. The Word is always right.
E-41 У Лаодикійській епосі церкви, то була єдина церковна епоха з усіх інших, коли Христа виставили з церкви. Він стояв надворі, стукав. Що ж сталося? Ця Екуменічна Рада — ось що вижене Його. В Біблії сказано, що Він повинен буде опинитися на вулиці, і Він опинився. Що ж вона не пускає? Слово. А Він є Слово, Він завжди був Словом, і Він сьогодні, як і раніше, є Словом! Він є Слово.E-41 In the Laodicea church age, that was the only church age, of all of them, that Christ was put on the outside of the church. He was on the outside, knocking. What's happened? This Ecumenical Council is what's going to put Him out. The Bible said He was to be on the outside, and He is. It shuts out what? The Word. And He is the Word, He's always been the Word, and He's still the Word tonight! He is the Word.
E-42 В Біблії сказано: “Слово є гостріше, діяльніше за меча обосічного, — Євреям, 4-й розділ, — розпізнавач думок та намірів серця”. Слово! Вони повинні були знати, Хто Він такий, коли Ісус сказав це у той день.E-42 The Bible said, "The Word is sharper, more powerful than a two-edged sword," Hebrews, the 4th chapter, "a discerner of the thoughts and intents of the heart." The Word was! They should have knowed Who He was when Jesus said that in that day.
E-43 Дивіться, що Він робив. Одного дня, коли Він стояв там, самий початок Його служіння. До Нього прийшов один чоловік на ім’я Симон, Симон Петро. І коли Петро поглянув на Нього та—та побачив Його, Ісус сказав йому: “Твоє ім’я Симон, і ти син Йони”. (Той повинен був знати, що Мойсей сказав: “Господь ваш Бог підніме Пророка, подібного мені, і ви повинні будете слухати Його”.) І ось був Чоловік, який ніколи в житті не бачив його, сказав: “Твоє ім’я Симон, і ти син Йони”. О-о, він одразу ж зрозумів, що не могло бути більше…В них сотні років не було пророка, і ось тут якийсь Чоловік каже йому, хто він такий. Недивно, що він зміг прийняти це!E-43 Watch what He did. One day He was standing there, the first beginning of His ministry. There was a man came to Him, by the name of Simon, Simon Peter. And when Peter looked upon Him and--and saw Him, Jesus said to him, "Your name is Simon and you're the son of Jonas." (He should have knowed that Moses said, "The Lord your God shall raise up a Prophet likened unto me, and Him you must hear.") And here was a Man that had never seen him in his life, said, "Your name is Simon and you're the son of Jonas." Why, he knowed right then that that could be no more... They hadn't had a prophet for hundreds of years, and here was a Man telling him who he was. No wonder he could receive it! [John 1:42], [Deuteronomy 18:15]
E-44 Пилип, у той час, пішов, та—та знайшов під деревом Натанаїла, та привів його до Ісуса. Ісус сказав: “Ось ізраїльтянин, в якому нема підступу”.
Той сказав: “Раббі, коли Ти дізнався про мене?”
E-44 Philip, at that time, went and--and found Nathanael under a tree, and brought him back to Jesus. Jesus said "Behold an Israelite in whom there's no guile."
He said, "Rabbi, when did You ever know me?" [John 1:47-48]
E-45 Він сказав: “Перед тим, як Пилип озвався до тебе, коли ти був під деревом, Я бачив тебе”.E-45 He said, "Before Philip called you, when you were under the tree, I saw you." [John 1:49]
E-46 Той сказав: “Раббі, Ти — Син Божий! Ти — Цар Ізраїлів”. Він знав, що це було так! Що? На це не потрібно було ніякого тлумачення, Єгова сказав це!E-46 He said, "Rabbi, Thou art the Son of God! You're the King of Israel." He knowed that was! What? It didn't need any interpretation, Jehovah said that!
E-47 Там стояли ті, хто не вірив цьому. Вони сказали: “Цей Чоловік — Вельзевул. Він володіє—Він володіє якимось фокусом, який Він застосовує. Він—Він ворожбит чи хтось такий”.E-47 There stood those there who didn't believe it. They said, "This Man is Beelzebub. He's got--He's got some kind of a trick He's pulling. He--He's a fortune-teller, or something."
E-48 Ісус поглянув на них та сказав: “Що ж, ви кажете це проти Сина людського — це вам буде пробачено. Та коли прийде Дух Святий, щоб чинити те саме, скажете проти Цього — це ніколи не буде вам пробачено, ні у цьому світі, ні у світі прийдешньому”. Він пророкував про наш день — день, який ми повинні будемо побачити. Бо Він є такий самий вчора, сьогодні та навіки.
Пам’ятайте, то Ісус Христос був у Мойсеї.
E-48 Jesus looked at them, and said, "Why, you speak that against the Son of man, it'll be forgiven you. But when the Holy Ghost is come to do the same thing, speak against That, it'll never be forgiven you, in this world or the world to come." He was prophesying of our day, the day that we should see. For He is the same yesterday, today, and forever.
Remember, it was Jesus Christ that was in Moses. [Matthew 12:31], [Hebrews 13:8]
E-49 То Ісус Христос був у Давиді. Коли Давид, син…Давид піднявся на гору, — відкинутий цар, — та плакав над Єрусалимом, то був ніхто інший, як Христос у ньому. Бо, років через вісімсот, Син Давидів сидів на Оливній горі, та дивився вниз на Єрусалим, та плакав, і говорив: “Єрусалиме, Єрусалиме, як часто Я хотів зібрати вас під крила, як квочка збирає свій виводок, але ви не схотіли!”E-49 It was Jesus Christ that was in David. When David, the son of... David went up on the mountain, a rejected king, and wept over Jerusalem, that was nothing but Christ in him. For about eight hundred years later, the Son of David set up over the Mount of Olives and looked down upon Jerusalem and wept, and said, "Jerusalem, Jerusalem, how oft would I have hovered you as a hen would her brood, but you would not!"
E-50 Коли Йосип сидів у в’язниці — то був Ісус. Коли його продали майже за тридцять срібняків — то був Ісус. Коли він попав в слуги Потифара — то був Ісус. Коли він сів по правицю фараона. І коли він виїжджав, кожен…сурмила сурма, і кожен повинен був схилити коліна — то був Ісус. Ніхто не міг доступитися до фараона — тільки через—через Йосипа; ніхто не зможе прийти до Бога — тільки через Ісуса. То був Ісус — Слово, яке було пророковане, проречене у прообразах та тінях — здійснювалося.E-50 When Joseph was in prison, that was Jesus. When he was sold for pretty near thirty pieces of silver, that was Jesus. When he was made Potiphar's man, that was Jesus. When he set at the right hand of Pharaoh. And when he left, everybody... the trumpet sound, and everybody had to bow a knee, that was Jesus. No man could come to Pharaoh only through--through Joseph; no man can come through God, only by Jesus. It was Jesus, the Word prophesied being fulfilled, spoke in shadows and types.
E-51 Коли Ісус був тут на землі, Він чинив те саме, що чинили пророки — ось чому вони знали, що Він був Божим проявленням Його Слова. Це не треба було розтлумачувати.E-51 When Jesus was here on earth, He did the same thing the prophets did, that's why they knowed that He was God's manifestation of His Word. It didn't need to be interpreted.
E-52 Коли Натанаїл побачив це, він пав ниць, сказав: “Ти — Цар Ізраїлів, Син Божий, Цар Ізраїлів. Ми знаємо Тебе, жоден з людей не міг би вчинити цього”.E-52 When Nathanael saw this, he fell down, said, "Thou art the King of Israel, the Son of God, the King of Israel. We know You, no man could do this." [John 1:49]
E-53 Никодим прийшов уночі, сказав за фарисеїв те саме. Але, розумієте, вони настільки зав’язли у своїй Екуменічній Раді, що не могли Це прийняти. Він висловив те, що вони говорили, сказав: “Раббі, ми…” Хто такі “ми”? Їхня рада! “Ми знаємо, що Ти — вчитель, який прийшов від Бога, бо ніхто з людей не міг би вчинити оце все, якби не було з Ним Бога”. Вони розпізнали Це, вони знали, що Це було воно, але вони були настільки зав’язані у тому.E-53 Nicodemus came by night, said the same thing for the Pharisees. But, you see, they were so hooked up in their Ecumenical Council that they could not accept It. He expressed what they said, said, "Rabbi, we..." Who's "we"? Their council! "We know that Thou art a teacher come from God, 'cause no man could do these things 'less God be with Him." They recognized It, they knowed It was, but they were so hooked into it. [John 3:2]
E-54 І Бог, за останні сорок років, зітрясав цю країну хрищенням Духом Святим, а чоловіки та жінки все одно перебувають поза Цим, бо вони зав’язли у тому самому, живучи у відблиску іншого дня. В чому ж справа? Кожен хоче бути методистом, баптистом, пресвітеріанином, лютеранином чи кимось таким. Розумієте, це відблиск.E-54 And God, in the past forty years, has shook this nation with the baptism of the Holy Ghost, and man and women are still outside of It because they're hooked into a same thing, living in a glare of another day. What's the matter? Everyone wants to be a Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, or something. See, it's a glare.
E-55 Ті жили у відблиску Мойсейового дня. Що він сказав? Він сказав…Вони сказали: “Ми Мойсейові учні”.E-55 They were living in the glare of Moses' day. What did he say? He said... They said, "We're Moses' disciples." [John 9:28]
E-56 Він сказав: “Якби ви знали Мойсея, ви знали б і Мене. Мойсей писав про Мене!”E-56 He said, "If you had knowed Moses, you'd knowed Me. Moses wrote of Me!"
E-57 Якби ви знали Лютера, ви знали б і цю епоху! Якби ви знали методистів, ви знали б і цю епоху! Бо Христос писав про цю епоху! Слова, які здійснюються, повинні здійснитися за цієї епохи. Нема потреби, щоб хто-небудь витлумачував Це — Бог дає Своє Власне тлумачення. Бог витлумачує Сам Себе, бо Він є єдиний Той, Хто може Це витлумачити. Божі обітниці завжди підтверджують те, що Він сказав, і це і є тлумачення.E-57 If you had knowed Luther, you'd know this age! If you had knowed Methodist, you'd know this age! For Christ wrote of this age! The Words that's being fulfilled has to be fulfilled in this age. It doesn't need somebody to interpret It, God does His Own interpreting. God interprets Hisself, because He's the only One that can interpret It. God's promises always vindicates what He said, and that's the interpretation.
E-58 Тепер, Ісус (щоб зекономити час), Ісус сказав, у Святого Івана, 14-й розділ, 12-й вірш: “Хто вірить у Мене, справи, що Я їх чиню, він чинитиме також”. Він говорив це? Правильно. На це не треба ніякого тлумачення. Коли хто-небудь виконує цю роботу — це Бог. Точно!E-58 Now, Jesus, (to save time), Jesus said, in Saint John, the 14th chapter, the 12th verse, "He that believeth on Me, the works that I do shall he do also." Did He say it? That's right. That don't need any interpreting. When somebody does that work, that's God. Certainly! [John 14:12]
E-59 Він також сказав там: “Як було за днів Лота, так буде й при приході Сина людського”. Це сказав Ісус. Він говорив це? Авжеж, Він говорив це! На це не треба ніякого тлумачення.
Ті кажуть: “Ну, тут малося на увазі…”
E-59 He also said in there, "As it was in the days of Lot, so shall it be at the coming of the Son of man." Jesus said that. Did He say it? Certainly, He said it! That needs no interpreting.
They say, "Well, that meant..." [Luke 17:28-30]
E-60 Тут малося на увазі саме те, що Він сказав! “Як було за днів Лота, так буде й при приході Сина людського”. Що ж там за днів Лота? Давайте-но всього на хвилинку звернемося назад, розберемося, що там робилося.E-60 It meant just exactly what He said! "As it was in the days of Lot, so shall it be at the coming of the Son of man." What about the days of Lot? Let's go back just for a moment, find out what they were doing. [Luke 17:28, 30]
E-61 За днів Лота там було три класи людей: віруючий, удаваний віруючий та невіруючий. Це є у кожному зібранні, те саме.
Ми бачимо, що содомляни — то був невіруючий.
Лот був удаваним віруючим.
E-61 There were three classes of people in the days of Lot: believer, make-believer, and unbeliever. That's in every crowd, the same thing.
We find out that the Sodomites was the unbeliever.
Lot was the make-believer.
E-62 Авраам був віруючим. Він був тим, з ким було затверджено заповіт. Він був тим, хто чекав на обіцяного сина. Він був тим, хто очікував цього. Амінь. (Я не “амінькаю” сам собі. Амінь означає “нехай буде так!”) І це правильно. Авраам не був у Содомі. Авраам перебував в узгір’ї та поза Содомом. Він є прообразом сьогоднішньої духовної Церкви.E-62 Abraham was the believer. He was the one the covenant was confirmed to. He was the one that was looking for a promised son. He was the one who was expecting it. Amen. (I'm not "amening" myself. Amen means "So be it!") And that's right. Abraham was not in Sodom. Abraham was up and out of Sodom. He's a type of the spiritual Church today.
E-63 Лот є прообразом деномінаційної церкви, яка ще перебуває там у Содомі. Дивіться, в Біблії сказано: “Гріхи Содому щоденно гнітили його праведну душу”. Чому ж йому не вистачало сміливості виступити проти цього? Сьогодні є чимало хороших людей, які сидять у церкві, визирають і бачать жінок у шортах та чоловіків, які роблять оці ось речі, і їхні члени їздять у неділю пограти в ґольф, та на пікніки, та на плавання та усе інше, замість відвідування церкви. Сидять вдома у середу ввечері, дивляться телевізор, замість того, щоб піти до церкви. Вони б і сказали про це що-небудь, але ж рада вижене їх. Що ж таке? То знову Лот, який визирає у своє вікно, й бачить гріх, й боїться назвати гріх “гріхом”!E-63 Lot is a type of the denominational church down in Sodom yet. Watch, the Bible said that, "The sins of Sodom vexed his righteous soul daily." Why didn't he have nerve enough to stand out against it? There's a-many a-good man sitting in a church today, looking out and seeing women with shorts on and man doing these things, and their members going, playing golf on Sunday, and picnic parties, and swimming and things, instead of attending church. Sitting home on Wednesday night, watching television, instead of attending church. They feel like saying something about it, but the board would put them out. What's the matter? It's Lot again, looking out of his window and seeing the sin, and afraid to call sin "sin"! [II Peter 2:7-8]
E-64 Авраам не був у їхньому безладі, він вийшов з цього. Він був прообразом духовної Церкви. Тепер дивіться, що сталося якраз наприкінці часу, якраз перед тим, як впав вогонь. І ті були поганами. Це передвістило те, що на сьогоднішній поганський світ впаде вогонь, коли царства будуть зруйновані, й вони згорять. “Небеса займуться вогнем, — сказав Господь, — і вони, розпечені, згорять”. То була тінь цього.E-64 Abraham wasn't in their mess, he was out of it. He was a type of the spiritual Church. Now watch what happened just at the end time, just before the fire fell. And those were Gentiles. It foreshadowed the fire falling on the Gentile world today, when the kingdoms will be broke up and they'll be burnt. "Heavens will be on fire," saith the Lord, "and they'll burn with fervent heat." That was a shadow of it. [II Peter 3:12]
E-65 Тепер давайте-но зобразимо їх. Ось Авраам, вже вийшов, був не у Содомі, він був поза Содомом. Лот ще досі був у Содомі.E-65 Now let's picture them. Here's Abraham already out, not in Sodom, he was out of Sodom. Lot was still in Sodom.
E-66 Дивна річ, одного спекотного ранку, це, мабуть, було десь об одинадцятій годині, він побачив, як по дорозі, по шляху йдуть троє людей, звичайних людей. Авраам сидів під дубом, спочивав. Мабуть, того ранку він був десь з отарами, прийшов майже опівдні. І він побачив, як йдуть троє людей. І в тих людях було щось таке, що відгукнулося в нього всередині. О-о, оце так!E-66 Strange thing, one hot morning, along about eleven o'clock it must have been, he saw three man coming, ordinary man, walking down the road, the path. Abraham was sitting under the oak, resting himself. He had been out, probably with the herds that morning, come in, almost noontime. And he saw three man coming. And there was something about those man, that, rung a bell. Oh, my! [Genesis 18:2-3]
E-67 В Бозі завжди є щось таке, що коли Це сходить до людей, Це відгукується всередині. Вони знають Це. Щось їм каже, що там є підтвердження.E-67 There's always something about God, when It comes among the people, It rings a bell. They know It. There's something tells them, there's a vindication there.
E-68 Авраам швиденько підбіг та сказав: “Мій Пане, зайди, й дозволь мені узяти трохи води, піднести її та обмити Тобі ноги, та дам Тобі кавалок хліба, й тоді Ти підеш далі Своєю дорогою”. Тож той звернув з дороги. Він побіг до череди, та узяв теля, та зарізав його, дав слузі його оббілувати. Зайшов до намету, що був трохи нижче по схилу, та наказав Саррі замісити трохи борошна, приготувати якоїсь, тобто, якогось тіста, спекти хліба, та спекти коржі на вогні. Виніс їм та подав. Поки той сидів там, їв, вони стали помічати, що цей Муж все дивився у напрямку Содому. І Він сказав…E-68 Abraham run quickly, and said, "My Lord, come by and let me get a little water, fetch it and wash Your feet, and give You a morsel of bread, and then You can go on Your road." So he turned aside. He run in the herd and got a calf and killed it, had a servant to dress it. Went in the tent, down below him, and got Sarah to knead some flour, make some, or some meal, make some bread, and make the cakes on the hearth. Brought them out and served. While he was sitting there, eating, they begin to notice, this Man kept looking down towards Sodom. And He said... [Genesis 18:3-5]
E-69 Пам’ятайте, двоє з них відправилися до Содому. Двоє пішли до Содому. Будь ласка, не проґавте цього. Я посилаюся на те, що сказав Ісус. Двоє з них пішли до Содому, щоб вивести Лота й тих, що були там готові до виводу. І ті двоє, що відправилися туди, пішли туди й проповідували. (І був Один, що залишився з Авраамом. Спостерігайте за знаком, який Він вчинив). Ті там одержали знак, було…содомляни були вражені сліпотою. Проповідь Євангелії завжди є осліпляюча для невіруючого. І зверніть увагу, з-за чого це було.E-69 Two of them, remember, went down in Sodom. Two went to Sodom. Please don't miss this. I'm referring to what Jesus said. Two of them went to Sodom to bring out Lot and what was ready to be brought out down there. And them two that went down there, went down and preached. (And there was One stayed back with Abraham. Watch the sign He done.) They got a sign down there, there was... the Sodomites was smitten blind. Preaching the Gospel is always blinding to the unbeliever. And notice what done it. [Genesis 18:22], [Genesis 19:1, 11]
E-70 Отож, Один залишився тут та вчинив перед Авраамом знак.E-70 Now, there's One standing back here and done the sign before Abraham.
E-71 Тепер, чи звертали ви увагу, будь-який історик, продивіться Писання, продивіться історію, за церковних епох ні разу не було такого випадку, щоб до номінальних церков туди у світ, туди у деномінації приходив муж, досі ні разу не було такого мужа, ім’я якого закінчувалося б, як у Авраама, на г-а-м. Але сьогодні є такий — Ґ-р-а-г-а-м. Правильно. Іде туди, викликає їх. Він цим виконує чудову працю. Ґрем, Біллі Ґрем, Божий слуга там поміж деномінацій, політиків й так далі, розносить це.E-71 Now, did you ever notice, any historian, follow the Scriptures, follow the history, there has never been a time in the church ages where a man ever went to the nominal churches out there in the world, out there in the denominations, there's never been a man that his name end like Abraham, h-a-m, before. But today they got one, G-r-a-h-a-m. That's right. Going down there, calling them out. He's doing a wonderful job by it. Graham, Billy Graham, God's servant out there amongst the denominations, politicians, and so forth, smashing at it.
E-72 Нещодавно, коли захотіли, щоб він виставив свою кандидатуру на посаду президента, він твердо відмовився від цього. Нехай благословить його Бог за це. Аякже, ті горілчані компанії, він і першого б кроку не зробив би в цьому. Ті витратилися б на мільярди доларів, бо він все одно виставив би їх геть, ті цигаркові компанії та усе інше. Бачите, він там як Божий посланець до содомлян. В точності так.E-72 The other day when they wanted him to run for President, he flatly turned it down. God, bless him for it. Why, them whiskey companies, he'd a-never got to first base as it would been. They'd have spent billions of dollars, because he would a-put them out anyhow, those cigarette companies and things like that. See, he's out there as God's messenger to Sodomites. That's exactly.
E-73 Але пам’ятайте, був Один, що залишився там з Авраамом, інший Муж, не ті двоє, що пішли туди наче сучасні євангелисти, що пішли туди проповідувати. Зверніть увагу, Один залишився там. Двоє пішли в оцей бік, а Один залишився тут з Авраамом. І Той, Хто залишився з Авраамом, дав йому знак.E-73 But remember, there was One who stayed up there with Abraham, another Man, not them two that went down there like a modern evangelists that went down there to preach. Notice, there was One stayed up there. Two went down that way, and One stayed here with Abraham. And the One that stayed with Abraham give him a sign.
E-74 Тепер дивіться, всього за день чи два до цього, його ім’я було “Аврам”, а його дружини — “Сара”. Бог з’явився йому та сказав йому: “Тепер Я міняю твоє ім’я з Аврама на Авраам”. (Бачите, Ґ-р-а-г-а-м — це шість літер, людське). Але А-в-р-а-г-а-м — сім, сім літер; г-а-м, закінчується на г-а-м.E-74 Now watch, his name had been "Abram" and his wife had been "Sarai," just a day or two before that. God had appeared to him and told him, "I'm changing your name now from Abram to Abraham." (See, G-r-a-h-a-m is six letters, man.) But A-b-r-a-h-a-m is seven, seven letters; h-a-m, ending with an h-a-m. [Genesis 17:5]
E-75 Тепер, тут у духовній Церкві, тут з Авраамом був Один, і зверніть увагу, що Він сказав. Він сказав: “Аврааме”, — (не “Авраме”) — “Аврааме, де твоя дружина”, — (не “С-а-р-а”) — “С-а-р-р-а? Де твоя дружина Сарра?”E-75 Now, up here in the Church spiritual, there was One up there to Abraham, and notice what He said. He said, "Abraham," (not "Abram") "Abraham, where is thy wife" (not "S-a-r-r-a") "S-a-r-a-h? Where is thy wife Sarah?" [Genesis 18:9]
E-76 Дивіться, що він сказав: “Вона у наметі за Тобою”.E-76 Watch what he said, "She's in the tent behind You." [Genesis 18:9]
E-77 І Він сказав: “Я відвідаю тебе. Я збираюся тебе відвідати”. Бачите той особовий займенник, цей Один, згідно обітниці, яку Він дав. То був Бог! Він сказав: “Я збираюся тебе відвідати”.E-77 And He said, "I'll visit you. I'm going to visit you." See that personal pronoun, the One, according to the promise that He had made. That was God! He said, "I'm going to visit you." [Genesis 18:10]
E-78 І Сарра (таким чином, щоб ми всі зрозуміли) приснула сама собі в рукав, вона сказала: “Мені, старій сторічній жінці, мій пан, — (котрим був Авраам), — теж старий, минув вже час, щоб нам жити, як молоді”. Сказала: “Та в нас не може бути вже більше таких радощів — я стара, й він старий”. І сказала: “В нас не може бути цього”. І сказала: “Як? Такого не може бути!”E-78 And Sarah, (in a way that we'd all understand) laughed up her sleeve, to herself, she said, "Me, an old woman, hundred years old, my lord" (which was Abraham) "old also, past time of life of that as young folks." Said, "Why, we could not have pleasures like that anymore, I'm old and he's old." And said, "We couldn't have that." And said, "How? These things couldn't be!" [Genesis 18:12]
E-79 І цей—цей Муж (Бог у людському тілі) сказав: “Чому Сарра розсміялася та засумнівалася, кажучи оце все?” У наметі, в Нього за спиною.E-79 And the--the Man (God in human flesh) said, "Why did Sarah laugh and doubt, saying these things?" In the tent, behind Him. [Genesis 18:13]
E-80 Тепер дивіться — це те саме служіння, яке було в Ісуса Христа! Він дивився на зібрання та бачив їхні думки. Він оповів Петрові, хто він, і як звали його батька. Оповів Натанаїлові.E-80 Now watch, if that isn't the same ministry that Jesus Christ had! He looked out upon the audience and perceived their thought. He told Peter who he was and what his father's name was. Told Nathanael. [John 1:42]
E-81 Оповів жінці біля криниці, коли вона сказала…Він сказав: “Піди принеси Мені пити, — тобто, — принеси Мені пити”.E-81 Told the woman at the well, when she said... He said, "Go get Me a drink," or "Bring Me a drink." [John 4:7]
E-82 Вона сказала: “Добродію, так не годиться, щоб Ти розмовляв з…ви, юдеї, розмовляли з самарянами. Ми не маємо жодних стосунків між собою”.E-82 She said, "Sir, it's not custom for You to talk to... you Jews talk to Samaritans. We have no dealings with one another." [John 4:9]
E-83 Він сказав: “Але якби ти знала, з Ким розмовляєш, ти прохала б у Мене пити. Розмова тривала далі. Він сказав: “Піди знайди свого чоловіка та приходь сюди”.
Вона сказала: “В мене нема чоловіка”.
Він сказав: “Ти добре сказала, бо в тебе було п’ять”.
Вона сказала: “Добродію!”
E-83 He said, "But if you knew Who you were talking to, you'd ask Me for a drink. The conversation went on. He said, "Go get your husband and come here."
She said, "I have no husband."
He said, "You've said well, for you've had five."
She said, "Sir!" [John 4:10, 16-17]
E-84 Дивіться на різницю між оцим і тими—і тими священиками того дня, тієї ради, яка жила у відблиску іншого дня. Вони сказали: “Це диявол!” Вони повинні були дати своєму зібранню відповідь на дещо, бо воно вимагало цього.E-84 Look at the difference between that and them--and them priests of that day, that council living in the glare of another day. They said, "This is the Devil!" They had to answer their congregation to something, 'cause it required that.
E-85 Але що ж зробила ця бідолашна жіночка, те призначене Насіння лежало у неї в серці…Оте все нудило й томило її, вона була вуличною шльондрою. Та коли вона побачила Це, вона сказала: “Добродію, я бачу, що Ти Пророк. В нас чотириста років не було жодного, і нам кажуть, що коли прийде Месія, саме це Він і чинитиме”. О-о, оце так! Те Насіння, що лежало там, оживилося! Чому? На це не треба було ніякого тлумачення.E-85 But what did this poor little woman, that predestinated Seed laying in her heart... She had been sick and tired of that stuff, she had went on the streets as a prostitute. But when she seen That, she said, "Sir, I perceive that You are a Prophet. We haven't had one for four hundred years, and we are told that when the Messiah cometh that's the things that He'll do." Oh, my! That Seed laying there jumped to life! Why? It didn't need no interpreting. [John 4:19, 25]
E-86 Ісус сказав: “Я, який говорю з тобою — це Він”. На це не треба було ніякого тлумачення. Він звершив чудо та засвідкував, що Він був той Месія, амінь, й точно засвідчив про те, що Бог пообіцяв (“Господь ваш Бог підніме Пророка, подібного мені”, — сказав Мойсей). Що то було? Підтвердження Писання!E-86 Jesus said, "I am He that speaks to you." That didn't need no interpreting. He had done the miracle and had testified that He was that Messiah, amen, and bore record exactly what God had promised ("The Lord your God shall raise a Prophet like me," said Moses). What was it? A vindication of the Scripture! [John 4:26]
E-87 Вона помчала до міста й сказала: “Підіть, побачте Чоловіка, Який оповів мені все, що я вчинила. Хіба це не сам Христос? Хіба це не Він? Він оповів мені, що я робила”.E-87 She run into the city, and said, "Come, see a Man Who told me the things I've done. Isn't this the very Christ? Isn't this Him? He told me what I've done." [John 4:29]
E-88 Тепер, зверніть увагу, Ісус, то був Він там у тому Мужі, який сидів, обернений Своєю спиною до намету, й сказав, про що Сарра думала всередині намету.E-88 Now notice, Jesus, that was Him up there in that Man that had His back turned to the tent and told what Sarah was thinking about inside the tent.
E-89 Слово Боже каже, у Євреям, 4-й розділ, що…Він каже оце ось: “Слово Бога є діяльніше й гостріше обосічного меча, проникає до поділу суглобів та мозків, і розпізнає думки та наміри серця”. Це Слово! І кожного разу, як приходив пророк, він приходив зі Словом, і він був Словом на ту епоху. І що було в результаті цього? Пророкуючий, який розрізняв думки, що були у серці.E-89 The Word of God says, in Hebrews, the 4th chapter, that... He says this, "The Word of God is more powerful and sharper than a two-edged sword, cutting to the asunder of the marrow of the bone, and a discerner of the thoughts and intents of the heart." It's the Word! And every time that a prophet came, he come with the Word, and he was the Word for that age. And what did it do? A prophesier who discerned the thoughts that was in the heart. [Hebrews 4:12]
E-90 Воно вчинило це в Ісусі Христі, бо Він був повнотою Слова.E-90 It done it in Jesus Christ because He was the fulness of the Word.
E-91 І Ісус сказав: “Як було за днів Содому, так буде й при приході Сина людського”. Дух Божий зійде на землю у вигляді людських істот, Бог, проявлений в людському тілі (Амінь! Ви бачите це?), і чинитиме те саме, що Бог вчинив у людському тілі у Содомі. Пам’ятайте, ті чекали на обіцяного сина. І, одразу після цього, з’явився обіцяний син. То був останній знак, який бачили Содом та група Авраама перед тим, як прийшов обіцяний син. Ви звернули на це увагу? І тепер духовна Церква підійшла до такого часу.E-91 And Jesus said, "As it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of man." The Spirit of God would come upon the earth in a form of human beings, God manifested in human flesh (Amen! Do you see it?), and would do the same thing that God did in human flesh at Sodom. Remember, they were waiting for a promised son. And, right after that, the promised son came. That was the last sign that Sodom and Abraham's group saw before the promised son arrived. Did you notice that? And now the Church spiritual has come to that hour. [Luke 17:30]
E-92 Хтось сказав: “Брате Брангаме, ти сказав: ‘то був Бог’?”E-92 Somebody said, "Brother Branham, did you say 'that was God'?"
E-93 В Біблії сказано, що Це був Бог! На це не треба було ніякого тлумачення. Він був Елогім. Ось як назвав Його Авраам. Це відомо будь-якому читачеві Біблії. Елогім — “Вседостатній”. Він був Перший, Останній; Початок, Кінець. Елогім! Авраам назвав Його “Елогім”. Бог (великими літерами єврейською), Елогім; точно як при початку — “Бог”, Елогім.E-93 The Bible said, It was God! It don't need no interpreting. He's Elohim. That's what Abraham called Him. Any Bible reader knows that. Elohim, "the alE-sufficient One." He was the First, the Last; the Beginning, the End. Elohim! Abraham called Him "Elohim." God (in capital letters in the Hebrew), Elohim; just like in the beginning, "God," Elohim.
E-94 Він був Елогім, що проявився у людському тілі, носив людську одіж, споживав людську їжу. Амінь! Знак того, що за останніх днів Бог знову з’явиться серед Свого народу у людському тілі! Амінь! Ісус сказав: “Справи, що Я їх чиню — ви чинитимете також. І як було за днів Содому, так буде й при приході Сина людського”. Амінь! На це не потрібно ніякого тлумачення; потрібне проявлення, ось що потрібно. Амінь. Ви вірите цьому?
Схилимо наші голови.
E-94 He was Elohim manifested in human flesh, wearing human clothes, eating human's food. Amen! A sign that in the last days that God will appear again among His people in human flesh! Amen! Jesus said, "The works that I do shall you do also. And as it was in the days of Sodom, so shall it be at the coming of the Son of man." Amen! That don't need no interpreting; it needs manifestation, that's what it needs. Amen. Do you believe that?
Let's bow our heads. [John 14:12]
E-95 Наш Небесний Отче, ми сьогодні ввечері представляємо Тобі Твою обіцянку, що Ти сказав оце все. Ти обіцяв усе це. Ніхто не може оживити Твоє Слово, тільки Ти. Ти сказав: “Нехай буде світло”, — і світло з’явилося. Нікому не треба було витлумачувати це, воно проявилося.E-95 Our Heavenly Father, we give to You Thy promise tonight that You said these things. You promised them. There's no one can make Your Word live but You. You said, "Let there be light," and there was light. No one has to interpret that, it was manifested. [Genesis 1:3]
E-96 Як ми цитували Ісаю, пророка: “Діва зачне”, — вона зачала; не треба ніякого тлумачення — вона зачала. Ось що сталося.E-96 As we quoted Isaiah, the prophet, "A virgin shall conceive," she did; doesn't need any manifestation, she did it. That's what happened. [Isaiah 7:14]
E-97 Ти сказав, що коли Він прийде, Він народиться у Вифлеємі — “з Вифлеєму, з Юдеї. Хіба ти не найменший з усіх князів Юди, Ізраїлю? Але з тебе вийде Володар народу Мого”.E-97 You said, when He come He'd be born in Bethlehem, "Out of Bethlehem, Judaea. Art thou not the least among all the princes of Judah, of Israel? But out of thee shall come the Ruler of My people." [Matthew 2:6]
E-98 Ті речі, які Він чинитиме, щó Він вигукне на хресті, як Його засудять, проб’ють Його ноги та Його руки; “Він був ранений за наші гріхи й мучений за наше беззаконня; кара за наш мир була на Ньому; Його ранами нас уздоровлено”.E-98 The things that He would do, what He would cry at the cross, how He'd be condemned, pierced His feet and His hands; "He was wounded for our transgressions, and bruised for our iniquity; chastisement of our peace upon Him; with His stripes we were healed." [Isaiah 53:5]
E-99 Як сказав був Давид: “Я не залишу Його душі у шеолі й не дам Моєму Святому побачити тління”. І на третій день, перш ніж за сімдесят дві години могло початися розкладення Його тіла, Слово Бога сказало: “Він воскресне”. (Вони сказали, що ті вкрали Його тіло; вони й досі вірять цьому). Але, Господи, ми віримо Твоєму Слову! Воно проявилося. Ісус Христос воскрес, і Він сказав: “Я…Ось, Я з вами повсякчасно, навіть до завершення цього світу”.E-99 How that David said, "I'll not leave His soul in hell, neither will I suffer My Holy One to see corruption." And on the third day, before the seventy-two hours could set in to corrupt His body, the Word of God said, "He'll raise up." (They said they stole His body away; they still believe it.) But we believe, Lord, Your Word! It was manifested. Jesus Christ raised up and He said, "I'll... Lo, I am with you always, even to the end of the world." [Psalms 16:10]
E-100 Ми віримо, що Ти сьогодні ввечері тут. Ми віримо, що Ти сьогодні тут є Ісусом Христом у такій самій мірі, як Ти був і колись. І Ти тільки очікуєш на очі, руки, ноги, вуста, душі, тіла, які Ти зможеш застосувати, щоб проявити Себе. Боже, освяти нас сьогодні, щоб нам побачити живого Ісуса Христа, живучого поміж нами. Нехай Він прийде! І тоді станеться подібно як зі спрагою тих греків, які прийшли того дня й сказали: “Добродію, ми хотіли б побачити Ісуса”. І вони повинні були побачити Його. О-о, з яким трепетом, мабуть, вони поглянули на Нього!E-100 We believe that You're here tonight. We believe that You're just as much Jesus Christ tonight, here, as You ever was. And You're only looking for eyes, arms, legs, mouth, souls, bodies, that You can use to manifest Yourself. God, sanctify us tonight, that we might see the living Jesus Christ living among us. Let Him come! Then will come to pass, like the hunger of those Greeks who came that day, and said, "Sir, we would see Jesus." And they got to see Him. Oh, what a thrill it must have been when they looked upon Him!
E-101 Боже, Ти сьогодні є такий самий. І Ти пообіцяв, що якщо ми запрагнемо, ми зможемо побачити Тебе. “Ще трохи, і цей світ не побачить Мене, — (невіруючий), — та, все ж, ви будете бачити Мене, бо Я буду з вами, навіть у вас, до завершення цього світу”. Ми знаємо, що Ти є такий самий вчора, сьогодні та навіки.E-101 God, You're the same today. And You promised that if we hungered we could see You. "A little while, and the world won't see Me" (the unbeliever); "but yet ye shall see Me, for I'll be with you, even in you, to the end of the world." We know that You're the same yesterday, today, and forever. [John 17:16], [Hebrews 13:8]
E-102 Боже, ці Слова говорилися, це писалося, нехай же нині це здійсниться, на Славу Божу, щоб виявити, що Він додержує Своє Слово. Амінь. Благословить вас Бог.E-102 Lord, the Words has been said, it's been written, now let it be done, for the Glory of God, to show that He keeps His Word. Amen. God bless you.
E-103 Я буду викликáти молитовну чергу. Здається, Біллі сказав, що він роздавав молитовні картки, з першої по соту чи якось так. Його зараз тут нема. Це…Який номер молитовної картки…Хто-небудь погляньте на зворотній бік своєї…Там—там буде число та—та літера (А, Б, В, Г чи…). Що там, А? Добре.E-103 I'm going to call the prayer line. I believe Billy said he give out prayer cards, one to a hundred, or something like that. He isn't here just now. Is... What is prayer card number... Somebody look on your back of your... It'd--it'd be a number and a--and a letter (A, B, C, D, or...). What is it, A? All right.
E-104 Нехай піднімуться А номер один, два, три, чотири, п’ять. Просто піднімайтеся отак. А, номер один, номер два, номер три, номер чотири. Чотири, я не бачив, щоб він піднявся. Молитовна картка номер чотири. Один, два, три. Молитовна…Може, вони не можуть піднятися. Якщо не можуть, погляньте хто-небудь на картку свого сусіда, може, в нього є картка, і йому не піднятися. Тепер швиденько. Ось він, чотири. П’ять, молитовна картка номер п’ять. Шість, сім, вісім, дев’ять, десять, одинадцять, дванадцять. Зараз, коли називаються ваші номери, просто починайте підходити ось сюди. Номер один, два, три, проходьте ось сюдою. Молитовна картка номер один, два, три, чотири, п’ять, шість, сім, вісім, дев’ять, десять, одинадцять, займайте свої місця. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п’ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев’ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два, двадцять три, двадцять чотири, двадцять п’ять. Хтось не може…E-104 Let's have A, number one, two, three, four, five. Just start standing up like this. A, number one, number two, number three, number four. Four, I didn't see it stand up. Prayer card number four. One, two, three. Prayer... Maybe they can't get up. If they can't, somebody look at your neighbor's card, he may have a card and he can't stand up. Quickly now. There it is, four. Five, prayer card number five. Six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve. Just start coming up here now as your numbers are called. Number one, two, three, just come right out this way. Prayer card number one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, just take your places. Eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, twenty-one, twenty-two, twenty-three, twenty-four, twenty-five. There's anybody can't...
E-105 Я бачу там ззаду одного молодика у інвалідній колясці. Синку, якщо назвуть твій номер, і—і якщо ти не зможеш підібратися…що ж, просто підніми свою руку, ми потурбуємося, щоб ти був тут. Розумієш?E-105 I see a young man in a wheelchair back there. If your number's called, son, and--and if you can't get... well, just hold your hand, we'll see that you get here. See?
E-106 В кого з присутніх тут нема молитовної картки, і, при цьому, ви хворі? Хочу побачити ваші руки, усюди. Отут ось, правильно, піднімайте свої руки. Ви вірите? Поки вони їх збирають, ви вірите Цьому, що Він є такий самий учора й навіки? Скільки? Погляньте на цих служителів; хіба не говориться сьогодні у Писанні, браття, що Він є Первосвящеником, якого можна торкнутися відчуттями наших слабостей? Це правильно? Хто вірить цьому, піднімете свою руку? Він є Первосвященик, якого можна торкнутися відчуттями наших слабостей.E-106 How many in here doesn't have a prayer card and yet you're sick? Let's see your hands, anywhere. Right here, that's right, put your hands up. Do you believe? While they're getting them together, do you believe This, that He's the same yesterday and forever? How many? Watch these ministers; doesn't the Scripture say today, brethren, that He's a High Priest that could be touched by the feeling of our infirmities? Is that right? How many believes that, raise your hand? He's a High Priest that can be touched by the feeling of our infirmities. [Hebrews 4:15]
E-107 Значить, якщо Біблія каже: “Він є такий самий учора та навіки”, — хто вірить цьому? Значить, як Він діятиме сьогодні? Він повинен буде діяти так, як Він діяв учора. Правильно? Де ж Він перебуває сьогодні? Сидить по правицю Величності, Його тіло; Святий Дух перебуває тут у цьому будинку, щоб виявляти Його.E-107 Then if the Bible says, "He's the same yesterday and forever," how many believes that? Then how would He act today? He'd have to act like He did yesterday. Is that right? Where's He at tonight? Sitting on the right hand of the Majesty, His body; the Holy Spirit is here in the building, to make Him known. [Hebrews 13:8]
E-108 Тепер, зверніть увагу, дивіться. Що сталося, коли там в минулому хтось торкнувся Його одежі, якась жінка, одного дня? В неї не було молитовної картки, як сказали б ми, але вона торкнулася Його одежі. І коли вона торкнулася Його одежі, Ісус повернувся й сказав: “Хто торкнувся Мене?”E-108 Notice, now look. What happened when somebody touched His garment back there, a woman one day? She didn't have a prayer card, we'd say, but she touched His garment. And when she touched His garment, Jesus turned around and said, "Who touched Me?" [Luke 8:45]
E-109 Петро дорікнув Йому й сказав: “Господи, це звучить якось нерозумно. Та кожен же намагається торкнутися Тебе. Чому ж кажеш: ‘Хто торкнувся Мене?’”E-109 Peter rebuked Him, and said, "Why, Lord, that doesn't sound just sensible like. Why, everybody's trying to touch You. Why say, 'Who touched Me?'"
E-110 Він сказав: “Але Я відчув, як Я ослабів”. Хто знає це? З Нього вийшла чеснота, що означає “сила”. “Я ослабів, хтось торкнувся Мене якимось іншим доторком”. І Він повернувся й дивився по зібранню, поки Він не знайшов, де той канал віри.E-110 He said, "But I perceive that I got weak." How many knows that? Virtue, which means "strength," went from Him. "I got weak, somebody touched Me with a different kind of a touch." And He turned around and looked to the audience until He found where that channel of faith.
E-111 Всі Його обнімали: “О Раббі, ми віримо Тобі”, — й усе інше.E-111 Everybody was putting their arms around Him, "O Rabbi, we believe You," and all this.
E-112 Але там була та, що дійсно повірила Цьому. І вона торкнулася Його одежі, й вірила, що її уздоровлено, бо вона сказала у своєму серці, що якщо їй вдасться це зробити, то саме це й станеться.E-112 But there was somebody really believed It. And she touched His garment and believed that she was healed, because she said in her heart if she could do it that's what would happen. [Luke 8:46]
E-113 Він повернувся й дивився по зібранню, поки Він не знайшов її, й Він сказав…оповів їй, що її кровотеча зупинилася, і її уздоровлено. Правильно? Отож, ось як Він чинив у зібранні людей.E-113 He turned around and looked upon the audience till He found her, and He said... told her her blood issue had stopped and she was healed. Is that right? Now, that's the way He did, in the audience of the people. [Luke 8:48]
E-114 Отож, я заявляю, що Він не мертвий, Він сьогодні є так само живий, як і колись. І в Біблії сказано, Ісус Сам сказав: “Як було за днів Содому, так буде й у прихід Сина людського”.E-114 Now, I'm claiming that He is not dead, He's just as much alive today as He ever was. And the Bible said, Jesus said, Himself, "As it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of man." [Luke 17:29-30]
E-115 Тепер дивіться, не має значення, якого роду дар є у Бога ось тут, повинен бути й хтось отам, щоб відізватися на це. Він прийшов до міста, в Біблії сказано: “Багато чого Він не зміг вчинити за причини їхнього невірства”. Правильно? Сьогодні те саме. Ти маєш повірити Йому. Ти просто мусиш Йому повірити. Тільки так ти зможеш.E-115 Now look, no matter what kind of a gift that God has up here, there's got to be one down there, too, to respond to it. He went into a city, the Bible said, "There was many things He could not do because of their unbelief." Is that right? Same thing today. You've got to believe Him. You've just got to believe Him. That's the only way you can.
E-116 Молитовна черга готова? Тепер, усі перебувайте в пошані, хвилин десять. Не знаю, чи пройду я усе, в мене там стоїть двадцять п’ять чи тридцять. Але тепер, у молитовній черзі, кожен з вас там у молитовній черзі, якому відомо, що я з вами незнайомий, і я нічого не знаю про вас, підніміть свою руку. Кожен у молитовній черзі.E-116 Is the prayer line ready? Now, everybody reverent for just about ten minutes. Don't know whether I'll get through there, I got about twenty-five or thirty standing there. But now, in the prayer line, each one of you out there in the prayer line that knows that I am a stranger to you, and I don't know nothing about you, raise up your hand. Each one in the prayer line.
E-117 Тепер, там у зібранні, кому відомо, що я про вас нічого не знаю, підніміть свою руку. Тепер, тепер, ось що я намагаюся сказати, друже, розумієш. Тепер, ось воно. Усі ці служителі тут на платформі. І Христос дав цю обітницю. Розумієте, її записано. Коли вона повинна була здійснитися? За останніх днів, якраз перед Господнім Приходом. Правильно? Вона повинна була здійснитися тоді.E-117 Now out in the audience, that knows that I know nothing about you, raise up your hand. Now, now, here's what I'm trying to say, friend, see. Now, here it is. All these ministers up here on the platform. And Christ made this promise. See, it's been written. When was it to come to pass? In the last days, just before the Coming of the Lord. Is that right? It was to come to pass then.
E-118 Тепер, це є Слово, яке було пророковане на сьогодні. Не світло Лютера, не світло Уеслі, і навіть не світло п’ятидесятників. Зараз це ще далі по дорозі. Отож, з Лютером все гаразд, з методистами все гаразд, з баптистами все гаразд, усі інші, п’ятидесятники — то чудово. Тут сьогодні сидять всілякі. Справа не—не—не в окремих особах. Що якби…E-118 Now, that's the Word that's prophesied today. Not Luther's light; not Wesley's light; and not even the Pentecostal light. It's one on up the road now. Now, Luther's all right; Methodist is all right; Baptist is all right; al1 them, Pentecostal, fine. There's all kinds sitting here tonight. It ain't--it ain't--it ain't the individuals. What if the...
E-119 Ти не зможеш розповісти методистові нічого про Лютера, бо він вірить в освячення, а Лютер — ні. Розумієте?E-119 You couldn't never tell a Methodist anything about Luther, 'cause he believes in sanctification and Luther don't. See?
E-120 Ти не розповіси п’ятидесятникові, що “освячення — то все, що треба”, — він бачив відновлення дарів. Він не повірить цьому. Ні, він одержав більше, ніж це. Розумієте? І це є остання епоха церкви, які були в нас, і Біблія говорить, що церковних епох більш не буде.E-120 You never tell a Pentecost that "sanctification's all of it," he's seen the restoration of the gifts. He ain't going to believe that. No, he's got more than that. See? And that's the last church age that we had, and the Bible says there'll be no more church ages.
E-121 Але повинно бути певне збирання людей, розумієте, і ось воно. Тепер, пам’ятайте, останній знак. Чи є ми тими, хто чекає на обіцяного сина? Підніміть свою руку. Ви вірите, що ви, перебуваючи в Христі, є Насінням Авраама? Підніміть свою руку. Тоді, Насіння Авраама, прийми свій знак! Він не там у Вавилоні, він не там у деномінаційному світі. Він отут поміж вами — тими, хто не знаходиться там у тому безладі. Вірте йому!E-121 But there's to be a gathering of the people, see, and here we are. Now, remember, the last sign. Are we people looking for a promised son? Raise up your hand. Do you believe you are the Seed of Abraham by being in Christ? Raise up your hand. Then, Seed of Abraham, receive your sign! It isn't out in Babylon, it isn't out there in denominational world. It's here among you, those who are not in that mess out there. Believe it!
E-122 Ось жінка, вона зі мною абсолютно незнайома, приблизно мого віку. Я ніколи в своєму житті не бачив цієї жінки. Якби я міг уздоровити цю жінку, я зробив би це, якщо вона хвора. Я нічого не знаю про неї. Ви бачили, як вона декілька хвилин тому піднімала свою руку. Я—я ніколи не бачив її. Вона просто жінка, яка стоїть там.E-122 Here's a woman, she's a total stranger to me, somewhere around the same age. I never seen the woman in my life. If I could heal that woman I would do it, if she's sick. I don't know nothing about her. Did you see her raise her hand a few minutes ago. I--I never seen her. She's just a woman standing there.
E-123 Сьогодні вони прийшли сюди та принесли стопку молитовних карток, перемішали їх усіх та роздали їх людям. В когось отут номер один, а отам ззаду — номер десять, номер п’ятнадцять, номер сім, номер…просто отак. Їх перемішують прямо перед вами, щодня. І коли їх називають, вони викликаються з будь-якого місця, звідусіль. Розумієте? І, тепер, вам навіть не треба мати молитовну картку, просто сидіть там і вірте. Чому не…E-123 Today they come down here and brought a bunch of prayer cards, mixed them all up and give them to the people. One got number one here, and number ten back there, number fifteen, number seven, number... just like that. They're all mixed up, right before you, every day. And when they're called, they're just called all around from everywhere. See? And, now, you don't even have to have a prayer card, just sit there and believe. Why can't...
E-124 Вщипніть себе, розберіться в годині, за якої ми живемо. Розумієте? Тепер, і вона теж майже закінчилася, друже. Вже майже скінчилася!E-124 Pinch yourself, tonight, find out the hour we're living in. See? Now, it's just about over, too, friend. Just about over!
E-125 Отож, якщо Бог Авраама воскресив Ісуса Христа з мертвих, і той Ісус обіцяв, що за останніх днів ті самі знаки, що Авраам…що їх Ангол (котрий був Богом у людському тілі) вчинив перед Авраамом, якраз перед з’явленням обіцяного сина, Ісус сказав, що те саме відбуватиметься сьогодні.E-125 Now, if the God of Abraham raised up Jesus Christ from the dead, and that Jesus promised that in the last days the same signs that Abraham... that the Angel (which was God in human flesh) done before Abraham, just before the promised son arrived, Jesus said the same thing would take place today.
E-126 Отож, ми бачимо атомні бомби, та деномінації, та оте все, та безлад, в якому вони перебувають. Ми бачимо там Біллі Ґрема, та Орала Робертса, та усіх інших людей там; п’ятидесятницький посланець та деномінаційний посланець там, ми бачимо, як оце все відбувається, виявляють знак. Біллі Ґрем, блискучий богослов — те, у що вірить деномінація. Орал Робертс — сильний зцілитель — в точності те, що п’ятидесятники…E-126 Now, we see the atomics and the denominations, and all those, and the mess that they're in. We see a Billy Graham down yonder, and Oral Roberts, and all them people out there; the Pentecostal messenger and the denominational messenger down there, we see all that going on, carrying out the sign. Billy Graham, a theologian to the dot, what the denomination believes in. Oral Roberts, a healer to the dot, just exactly what the Pentecost...
E-127 Але дивіться-но сюди, Насінню Авраама обіцяно дещо інше. Ось вони там поміж тими деномінаціями; дещо повинно статися поза деномінаціями, що збере людей. Ми залишимо це на завтрашній вечір.E-127 But looky here, there's something else promised to the Seed of Abraham. There they are down in amongst them denominations; there's something out of the denominations supposed to happen, gathering the people. We'll leave it go till tomorrow night.
E-128 Дивіться, я не знаю тієї жінки. Я повернуся до неї спиною. Якщо Господь Бог скаже що-небудь тій жінці, може, це—це стосується домашніх справ, може, це стосується грошей, може, це хвороба — я не знаю. Вона знатиме, чи правда це, чи ні.E-128 Watch, I don't know that woman. I'll turn my back to her. If the Lord God will say something to that woman, maybe it's--it's domestic, maybe it's financial, maybe it's sick; I don't know. She'll know whether it's the truth or not.
E-129 Якщо Він вчинить сьогодні ввечері те саме, що Він чинив тоді, ви повірите цьому Богу, що, як обіцяв Ісус Христос, з’явиться тут за останніх днів? Хто вірить, що ми живемо як у Содомі, коли увесь світ увійшов у содомський стан? Хто з вас вірить, що сказане мною сьогодні ввечері — Правда? В такому разі, діти й Нащадки Авраама — вірте Богу!E-129 If He'll do the same thing tonight that He did then, would you believe the God that Jesus Christ promised would be here in the last days? How many believes that we're living like in Sodom, when the whole world is gone into a Sodomite condition? How many of you believes what I've told you tonight's the Truth? Then, children and Seed of Abraham, believe God!
E-130 Тепер, щоб у вас щезли усякі думки про те, що я намагаюся сказати тій жінці щось, дивлячися їй в обличчя, чи, зникли усі підозри щодо читання думок на відстані чи що ви там іще думатимете. Кожен, хто розбирається в читанні думок на відстані, повинен мати краще уявлення, аніж таке. Розумієте? Розумієте? Чи бачили ви коли-небудь, щоб телепат проповідував Євангелію? Чи бачили ви коли-небудь, щоб спіритист проповідував Євангелію, звершував чуда й ознаки, проголошуючи, що Ісус Христос є такий самий? Ні.E-130 Now, so it'll get it out of your mind that I'm trying to say something to the woman, looking her in the face, or get all the things about telepathy or whatever you want to know. Anybody that knows about telepathy should have better sense than that. See? See? Did you ever see a telepathist preaching the Gospel? Did you ever see a spiritualist preaching the Gospel, doing signs and wonders, proclaiming Jesus Christ the same? No.
E-131 Бачите, це просто…це людський розум. Розумієте, вони сліпі. Ви вірите, що вони можуть бути сліпі? В Біблії сказано, що вони будуть такими. Це правильно? “Нахабні, зарозумілі, більше любитимуть розкоші, ніж Бога, непримирливі, осудливі, нестримні, ненависники тих, що добрі, матимуть вигляд благочестя, але відрікатимуться його Сили”.E-131 See, it's just... it's people's mind. See, they're blind. Do you believe they can be blind? The Bible said they would be. Is that right? "Heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God, truce breakers, false accusers, incontinent, despisers of those that are good, having a form of godliness, but denying the Power thereof." [II Timothy 3:3-4]
E-132 Хіба не сказав був Ісус, у Святого Матвія 24:24, що “ці два духи за останніх днів оманули б і самих Обраних, якби було можливо”? Але це неможливо. Вони були у Божих думках при початку, і вони є частиною Бога.E-132 Didn't Jesus say, in Saint Matthew 24:24, that "The two spirits in the last days would almost deceive the very Elected, if it was possible"? But it isn't possible. They were in God's thoughts at the beginning, and they're a part of God. [Matthew 24:24]
E-133 Тепер, Бог Авраама, Ісака та Якова, нехай пізнáють сьогодні, що я кажу про Тебе Правду. Це Ти, Господи. В покірливості, дай Твоїм слугам бути здатними забрати з дороги свої власні думки, щоб Ти міг застосувати наші тіла Тобі на Славу. В Ім’я Ісуса, Сина Божого. Амінь.E-133 Now, God of Abraham, Isaac, and Jacob, let it be known tonight that I'm telling the Truth about You. It's You, Lord. Humbly let Your servants be able to get their own thoughts out of the way, that You can use our bodies for Your Glory. In Jesus' Name, the Son of God. Amen.
E-134 Що таке дар? Не те, що ти береш, та обрубуєш, та перевертаєш. Ні, ні. Це знати, як забрати себе з дороги, щоб Бог міг застосовувати тебе. Дар — це тільки лише забратися геть, тоді Бог застосовує це.E-134 What is a gift? Not something you take and chop and turn. No, no. It's knowing how to get yourself out of the way that God can use you. A gift is only getting yourself out, then God uses it.
E-135 Жіночка в мене за спиною дуже скоро помре, якщо не зцілиться. За жіночку, яка в мене за спиною, зовсім нещодавно молився інший муж. В неї рак. Цей рак у неї в грудях й також в її легенях. І за неї зовсім недавно молилися, і вона намагається прийняти це вірою, що вона зцілилася. Це є ТАК ГОВОРИТЬ ГОСПОДЬ! Це правда, леді? [Жінка каже: “Так, авжеж, це правда”.—Ред.] Якщо правда, помашіть—помашіть своєю рукою для зібрання. Бог Авраама досі живий! Гаразд, далі вірте тому, у що вірите, і ви уздоровитеся. Амінь.
Ви вірите? Ви скажете: “Як же щодо зібрання?”
E-135 The lady behind me is going to die right away if she isn't healed. The lady behind me has just been prayed for by another man, recently. She's got cancer. The cancer is in her breast and also in her lungs. And she was just recently prayed for, and she's trying to accept it by faith that she's healed. That's THUS SAITH THE LORD! Is that true, lady? [The lady says, "Yes, it sure is true."--Ed.] If it is, wave--wave your hand to the audience. The God of Abraham still lives! All right, go believe what you believe and you'll get well. Amen.
You believe? You say, "What about the audience?"
E-136 Оця жіночка, що сидить тут зі своєю…на кінці ряду, друга леді там. Коли я повернувся, я побачив там дещо, щось навколо її руки — вимірювач тиску крові. В неї високий кров’яний тиск. Це так, леді? Підніміть свою руку. Якщо ви вірите, ваш високий кров’яний тиск знизиться. Бог Авраама досі перебуває на сцені. Він в точності те, чим воно було — Слово Боже на цей день!E-136 This woman sitting here with her... on the end of the row, second lady right there. When I turned around just there I seen something, a thing around her arm, blood pressure pumping. She's got high blood pressure. Is that right, lady? Raise up your hand. If you believe, your blood pressure will go down. The God of Abraham is still on the scene. He's just exactly what it was, the Word of God for this day!
E-137 Як у вас справи? Ви вірите зараз? Майте віру в Бога! Виглядає як дитина. Бог знає ваше серце, молода леді, я ж — ні. Чи вірите ви, що Бог здатен об’явити мені, що не в порядку? Ви повірите Йому, якщо я об’явлю? Це не за вас, це за когось іншого, то ваш брат. І він в дуже поганому стані, і він знаходиться в одному місті на північ звідси, Тьюлар. І він лежить у лікарні, і в нього лейкемія, і лікарі залишили його помирати. Нема ніяких надій. Правильно. Ви вірите? [Жінка, плачучи, каже: “Так”.—Ред.] Гаразд. Що у вас у руці? Візьміть це та покладіть на нього. І не сумнівайтеся в цьому. Вірте! Амінь.E-137 How do you do? You believe now? Have faith in God! Seemed to be just a child. God knows your heart, young lady, I don't. Do you believe Gods able to reveal to me what's wrong? Will you believe Him if I will? It's not for you, it's for somebody else, that's your brother. And he's very serious and he's in a city north here, Tulare. And he's in a hospital, and he's got leukemia, and the doctors give him up to die. There's no hopes at all. That's right. Do you believe? [The lady, crying, says, "Yes."--Ed.] All right. What you got in your hand? Take that and lay it on him. And don't doubt it. Believe! Amen.
E-138 Ви вірите? Я ніколи в своєму житті не бачив цієї жінки. Але Бог залишається Богом! Тепер, скажіть, чи здатна це вчинити людина? Це за межами здібностей людської істоти. Це той Бог, що, як обіцяв Ісус Христос, з’явиться тут за останніх днів та підтверджуватиме Себе (тільки перед Насінням Авраама), як було за днів Содому.E-138 Do you believe? I never seen the lady in my life. But God remains God! Now, tell me a human being can do that? It isn't in the making of a human being to do it. It's the God that Jesus Christ promised that would be here in the last days and would vindicate Hisself (just before the Seed of Abraham) as it was in the days of Sodom.
E-139 Отож, я не знаю цієї жінки, ми незнайомі один з одним, думаю, наша перша зустріч у житті. Ви вірите, що я Його слуга? Ви вірите, що оце ось повинно бути Слово? І вам відомо, що якби…Цеє Слово, як і раніше, є розпізнавачем думок та намірів серця. Це так? Слово також є Зцілителем, якщо ви зможете Йому повірити. Ви вірите? Ви також затемнені, темною тінню. Це рак. І ви вірите, що Бог може сказати мені, де той рак? Він у нижніх внутрішніх органах, як каже й лікар. Ви тепер вірите, що ви одержите зцілення? Ідіть і не сумнівайтеся, абсолютно, і Бог уздоровить вас. Амінь.E-139 Now here, I don't know the lady, we're strangers to one another, I guess our first time meeting in life. Do you believe me to be His servant? Do you believe this to be the Word? And you know that if... This Word is still a discerner of the thoughts and intents of the heart. Is that right? The Word is a Healer, also, if you can believe It. You do? You're shadowed, too, with a dark shadow. It's cancer. And you believe that God can tell me where that cancer is? It's in the lower intestines, so the doctor says. Do you believe now that you'll be healed? Go, and don't doubt at all, and God will make you well. Amen. [Hebrews 4:12]
E-140 Ви вірите, кожен? Саме те, що Він обіцяв вчинити! Майте віру в Бога, не сумнівайтеся.E-140 You believe, everybody? Just exactly what He promised to do! Have faith in God, don't doubt.
E-141 Ми незнайомі один з одним. Я не знаю вас. Якщо ми незнайомі, нехай зібрання знатиме це — ми піднімемо свої руки. Я ніколи в своєму житті не бачив цієї жінки.E-141 We're strangers to one another. I don't know you. If we're strangers, let the audience know that, we hold our hands. I never seen the woman in my life.
E-142 Чи вірите ви там? Ви вірите, що це є Ісус Христос? Що це таке? Це Його Слово. Коли ці люди відкидають Це, вони відкидають не людину, вони відкидають Слово. Слово, яке було надворі, не могло повернутися всередину.E-142 Do you believe out there? You believe it's Jesus Christ? What is it? It's His Word. When these people reject It, they're not rejecting a man, they're rejecting the Word. It's the Word that was on the outside, couldn't get back in.
E-143 Отож, ця жінка мені незнайома. Я ніколи в своєму житті не бачив її. Бог є Зцілитель. Може, це не заради зцілення, може, заради чогось іншого, але якщо Бог роз’яснить мені, щó у вас за проблема, ви будете мені вірити? Перше, за що ви хочете, щоб помолилися — у вас погано з вухом. Одне з ваших вух, ви не чуєте ним. Це так. Це правда. І потім у вас є якась погана звичка, і ви хочете позбутися тієї звички — це паління цигарок. Вкладіть свого пальця у ваше здорове вухо, правильно, ваше здорове вухо. Правильно. Тепер вірте Богові, й рухайтеся далі, й не…і ви також не випалите жодної більше цигарки, якщо повірите. Ідіть, і нехай Господь благословить вас.
Ви бачите, що сталося. Хіба Він не реальний?
E-143 Now, the lady's a stranger to me. I've never seen her in my life. God's a Healer. It might not be for healing, might be for something else, but if God will explain to me what's your trouble, will you believe me? The first thing you want prayer for, is, you got a bad ear. One of your ears, you can't hear out of it. That's right. That's true. And then you got a habit, and you want to get rid of that habit, it's smoking cigarettes. Put your finger in your good ear now, all right, your good ear. All right. Now believe God and go on your road, and don't... and you won't smoke any more cigarettes either if you'll believe. Go, and the Lord bless you.
You see what happened. Isn't He real?
E-144 Я не знаю вас, ми незнайомі один з одним. Я ніколи в своєму житті не бачив вас, але Бог знає вас. Якщо Бог зможе розповісти мені дещо про вас, ви повірите?E-144 I don't know you, we're strangers to one another. I've never seen you in my life, but God knows you. If God can tell me something about you, will you believe?
E-145 Чи повірить усе це зібрання? Чи знає там хто-небудь цю жінку? Хто-небудь у зібранні знає цю жінку? Гаразд, ви будете знати, чи правда це, чи ні. Це повинно вирішити усі питання. Це повинно сказати правду.E-145 Will the whole audience believe? Anybody out there know the woman? Anybody in the audience know the woman? All right, you know whether this to be true or not. This should settle it. This should tell the truth.
E-146 Зараз ви бачите, що сталося якраз за останні декілька хвилин. Розумієте? Це просто…Я рухаюся навпомацки. Розумієте? Мені просто усе затьмарилося. Розумієте, Це є розпізнавання. Розумієте, Це є Святий Дух. Це не я. Це Слово, обіцяне на цей день. Цього ніколи не було, починаючи з днів апостолів, не було ніколи. Але там, де було сказано: “Якраз у переддень приходу Сина людського. Як було за днів Лота, так буде й у прихід Сина людського”. Невіруючі не вірять Цьому. Від них і не вимагається вірити Цьому. Але віруючі вірять Цьому!E-146 Now you can see what's happened just in the last few minutes. See? It's just... I'm staggering. See? It's just everything becoming blind to me. See, It's discerning-. See, It's the Holy Spirit. It's not me. It's the Word promised for this day. It's never been since the days of the apostles, it never has been. But where it was said, "In just before the coming of the Son of man. As it was in the days of Lot, so shall it be in the coming of the Son of man." Unbelievers don't believe It. They're not expected to believe It. But believers believe It!
E-147 Отож, якщо Святий Дух об’явить це, хто з вас повірить всім своїм серцем, ви піднімете свою руку?E-147 Now, if the Holy Spirit will reveal this, how many will believe with all your heart, you'll raise your hand?
E-148 У вас дещо травмовано. Ви попали в автокатастрофу, через це у вас змістилося декілька шийних хребців. У вас також змістилася одна нирка. Це так, правильно? Ви вірите? З вами все буде гаразд. Хвала Господу.E-148 You got some damage. You've had a car accident, it's pulled some vertebraes loose in your neck. You also got a kidney pulled loose. That's right, isn't it? You believe? You'll be all right. Praise the Lord.
E-149 Ви вірите, що Бог зціляє хворобу нирок? В такому разі йдіть та прийміть своє зцілення.E-149 You believe God heals kidney trouble? Then go ahead and accept your healing.
E-150 Підходьте, леді. Погляньте-но сюди. Ви вірите, що Бог зціляє хворобу серця? Гаразд, рухайтеся далі й вірте, і з вашим серцем все буде гаразд.E-150 Come, lady. Look this way. You believe God heals heart trouble? All right, go on your road and believe, and your heart'll get all right.
E-151 Підходьте-но сюди. Ви вірите, що Бог зможе зцілити вашу спину, уздоровити вас? В такому разі йдіть та вірте цьому.
Просто вірте Богу — це все, що ви маєте робити!
E-151 Come here. You believe God can heal your back, make you well? Go on and believe it then.
Just believe God, that's all you have to do!
E-152 Підходьте, леді. Ви вірите, що Бог зціляє хворобу шлунка? Ідіть, повечеряйте, вірте всім своїм серцем.E-152 Come, lady. You believe God heals stomach trouble? Go, eat your supper, believe with all your heart.
E-153 Підходьте. Ви вірите, що Бог може зцілити артрит? В такому разі йдіть, вірте й робіть…і Бог уздоровить вас.E-153 Come. You believe God can heal arthritis? Then go, believe, and make... and God will make you well.
E-154 Гаразд, підходьте. Чи вірите ви всім своїм серцем? Вірите? Знову артрит. Ви вірите, що Бог може уздоровити вас? Йдіть, вірте Цьому, кажіть: “Дякую Тобі, Господи”.
Хто з вас вірить отам? Ви вірите?
E-154 All right, come. You believe with all your heart? You believe? Arthritis, again. Do you believe that God can make you well? Go on, believe It, say, "Thank You, Lord."
How many believes out there? Do you believe?
E-155 Оця жіночка, що сидить тут у червоній сукні, піднімала свою руку отут, страждає від високого кров’яного тиску. Ви вірите, що Бог може уздоровити вас? Вірите? Добре. Покладіть свої руки он на ту леді поруч з вами отам й скажіть їй, що з її голосом все буде гаразд. Амінь.
Ось воно. Амінь. Ви вірите? Майте віру!
E-155 This lady sitting here with a red dress on, raising up her hand right here, suffering with high blood pressure. You believe God can make you well? You do? All right. Lay your hands over on that lady next to you down there, and tell her her voice is going to get all right. Amen.
There it is. Amen. Do you believe? Have faith!
E-156 Отут ось сидить чоловік, в нього трапляються кровотечі. Ви вірите, добродію, сидите ось тут? Так, у вас трапляються кровотечі. Ви вірите, що це зцілить?E-156 Here's a man sitting here, is having hemorrhages. Do you believe, sir, sitting right here? Yes, you got a hemorrhage. You believe it'll heal?
E-157 У жінки, яка поруч з вами, також трапляються кровотечі, і у неї хвора спина. Ви вірите, що Бог зцілить вас? Вірите? Підніміть свою руку та прийміть це. Вірте.E-157 The lady next to you has hemorrhages also, and she has a back trouble. You believe God's going to heal you? You do? Raise your hand and accept it. Believe.
E-158 У цієї жінки, що поруч з вами, проблема з її ногами та з її стегном. Ви вірите, що це є так, леді? Ви вірите, що ви зцілитеся? Що ж, підніміть свою руку, скажіть: “Я приймаю це”.E-158 This lady next to you has trouble with her legs and with her hip. Do you believe that that's right, lady? You believe that you'll be healed? Well, raise up your hand, say, "I accept it."
E-159 Гаразд, в жіночки, яка поруч з вами, інфекційне захворювання. Ви вірите, що Бог зцілить це інфекційне захворювання, молода леді в окулярах? Підніміть свою руку, скажіть: “Я приймаю це”. Гаразд, вірте цьому.E-159 All right, the lady next to her has infection. You believe that God will heal the infection, young lady with the glasses on? Raise up your hand, say, "I accept it." All right, believe it.
E-160 В жіночки, що поруч з вами, хвороба нирок. Ви вірите, леді, що Бог зцілить ту хворобу нирок? Гаразд, підніміть свою руку, прийміть це.E-160 The lady next to her has kidney trouble. Do you believe God will heal the kidney trouble, lady? All right, raise up your hand, accept it.
E-161 В дівчинки, яка поруч з нею, хвора щитовидна залоза. Ти віриш, що Бог зцілить ту щитовидну залозу там? Підніми свою руку, прийми це.E-161 The little girl next to her has a goiter. You believe that God will heal the goiter there? Raise up your hand, accept it.
E-162 Хто з вас вірить всім своїм серцем? Тоді підніміться на ноги та прийміть це. Піднімайтеся в Присутності Бога Авраама, Ісака та Якова.E-162 How many believes with all your heart? Then stand up on your feet and accept it. Raise up in the Presence of the God of Abraham, Isaac, and of Jacob.
E-163 В Ім’я Господа Ісуса Христа нехай Дух Святий зійде зараз у це приміщення та зцілить кожну людину в Божественній Присутності!E-163 In the Name of the Lord Jesus Christ may the Holy Ghost fall into the building now and heal every person in Divine Presence!

Нагору

Up