Доводячи Своє Слово

Дата: 64-0816 | Тривалість: 2 год. 54 хв. | Переклад: VGR
Джефферсонвілль, Індіана, США
E-1 Залишмося стояти та схилимо наші голови. Господи Ісусе, ми вдячні Тобі цього ранку за привілегію прийти у Твою Присутність у Твоєму Домі, де Твій народ зібрався у Твоє Ім’я. І все є Твоє, Господи. І ми зараз віддаємося Тобі заради тих сподівань, що ми їх маємо в наших серцях, на служіння заради тих, хто без Бога та без Христа, щоб вони спаслися, і щоб хворі уздоровилися, і щоб святих було благословлено. Даруй це, Господи. І тоді, при закінченні, ми покірливо схилимо наші голови та віддамо Тобі подяку за все, що Ти вчинив через нас цього дня. Бо саме в Ім’я Ісуса ми попрохали це. Амінь. Можете сідати.E-1 Let us remain standing and bow our heads. Lord Jesus, we are grateful to Thee this morning for the privilege of coming into Thy Presence in Thy house, where Thy people are gathered in Thy Name. And all is Thine, Lord. And we commit ourselves to Thee now for the expectation we have in our hearts for a--a service for those who are without God and without Christ, that they'll be saved, and the sick will be healed, and the saints will be blessed. Grant it, Lord. And then at the end, we will bow our heads in humility and give Thee praise for all that You do through us this day. For it's in Jesus' Name we asked it. Amen. You may be seated.
E-2 Я справді вдячний за привілегію сьогодні знову бути тут, і за вас, люди, що подолали таку відстань, щоб приїхати заради цього Послання, заради зібрання цього ранку. Я знаю, що ви не приїхали, щоб просто лише побачити або почути мене, ви приїхали, щоб зустрітися з Господом Ісусом. І тому моя надія — що Він дасть вам бажання вашого серця.E-2 I'm indeed grateful for the privilege of being here again today, and for you people that's traveled so far to come for the Message, for the service this morning. I know you didn't come just to see or hear me, you come to meet the Lord Jesus. And so I'm trusting that He will give to you the desire of your heart.
E-3 Нині я—я повернувся, приїхав назад, відвозив родину до Тусону та повернувся. Я втомлений та змучений. І я ціле літо був у поїздках, починаючи з січня, і тепер я приїхав, щоб цього тижня відправитися до Кентуккі, щоб пополювати з деякими друзями, щоб спробувати трошки відпочити. Я від цього так нервуюся, ви знаєте, тож я…Біллі та я обидва просто самі не свої, тож ми—ми молимо, щоб Бог допоміг нам цього тижня відпочити.E-3 Now I'm--am back, come back, taking the family to Tucson and returned. I'm tired and wore out. And I'm been going all summer, since last January, and now I've come to go down in Kentucky this week, to go hunting with some friends, to try to relax a little. It makes me nervous so much, you know, so I'm... Billy and I both are just about gone, so we--we pray that God will help us this week to relax.
E-4 Як Господь зволить, я хочу знов повернутися сюди наступної неділі, якщо Господь зволить. І в наступну неділю я хочу особливого служіння. Я хочу вчинити дещо трошки по-інакшому, ніж звичайно. Тепер, я оголошую це, щоб людям, яким…можливо, буде нецікаво, не треба було приїжджати, але ми постійно молимося за хворих, як Господня воля, коли люди приїжджають. А наступної неділі я хочу дізнатися, щ? у вас у всіх на серці. Я—я хочу, щоб ви написали, сьогодні, коли ви виходитимете, та поклали це на кафедру, і Брат Невілл віддасть їх Біллі Полу, а він — мені, щ? у вас на серці. Просто, скажімо…якщо це питання по Біблії, звичайно я проводжу це таким чином. І цього разу я збираюся розкрити це трошки глибше, можливо, у вас на серці є якась проблема, яку—яку ви—з якою ви все якось не можете розібратися, подібно як, у вас є, о-о, можливо, сімейні проблеми. Вам не потрібно підписуватися, але просто: “Мій чоловік чинить ось це і ось те, і це стає мені на перешкоді”. “Моя дружина чинить ось це і ось те”. “І—і певні речі відбуваються в житті”, — або—або щось таке, розумієте, просто щ? у вас на серці, те, що непокоїть вас. На мою думку, це було б непогано. Як ви думаєте? І тоді просто розберемося там, і, можливо, ви задасте питання, а я можу дати відповідь ще для когось. Розумієте, в них можуть бути такі самі проблеми. І просто що у вас на серці, викладіть це якомога стисліше, наприклад: “Моя дитина, здається, збивається на невірний шлях, що мені робити?” “Мій чоловік не хоче ходити зі мною до церкви. Він гордує мною, що мені робити?” Або, жінка, так само. Або—або, розумієте — “Біблія каже в одному місці оце, а в іншому оце, я не розумію цього. Оці місця, я б хотів дізнатися, що Це значить”. “І чи повинен я, як Християнин, коли я працюю в конторі, і мій шеф каже такі-то й такі-то речі, і він запрошує мене піти з ним на вечірку, а на цій вечірці вони випивають, що мені робити?” Розумієте, просто, знаєте, те звичайне, що буває у людини в думках. Ми хочемо, щоб ви зробили так.E-4 The Lord willing, I want to be back here again next Sunday if the Lord willing. And I want a special service next Sunday. I want to do something a little different than ordinarily. Now, I give this out so that the people who would... might not be interested wouldn't have to come, but we always pray for the sick, the Lord willing, when the people come. And next Sunday I want to find out what's on all your hearts. I--I want you to write out, today, when you leave, and lay it upon the desk, and Brother Neville will give them to Billy Paul, and he to me, what's on your heart. Just say... if it's a Bible question, usually I have it that way. I'm going to open it a little further now, maybe there's some problem on your heart that--that you--you can't get it through somehow, like that you got, oh, maybe a domestic trouble. You don't have to sign your name to it, but just, "My husband does so-and-so and it hinders me." "My wife does so-and-so." "And--and there--there's a certain thing takes place in life," or--or something, you know, just what's on your heart, something that's troubling you. I think that would be good. Do you? Then just find out there, and maybe you ask the question and I might answer for somebody else. See, they may have the same trouble. And just what's on your heart, make it just as brief as possible, like, "I have a child that seems to be going wrong, what must I do?" "I have a--a husband that won't come to church with me. He gets arrogant with me, what must I do?" Or, a wife, the same way. Or--or, you know, "The Bible says this in one place and this in another place, I don't understand it. These, I'd like to know what It means." "And should I, in the case of a Christian, when I'm working at the office and the boss says such-and-such a things, and he asks me to go with him to a party, and in this party they drink, what should I do?" See, just, you know, things like is on the human mind. We want you to.
E-5 І, тому, виходить, опісля я—я маю повертатися, після цього, до Арізони. І я подумав, що я—що видасться можливість начебто як допомогти вам зрозуміти, буду старатися, наскільки мене вистачить. Я б хотів забрати всі, що покладуть на кафедру сьогодні перед тим, як ви поїдете. Просто напишіть це та покладіть це тут, а—а Брат Невілл чи хтось інший передасть їх мені. І цього тижня, там у горах, в мене буде можливість дослідити це, та—та помолитися над цим, та одержати для вас відповідь за Писанням щодо всього, що тільки я зможу, щоб допомогти вам. Бо с?ме задля цього ми зібралися тут — допомагати один одному. Розумієте? Ви допомагаєте мені, коли молитеся за мене, і я сподіваюся, що я зможу допомогти вам. Отож, в такому разі, не забудьте, це буде в наступну неділю вранці.E-5 And, therefore, then I--I got to go back then, after that, to Arizona. And I thought I'd--would get a chance to kind of help you to understand, and the best that I can. I'd like to have as many as I could put on the pulpit today before you leave. Just write it and lay it up here, and--and Brother Neville or one of them will give them to me. And this week, down in the mountain, I'll have a--a chance to study it and--and pray over it, and get the Scriptural answer for you to everything that I can, to help you. For that's why we are assembled here, is to help one another. See? You help me as you pray for me, and I hope I can help you. Now, then, don't forget, that'll be next Sunday morning.
E-6 І тепер, сьогодні, ми…в нас, як і звичайно, гості. І скільки з вас проїхали сотню миль, підніміть свою руку? Це дев’яносто дев’ять відсотків зібрання. Декілька неділь тому, я сказав: “Хто з вас проїхав таку-то відстань”, — чи щось таке, і не побачив жодної руки з Джефферсонвілля. Ха! Наступного дня я зрозумів, однак, сказали: “Брате Брангаме, всі гості були всередині, — і сказали, — ми просто поступилися їм своїми місцями у церкві”. Тож кажуть, що вони приїжджають, сотні приїжджають і не можуть попасти всередину, сказали: “Бо ми побачили, що є гості, отак от”. Отож, це приємно з боку людей, що з Джефферсонвілля та округи. Ми—ми—ми вдячні за це, Джефферсонвіллю, та Нью-Олбані, та іншим, що живуть тут поблизу. Ми вдячні за це. Хто проїхав тисячу миль? Ого! Хто проїхав більше, ніж тисячу миль? Ох, змилуйтеся! Це добре. Це…E-6 And now, today, we're... are visitors with us, as usually. And how many's from over a hundred miles away, raise your hand? That's ninety-nine percent of the congregation. A few Sundays ago, I said, "How many's from so-far away," or something, and I couldn't get no hands from Jeffersonville. Huh! Next day I got it, though, they said, "Brother Branham, all the visitors come in," and said, "we just let them take our place in the church." So said they come, hundreds come by and couldn't get in, said, "Because we seen the visitors, see." Now, that's nice of the Jeffersonville people around here. We--we're--we're grateful for that, Jeffersonville and New Albany, and the people around about. We're grateful for that. How many's from a thousand miles away? My! How many's from over a thousand away, raise your hands? Oh, goodness! That's fine. That's...
E-7 Минулої неділі, це було тиждень тому, я говорив на тему Небесний Дім Нареченої та Нареченого, і, я думаю, нас тут було з квадрату зі стороною у півтори тисячі миль звідусюди. І, сталося так, що якраз таким був розмір Міста, про яке я говорив — квадрат зі стороною у півтори тисячі миль. Для мене Це було таким задоволенням відтоді — усвідомлювати, що коли цьому життю прийде кінець, я піду до того Міста. Я прямую до того Міста, і ніщо інше не має значення. Що якби сонце не зійшло сьогодні чи завтрашній день так і не настав би, яка різниця? В нас є Дім, Місце відпочинку. Змучені чи не змучені, в нас все одно є те Місце відпочинку. Ти скажеш: “Це старечі мрії”. Ні, це не так. Це не так. Це Біблійна Правда.E-7 Last Sunday, was a week ago, I spoke on the subject, The Future Home Of The Bride And Groom, and I think we were from fifteen hundred square miles around. And, it happened to be, that was exactly the measure of the City I was speaking about, fifteen hundred square miles. I've been feasting on That ever since, knowing that when this life is over, I'm going to that City. I'm bound for that City, and nothing else matters. What if the sun doesn't shine today, or tomorrow never comes, what difference does it make? We got a Home, a resting Place. Tired or not tired, we still have that resting Place. You say, "That's an old man's dream." No, it isn't. It isn't. It's the Bible Truth.
E-8 Одного вечора, після того, як проповідував тут, один чоловік кинувся сюди за платформу, коли я вийшов через двері, мене проводжали до машини. І цей хлопчина сказав: “Я хочу сказати вам всього одне слово”. Біллі та хтось з братів хотіли провести мене до машини. Він сказав: “Можна я скажу всього одне слово?”
Я промовив: “Кажіть, добродію”.
E-8 One night after speaking here, there was a man rushed around behind the platform here, as I went out the door, was trying to get me out to the car. And this young fellow said, "I want to just say one word to you." Billy and some of the brethren trying to take me on to the car. He said, "Can I just say the one word?"
I said, "Say on, sir."
E-9 І він сказав: “Ви сьогодні говорили, щодо того, що лаяли тих жінок, те, як вони вдягаються, носять ту одіж”. Сказав: “Людина вашого віку буде думати так, але якби вам було стільки, скільки мені, ви думали б по-інакшому”.
Я сказав: “Скільки тобі років?”
Він сказав: “Мені двадцять сім”.
E-9 And he said, "You was talking tonight, about bawling them women out, the way they were dressing, wearing them clothes." Said, "A man of your age would think that, but if you was my age you'd think different."
I said, "How old are you?"
He said, "I'm twenty-seven."
E-10 І я промовив: “Я був на десять, на п’ятнадцять років молодший за тебе, я проповідував те саме. Розумієш?” Я сказав: “Справа в тому, що у тебе в серці, хлопче. Твої очі бачать крізь твоє серце”. І він просто повісив голову та пішов собі. Я думаю, на це нічого вже більше не відповіси. Розумієте, те, що пройде тут і там, залежить від того, що отут. Розумієте, Ісус сказав: “Якщо ти скажеш не те, що отут, тоді ти стаєш лицеміром”.E-10 And I said, "I was ten, fifteen years younger than you, I was preaching the same thing. See?" I said, "It's what's in your heart, boy. Your eyes see through your heart." And he just dropped his head and walked away. I guess there's no more answer to that. See, it depends on what's in here is what's going to come out through here and here. See, Jesus said, "If you say different from what's in here, then you become a hypocrite."
E-11 Я радий, що цього ранку в цьому зібранні присутній один мій дуже дорогоцінний друг, брат, служитель Едді Б?скаль зі своєю дружиною та діточками. Я думаю, вони цього ранку приїхали на служіння. Едді, ти тут? Я—я подумав, що ти…Що ж, можливо, він не приїхав. Брате, ох, так, там…Ну, це “амінь”, але не з того кутка, Едді. Ласкаво просимо сюди на платформу до нас, до служителів, якщо бажаєш. І тоді ми були на…E-11 I'm glad this morning, somewhere in the congregation, to have a--a very precious friend of mine, brother, Reverend Eddie Byskal and his wife and children. I suppose they got into the meeting this morning. Eddie, are you here? I--I thought you... Well, maybe he didn't get to come. Brother, oh, yes, way... Now, that's not the "amen" corner, Eddie. You're welcome up here on the platform with us, the ministers, if you want to come. And then we've been on...
E-12 Брат Едді їздив з нами, коли Господь дав мені видіння про ведмедя та про оленя карібу [північний канадський олень.—Прим. перекладача]. То…Хто пам’ятає це, коли я розповідав вам? Гаразд, він був там. Він був тим, на кому була картата сорочка, Брат Едді Б?скаль. І він стояв там, де…і спитав…я—я спитав їх, чи є в кого з них картата сорочка. “Ні”, — ні в кого її не було. Я сказав: “Що ж, може…Має бути картата сорочка. Буде величезний сріблястий ведмідь-гр?злі і—і якась тварина з рогами в сорок два дюйми у висоту, отакими-от, немовби як олень”. І це було десь місяців за шість, я сказав тут, розумієте, до того, як це сталося; задовго, десь о цій, о-о, ближче до початку року, ніж зараз.E-12 Brother Eddie was along when the Lord gave me the vision about the bear and the caribou. The... How many remembers that when I told you? All right, he was there. He was the young fellow had on the checkered shirt, Brother Eddie Byskal. And he stood there where... and asked... I--I asked them if they had a checkered shirt, any of them. "Nope," no one had it. I said, "Well, it might... It's got to be a checkered shirt. There's going to be a--a big silver-tip grizzly, and--and some kind of an animal that's got forty-two inches over its horns, like this, looked like a deer." And that was about six months, I said here, you know, before it happened; long, about this, oh, earlier than this in the year.
E-13 І тоді мене запросили туди до цього чоловіка на полювання. Я ніколи не був там у тій місцевості, там, куди ми їздили, і я сказав це. Але вузенька стежечка, це там далеко на північ по Аляскинському шосе, де самі тільки ліси, гори та тварини. І тієї ночі у автопричепі, коли я розповідав Братові Біскалю там та—та Братові С?утвіку, він сказав: “Ну, я—я…Ми їдемо туди, де водяться вівці, — сказав, — такого там не буває”.E-13 Then I was invited up there to this man, to go hunting. I never been back in that country, back there where we went, and I said it. But the little trail, that's way up on the Alaskan highway, where there's nothing but woods and mountains and animals. And that night at the trailer when I was telling Brother Byskal back there and--and Brother Southwick, he said, "Well I--I... We're going up in sheep country," said, "it won't be up there."
E-14 І я сказав: “Так, — і я сказав, — один з тих, що були зі мною, був у картатій сорочці”. Ні в кого не було картатої сорочки, в Брата Біскаля не було її, ні в кого з інших її не було.E-14 And I said, "Yes," and I said, "it was one of the little fellows was with me had a checkered shirt on." Nobody had a checkered shirt, Brother Byskal didn't have one, none of the rest of us had one.
E-15 На другий вечір ми побачили, запримітили барана далеко вище тієї межі, де кінчається ліс. Отож, це було на такій висоті, де ліс навіть не росте, там не водиться нічого, тільки карібу та вівці, і ми запримітили якихось здалека. І, дорогою вниз після обіду, Брат Біскаль спіткнувся, і впав кудись у воду, і промок.E-15 The second night up, we had seen, spotted a ram way up above timber line. Now, that's way up where timber don't even grow, where's there's nothing but caribou and sheep, and we had spotted some way away. And on the road down that afternoon, Brother Byskal had stumbled into some water and gotten wet.
E-16 Наступного дня ми піднялися рано та пішли полювати на баранів, яких ми сподівалися вполювати. І на його…Ми піднялися туди, і ми були…вже пообідали, і не могли знайти баранів, а Брат Біскаль якраз підстрелив оленя карібу. І тоді я, оглядав місцевість, і ми пішли вгору, Брат С?утвік сказав мені, сказав: “Я думаю, ми…якщо ти хочеш добре пройтися, Брате Брангаме, ми перейдемо через цю гору, туди вниз, ті барани, мабуть, подалися туди”, — а йти було далеченько. Але там не темніє аж до пізнього вечора, іноді, можливо, аж до десятої чи одинадцятої години вечора.E-16 The next morning we got up early and started after the rams that we thought we were going to get. And on his... We got up there and we was... had eaten our dinner, and we couldn't find the rams, and Brother Byskal had just shot a caribou. So then I, looking around, and we went up, Brother Southwick said to me, said, "I believe we'll... if you want to walk right good, Brother Branham, we'll go over this mountain, down in that draw, them rams might have went over there," which is a long walk. But it don't get dark maybe till real late, it's maybe ten or eleven o'clock sometimes.
E-17 І то була добра далеченька прогулянка по тим скелястим горам. Тож мені подобається ходити пішки, і ось, ми просто стояли там, поклавши руки один одному на плече, бороди в нас обох вже посивіли, поклавши руки один одному на плечі, вигукували та переживали, я сказав: “Брате Баде, моя надія, що колись, у Тисячолітньому Царстві, я зможу обійти усі ті гори там”.E-17 And it's a good long walk over them rocky mountains. So I like to walk, and so we just standing there with our arms around one another, both of our beards turning gray, with our arms around each other, crying and knowing, I said, "Brother Bud, I hope someday, in the Millennium, I can walk all them mountains there."
E-18 Він промовив: “Я сподіваюся, я буду з тобою, Брате Брангаме”. І ми стояли там, просто раділи в Господі. І я так сильно люблю гори!E-18 He said, "I hope I'm with you, Brother Branham." And we was standing there, just rejoicing in the Lord. And I love the mountains so well!
E-19 І потім ми зійшли вниз. Це було тоді, коли Брат Біскаль підстрелив там оленя карібу. Це, він місіонер в індіанців, і він хотів використати його як харчі для своїх індіанців. Тож ми спустилися, пообідали, та оббілували цього карібу, та повернулися назад.E-19 And then we went down. That's when Brother Byskal there shot the--the--the caribou. That, he's a missionary to the Indians, and he wanted to feed this to his Indians. So we went down, ate our dinner, and dressed the caribou out and come back.
E-20 Бад і я піднімалися в гору, і коли ми випадково озирнулися, і на далекій відстані, в бінокль, я помітив цю тварину, яку я бачив, просто в панорамному огляді, подібно як я розповідав вам тут. Брат Біскаль був там зовсім недалеко від нас. І тому я промовив: “Ось та тварина”.E-20 Bud and I were going up across the mountain, and when we happened to look over, and in the distance, with my glasses, I spotted this animal that I had saw, just in a panoramic, like I told you here. Brother Byskal there, standing right by our side. And so I said, "There is that animal."
E-21 І він подивився у бінокль та сказав: “Це величезний, гігантський олень карібу”.E-21 And he put the glasses on, and said, "It's a great big, old, mammoth bull caribou."
E-22 І я сказав: “Я ніколи не бачив, я думав, в них лапасті роги”. Але в цього роги були гострі, він був досить незвичний на вигляд, точно як я бачив у видінні. Я ще ніколи не стріляв карібу.E-22 And I said, "I never seen, I thought they had panel horns." But this one had spikes, he was an odd-looking fellow, just like I saw in the vision. I never shot caribou before.
E-23 “Що ж, добре, — сказав він, — якщо Господь дав його тобі, — він сказав, — там просто…”E-23 "So, well," he said, "if the Lord's give him to you," he said, "there just..."
E-24 Я сказав: “Так, це мусить бути він. Єдине, що мені неясно — це ота картата сорочка”. І я озирнувся, і Брат Едді, його дружина, мабуть, поклала її, вона була там з ним, мабуть, поклала її йому в сумку зі спорядженням. Коли він промок днем раніше, він перемінив сорочку, і там була картата сорочка. Я промовив: “Ось вона”.E-24 I said, "Yes, that's bound to be it. The only thing I'm wondering about is that checkered shirt." And I looked around, and Brother Eddie, his wife must have put it, she was there with him, must have put it in his duffel bag. When he got wet the day before, he had changed shirts, and there was the checkered shirt. I said, "This is it."
E-25 Коли я дістався туди та вполював того карібу, він, Бад сказав мені, сказав: “Отож, Брате Брангаме, ти кажеш, що ті роги довжиною в сорок два дюйми?”
Я сказав: “Вони будуть саме такими”.
Він сказав: “Мені здається, там всі дев’яносто два”.
Я сказав: “Ні. Їх довжина сорок два дюйми”.
E-25 When I got over and got the caribou, he, Bud, said to me, said, "Now, Brother Branham, you say these horns are forty-two inches?"
I said, "That's what they'll be."
He said, "Looked to me like about ninety-two."
I said, "No. They're forty-two inches."
E-26 Він сказав: “Тепер, згідно того, що ти сказав мені, перш ніж ми дістанемося до того хлопця в картатій сорочці там унизу, до Едді, — (де вони повинні були з нами зустрітися, біля підніжжя гори, за пару миль), сказав, — ти вб’єш ведмедя гр?злі”.
Я сказав: “Це є ТАК ГОВОРИТЬ ГОСПОДЬ”.
E-26 He said, "Now, according to what you told me, before we get back to that boy down there with the checkered shirt on, Eddie," (where they was going to meet us down below the mountain, couple miles), said, "you're going to kill a grizzly bear."
I said, "That's THUS SAITH THE LORD."
E-27 Він сказав: “Брате Брангаме, звідки він з’явиться? Мені все видно на п’ятдесят миль навкруги”.E-27 He said, "Brother Branham, where is he coming from? I can see for fifty miles around."
E-28 Я промовив: “Він досі є Єгова-Іре. Господь може подбати про щось для Себе, розумієш. Він може зробити так, що білки прийдуть до існування. Якщо Він може зробити так, що баран прийде до існування, якщо Він прорік це щодо ведмедя, ведмідь може прийти до існування”.E-28 I said, "He's still Jehovah-jireh. The Lord can provide for Himself, see. He can make squirrels come into existence. If He can make a ram come into existence, if He has spoke it about a bear, a bear can come into existence."
E-29 Ми намагалися знести цього масивного карібу вниз, цього трофея, з тієї гори, і я ніс рушницю якийсь час, а потім рушницю ніс він, і навпаки. І коли майже дісталися до великого льодовика, що ж, ми підійшли до нижнього краю. Було досить-таки жарко, ми залізли під цей льодовик та трошки посиділи там, щоб прохолодитися. Він сказав: “Знаєш, Брате Брангаме, ми знаходимося не більше ніж за милю від того місця, де Едді та Блейн, оті двоє. Тому ведмедеві краще було б вже показатися”.
Я промовив: “Баде, мені здається, ти сумніваєшся в цьому”.
E-29 Us trying to pack this heavy caribou down, the trophy, down the mountain, and I packed the rifle part of the time, and then he would pack the rifle, and vice versa. And when we got almost to a big glacier, why, we got under there. It was kind of hot, we get in the glacier of ice, and sit down there a while to cool off. He said, "You know, Brother Branham, we're not over about a mile from where Eddie and Blaine, them two boys, be standing. That old bear better be showing up."
I said, "Bud, I believe you're doubting it."
E-30 Він сказав: “Брате Брангаме, в мого брата стільки-то років були епілептичні напади. І ти одного разу розповів мені, в той перший раз тут, коли ми їздили до іншого місця, описав мені зовнішність того хлопця”. А Едді їхав просто поруч зі мною там, верхи на коні, коли Господь дав видіння. І я сказав їм, що зробити з тим хлопцем, напади припинилися. І тепер він сказав: “Я не можу в цьому сумніватися”.E-30 He said, "Brother Branham, my brother had epileptic fits for so many years. And you told me once, the first time up here, when we went down to another place, told me what that boy looked like." And Eddie was riding right by my side there, on a horse, when the Lord gave the vision. And I told them what to do with the boy, the fits stopped. And now he said, "I can't doubt it."
E-31 Я сказав: “Баде, я не знаю, звідки з’явиться той ведмідь”. Але мені було десь п’ятдесят, зараз мені п’ятдесят п’ять, тож це було десь три роки тому. Мені було приблизно п’ятдесят два чи п’ятдесят три. Я сказав: “Я ані разу не бачив, щоб Це не збулося. Бог дасть мені того ведмедя грізлі, перш ніж я дістануся до тих хлопців”. І ми вже майже спустилися туди, де почалися низенькі ялиночки та лісок.E-31 I said, "Bud, I don't know where the bear is coming from." But I was about fifty, I'm fifty-five now, so that's been about three years ago. I was about fifty-two or fifty-three. I said, "I've never seen It fail. God will give me that grizzly bear before I get to them boys." And we was almost down to where the small spruce and timber started in.
E-32 Трохи нижче пагорбом, ми вже майже заглибилися в ліс, він присів. І тоді якраз він ніс того трофея, рушниця була в мене. І він сказав: “Тому ведмедеві краще вже показатися, чи не так?”
Я сказав: “Він з’явиться. Не переживай”.
Він сказав: “Мені видно кожен горбок”.
E-32 A little lower down the hill, we was almost into the timber, he sat down. He was the one that was packing the trophy then, I had the rifle. And he said, "That old bear better be showing up, hadn't he?"
I said, "He'll be there. Don't you worry."
He said, "I can see every hill."
E-33 Я сказав: “Я…А я бачу обітницю!” Розумієте? Розумієте, Він пообіцяв. Я сказав: “Що б Він…” Я сказав: “Баде, хто це сидить там?”E-33 I said, "I... But I see the promise!" See? See, He promised. I said, "Ever what He..." I said, "Bud, what is that setting right there?"
E-34 Він поглянув, сказав: “Це здоровенний сріблястий грізлі”. Сказав: “Це він”. Коли ми підстрелили грізлі та повернулися…Я пам’ятав у видінні, яке я вам розповідав, я боявся за рушницю. То була зовсім невеличка двадцятисімка, маленькі кулі, ви розумієте. Це є на плівці. І я підстрелив ведмедя, десь з п’ятисот ярдів, як і було Ним сказано. Бад сказав: “Краще буде, щоб ти вистрелив тому ведмедеві у спину”. Він сказав: “Чи доводилося тобі раніше стріляти у гр?злі?”
Я сказав: “Ні”.
E-34 He looked, said, "It's a big silver-tip grizzly." Said, "That's him." When we got the grizzly and come back... I remembered in the vision I told you, I was scared about the rifle. It was a little bitty.270, small bullets, you see. It's on tape. And I got the bear, just about five hundred yards, like It said. Bud said, "You better shoot that bear in the back." He said, "Did you ever shoot a grizzly before?"
I said, "Nope."
E-35 Він сказав: “О-о, вони не розуміють, що таке смерть!” Я осягнув це трошки пізніше. Тож він сказав: “Їх не зіб’єш шоком, — сказав, — краще буде, щоб ти застрелив його”.
Я сказав: “Згідно видінню, я підстрелю його в серце”.
E-35 He said, "Oh, they don't know what death is!" I learned that a little later. So he said, "They don't break up from shock," said, "you better shoot him."
I said, "According to the vision, I shot it in the heart."
E-36 Він сказав: “Що ж, якщо те видіння сказало так, я стоятиму поруч з тобою”.E-36 He said, "Well, if that vision said so, I'm going to stand by you."
E-37 І я сказав: “Пішли”. І ми підійшли трошки ближче, і коли я піднявся, ведмідь уздрів мене. Йому тільки цього й треба було — побачити, на кого напасти. І я—я вистрілив у ведмедя, і, здавалося, його навіть не заділо. Ось він іде! І перш ніж я зміг загнати іншого набоя у рушницю, ведмідь впав мертвим за п’ятдесят ярдів від нього.E-37 And I said, "Here we go." And we got a little closer, and when I raised up, the bear saw me. That was what he wanted, to make a charge. And I--I shot the bear, it didn't seem like it even hurt him. Here he come! And before I could get another bullet in the gun, the bear died about fifty yards from him.
E-38 Бад стояв білий як крейда, він сказав: “Брате Брангаме, я не хотів би, щоб він мене подряпав”.
Я промовив: “Я теж не хотів би”.
E-38 Bud was white around the mouth, he said, "Brother Branham, I didn't want him on my lap."
I said, "I didn't either."
E-39 Сказав: “Я радий, що те видіння сказало, що ти вб’єш його”. Він сказав: “Отож, якщо той, якщо довжина тих рогів сорок два дюйми, в мене буде…” Я скажу це саме так, як він сказав, сказав: “В мене буде напад крику”.E-39 Said, "I'm glad that vision said you got him." He said, "Now, if that, if them horns are forty-two inches, I'm going to have a..." I'll say it the way he did, said, "I'm going to have a screaming fit."
E-40 Я промовив: “Що ж, можеш починати просто зараз же, бо саме так воно й буде”.E-40 I said, "Well, you just have it right now, because that's what it's going to be."
E-41 Коли ми спустилися до Брата Едді, я сказав Братові Едді…Ми відв’язали коней, вони сахалися ведмедя. І, о-о, вони вчули його запах. Ми не змогли його оббілувати, було вже надто пізно; довелося повертатися наступного дня. І тоді ми розмотали прив’язь вдесятеро, і коні розбіглися повсюди. І тоді, коли ми дісталися туди, він сказав…Пішов та взяв рулетку зі своєї с?дельної сумки, сказав: “Блейне”.E-41 When we got down to Brother Eddie, I said to Brother Eddie... We tied the horses off, they're scared of a bear. And, oh, my, they'd a-had to smell it. We couldn't skin him out, it was too late; had to come back the next day. And then we broke up the string about ten times, and horses running everywhere. So then when we got down there, he said... Went and got the tape measure out of his saddle bag, said, "Blaine."
E-42 Я сказав Брату Едді, я сказав: “Тепер дивись за тією рукою, згідно…” Мені подумалося, то був, мабуть, Біллі Пол, невеличка рука притискувала рулетку до рога. Я сказав: “Дивись за тією меншою рукою”, — вщипнув Брата Едді. Ми відступили назад. Він повів її вгору ось так, точно від носа, сорок два дюйми. Розумієте, в точності. Ісус ніколи не помиляється! Те Слово завжди буде справджуватися, поки воно приходить від Бога.E-42 I said to Brother Eddie, I said, "Watch that little hand now, according..." I thought it might have been Billy Paul, little bitty hand hold the tape measure around the horn. I said, "Watch that little hand," punched Brother Eddie. We stepped back. He put it right up like that, exactly on the nose, forty-two inches. See, just exactly. Jesus never fails! That Word will never fail as long as it comes from God.
E-43 Я тільки-но помітив серед нас Брата та Сестру Джексон з Південної Африки. Я думаю, їх вже представляли. І—і чи представляли вас, Брате Джексоне? Цього ранку, піднімися, ти й Сестра Джексон. Я просто хотів би, щоб їх побачили. Мій брате, Едді, ось один з мисливців-побратимів з Південної Африки, теж, аж звідти. Благословить вас Господь, Брате Джексон та Сестра Джексон, такий радий, що ви тут з нами. І всі служителі в цьому приміщенні, підніміть свою руку, всі, хто в служінні. Що ж, це прекрасно й чудово, добре. Благословить вас Господь. Ми раді, що ви всі тут. За декілька хвилин в мене тут буде молитовна черга, тож я—я не…якби в мене була можливість зробити так, щоб кожен з вас піднявся, та підійшов сюди, та попроповідував за мене. Ми такі раді, що ви тут, за кожного з вас.E-43 I just spotted in our midst, Brother and Sister Jackson from South Africa. I guess they had been introduced. And--and have you, Brother Jackson? This morning, stand up, you and Sister Jackson. I'd just like for them to see. My brother, Eddie, here is an old hunting partner from South Africa, too, way down. The Lord bless you, Brother Jackson and Sister Jackson, so glad to have you here with us. And all of the ministers in the building raise up your hand, all that's in the ministry. Well, that's fine and dandy, good. The Lord bless you. We're glad to have you all here. I'm going to have a prayer line in a few minutes, so I--I don't... I wish I could have you all to stand up and come up and preach for me. We're so glad to have you, every one of you.
E-44 Коли я думаю про вашу вірність і—і про те, що їдете через усю країну, та все інше, щоб почути моє слово про того чудесного Господа Ісуса, ваша довіра, яку ви маєте, що Він чує мої молитви. Декілька хвилин тому в мене була приватна розмова з одним членом цієї церкви, не більше ніж сорок п’ять хвилин тому, мати, розбита горем. І як тільки я почав щось говорити тій жінці, (я не знаю, чи хотіла вона, щоб я сказав, хто вона така, чи ні), з’явилося те саме Світло, яке ви бачите на тій фотографії. Все минулося, вона пішла щасливою. Ми такі раді, сьогодні, в цьому мінливому часі, за якого ми живемо, де ви навряд чи можете ч?мусь довіритися, в нас є Царство, яке не зможе зрушитися, не зможе захитатися. Непохитне! Не скеля Ґібралтару, але наша віра може з усією певністю знайти свою опору на Скелі віків, на Ісусі Христі, непохитній Скелі спасіння.E-44 When, I think of your loyalty, and--and coming across the nation, and so forth, to hear me speak about that lovely Lord Jesus, your confidence that you have that He hears my prayers. I was talking just a few moments ago on private interview to a certain member of this church, not over forty-five minutes ago, brokenhearted mother. And just as I started to say something to the woman, (I don't know whether she'd want me to say who she was or not), there came that same Light that you see in that picture. It was all over, she went happy. We're so glad, today, in this shifting age that we're living in, where you can hardly put confidence in anything, we have a Kingdom that cannot shift, cannot move. The Unmovable! Not the rock of Gibraltar, but our faith can rest solemnly upon the Rock of Ages, upon Jesus Christ, the unmovable Rock of salvation.
E-45 Я хочу висловити подяку сестрі, що принесла невеличку потрійну скриньку з Біблією всередині для моєї дружини, що знаходиться тут. Вона уклала заповіт з Господом щодо цієї скриньки. Їй вона дуже подобалася. Там якісь…немовби як старовинні малюнки на ній. І вона попрохала Господа…їй, мабуть, аж трошки занадто подобалася ця скринька. Просто така собі звичайна невеличка скринька у формі піраміди. І вона принесла її разом з Біблією моїй дружині. Дякую вам, сестро. Кожен з ваших даруночків та все інше, що ви даєте Біллі Полу та іншим, вони віддають мені. Я вдячний за все. Нехай Бог перебуває з вами.E-45 I want to thank the sister that brought the little triune box with a Bible in it for my wife that's here. She had made a covenant to the Lord about this little box. She had cherished it. It's got some... like pictures of old times on it. And she asked the Lord... She had cherished the box a little too much, perhaps. Just an ordinary little box in the shape of a pyramid. And she brought it with a Bible to my wife. Thank you, sister. Every one of your little gifts and things that you give Billy Paul and those, they get to me. I'm grateful for everything. God be with you.
E-46 Не забудьте ж, в наступну неділю вранці. Сьогодні, як тільки служіння закінчиться, напишіть своє питання. Якщо не зможете, принесіть його в наступну неділю вранці. Я приїду трошки раніше, і тоді нехай це занесуть мені до кімнати, щоб в мене був час підібрати місця Писання. І в наступну неділю вранці, як Господь зволить, ми відповідатимемо на питання.E-46 Don't forget now, next Sunday morning. As soon as service is over today, write out your question. If you can't, bring it next Sunday morning. I'll come a little early, then let them bring it to the room, so I can have time to give it a Scriptural background. And we'll answer the questions next Sunday morning, the Lord willing.
E-47 Тепер, тут лежить багато хусточок. І я трошки відсуну їх, просто щоб покласти сюди свої—свої нотатки та свою…також свою Біблію, тож, тобто, свою Біблію та свої нотатки, точніше, щоб в мене було трошки місця. Але я…я помолюся за кожний.E-47 Now, there's many handkerchiefs laying here. And I push them back, just in order to get my--my notes down here, and my... also my Bible, so, or my Bible and my notes, rather, so that I can have a little room. But I'm... I pray for each one.
E-48 В своїх нотатках я йтиму по місцях Писання, часу в мене мало. Я не стану тримати вас, як я протримав вас минулого разу, коли я був тут, десь чотири години. Я пообіцяв сам собі, якщо я записуватиму щось подібне, я буду записувати їх тут сам, чи якось так, щоб мені не доводилося тримати вас так довго.E-48 I'll scripture my notes down, I have just a short time. I won't keep you like I did the last time I was here, around four hours. I made myself a promise, if I taped anymore like that, I'd tape them by myself here, or something other, so I wouldn't have to hold you so long.
E-49 Чи доктор Лі Вейл цього ранку тут? Я хотів спитати, чи доктор Лі Вейл…Ти тут, Брате Вейл? Підніми свою руку, якщо ти тут. Він ззаду? Гаразд, дякую, Брате Рой. І я хочу, щоб ти обов’язково продивився ті нотатки, Брате Вейл. Ти десь там серед людей, що мені не видно, чи в коридорі. Ми маємо пильнувати, не можемо дозволити, щоб стояло занадто багато, начальник пожежників не дозволить, щоб ми робили так, ви розумієте, і, отож, ми не робимо. Я хочу, щоб ти перевірив, щоб моє об’явлення щодо Насіння Змія було вставлено у перший Ефеський Період Церкви, який він пише, переробляє там граматику для мене. Зроблено чудово! І я хочу, щоб ти перевірив це, і нехай тепер хтось скаже що-небудь проти Насіння Змія (чи правильно це, чи ні)! Тож Господь якраз учора дав це мені, розумієте. О-о, це поза всякими уявленнями! Як в мене з’являється проповідь, я просуваюся вперед, і Щось торкається мене. Тоді…І якщо я знаю, що це Бог, я приношу це та знаходжу це у Писанні. І тоді в мене є…В Цьому ніколи не було жодної помилки, але, від Буття до Об’явлення, йде правдивим, не має значення, що думають про Це люди. І такого стає дедалі більше, починаючи від тих Семи Печаток. Розумієте, того разу це прийшло отак. Тож нехай Господь благословить вас, коли ми займатимемося вивченням. Тепер, у пошані до Слова…E-49 Is Dr. Lee Vayle in this morning? I wanted to ask if Dr. Lee Vayle... Are you here, Brother Vayle? Raise up your hand if you are. Is he in the back? All right, thank you, Brother Roy. And I want you to be sure to check those notes, Brother Vayle. You're somewhere in the crowds back there that I can't see, or in the hall. We have to watch, can't let too many stand, the fire marshall won't let us do that, you see, and so we are. I want you to check my revelation on Serpent's Seed, to be injected into the first, Ephesian Church Age that he's writing, regrammarizing it for me. Beautifully done! And I want you to check that and let somebody say something against the Serpent's Seed now (whether it was right, or not)! So the Lord just gave it to me yesterday, see. Oh, it's beyond! How I get a message, I'll be going along and Something strikes me. Then... And if I know it's God, I'll take it over and find it in the Scripture. Then I have... It's never failed, but, from Genesis to Revelation, run true, no matter what people think about It. And it's been more so than ever since those Seven Seals. See, that did it that time. So the Lord bless you now as we study. Now in respects to the Word...
E-50 І я думаю, хто-небудь, інженер чи хто там, звук трошки віддається, з цією акустикою. Отож, чи добре чутно мене ззаду? Підніміть руки, якщо так. Чудово!E-50 And I believe somebody, the engineer, ever who it is on, it's getting a little rebound here on the acoustics. Now can you hear in the back, all right? Raise up your hands if you can. Fine!
E-51 Тепер звернемося до Біблії, до двох місць у Писанні, і я постараюся викласти проповідь та закінчити вчасно, якщо Господь дозволить. І тепер звернемося до Марка, до 5-го розділу, та до Першої Царів, 10-й розділ; Марк, 5-й розділ; Перша Царів, 10-й розділ.E-51 Now let us turn in the Bible, to two places in the Scripture, and I'll try to get the message out and get out on time, if the Lord willing. And now let's turn to Mark, the 5th chapter, and to the First Kings, the 10th chapter; Mark, the 5th chapter; First Kings, the 10th chapter.
E-52 Тепер, але до тих, хто, можливо, тут у нас уперше, це, ми помістили нашу недільну школу в один величезний клас. І ось він, цей клас, тут, бо всі приміщення геть заповнені людьми, і ми не можемо проводити, як звичайно, окремі класи, і ми проводимо невеличкий розбір по Слову, спілкуємося разом. Ми не…Ми не є ніякою деномінацією. В нас нема деномінації. Ми просто вільні в Господі, і ми не хочемо ніякого фанатизму. Ми просто навчаємо Біблії і Їй одній тільки. І Господь є такий добрий до нас, що Він підтверджує це та виявляє, що це є правдивим. І Вона дає нам велику розраду.E-52 Now, but for the stranger that might be within our gates, this, we put our Sunday School in one great class. And that's this class here, because the rooms are all packed out with the people and we can't have regular separate classes, and we study a little on the Word, have fellowship together. We don't... We are not any denomination. We have no denomination. We are just free in the Lord, and we not mean a bunch of fanatacism. We just teach the Bible, and That alone. And the Lord is so good to us, till He backs it up and shows that that is true. And It gives us great consolation.
E-53 І тепер, ласкаво просимо до нас, будь-коли. Ось, я тут не постійно, але в нас тут є декілька чудових пасторів; Брат Невілл, один з наших пасторів; Брат Кепс, іще один з наших пасторів; і Брат—і Брат Коллінз, Вільбур Коллінз, іще один, наші пастори. І потім в нас є інші з інших частин, наших церков, що перебувають у спільності. Якщо ви десь з—з Техасу, тут брати Мартини, і Брат…Що то за брат, що приїжджає з вами сюди? Цього ранку я щось не бачу Брата Блера. О-о, Брате Блер, я не побачив тебе, Брате Блер. Брат Руддел, он там, це одна з церков на 62-й, одна з сестринських церков тут. Брат Джуніор Джексон, сидить тут же біля Брата Блера, я бачу його зараз, іще одна з наших сестринських церков. І в нас зібралися церкви з усієї країни, звідусюди.E-53 And now you are--you are welcome to be in our midst at any time. Now, I'm not here all the time, but we have some fine pastors here; Brother Neville, one of our pastors; Brother Capps, another of our pastors; and Brother--and Brother Collins, Wilbur Collins, another, our pastors. And then we have different ones from different parts, our little associated churches. If you're around in--in Texas, the Martin brothers here, and Brother... What's the brother that comes with you out here? I can't see Brother Blair this morning. Oh, Brother Blair, I didn't see you, Brother Blair. Brother Ruddle, right back here, one of the churches on 62, one of the sister churches here. Brother Junior Jackson, sitting right here by Brother Blair, I see him now, another one of our sister churches. And we got churches around over the country from everywhere.
E-54 Брат Джек Палмер, коли їхав сюди, я думаю, вони трошки розігналися, на новому авто свого сина, начебто як, розумієте, начебто як трошки вийшов за межу допустимої швидкості, і сталася аварія. В нього ушкоджено щелепу, і він не зміг їхати, він повернувся додому. Тож з ним все гаразд. А Брат Бен, тут, іще один з наших братів звідси з Кентуккі, він подзвонив йому сьогодні вранці, щоб дізнатися, чи не потрібні їм гроші чи що-небудь, чим церква могла б їм допомогти, він сказав, що все нормально. І він робив поворот на занадто великій швидкості, і налетів на якийсь гравій, і йому розбило щелепу чи щось таке. І вони подзвонили звідти, коли він заїхав своїм авто на якусь пошту чи щось таке, і—і подзвонив, щоб за нього помолилися.E-54 Brother Jack Palmer, on his road up, I think they were speeding a little, with the new car of his boy, kind of, you know, kind of getting a little out of the speed limits, and had an accident. He hurt his jaw, and he wasn't able to come, he went back home. So he's doing all right. And Brother Ben, here, another one of our brethren up in Kentucky here, he called him this morning to see if they needed any money or anything that the church could help them with, he said everything was fine. And he was turning a bend with too much speed, and hit some gravel, and it mashed his jaw or something. And they called from down there, when he turned his car into a post or something, and--and called for to be prayed for.
E-55 Брат Біллі Коллінз також, ми знаємо, дуже сильно прищемив великий палець на руці, поламав кістку, я чую, і довелося її вправляти. Тож ми хочемо пам’ятати його в молитві.E-55 Brother Billy Collins also, we know, mashed his thumb real bad, broke the bone in it, I hear, and they had to set it. So we want to remember him in prayer.
E-56 І тепер, причина, чому ми піднімаємося. Коли ми складаємо присягу, мимо проносять прапор чи що-небудь таке, ми завжди стаємо “струнко”, чи віддаємо честь, чи, принаймні, встаємо, щоб виявити пошану до своєї країни, і ми повинні робити це, що стосується нашого прапора. І як тоді стосовно нашого Господа, коли ми читаємо Його Слово? Давайте-но зараз встанемо, коли ми читатимемо Святого Марка 5, і почнемо з 21-го вірша. Тепер слухайте уважно кожне слово, коли ми читатимемо.
А коли Ісус знову переплив човном на той бік, зібралася до Нього сила народу, і був Він біля…моря.
І приходить один зі старших синагоги, на ймення Я?р, і, коли побачив Його, упав Йому до ніг,
Та благав Його вельми, кажучи: Донечка моя помирає; благаю Тебе, прийди та поклади Свою руку—руки на неї, і щоб вона видужала та…жила.
Ісус пішов з ним; і за Ним йшов великий натовп, і тіснили Його.
А жінка одна, що дванадцять років була хвора на кровотечу,
…чимало натерпілася від багатьох лікарів і витратила все, що мала, і ніщо не допомогло, ба, навпаки, ще гірше було їй,
Як почула вона про Ісуса, підійшла через натовп іззаду та доторкнулася одежі Його.
Бо сказала: Якби мені тільки торкнутися Його одежі — я видужаю.
І тієї ж миті висохло джерело її кровотечі, і тілом відчула вона, що видужала від недуги.
А Ісус, одразу відчувши у Собі, що вийшла з Нього сила, обернувся до…народу та й спитав: Хто торкнувся Моєї одежі?
Учні ж Його сказали Йому: Ти бачиш, що натовп тіснить Тебе, і питаєшся…Хто торкнувся Мене?
А Він озирався, щоб побачити ту, що вчинила це.
Жінка ж, в страсі й трепеті, знаючи, щ? сталося з нею, підійшла, та впала перед Ним ниць, та оповіла Йому всю правду.
А Він сказав їй: Дочко, віра твоя уздоровила тебе, іди в мирі та будь здорова від своєї недуги.
І поки Він ще говорив, приходить хтось із дому старшого синагоги й каже: Донька твоя померла, чого тобі турбувати Вчителя ще?
А Ісус, як почув слов? сказані, Він сказав до старшого синагоги: Не бійся, тільки віруй.
І Він не дозволив нікому піти з Собою, тільки Петру…Якову…Івану, брату Якова.
І Він прийшов, приходить у дім старшого синагоги і бачить метушню і коли…і тих, що ридали та голосили вельми.
І, прийшовши, сказав Він до них: Чого ви метушитеся та плачете? Дівчина не вмерла, але спить.
І насміхалися з Нього. Він же, випровадивши усіх, взяв батька, й мати, й дівчинку, дівчинки (точніше), і, потім, тих, що були з Ним, та увійшов туди, де лежала дівчинка.
І промовив Він до дівчинки, і Він…(вибачте мені)…взяв Він дівчинку за руку та й промовив до неї: Таліт? кумі, — що у перекладі означає, — дівчино, кажу тобі, встань.
І тієї ж миті встала дівчинка та почала ходити; їй же було…дванадцять років. І дивувалися всі дивом великим.
Він же повелів їм, сказавши, щоб ніхто не довідався про це; і Він наказав, щоб дали їй щось попоїсти.
E-56 And now the reason that we stand. When we pledge allegiance, flags passing by, or anything, we always stand at attention, or salute, or stand, at least, to show respects to our nation, which we should do it, and to our flag. And then what about our Lord, when
we're reading His Word? Let us stand now as we read Saint Mark 5, and beginning with the 21st verse. Notice closely now as we read.
And when Jesus was passed over again by ship unto the other side, much people gathered unto him: and he was nigh... the sea.
And, behold, there came one of the rulers of the synagogue, Jairus by name; and when he saw him, he fell at his feet,
And besought him greatly, saying, My little daughter lieth at the point of death: I pray thee, come and lay thy hand--hands on her, and she may be healed; and... shall live.
... Jesus went with him; and much people followed him, and thronged him.
And a certain woman, which had an issue of blood twelve years,
... had suffered many things of many physicians, and had spent all that she had, and was nothing better, but rather grew worse,
When she had heard of Jesus, came in the press behind, and touched his garment.
For she said, If I may but touch his clothes, I shall be whole.
And straightway the fountain of her blood was dried up; and she felt in her body that she was healed of the plague.
And Jesus, immediately knowing in himself that virtue had gone out of him, turned him about the... in the press, and said, Who touched my clothes?
And his disciples said unto him, Thou seest the multitude thronging thee, and sayest... Who touched me?
And he looked around about to see her that had done this thing.
But the woman fearing and trembling, knowing what was done in her, came and fell down before him, and told him all the truth.
And he said unto her, Daughter, thy faith has made thee whole; go in peace, and be whole of thy plague.
And while he yet spake, there came from the ruler of the synagogue's house certain which said, Thy daughter is dead: why troublest thou the Master any further?
As soon as Jesus heard the words that was spoken, he said unto the ruler of the synagogue, Be not afraid only believe.
And he suffered no man to follow him, save Peter,... James,... John the brother of James.
And he came, cometh to the house of the ruler of the synagogue, and seeth the tumult, and when... and that wept and wailed greatly.
And when he was come in, said unto them, Why make ye this ado, and weep? the damsel is not dead, but sleepeth.
And they laughed him to scorn. But when he had put them all out, he took the father and the mother and the damsel, of the damsel (rather), and then them that were with him, and entered in where the damsel was laying.
And He said to the damsel, and He... (pardon me)... he took the damsel by the hand, and said unto her, Talitha cumi; which is, being interpreted, Damsel, I say unto thee, arise.
And straightway the damsel rose up, and walked; for she was... the age of twelve years. And they were astonished with a great astonishment.
And he charged them saying that no man should know it; and He commanded that something should be given her to eat. [Mark 5:21-43]
E-57 У Першій Книзі Царів, 10-й розділ, ми читаємо такі три вірші.
А цариця Шеви, коли почула про славу Соломона, щодо Імені Господа, то прийшла випробувати його загадками.
І прийшла вона до Єрусалиму з дуже великим почетом, з верблюдами, що несли пахощі…дуже багато золота й коштовного каміння, і, прийшовши до Соломона, він…говорила вона з ним про все, що мала на серці.
А Соломон дав їй—їй відповідь на всі її питання, не було нічого невідомого цареві, чого він не розповів би їй.
E-57 In the Book of First Kings, 10th chapter, we read these three verses.
And when the queen of Sheba heard of the fame of Solomon concerning the name of the LORD, she came to prove him with hard questions.
And she came to Jerusalem with a very great train, with camels that bare spices,... very much gold, and precious stones: and when she was come to Solomon, he... she communed with him of all that was in her heart.
And Solomon told her--her all her questions: there was not any thing hid from the king, which he told her not.
[I Kings 10:1-3]
E-58 Помолимося.
Господи Ісусе, коли ми читаємо ці розповіді Біблії, наші серця підстрибують від радощів. Бо ми знаємо, що Ти є Бог і Ти ніколи не міняєшся. Ти ніколи не міняєш Своїх методів, Ти ніколи не міняєш Своїх доріг, Ти навіки залишаєшся Богом. І ми молимо, Боже, щоб цього ранку Ти виклав нам тлумачення цих місць Писання, які Ти хочеш об’явити нам, щоб нашим серцям розрізнитися, щоб величний Святий Дух прийшов сьогодні поміж нас та розрізнив наші думки та наші серця. І нехай не залишиться нічого, що наші серця не…були настільки наповнені радістю, коли ми вийдемо звідси, щоб ми сказали подібно отим, що йшли з Еммаусу того вечора: “Хіба не палали нам наші серця, коли Він промовляв до нас дор?гою?” Ти навіки залишаєшся Богом, а ми, Твої голодні діти зібралися цього ранку. Бо написано: “Людина житиме кожним Словом, що виходить з вуст Божих”. Благослови нас у нашому зібранні та усіх цих людей, Господи, що приїхали за сотні і, так, за тисячі миль. Ми молимо, щоб, коли вони поїдуть додому, щоб їхні серця були вдоволені добром ласки та благодаті Бога. Бо ми просимо це в Ім’я Ісуса. Амінь.
E-58 Let us pray.
Lord Jesus, as we read these stories of the Bible, our hearts jump for joy. For we know that Thou art God, and You never change. You never change Your methods, You never change Your ways, You remain God forever. And we pray, God, that You will bring the interpretation to us this morning, of these Scriptures that You would have us to know, that our hearts might be discerned, the great Holy Spirit would come among us today and discern our thoughts and our hearts. And may there be nothing left, that our hearts will not... be so full of joy when we leave here that we'll say like those who came from Emmaus that night, "Did not our hearts burn within us as He talked to us along the way?" Thou ever remains God, and we are Thy hungry children gathered this morning. For, it's written, "Man shall live by every Word that proceedeth from the mouth of God." Bless us in our gathering together and all these people, Lord, that's come for hundreds and, yes, thousands of miles. We pray, that as they go home, their hearts will be satisfied with the good things of the mercy and grace of God. For we ask it in Jesus' Name. Amen. [Luke 24:32], [Matthew 4:4]
E-59 Дуже незвичний текст, три слова, за якими я хочу говорити, зі всього того, що було прочитане. Ви, можливо, скажете: “Це так мало, три слова зі всього, що ти прочитав, часточка з двох розділів Біблії”. Але я—я зробив це задля основи, щоб узяти оці три слова: Доводячи Своє Слово.E-59 A very odd little text, three words that I want to speak from out of all this reading. You might say, "That's a very small thing, three words out of all that you read, a portion of two chapters of the Bible." But I--I did that for a background to take these three words: Proving His Word.
E-60 Знаєте, є одне місце Писання в Біблії, у Першому до Солунян 5:21, де написано: “Все перевіряйте, твердо тримайтеся того, що добре”. Коли що-небудь доведено, це буде доведено або як “правильне”, або як “хибне”. І коли щось під знаком питання, це має перевірятися, поки ти не дізн?єшся, щ? є правильним. І тоді, коли ти побачиш, щ? є правильним, Вона сказала: “Тримайся твердо”. Іншими словами — “Вхопися за це, не відпускай його. Тримай це твердо!” Іншими словами — “Міцно тримай це, щоб воно не вислизнуло”. Твердо тримайся того, що добре, після того, як це доведено як “правильне”. І будь-що з того, що доведено як “неправильне”, в такому разі відпусти це якомога швидше, відійди від цього. Ніколи не тримайся за те, що є хибним.E-60 You know, there's a Scripture in the Bible, in First Thessalonians 5:21, where it is written, "Prove all things; hold fast to that which is good." When anything is proven, it will either be proven "right" or "wrong." And when there's anything in question, it should be proven until you find out what is right. And then as you find what is right, It said, "Hold fast." In other words, "Grip it, don't turn it loose. Hold it fast!" In other words, "Hold it tight, so that it will not slip." Hold fast to that which is good, after it's been proven "right." And anything that's proven "not right," then turn it loose as quick as you can, get away from it. Don't never hold onto the wrong thing. [I Thessalonians 5:21]
E-61 Отож, це можливо, що стійкі Християни, прекрасні люди часом тримаються, тримаються не за те, що треба, вважаючи, що це є правильним. Але, в такому разі, все це має бути перевірено, чи то є “правильне”, чи “хибне”. І це наш обов’язок — всіх нас, оскільки ми розраховуємо на те, що підемо на Небо, коли прийде Ісус. І це є обов’язок служителя, коли на розгляд виноситься будь-яке питання, що він розв’язує його і потім доводить це перед людьми, щоб вони зрозуміли, бо ніхто не хоче опинитися в тому, що є “хибним”, триматися за те, що є хибним.E-61 Now, it is possible that staunch Christians, fine people, hold sometimes, hold to the wrong thing, thinking it is right. But then these things should be proven, whether they are "right" or "wrong." And it's the duty of all of us, as we are expecting to go to Heaven when Jesus comes. And it's the minister's duty, when any question is brought up, that he solves this out, and then proves it before the people, that they might understand, because no one wants to be found "wrong," holding to the wrong thing.
E-62 Тож в нас є місце Писання (а Ісус сказав: “усі Писання мають справдитися”), що ми повинні все перевіряти. І тоді — “тримайтеся твердо, — тобто, — тримайся міцно, вхопися за це мертвою хваткою. І не відпускай це, твердо тримайся того, що добре”.E-62 So we have a Scripture (and Jesus said, "all Scriptures must be fulfilled") that we should prove all things. And then, "hold fast," or, "hold tight, get a death-grip on it. And don't turn it loose, hold fast to that which is good." [Mark 14:49], [I Thessalonians 5:21]
E-63 Я пам’ятаю в школі, я ч?мусь навчився, і багато хто з вас навчився тому самому уроку. Коли ти розв’язав задачу, зробив її, можна взяти відповідь та перевірити її цією задачею. Хто з вас робив так? Звичайно ж, усі ви. І тоді—тоді вже не потрібно тобі турбуватися, чи правильна твоя відповідь, чи ні, відповідь на задачу перевірено самою задачею. І тому ти знаєш, що в тебе правильна відповідь. Якщо кожну вправу в тебе на дошці чи на аркуші паперу перевірено, задачу перевірено за допомогою…відповідь перевірено за допомогою задачі, тоді у тебе все правильно. Ніхто не зможе сказати, що це неправильно, ти маєш одержати…І якщо ти виконуєш свою роботу акуратно й правильно, і саме так, як це повинно робитися, і твою відповідь доведено, ти можеш сісти та спокійно відпочити, з певністю, що ти одержиш найвищий бал за це, за ту роботу на аркуші паперу, яку ти здаєш, бо це доведено, доведено самою задачею.E-63 I remember in school, I learned something, and many of you learned the same lesson. When you have solved a problem, worked it out, you can take the answer and prove it by the problem. How many ever did that? All of you, of course. Then--then you don't have to worry whether your answer is right or not, the problem's answer has been proved by the problem. Therefore, you know you got the right answer. If every one of yours on your slate or sheet has been proven, the problem proved by... the answer proved by the problem, then you got it. No one can say it's wrong, you've got to get... And if you do your work neatly and correctly, and the way it should be done, and your answer has been proved, you can sit back and rest with the assurance that you're going to get an A on that, on that sheet of paper that you turn in, because it's been proven, proven by the problem.
E-64 Ось, є також одна стара приказка, що каже: “Доведи це, і я повірю в це”. Ось, так кажуть в нашому штаті, в одному з наших штатів країни є такий девіз: “Я з Міссурі, покажи мені”. Розумієте, іншими словами — “Доведи це мені, я з Міссурі”. Але це не завжди спрацьовує, тому що Бог, у кожному періоді, справджував та підтверджував ту роботу, яку Він визначав для того періоду, та говорив про це у Своєму Слові. І щоразу, коли Боже Слово підтверджувалося в тому періоді, більшість відкидала Його. Тож — “Доведи це, і я повірю в це”, — це не так. Ти можеш мати віру тільки коли Бог дає тобі віру. Віра — це дар Божий. Яким би релігійним ти не був, все ж таки повинно прийняти…ти мусиш мати віру. А твоя віра може знайти свою опору, якщо ти Християнин, тільки на доведеному Божому Слові.E-64 Now, there is also an old proverb that says, "Prove it, and I'll believe it." Now, they got one of our state, one of our states in the nation, they have a slogan, "I'm from Missouri, show me." See, in other words, "Prove it to me, I'm from Missouri." But this doesn't work always, because God has, in every age, fulfilled and proved the work that He has set out for that age, and spoke it in His Word. And every time that God's Word has been proven in the age, the majority has turned It down. So, "Prove it, and I'll believe it," is not so. You can only have faith as God gives you faith. Faith is a gift of God. Ever how religious you may be, yet it must take the... you must have faith. And your faith can only rest, if you're a Christian, upon the proven Word of God. [I Thessalonians 5:21]
E-65 Отож, пам’ятайте, Бог відділив Свого Слова кожному періоду та передрік, щ? станеться в цьому певному періоді, про який Він говорив. Отож, якби Мойсей прийшов з посланням Ноя, це не спрацювало б. Якби Ісус прийшов з посланням Мойсея, це не спрацювало б. Або хтось з пророків прийшов з посланням іншого пророка, це не спрацювало б. Але, через Своїх пророків, Він відкривав повноту всього Себе та Свого плану. Тому Біблія, до Неї не можна ані додати одне слово, ані відняти від Неї одне Слово.E-65 Now, remember, God lotted His Word to each age, and foretold what would happen in this certain age that He was speaking of. Now, if Moses would have come with the message of Noah, it would not have worked. If Jesus would have come with Moses' message, it would not have worked. Or one prophet came with the other prophet's message, it not have worked. But through His prophets, He has revealed the entirety of all of Himself and His plan. Therefore the Bible cannot be one word added to It or one Word taken from It.
E-66 Тому якщо ти доведеш свою задачу своєю…свою відповідь своєю задачею, тоді чому б не довести ту відповідь, яку ми зараз одержуємо за допомогою Слова цього періоду? Якщо Біблія каже, що в цьому періоді має статися певна річ, це є в Біблії, і це станеться. В такому разі, якщо твоя відповідь, яку ти намагаєшся розповісти людям, якщо це доводиться цією Книгою, в такому разі це є правдивим, це є правдивим. Або не є.E-66 So if you prove your problem by your... your answer by your problem, then why not prove the--the answer that we're now getting by the Word of this age? If the Bible speaks that a certain thing is to happen in this age, it's in the Bible and it will happen. Then if your answer that you're trying to tell the people, if it's proven by the Book, then it is true, it's true. Otherwise, it isn't.
E-67 Отож, ми бачимо іще одне, потім ви, безсумнівно, чули, як кажуть: “Бачити — це вірити”. Це іще одна стара приказка, що є в нас тут, але і це не спрацьовує. Це не спрацьовує, бо людина може сидіти і дивитися на що-небудь, просто перед собою ж, і вони не бачать цього. Слово “бачити”, англійське слово “бачити” має так багато різних значень. Слово море може означати “велике водоймище”. А бачити може означати “розуміти”. Бачити може означати “дивитися на це”. І, о-о, можна приводити найвсілякіші слова. Та коли ти кажеш: “бачити — це вірити”, — ти помиляєшся.E-67 Now we see another one, then you, no doubt, have heard them say, "Seeing is believing." That's another old proverb we have here, but that doesn't work either. It doesn't work, 'cause man can sit and look right straight at anything and they'll not see it. The word "see," the English word "see" has so many different meanings to it. Sea might mean "a body of water." And see might mean "to understand." See might mean "to look at it." And, oh, there's just all kinds of words you can use. But when you say, "seeing is believing," you're mistaken.
E-68 Коли ти розумієш це, ти віриш цьому. Ісус сказав: “Якщо людина не народиться згори, вона не зможе побачити Царства”, іншими словами, — “зрозуміти Царства”, бо Царство — це Святий Дух у тобі. Тож ти мусиш зрозуміти, чим це є у тобі. І єдине, як ти зрозумієш його — це зіставляти те, що воно змушує тебе робити, з тим, що, як каже Біблія, воно змусить тебе робити. Тоді твою задачу розв’язано, розумієш. І, тоді, Він є тим Святим Духом.E-68 When you understand it, you believe it. Jesus said, "Except a man be born again, he cannot see the Kingdom," in other words, "understand the Kingdom," because the Kingdom is the Holy Spirit in you. So you have to understand what this is in you. And the only way you'll understand it, is compare what it makes you do with what the Bible said it would make you do. Then your problem's solved, see. And, then, He is that Holy Spirit. [John 3:3]
E-69 Отож, бачити — це не є вірити. Я можу довести це за допомогою відчуттів тіла, розумієте, що бачити — це не є вірити. Я не бачу цієї пляшечки оливи. Я не бачу її, бо вона стоїть в мене за спиною, і все ж таки в мене є певне відчуття, яке говорить мені, що вона в мене в руці. Розумієте? Ось, я не бачу її, це неможливо. А тепер я не можу взяти її, це неможливо, і все ж таки я вірю цьому. Оце ось є бачити, значить — вірити; оце ось — відчувати, значить — вірити. А тепер я заплющу свої очі, я не можу ані побачити, ані помацати її, але якщо вона буде стояти близько до мене, і я зможу вловити її запах, я все одно вірю, що вона там. Отож — “Віра — це сутність сподіваного, доказ”, — не побачити, не покуштувати, не помацати, не понюхати або почути. Ти віриш цьому! А у віри повинно бути певне місце опори. І все, що суперечить Слову Божому, віра в Бога не зможе знайти собі місця опори, якщо тільки це не є Божа обіцянка. І там вона займає своє Вічне місце.E-69 So, seeing is not believing. I can prove that by the senses of the body, see, that seeing is not believing. I cannot see this bottle of oil. I could not see it because it's behind me, yet I have a sense of--of feeling that tells me I've got it in my hand. See? Now, I couldn't see it, it's impossible. And now I cannot reach it, it's impossible, and yet I believe it. This, seeing is believing; this, feeling is believing. Now I close my eyes, I neither could see it or feel it, but if I get it close and could smell it, I still believe it's there. So, "Faith is the substance of things hoped for, the evidence," not seen, taste, felt, smell, or heard. You believe it! And faith must have a resting place. And anything that's contrary to the Word of God, faith in God can have no resting place unless it's a promise of God. And there it takes its Eternal stand. [Hebrews 11:1-3]
E-70 І перед обличчям всіх цих не-…століть сумніву та всього іншого, через які ми пройшли та в якому ми живемо сьогодні, у найгіршому з усіх, перед обличчям всіх цих сумнівів, Бог іде просто далі, доводячи Свої Слова як правильні, як Він робив у кожному столітті. Він…Невірство не зупинить Бога, воно не стане Йому на перепоні. Мені все одно, як сильно не вірить цей світ, Це все одно станеться. Невірство не зробить нічого, тільки засудить невіруючого. Невірство відправить невіруючого до Пекла. Воно обкраде його в кожному благословінні, яке Бог обіцяв йому, але воно ніяк не стане Богу на перешкоді — іти просто далі з віруючим. Розумієте, невірство не зупинить Бога, воно тільки зупинить невіруючого.E-70 But in the face of all these un-... doubting ages and things that we have went through and live in today, the worst of all, in the face of all this doubt, God does go right on proving His Words to be right, as He has in every age. He... Unbelief doesn't stop God, it doesn't hinder Him. I don't care how much the world unbelieves, It's still going to happen. Unbelief doesn't do nothing but condemns the unbeliever. The unbelief will send the unbeliever to Hell. It'll rob him of every blessing God promised to him, but it doesn't hinder God from going right on with the believer. See, unbelief doesn't stop God, it only stops the unbeliever.
E-71 Ти скажеш: “Я…Завтра сонце не зійде, я його зупиню”. Спробуй. Розумієте? Все гаразд, в тебе нічого не вийде. Бог визначив йому порядок і сказав, що воно сяятиме, і воно сяятиме, ось і все, Він сказав, що воно сяятиме. Під ним можуть бути якісь хмари, але воно все одно сяє так само. І ти не зможеш зупинити Бога цим. Він, це…E-71 You say, "I... The sun ain't going to shine tomorrow, I'm going to stop it." You try it. See? All right, you can't do it. God has set it in order and said it would shine, and it's going to shine, that's all, He said it would. There might be some clouds under it, but it's still shining just the same. And you can't stop God with that. He, what...
E-72 Як Він виявляє Своє Слово людям? По-перше, Бог, знаючи, що там будуть невіруючі…Ось, дивіться-но за мудрістю Бога; знає, що там будуть невіруючі, і що більшість будуть складати невіруючі. Він, знаючи наперед, заздалегідь визначив певне насіння для кожного періоду, що повірить Цьому. І тепер, якщо ви помітите там, бо кожний період приходить точно за Його Словом, все своєчасно, Богу ніщо не стане на перешкоді. Він іде просто далі, і кожен порух відбувається ідеально правильно. Ми думаємо, інколи, це спрацює неправильно. Але не переживай, Його годинника підведено точно до секунди, і все працює ідеально правильно.E-72 How does He make His Word known to the people? First, God knowing that there would be unbelievers... Now watch the wisdom of God; knowing there would be unbelievers, and how the majority would be unbelievers. He, by foreknowledge, predestinated a seed for every age, that would believe It. Now if you'll notice in there, for, each age goes right on with His Word, everything right on time, nothing hinders God. He goes right on, and every click is moving just exactly right. We think, sometimes, it's not going to work right. But don't you worry, His clock is timed just exactly to the split instant, and everything's working just exactly right.
E-73 Іноді, коли я озираюся та бачу оцих Ріккі та Ріккеток, що ми їх маємо сьогодні, та на вулицях, і як усе йде далі, я думаю: “О Боже!”E-73 When I look around sometime and see these Rickys and Rickettas that we got today, and on the streets, and how everything's going on, I think, "O God!"
E-74 “Підожди-но хвилинку, — каже Він, розумієте, — Мій годинник йде ідеально точно. Я повинен поставити тебе на ту саму основу, на яку Я поставив ту першу людину, в ті дні. І Я поставив тебе на ту саму основу, що й Лютера, і на ту саму основу, що й Уеслі”. Бо, розумієте, в ті часи гріх знали не так, як тепер. А коли ми тепер одержали більше знання, аніж було в нас тоді, і коли ворог приходить як потоп, Дух Божий піднімає прапора проти нього. Розумієте? І ось сьогодні, ми більше знаємо, більше розуміємо, тож ріки невірства течуть на повну силу, але Бог піднімає прапора проти цього. Але, пам’ятайте, Він завжди…Причина, чому Він—Він визначив всьому цьому статися. Він передвістив усе це через Своїх пророків, що це станеться. І коли праведники бачать, як оце все підтверджується, тоді вони пізнають, що Це є правильним. Незалежно від того, що там хто каже, вони знають, що Це є правильним.E-74 "Wait a minute," He says, see, "My timepiece is turning just exactly right. I've got to put you upon the same basis I did the first man, them days. And I put you on the same basis of Luther, and on the same basis of Wesley." Because, you see, sin wasn't known then like it is now. And when we got more knowledge now than we had then, and when the enemy comes in like a flood, the Spirit of God raises a standard against it. See? And now today, we've got more knowledge, more understanding, so the rivers of unbelief is flowing in hard, but God raises a standard against it. But, remember, He's always... The reason that He--He predestinated these things to happen. He foretold them by His prophets they would happen. And when the righteous see these things confirmed, then they know It's right. Regardless of what anyone else says, they know It's right. [Isaiah 59:19]
E-75 Ми знаходимо там у—у—у, я думаю, це у Першому до Солунян, Він сказав: “Він заздалегідь призначив нас до всиновлення, Ісусом Христом”. Бог не каже: “Тебе Я оберу, а тебе не оберу”, — але Його передбачення знало, щ? ти чинитимеш. Тож передбаченням Він може встановити все в порядок, і Він зробив так, що все діє Йому на добро, і тобі на добро.E-75 We find out over there in--in--in, I believe, it's in First Thessalonians, He said, "He has predestinated us to the adoption of children by Jesus Christ." God, not saying, "I'll choose you, and don't choose you," but His foreknowledge knowed what you would do. So by foreknowledge He can set in order, and He's made everything to work for His good, and for your good. [Ephesians 1:5]
E-76 У Бутті, Бог сказав Адаму та Єві, щ? станеться, коли вони втратять віру в Його Слово. Отож, Він поставив перед ними правильне й неправильне, і Він сказав: “В день, коли ти скуштуєш від нього, того дня ти помреш”. І Бог мав на увазі саме те, що Він сказав. В Нього завжди так — Він має на увазі саме те, що Він каже.E-76 In Genesis, God told Adam and Eve what would happen when they disbelieved His Word. Now, He put right and wrong before them, and He said, "The day you eat thereof, that day you'll die." And God meant just exactly what He said. He always does, He means what He says. [Genesis 3:3]
E-77 Сатана схилив її до того, щоб не вірити Цьому, бо сатана сам ніколи не вірив Цьому. Він не вірить Цьому, тож він схилив її повірити в те. І він і досі чинить те саме і навчає інших тому самому, і вони втрачають віру в Це, як втратила й вона. Бог сховав Свій народ в укріпленні за стінами Свого Слова — це єдина ваша оборона. Не твоя деномінація, не твій батько чи твоя мати, з цим усе гаразд, але — за стінами Божого Слова. Це є те місце, де віруючий знаходиться під захистом — за стінами Слова. Коли той невеличкий прохід було проламано якимось “цікаво, чи правильно Це, чи ні? А що як ні”, — приходить роздумування та займає місце віри, вони зламали бар’єри. А Бог дотримав Своє Слово, Він виконав Його. Сатана спробував змусити її повірити…не повірити Цьому.E-77 Satan led her to disbelieve It, for Satan himself never did believe It. He don't believe It, so he led her to believe it. And he still does the same thing, and teaches others the same, and they disbelieve It like she did. God fortified His people behind His Word, that's your only defense. Not your denomination, not your father or your mother, it's all right, but behind God's Word. That's the place that the believer is protected, behind the Word. When that little avenue was broken there, with a little "wonder if It's right or not? It wouldn't," reasoning come in and took the place of faith, they broke the bars. And God kept His Word, He performed It. Satan tried to get her to believe... disbelieve It.
E-78 Або вдавання в роздуми, не роздумуй над Цим! Ти—ти скажеш: “Ну, я вважаю…” В тебе нема такого права. Коли Бог каже що-небудь, саме—саме так, як Він сказав, саме це й треба робити. Ти скажеш: “Ну, я думаю…” Але викинь з голови всі думки. Нехай той розум, що був у Христі, буде в тобі. А Христос — це Слово! Нехай це Слово буде в тобі. Всі інші слова хибні, Христові Слова правильні! Інші вірять йому та всім його роздумуванням, як повірила й вона, помізкувати: “Ну, навіщо Богові робити це? Хіба оце ось — це не все одно, що Оте?” Якщо це суперечить Слову — ні! Тож, все що завгодно, будь-який вчитель, будь-який коментатор Біблії, все що завгодно, що навчатиме тебе чи спробує змусити тебе повірити чомусь такому, що хоча б на йоту відрізняється від того, щ? каже про це Біблія — це фальшива наука. Це сатана, знову ж, точно як це було з Євою. Бог іде просто далі, не має значення, що чинить той, що чинить сатана, Бог іде просто далі, доводячи, що Воно є таким.E-78 Or, reason, don't reason with It! You--you say, "Well, I believe..." You ain't got no right. When God says anything, just--just the way He said, that's the thing to do. You say, "Well, I think..." But you ain't got no thought coming. Let the mind that was in Christ be in you. And Christ is the Word! Let the Word be in you. All other words be wrong, Christ's Words is right! Others believe him and all of his reasons, like she did, reason, "Well, why would God do this? Now, isn't this just as good as That?" If it's contrary to the Word, it's not! So, anything, any teacher, any Bible expositor, anything else would teach you or try to get you to believe anything one little iota different from what this Bible says it, it's a false teaching. It's Satan, again, just exactly like it was to Eve. God goes right on, no matter what he does, what Satan does, God goes right on proving It to be so. [I Peter 4:1-2], [I Corinthians 2:16]
E-79 Тепер, дивіться, що він сказав Єві: “Авжеж, ви не помрете. Ви будете мудрими”. Це те, чого шукає сьогодні цей світ — наукових доказів, якогось людського знання. І він сказав: “Авжеж, ви не помрете”.E-79 Now look what he said to Eve, "Surely you will not die. You'll be wise." That's what the world's looking for today, scientific proof, some knowledge of a man. And he said, "Surely you'll not die." [Genesis 3:4]
E-80 Але Бог вже сказав був: “Ви помрете”, — і Бог довів, що це є так. І ми бачимо це, Він мав на увазі те, що Він сказав. Сходіть сюди на кладовище, дізн?єтеся, чи мав Він це на увазі, чи ні. “В день, коли ти скуштуєш від нього, того дня ти помреш”. І коли ти сходиш сюди та перевіриш кого захочеш, у будь-якому періоді, не було жодної людини, що прожила б тисячу років. Бог підтвердив отак Своє Слово, Він чинитиме так щоразу.E-80 But God had said, "you will die," and God proved it so. And we can see it, He meant what He said. Go up here at the graveyard, you'll know whether He meant it or not. "The day you eat thereof, that day you die." And when you go up here and check any man you want to, of any age, there was never a man lived a thousand years. God proved His Word so, He'll do it every time. [Genesis 3:3]
E-81 Але, пам’ятайте, Він дотримується всіх Своїх обітниць благословіння, як Він дотримується й Своїх проклять. Через те, що вони з’їли від нього, того дня вони померли; і Він доводить це вам, що вони справді померли того дня, коли вони з’їли від нього. Він також дотримується кожного Слова, яке Він сказав щодо Своїх благословінь. Бог дотримується кожної обітниці! О-о, я люблю це. Ти маєш обрати, що ти захочеш: Його благословіння — коли повіриш; або Його прокляття — коли перекрутиш Це. Якщо ти перекрутиш Це та віритимеш перекрученій частині Цього, тоді тебе проклято. Якщо ти віритимеш Цьому саме так, як Він написав Це, і триматимешся за Це, тоді тебе благословлено. І Воно завжди суперечить науці, завжди суперечить людському науковому способу виявлення різних речей. Бо Він дотримується кожного Слова — і Його благословінь, і Його проклять.E-81 But, remember, He keeps all of His promises of blessing as well as He does His cursings. Because they eat thereof, that day they died; and He proves it to you, that they do die that day they eat thereof. He also keeps every Word He said about His blessings. Every promise, God keeps! Oh, I love that. You have to choose which one you want: His blessings, by believing; or His cursings, by perverting It. If you pervert It and believe the perversion side of It, then you're cursed. If you believe It just the way He wrote It, and hold onto It, then you're blessed. And It's always contrary to science, always contrary to--to people's scientific way of showing things. For He keeps every Word, both of His blessings and His cursings. [Genesis 3:1-3]
E-82 Коли чоловіки та жінки так нагрішили у допотопному світі, він…проти Його правдивого Слова, Адам та Єва згрішили проти правдивого Слова. Але, і всі наступні покоління починають чинити те саме, Він проголосив їм смертний вирок, і, врешті-решт, дійшло до цілковитого повного знищення всього на землі, було поховано під водою, було повністю змито водою.E-82 When man and women so sinned in the antediluvian world, he... against His true Word, Adam and Eve sinned against the true Word. But, and all generations that followed them begin to do the same thing, He pronounced death upon them, and finally it come to a total, completely annihilation of everything on the earth, was covered over by the water, washed it completely off with water.
E-83 Отож, той самий Бог, що навів цілковите знищення на все, що було на землі, на кожну рослину, на кожне створіння, окрім тих, кого Він зберіг та підняв над землею, все, що, як Він обіцяв, Він зробить, Він і зробив. І той самий Бог, що обіцяв воду, і дотримав Своє Слово, той самий Бог обіцяв вогонь, і Він дотримає Своє Слово. Він дотримає Своє Слово.E-83 Now, the same God that brought a total annihilation to everything upon the earth, every herb, every creature but what He reserved and took above the earth, everything that He promised that He would do, that He done. And the same God that promised the water, and kept His Word, the same God promises the fire, and He'll keep His Word. He'll keep His Word.
E-84 Отож, отож, щ? Він вчинив? Як вони пізнали Його Слово? Бо в кожному разі, як Він чинив, підтверджував Себе, перш ніж Він нанесе якусь шкоду або вчинить суд, Він завжди посилає людям Слово і завжди попереджає людей. О-о, я люблю це! В такому разі ми можемо точно побачити, де ми.E-84 Now, now what did He do? How did they know His Word? Because His every way of doing, of proving Himself before He does any damage, or does any judgment, He always sends people the Word, and always warns the people. Oh, I love that! Then we can see exactly where we're at.
E-85 За днів Ноя там були всілякі служителі та асоціації, і за днів Ноя там були всілякі релігії, бо Ісус сказав: “Як було за днів Ноя, так буде й при приході Сина людського”. Але ось на сцену вийшов пророк, і він почав робити дещо, почав будувати ковчег. І Бог послав Свого пророка, Ноя, щоб довести, що Він послав був Своє Слово, та сказати їм, що гряде знищення, що Він не міг терпіти того, як—як чинили люди, що Він мусив був знищити людину, яку Він створив колись.E-85 There were all kinds of ministers and associations in the days of Noah, and there were all kinds of religions in the day of Noah, for Jesus said, "As it was in the days of Noah, so will it be at the coming of the Son of man." But there came on the scene, a prophet, and he started to do something, started to building an ark. And God sent His prophet, Noah, to prove that He had send His Word, and tell them that there was coming a destruction, that He could not stand the way that--that the people were doing, that He had to destroy man that He had once created. [Luke 17:26]
E-86 Отож, Слово приходило до пророка, завжди, Він ніколи не змінюється. Малахія 3, сказано: “Я Бог, і Я не міняюся”.E-86 Now, the Word came to the prophet, always, He never changes. Malachi 3, said, "I'm God, and I change not." [Malachi 3:6]
E-87 Ноя було послано до наукової епохи з ненауковим Посланням. Ноя було послано до інтелектуальної епохи з неінтелектуальним Посланням. Його було послано до епохи науки, коли в нього було Послання віри та обітниці для наукової епохи. Тож чи могли б ви повірити в те, що наукова епоха повірить ненауковому Посланню? Епоха визначних інтелектуалів, і, в такому разі, чи повірили б ви, що в них буде віра у щось таке, що видавалося цілковито безглуздим людському розуму? Але Бог завжди робить це таким чином. Ной був підтвердженим пророком Господа, і це є Боже Послання цієї години. Він повинен був повірити цьому, люди повинні були повірити його Посланню після того, як його було підтверджено Господом, що це є Боже Слово, і що Бог дотримає Своє Слово.E-87 Noah was sent to a scientific age, with an unscientific Message. Noah was sent to an intellectual age, with an unintellectual Message. He was sent to an age of science, when he had a Message of faith and promise to a scientific age. So could you believe that a scientific age would believe an unscientific Message? An age of great intellectual, and then would you believe that they would have faith in something that seemed absolutely silly to the human mind? But God always does it in that way. Noah was a confirmed prophet of the Lord, and is God's Message of the hour. He had to believe that, the people had to believe his Message after he had been confirmed of the Lord, that it was God's Word, and God was going to keep His Word. [Genesis 6:7-22]
E-88 І ось, те саме сьогодні. Ми при завершенні часу. Отож, тим людям слід було б пізнати, розумієте. Отож, ви помітили, Ной був прообразом євреїв, яких буде переведено через Горе. Енох був прообразом справжнього Послання, перенесення Церкви, бо Еноха було забрано, і потім прийшов потоп. І вони обидва…Першого пророка, Еноха було забрано з дороги, щоб Ной міг продовжити зі своїм—зі своїм…Бог міг продовжити з Ноєм. І тепер Церкву буде забрано, щоб Бог міг знову мати справу з євреями, з залишком євреїв, зі ста сорока чотирма тисячами, як ми вже розібрали це по Писанням тут.E-88 Now it's the same thing today. We're at the end time. Now, those people ought to have known, see. Now, you noticed, Noah was a type of the Jews that'll be carried over through the Tribulation. Enoch was a type of the--of the real Message, of translation of the Church, for Enoch was taken up and then the flood came. And both of them... The first prophet, Enoch, was taken out of the way so Noah could go on with his--with his... God could go on with Noah. And now the Church will be taken away so that God can deal again with the Jews, the remnant of the Jews, the hundred and forty-four thousand, as we've been through it in the Scriptures here. [Hebrews 11:5-6], [Genesis 5:24]
E-89 Але перед обличчям всієї наукової, невіруючої епохи Бог підтвердив Своє Слово обітниці як правдиве, наславши на них потоп. Отож, пам’ятайте, за днів Ноя, на землю ніколи не падав дощ. Бог вчинив так, що з землі піднімалася пара та напувала, але дощу не було ні разу. Але Ной сказав: “Піде дощ”. Отож, це було…E-89 But in the face of all the scientific, unbelieving age, God proved His Word of promise true, by sending them the flood. Now, remember, in the days of Noah, it had never rained upon the earth. God had a mist to come up out of the earth and to irrigate, but it never rained. But Noah said, "It's going to rain." Now that was... [Genesis 7:4-5]
E-90 Вони могли взяти якийсь інструмент, та запустити його в небо, та сказати: “Там нема ніякої вологи. Там нема дощу. Ми можемо довести, що там нема дощу”.E-90 They could take an instrument and shoot up into the skies, and say, "There is no moisture up there. There's no rain there. We can prove there's no rain there."
E-91 Незалежно від того, що сказала наука, Бог сказав: “Піде дощ”, — тому воно і виконалося. Отож, що вчинив Бог? На мою думку, коли хтось з них трошки струсонув земну кулю та змістив її зі своєї орбіти, тоді її темна сторона повернулася у цей бік, тепло землі в холод, тільки створилася волога. А цей світ був вкритий, перше, і атмосфера там угорі, вогкістю у повітрі, просто зібралося у вигляді хмари, і почалися опади, ось і все.E-91 Regardless of what science said, God said, "It was going to rain," so that does it. Now, what did God do? To my opinion, when some of them shook the world a little and throwed it out of its cater, then it threw the back this a way, the heat of the earth into the cold, only brought the--the moisture. And the world was covered over, first, and the atmospheres up there, the humidity in the air, just come together in a form of cloud and let it down, that was all.
E-92 Отож, ми знаємо сьогодні, що там вгорі є вогонь, бо в землі є гази. І Біблія сказала: “Небеса й земля з сильним гуркотом відійдуть, а земля, розпечена, розтопиться”. Тож ми знаємо, що це знаходиться там угорі, тож так само, як було за днів Ноя.E-92 Now we know today, that there's fire up there, 'cause the gases are in the earth. And the Bible said, "The heavens and earth will pass away with a great noise, and the earth shall melt with fervent heat." So we know that it's up there, so just the same as it was in the days of Noah. [II Peter 3:10]
E-93 І тепер пам’ятайте, Послання часу Ноя було тільки через віру і не доведене науковим чином. Але, сьогодні, Послання є згідно Слова Божого і доведене науково. Спочатку прийшов Ілля, чинив чуда, нічого не проповідував; просто ходив з місця на місце, чинив чуда. Наступного разу він прийшов у вигляді Івана Христителя, він прийшов, не чинив чудес, просто проповідував. А третього разу, коли він приходить, там є і чуда, і проповідування. Бачите? Бачите, як воно є? Дивіться, як Писання йдуть у нерозривності. Ми могли б витратити немало часу на це, але ми не будемо, ми пропустимо це, бо я вірю, що ви зрозуміли.E-93 And now remember, the Message of Noah's time was only by faith, and not scientific proven. But, today, the Message is according to the Word of God, and scientifically proven. Elijah come first, doing miracles, not doing any preaching; just going from place to place, doing miracles. The next time, he come in the form of John the Baptist, he come doing no miracles, just preaching. And the third time he comes, there's both miracles and preaching. See? See how it is? Watch how in continuity the Scriptures run. We could just spend plenty of time on that, but we won't, we'll omit it, because I believe you get the idea.
E-94 Він вчинив у тому періоді так само, як Він чинив у всіх періодах, і як Він і чинитиме, саме так, як Він і обіцяв вчинити. Бог щось обіцяє, потім Він сходить і доводить Свої Слова як правильні. Всі, хто вірить, всі, хто вірить Посланню того періоду, входять та спасаються. Так буде в будь-якому періоді. Всі, хто не повірив Посланню та посланцю — загинули.E-94 He did in that age just as He did in all ages, and like He will do, just as He promised to do. God promises anything, then He comes down and proves His Word to be right. All that believe, all that believe the Message of that age, come in and was saved. So will it be in any age. All who did not believe the Message and the messenger, perished.
E-95 А всі, хто істинно повірив Слову Бога сьогодні, будуть забрані. Всі, хто не вірить Слову Бога — загинуть з цим світом, бо вони від світу, а все, що у світі, мусить загинути з цим світом. А все, що спаслося в Бозі, мусить бути в Бозі і не може загинути — “Я дам їм Вічне Життя і воскрешу їх останнього дня”. Отож, яка це розрада для кожного віруючого — знати, коли ти у Христі, що так само певно, як Бог дотримає Своє Слово та знищить цей світ, Він дотримає Своє Слово, та воскресить Своїх людей, та спасе їх. Він доводить це.E-95 And all who truly believe the Word of God today, will be taken out. All that does not believe the Word of God, will perish with the world, 'cause they are of the world, and everything that's in the world must perish with the world. And everything that's saved in God, must be in God, and cannot perish, "I'll give them Eternal Life, and raise them up at the last day." Now, what a consolation to every believer, to know, when you're in Christ, that just as sure as God keeps His Word and perishes the world, He keeps His Word and raises up His people and saves them. He proves it. [John 10:28]
E-96 Він довів Своє Слово обітниці як правдиве Авраамові в його епоху. Зверніть увагу, це було ненауковим, в Авраамову епоху, щоб у сторічного чоловіка та дев’яносторічної жінки, щоб у них народилася дитина, вже геть пережили той вік. Але Авраам не міг цього пояснити. Він пішов до лікаря та сказав: “Лікарю, чи можливо таке?”E-96 He proves His Word of promise true to Abraham in his age. Notice, it was unscientific, in Abraham's age, for a man of a hundred years old, and a woman at ninety, for them to have a baby, way past the age. But Abraham could not explain it. He'd go to the doctor, and say, "Doctor, is it possible?"
E-97 “Це неможливо!” Йде до лікарні та робить приготування для породіллі, чи що там треба, якщо захочете уподібнити до цієї епохи, його назвали божевільним — “Він з’їхав з глузду”.E-97 "It's impossible!" Go to the hospital and make ready for the mother to have the baby, or whatever it would be if you want to compare it with this age, they'd call him insane, "He's out of his mind."
E-98 Але Бог сказав! І він…Біблія сказала у Римлянам, у 4-му розділі, що “Авраам не захитався в обітниці Божій через невірство, але був сильний, віддаючи хвалу Богові. Бо він був непохитний, як той, хто Невидимого бачить, і був вдоволений, тримався”. Тримався твердо, бо він був цілком переконаний, що те, що Бог обіцяв, Бог був спроможний зробити. А нам належить бути його дітьми. Амінь! Зараз я відчуваю релігійне піднесення, приплив сил, просто подумати про це! О-о, Він довів це, після всіх тих років, Він обернув Авраама, та Сарру — на молоду жінку, і народилася дитина. І Авраам та Сарра прожили…Через сорок п’ять років, Сарра померла, і Авраам одружився ще раз, після того, як йому було вже сто сорок п’ять років, і в нього народилося ще сім синів, не рахуючи дочок. Тоді як в нього вже геть давно минув час дітородження, він був безплідним, в ньому—в ньому не було насіння, ніякого життя в ньому не залишилося ще майже за сто років до цього. Амінь! Чому? Він не зважав на своє власне тіло, він не зважав на мертвість Сарриної утроби. Він зважав тільки на те, що сказав Бог, і знав, що Бог підтвердить те, що Сам сказав. Амінь! Бог підтверджує те, що, як Він сказав, Він вчинить. Поміж наукового, та антинаукового, та—та поміж чого завгодно, що б там не було, Бог підтверджує, що Він є правий, завжди підтверджує Своє Слово. Він є правий, всі інші неправі.E-98 But God said! And he... The Bible said in Romans, 4th chapter, that "Abraham staggered not at the promise of God, through unbelief, but was strong, giving praise to God. For he endured as seeing Him Who is invisible, and was satisfied, held on." Holding fast, for he was fully persuaded that what God promised, God was able to do! And we're suppose to be his children. Amen! Now I feel religious, stimulated, just think of that! Oh, He proved it, after all those years, He turned Abraham, and Sarah back to a young woman, and had the baby. And Abraham and Sarah lived... Forty-five years later, Sarah died, and Abraham remarried again after being a hundred and forty-five years old, and had seven other sons besides his daughters. When, he was past bearing, he was sterile, he--he had no seed, no life left in him, almost another hundred years before that. Amen! Why? He considered not his own body, he considered not the deadness of Sarah's womb. He considered only what God said, and knowed God would prove what He said. Amen! God proves what He says He'll do. In the midst of unscientifics and scientifics, and--and amongst anything, whatever it is, God proves that He's right, always proves His Word. He's right, all others are wrong. [Romans 4:20]
E-99 Також Він підтвердив Його Лоту, коли Він сказав: “Виходь з цього міста, Я збираюся спалити його”. І Він сказав Авраамові, якщо Він зможе “знайти десять людей”, — Він змилується над містом. А Він не зміг знайти й десяти людей, тож Він довів, що Його Слово є правильним.E-99 Also He proved It to Lot, when He said, "If you don't get out of this city, I'm going to burn her." And He told Abraham, if He could "find ten man," He'd spare the city. And He couldn't find the ten man, so He proved His Word was right. [Genesis 18:32]
E-100 “Звідки з’явиться той вогонь? Тут нема нічого такого на цих рівнинах, тут у цих багнистих ямах”. Але Бог так сказав, і Авраам знав, що це станеться. Лот знав, що Це є так, і він утік на гору.E-100 "Where's the fire coming from? There's none out here on these plains, out here at these slime pits." But God said so, and Abraham knew it was going to happen. Lot knew It was so, and he escaped to the mountain.
E-101 Він обіцяв його насінню бути приходьком у чужій країні, і що люди ставитимуться до них зле, і вони, Авраамове насіння, якийсь час, чотириста років житимуть поміж чужинців, чужого народу. І Він сповнив Своє Слово, точно як Він і сказав, що Він зробить. Авраамове насіння чотириста років жило в Єгипті. Він пообіцяв, також, визволити їх могутньою рукою. Сильною рукою Він визволить народ з єгипетської неволі. І Він додержав Своє Слово. Дивіться, щ? Йому довелося вчинити, щоб привести тих дітей туди до Єгипту. Здавалося, немовби прийшло, приходило нещастя, і все інше.E-101 He promised his seed to be a stranger in a strange land, and be misjudged by the people, and they would sojourn, Abraham's seed, for four hundred years amongst strangers, strange people. And He fulfilled His Word just exactly what He said He would do. Abraham's seed did sojourn in Egypt four hundred years. He promised, also, to deliver them with a mighty hand. A strong hand, He would deliver the people out of the Egyptian bondage. And He kept His Word. Look what He had to do to get them children down in Egypt. It looked like disaster had befall, was befalling, and everything.
E-102 Здавалося, немовби це…це було жахливо — що Йосипа вважали мертвим, і бідолашний Ісак…тобто, Яків, його батько. Тобто, Ісаку, його батьку…точніше, Якову, ось кому, Ісак був його дідусем. Якову, його батьку — вважати, що його сина вбили звірі. Наскільки тяжким це було для малого Йосипа — усвідомлювати, бідолашному хлопчикові, відірваному від своїх рідних, зрадженому своїми братами, якого кинули в яму, вважали за мертвого, овечою кров’ю обмазали його одіж, там, де вони забили ягня, щоб з’їсти його, обмазали її кров’ю та принесли його батькові, та усвідомлювати оце все. Але Йосип міг пам’ятати одну річ — що рука Господня була на ньому. Він знав, що він віруючий. Не мало значення, як сильно його брати відкидали його, як сильно там не було ніякого співробітництва чи чогось іще, Йосип знав, що Бог дотримає Своє Слово. Коли він побачив те видіння, коли вони всі схилилися перед ним, він знав, що це повинно було справдитися, бо це було ТАК ГОВОРИТЬ ГОСПОДЬ. Амінь. Не обходило, наскільки абсурдним це здавалося, Йосип знав, що це є правда. Не мало значення, наскільки тяжким було це завдання, і з чим йому довелося пройти через це, він знав, що одного дня кожен з них вклониться йому до ніг. Як він уявляв собі здійснення цього, коли його ненавиділи? Але він знав, що Бог підтвердить Своє Слово отак, щоразу.E-102 Looked like that it... it was horrible for Joseph to be considered dead, and poor Isaac... or Jacob, his father. Or Isaac, his father... rather, to Jacob, that was, Isaac was his grandfather. Jacob, his father, to believe that his own son had been killed by animals. How hard it was on little Joseph to know that the poor little fellow, away from his people, betrayed by his brethren, throwed into a ditch, supposingly to be dead, sheep blood put upon his coat, where, they had slayed a lamb to eat it, put the blood upon it and took it to his father, and knowing all this. But Joseph could remember one thing, that the hand of the Lord was upon him. He knew that he was a believer. No matter how much his brothers turned him out, how much there was no cooperation or nothing else, Joseph knew God would keep His Word. When he saw that vision of all of them bowing before him, he knowed that had to come to pass because it was THUS SAITH THE LORD. Amen. Don't care how unreasonable it seemed, Joseph knew it was the truth. No matter how hard the task was, and what he had to go through with, he knowed someday every one of them would bow before his feet. How is he going to do it when they hated him? But he knowed God would prove His Word so, every time.
E-103 Отак Він вчинить це і сьогодні! Бог підтвердить Своє Слово отак, не має значення, що каже наука — “Такого не може бути”. Якими освіченими, інтелектуальними ми станемо, наскільки церкви зійшли до формальності та всього іншого, Бог все одно підтвердить Своє Слово як “правильне”. Стій твердо на тому Слові.E-103 So will He do it today! God will prove His Word so, no matter what science says, "It can't be done." How educated, intellectual we get, how the churches have gone off into a--a bunch of formality and so forth, God will still prove His Word "right." Rest yourself right in that Word.
E-104 Так, Йосипові багато через що довелося пройти, але, щоб попасти до Єгипту, але Бог вивів його, в точності як Сам сказав; дуже чудовий прообраз сьогоднішнього дня, якби в нас був час увійти в це. Я вважаю, ми проходили це, раніше, тут у скинії. Але Бог дотримав Своє Слово, тому що їм треба було залишитися там. Тяжко їм було, тим єврейським дітям там у єгипетській неволі, що перебували під благословінням, і їм було дано плоди землі, найкраще місце, Ґошен, побачити, що їм довелося стати рабами; а тих матерів змушували віддавати в руки єгипетського вояка плід своєї утроби, свою любу дитину, і бачити, як він стоїть, та бере великий ніж, та просто розрізає її, та кидає її на землю, віддає її крокодилам на пожертя. Отож, це було тяжким для них, що довелося пройти через це.E-104 Yes, Joseph had much to go through, but, to go down into Egypt, but God brought him out just exactly like He said; a very beautiful type of today, if we had time to go into it. I believe we have, before, here at the tabernacle, went through it. But God kept His Word, 'cause, they had to stay down there. It was hard for those Hebrew children down there in Egyptian bondage, which had been blessed and given the fruit of the land, the best place, Goshen, to find out that they had to become slaves; and those mothers to have to give into the hands of an Egyptian soldier, the fruit of their womb, their darling little baby, and see him stand there, take a big knife and just cut it open and throw it over on the ground, feed it to the 'gaters. Now, it was a hard thing to them, to have to go through that.
E-105 Але одного дня народилося призначене насіння, дитина, що була підходящою дитиною. В ній було щось таке, що видавалося незвичайним. Десь далеко в глибині пустелі, одного дня, Дух Святий у вигляді Полум’яного Стовпа зійшов, та осів у кущі, та сказав: “Я почув стогін Свого народу, і Я пам’ятаю Свою обітницю. День визволення близько, і Я посилаю тебе туди звершити це”. З палкою в руці, його дружина верхи на мулі, дитина в неї на колінах, він звершив це силою Всемогутнього Бога. Найкумедніше видовище — що—що таке карлючкувата палка проти десяти тисяч списів? Але, розумієте, в цьому був Бог. Все залежить від того, де знаходиться Його Слово. В Мойсея було Його Слово, в фараона були списи. В Мойсея було Слово.E-105 But one day the predestinated seed was born, a child that was a proper child. There was something about him seemed strange. Out on the back side of the desert, one day, the Holy Ghost came down in the form of a Pillar of Fire and settled in a bush, and said, "I have heard the groans of My people, and I remember My promise. And the time of deliverance is at hand, and I'm sending you down there to do it." With a stick in his hand, his wife on a mule, a baby in her lap, he did it by the power of Almighty God. The most ridiculous thing, what would--what would a crooked stick be to ten thousand spears? But, you see, God is in it. It depends on where His Word is. Moses had His Word, Pharaoh had spears. Moses had the Word. [Exodus 6:5-6]
E-106 Це все, що йому було потрібно — Слово. Це все, що потрібно тобі сьогодні. Справа не в рекомендаційному листі від якоїсь церкви. Тобі не потрібно, щоб тебе підтримувала якась деномінація. Тобі потрібне Слово, щоб прийняти Схоплення з Цим. Тобі не потрібно якогось рекомендаційного листа. Тобі не потрібна якась довга історія якоїсь школи, щоб зцілитися цього ранку. Тобі треба прийняти Слово — ось як це робиться!E-106 That's all he needed, was the Word. That's all you need today. It's not a credential from some church. You don't need a denomination to back you up. You need the Word, to take the Rapture with It. You don't need some credential. You don't need some long history of some school, to be healed this morning. You need to accept the Word, that does it!
E-107 Тобі не потрібно лікарське слово. Якщо лікар каже, що він зробив все, що в його силах — це все, що він здатен зробити. Якщо він каже, що в тебе рак, пухлина, що ти осліпнеш, ти глухий, німий, чим би то не було — це не має значення. Якщо ти зможеш взяти оте Слово до тієї палаючої обітниці куща там, амінь, дещо має статися! Бог доведе, що Його Слово є таким, кожного разу, коли Воно приймається на правильній основі. Ось чого ти потребуєш — Його Сл?ва. Він доводить Його, Він додержує Його. Ти можеш заспокоїтися в упевненості, що Воно є правильним.E-107 You don't need the doctor's word. If the doctor says he's done all he can do, that's all he can do. If he says you got cancer, tumor, you're going blind, you're deaf, dumb, whatever it is, that doesn't matter. If you could take that Word to that burning promise of the bush yonder, amen, something's going to happen! God will prove His Word to be so, every time that It's received on the right kind of ground. That's what you're needing, His Word. He proves It, He keeps It. You can rest assure that It's right.
E-108 Він доводить Своє Слово в кожному періоді, найнезвичнішим способом, але Він завжди чинить це так само. Розумієте? Що Він вчинив за днів Ноя, коли Він збирався визволити останок? Він послав їм Ноя, пророка. Він послав Ноя, знак.E-108 He proves His Word in every age, by the most unusual way, but He always does it in the same way. See? What did He do in the days of Noah, when He's fixing to deliver the remnant? He sent them Noah, the prophet. He sent Noah, a sign.
E-109 І тепер зверніть увагу, коли Він приходить визволити дітей Ізраїля, що Він робить? Той самий Його спосіб — Він посилає Свого пророка. В Його пророка є Слово. Ознаки та чуда обіцяного Слова підтримують це, що це в точності є Правда. Ізраїль вирушив до обіцяної країни, бо вони повірили цьому.E-109 And now notice, when He comes to deliver the children of Israel, what does He do? His same way, He sends His prophet. His prophet's got the Word. The signs and wonders of the Word promised backs it up, that it's exactly the Truth. Israel made her march to the promised land, because they believed it.
E-110 І в мандрівці по пустелі, сталося так, що вони втратили віру в цього пророка, після того, як бачили Слово настільки підтвердженим, Наречена збилася з кроку (ви знаєте, про що я говорю, у видінні, розумієте — “збилася з кроку”). Там стояв один, його ім’я було Ісус Навин, та Калев, і вірили, що обіцяне Слово є правдивим, без огляду на те, які там обставини.E-110 And in the wilderness journey, it came to pass that they disbelieved this prophet, after seeing the Word being so confirmed, the Bride got out of step (you know what I'm speaking about, in the vision, see, "got out of step"). There was one standing up, by the name of Joshua, and Caleb, and believed the Word of promised true, regardless of what the circumstances was.
E-111 Дивіться, коли вони дісталися до Кадеш-Барні. Біля Кадеш-Барні Мойсей вислав по одному з кожного коліна, щоб пішли розвідати країну, побачити, якою дорогою їм увійти. І він послав свого генерала, Ісуса Навина, котрий був пророком, тож він послав меншого пророка, що був підначальний Мойсеєві. І Ісус Навин слухав Мойсея. І вони послали його, тож він сказав: “Підіть та розвідайте цю країну”.E-111 Watch when they got to Kadesh-barnea. At Kadesh-barnea, Moses sent out one out of each tribe, to go spy out the land, see which way they was to enter. And he sent his general, Joshua, which was a prophet, so he sent a minor prophet under Moses. And Joshua listened to Moses. And they sent him out, so he said, "Go over and spy that land out." [Numbers 13:16-17]
E-112 І генерал пішов та взяв по одному мужу з кожного коліна, і вони вирушили в дорогу. Він взяв Калева, свого близького приятеля, бо він знав, що Калев вірив. Вони пробралися до обіцяної країни та повернулися з гроном винограду, яке потрібно було нести удвох. Скажімо, ось він каже: “Отож, щоб у Ізраїля був доказ ще поки вони навіть увійдуть до обітниці. Бачите, в них буде доказ того, що Бог сказав, що це добра країна, і що вона повниться молоком та медом. Це розкішна країна. Це добра країна. Тепер ваш…о-о, увесь цей часничок, цибулька і що там іще було у вас у Єгипті. Зараз ми переводимо вас до країни, де молоко й мед. Ви, мабуть, ніколи й не куштували ані того, ані іншого, ні молока, ні меду, там у Єгипті протягом усіх цих років. Вам просто видавали рабську пайку. Але зараз ви прямуєте до цієї країни”. Тож якраз в той час, коли вони знаходилися на відстані одного дня дороги, там у Кадеш-Барні, де було судне місце цього світу, вони зупинилися під цими—цими височезними пальмами там, біля джерел, та отаборилися. Він сказав: “Тепер, щоб дати людям знати…” Дивіться, який досконалий, який це справжній, досконалий доказ, як Бог чинить це саме так, як Він чинить і сьогодні. Він сказав: “Отож, Бог сказав: ‘Ця країна — прекрасна’. Тепер, перш ніж ви перейдете туди, я хочу, щоб ви побачили, що ця країна прекрасна. Тож ідіть принесіть мені який-небудь доказ цієї країни та покажіть це народу”.E-112 And the general went out and picked him out a man out of each tribe, and they took off. He took Caleb, his side buddy, because he knowed Caleb believed. They went over into the promised land, and came back with a bunch of grapes that taken two man to pack. Say, he said now, "So that Israel will have the evidence before they even get into the promise. See, they'll have the evidence that God said it's a good land, and it's filled with milk and honey. It's a grand land. It's a good land. Now your... oh, all this old garlic, leek, and whatever you got here in Egypt. Now we're taking you to a land with milk and honey. You probably never tasted either one, milk or honey, down there in Egypt all these years. They just give you the slaves' rationing. But now you're going to this land." So just at the time they got in about one day's journey, where Kadesh-barnea, the great judgment seat of the world was, they stopped under these--these great palms out there, the springs, and camped. He said, "Now, to let the people know..." Watch what a perfect, what a real, perfect evidence it is, how God does that just as He does today. He said, "Now, God said, 'The land is great.' Now, before you go over, I want you to see the land is great. So go bring me back some evidence of the land and show it to the people." [Numbers 14:7], [Numbers 13:27], [Numbers 11:5], [Numbers 14:8], [Numbers 13:27]
E-113 Тож вони прибули туди. І, тепер, завжди, коли ти приходиш, щоб принести доказ, там на дорозі з’являється ворог. Коли деякі з тих хлопців глянули та побачили тих здоровенних велетнів Ханаану, ох-ох-ох, вони сказали: “Ми не зможемо цього зробити”. Але вони принесли доказ, що та країна знаходилася там. Їх не було ведено хибним шляхом. Бог доводив їм Своє Слово ще навіть до того, як вони увійшли до країни.E-113 So they got up there. And, now, always when you come to bring back an evidence, there the enemy lays in the road. When some of them fellows looked over and seen those great giants of Canaan, oh, my, they said, "We can't do it." But they brought back the evidence that the land was there. They had not been falsely led. God was proving to them His Word, even before they entered the land.
E-114 Невже ви не можете побачити, сьогодні, що якщо ви проїжджаєте тисячу миль, щоб почути Слово, і бачите, як Воно доводиться та підтверджується, це доказ того, що це є прекрасна Країна? Ви бачите, як лежить людина, від якої лишилася сама лише тінь, помирає від раку — “Прийми уздоровлення”. І коли ми бачимо, як Слова Божі, яким Він прорік статися в цей день, підтверджуються, це є доказ того, що Він додержує Своє Слово. Там знаходиться прекрасна Країна. Якщо моєму життю вже майже приходить кінець, а Бог сходить та знову зберігає мене при житті — це виявляє, що є доказ Вічного Життя. В той час як ти колись і не переступив би порога тієї церкви, зараз ти стоїш у черзі, щоб попасти до неї. Це доказ. Бог додержує Своє Слово та підтверджує Його тобі, що Воно є правдивим.E-114 Can't you see, today, that if you'll drive a thousand miles to hear the Word, and watch It being proved and confirmed, it's the evidence that it's a great Land? You can see a shadow of a man laying, dying with a cancer, "Be made whole." And we see the Words of God that He spoke would happen in the day, being confirmed, it's the evidence that He keeps His Word. There's a great Land. If my life is just about gone, and God comes down and spares it again, that shows that there's an evidence of an Eternal Life. Where, you once wouldn't have darkened the door of that church, now you stand in line to get into it. It's an evidence. God keeps His Word and proves It to you, that It's true.
E-115 Проїжджають тисячі миль; прийшов сюди вранці, та визирнув туди, та побачив, як ті люди годують своїх немовлят з пляшечки з-під “Кока-Коли”, якоюсь кашкою, десь о п’ятій годині ранку, розмістившися на тій стоянці. Я подумав: “Боже, я був би найостаннішим лицеміром у світі — дозволити тим людям проїхати всю ту відстань та розповідати їм щось таке, що є неправильним. Бо мені шкода їх, моє серце співчуває їм. Вони голодують і прагнуть за Богом. Поможи мені, Господи, говорити їм Правду, або забери мене з цього світу. Дай мені говорити тим людям Правду, тож допоможи мені, Боже”. Я сказав: “Тримай мене за руку та дай мені пізнати, щ? є Правдою, і тоді встань за це, через підтвердження, що те, що я сказав, є Правдою. Не дозволь тим бідолашним людям оманутися. Ні”. Як моє серце повниться такими почуттями, коли бачу вірних людей!E-115 Drive for thousands of miles; come out here in the morning and looked out there and seen them people feeding their babies out of a Coca-cola bottle, a little cereal, about five o'clock in the morning, setting on that lot. I thought, "God, I'd be the lowest hypocrite in the world, to let them people come all that distance, and tell them something that was wrong. For I feel sorry for them, my heart goes for them. They're hungering and thirsting for God. Help me, Lord, to tell them the Truth, or take me away from this world. Let me tell them people the Truth, so help me, God." I said, "You hold my hand, and let me know what's Truth, and then back that up by a confirmation of what I said to be the Truth, that they'll know that It is the Truth. Don't let them poor people be deceived. No." How my heart goes to something like that, to see faithful people!
E-116 Я уявляю, як Ісус Навин думав те саме, того дня, коли він зібрав їх навколо себе, бачив, як вони перуть свій одяг та готуються до третього дня. Так, Він довів це. І ось, що сказав Ісус Навин? Коли вони сказали: “О-о, ми не зможемо зробити цього. Це просто неможливо. Нам доведеться вийти з нашої організації. Нам—нам—нам кінець. Розумієте, ми не змогли б зробити це зараз. Ми просто не зможемо цього зробити, бо це нерозумно”. І коли Ісус Навин привів їх туди, це було у квітні місяці, коли вода стояла високо, і Йордан був майже як ріка Огайо завширшки. Здавалося, немов Бог припустився жахливої помилки.E-116 I imagine Joshua thought the same thing, that day when he gathered them around, seen them wash their clothes out and get ready against the third day. Yes, He proved it. Now Joshua said what? When they said, "Oh, we can't do it. You just can't do it. We'll have to get out of our organization. We're--we're--we're finished. See, we couldn't do it now. We just can't do this, because it's not reasonable." And when Joshua led them up there, it was in the month of April, when the waters was high, and Jordan was pretty near as wide as the Ohio River. Looked like God made an awful mistake. [Numbers 13:30]
E-117 Знаєте, часом буває так, що ти хворієш, і ти кажеш: “Ну, я Християнин. Бог, Він—Він припустився помилки, Він дозволив мені захворіти, а я Християнин”. Хіба ти не усвідомлюєш, що Біблія сказала, що все виходить на добро тим, хто любить Бога?E-117 You know, sometimes you get sick, and you say, "Well, I'm a Christian. God, He--He made a mistake, He let me get sick, and I'm a Christian." Don't you realize that the Bible said that everything would work together for good to them that loves God?
E-118 Там, куди привів їх Ісус Навин, Йордан дуже мілкий. Його можна перейти вбрід майже в будь-якому місці, якщо тільки ти не попадеш на яку-небудь яму з водою, де досить глибоко; ти зможеш, і з усіма цими бродами та всім іншим просто там же на—на берегах, де знаходився Єрихон. Авжеж, це, звичайно ж, ти зможеш перейти його вбрід, там не набагато глибше, аніж по гом?лку, просто переїдеш його на джипі, автомашиною, переїдеш через нього в?рхи, перейдеш його вбрід чи що-небудь таке. Але він привів їх туди у квітні, під час розливу, коли все навкруги було затоплено майже на цілу милю. Глибина води там була, мабуть, тридцять чи сорок футів. І він сказав: “Третього дня ми перейдемо. Бог так сказав! Скликайте людей та освятіть їх, бо третього дня ви переходите через Йордан”. Бачите, як Бог дозволяє статися тій події? Просто зробити так, щоб це, зробити так, щоб люди…просто щоб витягнути Своїх. Що вони зробили? Вони освятилися та приготувалися, без огляду на те, як глибоко стояла вода, і наскільки каламутною вона була, і якою стрімкою була течія. Розумієте, вони знали, що Бог підтвердить Своє Слово.E-118 Where Joshua led them there, now, Jordan gets real low. You can wade across it 'most anywhere around, unless you hit a hole of water where it's pretty deep; you can, and with all the little fords and things right there at the--at the banks where Jericho was at. Why, it's, why you can wade across it, isn't much over an ankle deep, just drive across it in a jeep, drive, ride across it, walk across it, or anything. But he led them there at the time of April, when the flooded country was flooded there for almost a mile. The water was probably thirty or forty feet deep in there. And he said, "The third day, we're going over. God said so! Call the people together and sanctify them, for, the third day, you're passing over Jordan." See how God lets that thing happen? Just to make it, make people... just to pull out His crowd. What'd they do? They sanctified themselves and got ready, regardless of how deep the water was, and how muddy it was, and how swift the current was. See, they knowed God would prove His Word. [Joshua 3:2-5]
E-119 Не має значення, що там, як близько до Йордану ти знаходишся, не має значення, які в тебе обставини, якщо ти тільки зможеш у своєму серці триматися тієї Божої обітниці, Бог підтвердить її, що Це є так. Поміж усього невірства Він все одно підтвердить, що Це є так. Так, Він чинить це. І обставини не зупинять Його, Він все одно вчинить те саме, як Він вчинив і тоді.E-119 No matter what, how close you are to Jordan, no matter what your circumstances is, if you could only hold that promise of God in your heart, God will prove it, that It's so. In the midst of all unbelief, He'll still prove It to be so. Yes, He does it. And circumstances doesn't stop Him, He still will do the same as He did then.
E-120 Зауважте, якраз через Своїх віруючих Він підтверджує Своє Слово. Він може підтвердити Своє Слово тільки…не через невіруючих, тільки через віруючих Він може підтвердити Своє Слово. Не має значення, як сильно всі інші кричать, що вони — “О-о, я вірю, брате!” Розумієш, якщо ти віриш, Бог доведе, що це є так, бо ми дивимося й бачимо інших. Як можемо ми сказати, в такому разі? Розумієте, якраз через правдивих віруючих Він підтверджує Своє Слово; не через тих, хто каже, що вони вірять, але ті, хто дійсно вірить. Якраз через Своїх віруючих дітей Він підтверджує Своє Слово.E-120 Notice, it was by His believers that He proves His Word by. He can only prove His Word... not by unbelievers, it's only by the believers that He can prove His Word. No matter how much the rest of them claimed to be, "Oh, I believe, brother!" See, if you do, God will prove it so, 'cause we look and see the others. How can we say, then? See, it's by true believers that He proves His Word; not by those who say they believe, but those who really believe. It's by His believing children that He proves His Word.
E-121 Отож, в нього були віруючі. Стара прорість вимерла — невіруючі, що казали: “Ми не змогли б це прийняти”, — Він дав кожному з них загинути (чому?), кожному з них, крім віруючих. Хто залишився? Мойсея було забрано у Славу. А невіруючі вигинули в пустелі, і це були їхні діти. Перейшло тільки двоє, і то були віруючі — Ісус Навин та Калев. Вони були віруючими, вони були тими, хто перейшов. Це єдине, як Бог може виконати це — через Його віруючих дітей. Ви вірите цьому? Гаразд. С?ме Його віруючі вчинили це. Він застосував їх, щоб перейти з ними. Розумієте?E-121 Now, he had the believers. The old crop had died off, the unbelievers who said, "We couldn't take it," He let every one of them perish (why?), every one of them but the believers. Who was left? Moses had been taken to Glory. And the unbelievers had perished in the wilderness, and this was their children. There were only two that crossed over, and that was the believers, Joshua and Caleb. They was the believers, they was the one who crossed over. It's the only way God can do it, is by His believing children. You believe that? All right. His believers was the one that done it. He used them to cross over with. See?
E-122 Тепер я хочу, щоб ви звернули увагу, Він чинить це так у кожному періоді. Він чинить це кожного разу тим самим методом, Він повинен застосовувати віруючих. І, в такому разі, для того, щоб зробити так, щоб віруючі відповідали тому Слову, Він повинен заздалегідь призначити його т?му періоду. Ви розумієте це? Він повинен заздалегідь призначити цій речі бути там, щоб вона відповідала виклику того періоду. Чи дійшло це до вас? Чи відчуваєте ви це? Чи бачите ви це? Чи розумієте ви це? Це те, що відбувається сьогодні — Він призначив його для цього, Своїм передбаченням. Коли Він призначив, у Малахії 4, це мусить статися. Коли Він приходить та заздалегідь призначає ч?мусь статися у Своєму Слові, Він повинен довести, що Його Слово є таким. Коли Він призначає ч?мусь статися і каже, що це станеться, Він знає, що те насіння буде там точно в той час. Він заздалегідь призначив Наречену, Вона буде там! Буде Схоплення, Вона буде там! Він визначає це Своїм передбаченням. Розумієте, це нічим не зупинити.E-122 Now I want you to notice, He does it that way in every age. He does it every time by the same method, He has to take believers. And then, in order to have believers to meet that Word, He's got to predestinate it to that age. You see it? He's got to predestinate this thing to be there to meet the challenge of the age. Did it get you? Did you feel it? Did you see it? Do you understand it? That's what's happening today, He predestinated it to this, by His foreknowledge. When He predestinated, in Malachi 4, it's got to happen. When He come over and predestinates anything to happen in His Word, He had to prove His Word to be so. When He predestinates anything to happen and says it will happen, He knows that seed will be there just at that time. He predestinated a Bride, She's going to be there! Going to be a Rapture, She's going to be there! He predestinates it by His foreknowledge. See, there's nothing going to stop it.
E-123 Коли Бог сказав їм: “Ось, Я даю вам обітницю про обіцяну землю. Я сказав вашому батькові, Авраамові, що його діти якийсь час, чотириста років житимуть тут”.E-123 When God told them, "Now, I give you a promise of a promised land. I told your father, Abraham, that his children would sojourn down here for four hundred years." [Acts 7:6]
E-124 І ось, Мойсей сказав: “Я пророк Господній. Тепер пильнуйте та побачте те, що я пророкую. Якщо це збудеться, тоді ви пізн?єте, що мене послано Господом, бо ви пізн?єте, що Бог вже сказав це вам. Отож, отож, якщо я пророкую оце, і це стається, і оте, і це стається, і оце, і це стається, щоразу так само, отож, ви пізн?єте, що мене послано Господом, щоб сказати вам. Отож, існує обіцяна країна, що Бог обіцяв її. Розумієте? І Бог обіцяв цю країну. Отож, це добра країна, вона тече молоком та медом. Йдіть за мною”.E-124 Now, Moses said, "I am the prophet of the Lord. Now watch and see that what I prophesy. If it comes to pass, then you'll know I'm sent of the Lord, for you know that God's already told you that. Now, now if I prophesy this and it happens, and that and it happens, and this and it happens, every time just the same, now you know I'm sent of the Lord to tell you. Now, there is a promised land, that God promised it. See? And God promised this land. Now, it's a good land, it's flowing with milk and honey. Follow me." [Deuteronomy 27:3]
E-125 І як вони вийшли до пустелі, через яку він повинен був перейти, вивести їх до пустелі, туди, куди Бог сказав йому привести їх, до гори Сінай, тоді Бог зійшов перед усім Ізраїлем, з Полум’яним Стовпом, і підтвердив, що, як Мойсей сказав — так воно й було, доводячи, що це є правдивим, підтверджуючи Мойсея там — “Мойсей сказав, що Я був на цій горі, Я з’явився йому у вигляді палаючого куща. А тепер в Мене палає уся ця гора”.E-125 And as they went out into the wilderness where he was to journey, to take them in the wilderness, where, God told him to bring them back to Mount Sinai, then God came down before all Israel, with a Pillar of Fire, and confirmed that what Moses had said, it was there, proving that it was right, confirming Moses there, "Moses said that I was on this mountain, I appeared to him in the form of a burning bush. And now I got the whole mountain burning." [Acts 7:30]
E-126 Вони сказали: “Отак! Нехай Бог не промовляє, нехай промовляє Мойсей. Ми загинемо”.E-126 They said, "That! Don't let God speak, let Moses speak. We'll perish."
E-127 Він сказав: “Я—Я—Я більше не буду цього робити. Я підніму їм пророка, він—він говоритиме до них Іменем Моїм”. Тож ось що Він чинить, в точності те, як Він здійснює Своє Слово.E-127 He said, "I--I--I won't do this no more. I'll raise them up a prophet, he'lE--he'll speak to them in My Name." So that's what He does, exactly the way He works His Word.
E-128 Зверніть увагу, в такому разі, ті, що втратили віру, після того, як вони так близько підійшли до країни, щодо якої вони втратили віру. Тепер, ви, хто робить нотатки, занотуйте Євреям 6, с?ме там це сказано: “Ті, що раз просвітились були, стали причасниками Духа Святого; коли бачимо, що вони відпадають, щоб знову відновлятися до покаяння; коли бачимо, що вони заново розпинають собі самим Сина Божого та виставляють Його на відкриту наругу; для таких неможливо спастися”. Бачите, настільки ж неможливо для тих перейти до тієї обіцяної країни.E-128 Notice, then, those who disbelieved, after they got so close to the land that they disbelieved. Now, you that's taking notes, put down Hebrews 6, right here where it said, "Those which were once enlightened, made partakers of the Holy Ghost; seeing, they shall fall away, to renew themselves again to repentance; seeing that they crucify to themselves the Son of God afresh, and put Him to an open shame; it's impossible for those to be saved." See, just as impossible for those to cross over in that promised land. [Hebrews 6:4-6]
E-129 Люди підходять просто до Хрищення Духом Святим, вони підходять просто до Слова, вони проходять через усі деномінації, та усі церкви, та усі катехизиси, та все інше, та коли справа підходить до того Слова, до тієї лінії кордону, вони кажуть: “О-о, я не знаю щодо Цього, моя церква навчає Цьому не так”. Мені все одно, ч?му навчає твоя церква, Біблія каже, що Це є ось так. Тоді ти скажеш: “Звідки я знатиму, що Це є правильним?” Він підтверджує це та доводить це!E-129 People come right up to the Baptism of the Holy Ghost, they'll come right up to the Word, they'll come up through all denominations, and all churches, and all catachisms, and everything, but when it comes to that Word, that crossing line, they say, "Oh, I don't know about That, my church doesn't teach It that way." I don't care what your church teaches, the Bible says It's that way. Then you say, "How do I know It's right?" He confirms it, and proves it!
E-130 Отож, Біблія того дня, сказала: “Там добра країна, і вона просто повниться молоком, і медом, і буйним виноградом, і гранатами, і, о-о, це прекрасне місце”.E-130 Now, the Bible that day, said, "There's a good land over there, and it's just full of milk and honey, and fine grapes and pomegranates, and, oh, it's a beautiful place." [Numbers 13:23-27]
E-131 Що ж, вони сказали: “Тепер, хто-небудь з вас, проберіться туди, та погляньте на неї, та повертайтеся, щоб ми могли розрадити цей народ. Ми перейдемо туди зараз же, якщо ви усі просто повірите цьому”. І що ж, вони вирушили.E-131 Well, they said, "Now, some of you slip over and take a look at it, and come back, so we can console these people. We're going to cross over right away now, if you all just believe it." Well, away they went.
E-132 І ось вони повертаються, о-о, двоє з них, просто вигукують: “Ну, хвала Богові! Ми бачили її! Ми бачили її! О-о, вона чудесна, подібної їй нема!” Решта ж, ті десять, що стояли поруч, казали: “О-о, ні, ні, ні, ні, ми не зможемо цього зробити”. Хто перейшов туди? Оті двоє! Це так. Оті двоє, бо вони знали, що Бог доведе Своє Слово як правильне. Зверніть увагу, ані розбухлий Йордан, ні, панове, ані затоплені береги Йордану, ані ханаанські велетні не могли їх зупинити. Бог довів, що Його Слово є таким, Він увів їх просто до тієї країни.E-132 And here they come back, oh, two of them, just a-shouting, "Well, praise God! We seen it! We seen it! Oh, it's wonderful, there's nothing like it!" The rest, of the ten standing around, saying, "Oh, no, no, no, no, we can't do it." How many went over? Them two! That's right. Them two, because they knowed that God would prove His Word right. Notice, no swelling Jordan, no sir, no flooded banks of Jordan, or no giants of Canaan could stop them. God proved His Word to be so, He took them right into the land.
E-133 Він вчинить те саме знову, так, панове, в обітницях сьогоднішнього дня. Він доводить Своє Слово. Незважаючи ні на що, Він доводить Своє Слово.E-133 He'll do the same thing again, yes, sir, in the promises of today. He proves His Word. Regardless, He proves His Word.
E-134 Одного дня Він спинив пащі голодним левам-людожерам, щоб довести, що Його Слово є правдивим, що Він міг вирятувати пророка Даниїла. А тих левів постійно годували людським м’ясом. І тих левів тримали голодними, щоб, коли людина падала туди, або дитина, кого вони кидали туди — то була смертна кара, той лев розривав їх на шматки, ця зграя голодних левів. І їм дістався той пророк, зі Словом Господнім до дітей Ізраїля, що пророкувало було, що вони оволодіють таким місцем. І він був там з ними. Але Богові цього було замало, Він хотів довести Своє Слово, що Він може визволяти. І тих левів морили голодом, і кинули туди того пророка, і вони кинулися до нього ось так. Той Полум’яний Стовп став там, (а будь-яка тварина боїться вогню), той Полум’яний Стовп став там, леви вляглися. Він дотримав Своє Слово. Він є той самий вчора, сьогодні та навіки. Бог дотримує Своє Слово, Він доводить його, Він доводить, що Воно є таким.E-134 He stopped the mouth of hungry human-eating lions one day, to prove His Word was true, that He could deliver, to Daniel the prophet. And they kept those lions fed on human flesh. And they kept those lions up to be hungry, so that when a man fell in there, or a child, whatever they throwed in there, it was capitol punishment, that lion would rip them to pieces, this bunch of hungry lions. And they get this prophet, with the Word of the Lord to the children of Israel, which had prophesied they'd take that place. And there he was with them. But God wasn't through with it, He wanted to prove His Word, He could deliver. And they starved those lions, and throwed that prophet in there, and they rushed towards him like that. That Pillar of Fire standing there, (and any animal is scared of fire), that Pillar of Fire standing there, the lions laid down. He kept His Word. He's the same yesterday, today, and forever. God keeps His Word, He proves it, He proves It so.
E-135 Отож, Він забрав жар просто з самого пекла тієї розпаленої печі, щоб довести, що Його Слово є таким, що Він міг визволити з полум’я. Просто посеред того вогненного пекла, куди кинули тих дітей, і залишалися там довгий час, коли навіть ті люди, що кидали їх туди, сильний жар печі вбив сильних вояків, що супроводжували їх туди. І Бог дозволив вогню горіти далі, але Він забрав звідти жар. Він доводить! Якщо ти стоїш за Нього, Він стоятиме за тебе. Стоятиме за тебе? Авжеж, точно! Минула година, двері відкрили, і сказав: “Слухайте-но, скільки ви туди відправили, взагалі?” Сказав: “Ми бачимо трьох, що ми відправили туди”. Він сказав: “Там четверо, і один з них зовні подібний Сину Божому”. Розумієте, Він виявляє! Бо чому? Він є Слово.E-135 Now, He took the heat right out of the blaze of the fiery furnace, to prove that His Word was so, that He could deliver from the fire. Right in among those blazes, where those children was throwed in there, and stayed in there a long time, when even the man that throwed them into it, the intense heat of the--of the furnace killed the great soldiers that was leading them up there. And God let the fire burn right on, but He took the heat out of it. He proves! If you stand by Him, He'll stand by you. Stand by you? Well, sure! An hour later, they opened the door, and said, "Say, how many did you put in there, anyhow?" Said, "We see three we put in there." He said, "There's four in there, and one of them looks like the Son of God." See, He shows! Cause why? He is the Word. [Daniel 3:24-26]
E-136 І вони сказали: “Бог спроможен вирятувати нас з тієї розпаленої печі, але, все одно, ми не вклоняємося ніякому ?бразові, бо ми стоїмо за Слово”. Будь-який ?браз, форма релігії — відійди від цього. Бог стоятиме за тебе. Він відніме жар в переслідування. Він відніме життя в рака. Він відніме…Він зробить все що завгодно; Він є Бог. Стій за Нього; Він стоятиме за тебе. Він доводить Своє Слово як правдиве, щоразу. Забрав жар з вогненного пекла, спинив пащу левів, і так далі.E-136 And they said, "God is able to deliver us from that fiery furnace, but, nevertheless, we're not bowing to any image, because we're standing by the Word." Any image, form of religion, get away from it. God will stand by you. He will take the heat out of the persecution. He will take the--the life out of the cancer. He will take the... He will do anything; He is God. You stand by Him; He will stand by you. He proves His Word true, every time. Took the heat out of the blaze, stopped the lions' mouth, and so forth. [Daniel 3:17]
E-137 Ось іще одна річ, яку вчинив Бог, щоб виявити, що Він є Богом. Людина стала такою, після перебування там у пустелі, що вони стали обростати вченістю, робити з себе визначних мужів. В них з’явилися якісь організації, що називалися фарисеї, садукеї, іродіяни і хто там іще. І вони були визначними мужами. Вони ставили один одного священиками. І вони робили інші, подібні цим, визначні речі — ставили первосвящеників, та великих людей, та сановників, та все інше.E-137 Here's another thing God did, to show that He was God. Man got so, after in the wilderness there, that they were getting themselves scholarships, making themselves great man. They had some organizations called Pharisees, Sadducees, Herodians, and whatever more. And they were great man. They made priests out of one another. And they done great things like that, make high priests and big man, and dignitaries and so forth.
E-138 Але Бог, поміж усього цього, Він підняв пророка, сина священика. Ніколи…у дев’ятирічному віці пішов у пустелю. Не зміг би прочитати свого власного імені, якби воно було написане літерами розміром з товарний вагон. Чому, чому він зробив так? Він був пророком. Якби він виховувався по освіті свого батька, він би, напевно, став фарисеєм, чи садукеєм, чи кимось з їхніх груп. Але в нього було важливе завдання, а саме — оголосити Месію. Бо чому? Бог дотримав Своє Слово та довів його. “Голос того, хто волає з семінарії — ‘Ось, я одержав докторську ступінь’”? Можливо, таке—таке буває у щорічнику, де зібрані дні народження стареньких бабусь, але не в Божому Слові. Він сказав: “Голос того, хто волає в пустелі — ‘Готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки Йому!’” Хіба не готував Він тоді дорогу для Слова, щоб Слово могло проявитися? Аллілуя!E-138 But God, in the midst of all of it, He raised up a prophet, a son of a priest. Never... went into the wilderness at nine years old. Couldn't read his name, if it was in letter the size of a box car. Why, why did he do it? He was a prophet. If he had been trained in the education of his father, he'd a-probably been a Pharisee or a Sadducee, or one of their groups. But he had an important job, that was to announce the Messiah. Cause why? God kept His Word, and proved it. "A voice of one crying from the seminary, 'Behold I've got my doctor's degree'"? That--that might be in the Old Ladies Birthday Almanac, but not in God's Word. He said, "The voice of one crying in the wilderness, 'Prepare the way of the Lord, and make His paths straight!'" Was He preparing the way of the Word then, that the Word could be made manifest? Hallelujah! [John 1:23]
E-139 Хіба ви не бачите, в тінях? Зупинімося тут на хвилинку. За останніх днів буде певне місце, приготоване для того, щоб Слово проявилося, і ми нині живемо від доказа нової Країни, амінь, Сина людського.E-139 Don't you see, in shadows? Stop here a minute. In the last days, there's got to be a place prepared for the Word to be made manifest, and we're now living by the evidence of the new Land, amen, the Son of man.
E-140 Іванове доручення, без освіти, без нічого, залишався у пустелі. Його проповіді були в прообразах. “Сокиру прикладено до коріння дерева”, — ось що він бачив. Вирубав сокирою, збудував собі халабуду, викресав вогню, щоб підпалити дрова. “Ох, ви, гадюче поріддя”, — ось що він бачив. Наймерзотнішою істотою у хащах, для нього, в заростях, була змія. Сказав: “Ви, гадюче поріддя, хто надоумив вас тікати від наступаючого гніву? Не розпочинайте казати: ‘В нас є оце, і ми належимо до оцього, а ми належимо до отого’, — Бог здатен з цього каміння підняти Дітей Авраамові. Сокиру прикладено до коріння дерева, і кожне дерево, що не родить доброго плоду…” Що він робить у пустелі, коли там не…ловить собі якусь сарану та інше, він розрізає це і спалює. Розумієте? “Він збере пшеницю до засіків, а полову він попалить вогнем невгасимим”. Отакий-то муж, навіть без священицького облачення, навіть без священицького головного убору. Розумієте? Він прийшов, обмотаний овечою шкірою, шматком верблюжої шкіри, увесь обірваний, і виходить туди, вуса й волосся стирчать отак, сказав: “Сокиру прикладено до коріння дерева”. Амінь. Він прийшов, безстрашний. Чому? Підтверджувалося Боже Слово — “Бог здатен з цього каміння!” Бог пообіцяв це — “Ось Я посилаю Свого посланця перед Моє обличчя”. Не якийсь надто релігійний, не якийсь науковий чи релігійний доказ, але доказ Божого Слова. Бог додержував Своє Слово, розумієте. Не грамотій, зовсім, але пророк, посланий в Ім’я Господнє. Він вчинив це, навіщо? Щоб підтвердити Своє Слово.E-140 John's commission, without education, without anything, stayed in the wilderness. His sermons was in types. "Ax is laid to the root of the tree," that's what he saw. Cut with the ax, make his shack, make some fire to burn his wood. "Oh, you generation of snakes," that's what he saw. The nastiest thing in the jungle, to him, in the bush, was a snake. Said, "You generation of snakes, who has warned you to flee from the wrath to come? Don't begin to say, 'We've got this, and we belong to this, and we belong to that,' God's able of these stones to raise up Children to Abraham. The ax is laid to the root of the tree, and every tree that don't bring forth good fruit..." What does he do in the wilderness when it won't... bring up some locusts and things for him, he cuts it down and burns it up. See? "He'll gather the wheat into the garner, but the chaff he'll burn with an unquenchable fire." A man like that, not even with his clergy coat on, not even his priest's bonnet. See? He come with a piece of sheepskin draped around him, with a piece of leather cut off of a camel's back, ragged around him, and come out there with his whiskers and hair bushed out like that, said, "The ax is laid to the root of the tree." Amen. He come, daring. Why? It was God's Word being proven, "God's able of these stones!" God promised it, "Behold, I send my messenger before My face." Not a very religious, not a scientific or a religious proof, but God's Word's proof. God was keeping His Word, see. Not a scholar at all, but a prophet, sent in the Name of the Lord. He did that, why? To confirm His Word. [Luke 3:9], [Matthew 3:7, 9], [Matthew 3:12], [Luke 3:17], [Luke 3:9], [Matthew 3:9], [Malachi 3:1]
E-141 Отож, ті священики казали: “Отож, ми знаємо, що за останніх днів прийде дехто, тож ми вишколимо кожного з наших хлопців та приготуємо до цього. Кожен з вас, хлопці, мусить мати диплом коледжу. Ви маєте прийти сюди. Жодних сумнівів щодо походження, він з’явиться по лінії левитів, бо саме звідти приходить священство”. Але він був не священиком, він був пророком! А це за Божим обранням. Він не повинен був походити з певної деномінації чи з певного родоводу. Це Боже обрання, через призначення, передбачення. Він приходить за Божим способом обрання. Тож йому не вірили, бо він не прийшов так, як вони вистроїли, вважали, що він прийде. Це могло б повторитися знову, розумієте, звичайно повторюється. Але ми знаходимо, що він прийшов так, як вчинив Бог, щоб довести Своє Слово.E-141 Now, them priests said, "Now, we know there's coming one in the last days, so we'll school every boy we got, and get ready for it. Every one of you boys must have a college education. You must come in here. No doubt but what it will be in the lineage, he'll come in the way of the Levites, because there's where the priesthood come from." But he wasn't a priest, he was a prophet! And that's of God's choosing. He don't have to come from a certain denomination or certain lineage. It's God's choosing, by predestination, foreknowledge. He comes by God's way of choosing. So they wouldn't believe him, because he didn't come the way that they had made, thought he was coming. That could repeat again, you know, usually does. But we find that he come the way that God did, to prove His Word.
E-142 Зверніть увагу, Він зробив так, що діва зачала, щоб довести Своє Слово. Ісая 9:6, і ми знаходимо це — “Син народився нам, дитя дано”. Отож, ми бачимо, що Він сказав був, що діва має зачати. І Бог зробив так, що діва зачала. Для чого? Щоб довести Своє Слово. Тепер, послухайте всього декілька хвилин, ми будемо закінчувати. Він зробив так, що діва зачала, щоб довести Своє Слово. Це було цілковито…Це загнало в глухий кут всіх науковців. [Порожнє місце на плівці.—Ред.]…піти.E-142 Notice, He caused the virgin to conceive, to prove His Word. Isaiah 9:6, and we find out that, "Unto us a son is born, a child is given." Now, we find out that He had said that a virgin should conceive. And God caused a virgin to conceive. What? To prove His Word. Now listen just a few minutes, we'll be closing. He caused a virgin to conceive, to prove His Word. That was absolutely... It stumped all scientists. [Blank.spot.on.tape--Ed.]... to go. [Isaiah 9:6]
E-143 Ви зрозуміли це, чи не так? Розумієте, земля знаходиться під прокляттям. Вся земля знаходиться під прокляттям, через Адамів гріх. Та коли це насіннячко…Отож, в жінки нема насіння. В неї є певна нива, куди попадає насіння, а не насіння, бо там нема зародку, зародок мусить…насіння мусить мати в собі життя. Якщо ж його там нема, це просто певний матеріал, там нема життя. Тож насіння знаходиться в чоловікові. Це причина, чому насіння змія мало бути в жінці, розумієте, бо це не було насіння Боже. Ми знаємо це. Давайте далі, почекайте, поки ви одержите цю книжку та прочитаєте її, і тоді ви—ви побачите, тобто, просто виявиться вам за допомогою Писання, все це просто відкриється так само, як водне хрищення в Його Ім’я, побачите, як воно є. Бог ніколи не помиляється, Він завжди правий. Хоча ви не можете Цього зрозуміти, все одно вірте Цьому. Це в точності є Правдою.E-143 You understood that, did you? See, the earth is cursed. The whole earth is cursed, because of Adam's sin. But when this little seed... Now, the woman doesn't have a seed. She has a field that the seed lays in, not a seed, 'cause there's not no germ, germ has to... a seed has to have life in it. If it isn't, it's just a material, the life isn't there. So the seed is in the man. That's the reason the serpent's seed had to be in the woman, see, because it wasn't the seed of God. We know that. Go ahead, wait till you get this book and read it, and then you'lE--you'll see, or just show you by the Scripture, just open the whole thing up just the same as the water baptism in His Name, see how it is. God never is wrong, He's always right. Though you can't understand It, believe It anyhow. It's just exactly the Truth.
E-144 І тепер ми бачимо, що Він—Він сказав це, Він спричинив цьому статися. Отож, коли це насіннячко, без чоловіка, проникає у яйцеклітинку на тій ниві, яку Він створив, тоді те насіннячко, той зародок пробирається до яйцеклітини, і хвостик отут відпадає, і воно починає нарощувати клітину за клітиною, живлячися материнським життям, її тілом, і там вона годує його через свій потік крові. І ми бачимо, тепер, вона годує його; не його кров’ю; своєю кров’ю. Ні, не має жодної дрібочки материнської крові. Але воно живиться вітамінною речовиною від матері, але кров не її. Все це знаходиться у системі з її крові, щоб оберігати його від струсу, та іншого, подібного цьому, та води, але там нема жодної дрібочки материнської крові. Мати може помирати від туберкульозу, і народить дитину; їй це не може передатися, бо туберкульоз — це певний мікроб, проникає через кров. Але вона може…він може…туберкульоз не передається з народженням; уразливості — передаються, але не туберкульоз, бо, щоб вона підхопила цього мікроба, їй потрібно увійти в контакт з диханням матері, перш ніж це зможе передатися. Дитина абсолютно здорова, коли народжується, бо в ній нема нічого від материнської крові.E-144 And now we find out that He--He said this, He caused this to happen. Now, when this little seed, without a man, came into a little egg in the field that He had created, then that little seed, the little germ crawls into the egg, and the little tail wiggles off here and it starts developing a cell after cell, living off of the mother's life, her body, and in there she feeds it through her blood stream. And we find out, now, she feeds it; not its blood; it's her blood. No, not has one speck of the mother's blood. But it feeds from the vitamin stuff from the mother, but not her blood. It's all bound in the bundle of her blood, to keep it from shock and things like that, and the water, but it isn't one speck of the mother's blood. The mother can be dying with TB, and born from the baby; it can't inherit it, because TB's a germ, comes through the blood stream. But she can... he can... Tuberculosis is not inherited; weaknesses is, but not TB, because it has to catch the mother's breath and get the germ, you see, before it can. The baby's perfectly free when it's born, because it's none of the mother's blood.
E-145 І ось, ми бачимо, що Бог зійшов у цю клітиночку, розумієте, і Він починає намножувати клітини, споживав вітаміни та іншу речовину від Своєї матері, як і вона. Потім, коли Він стає досить дорослим, щоб їсти Самому, Він починає їсти. І чим це є? Це—це порох земний, з якого з’явилися ви, і життя рослин, і життя тварин, і так далі, і коли Він починає їсти рибу, та хліб, та все інше, клітини починають намножуватися. І потім, коли воно досягло повної зрілості, у тридцятирічному віці, Він охристився у покорі Івану тут, тобто, Богу, у воді, і вийшов. І що сталося? Голуб, котрий був Богом, спустився з Неба, з голосом, що промовив: “Це є Син Мій улюблений, що в Ньому Мені любо перебувати”. Що Він прийшов виконати? Відкупити ту частину землі. Він був початком творіння Божого. Тому що Бог не є творінням, тільки у Христі Він є творінням, тому що Бог є Вічний і Дух, а Дух не є створеним. Він був початком творіння Божого, і Бог відкупив оте тіло. Розумієте, коли Він зійшов — “Це є Син Мій улюблений, що в Ньому Мені вельми любо перебувати”.E-145 Now, we find that God came into this little cell, see, and He begin to develop cells, drew from His mother's vitamins and things, as she. Then when He become old enough to eat Himself, He begin to eat. And what is that? It's the--it's the dust of the earth, which you come up and plant life and animal life and so forth, and as He begin to eat the fish and the bread and the so forth, it begin to develop cells. And then when it's fully matured at thirty years old, He was baptized in obedience to John down here, or to God, in the water, and went out. And what happened? The Dove, which was God, descending from Heaven, with a voice saying, "This is My beloved Son, in Whom I am pleased to dwell." What did He come to do? To redeem that part of the earth. He was the beginning of the creation of God. Because, God is not a creation, only in Christ He is a creation, because God is Eternal and a Spirit, and a Spirit is not created. He was the beginning of the creation of God, and God redeemed that body. See, when He come down, "This is My beloved Son, I'm well pleased in Him." [Luke 3:22]
E-146 Тож Він, Бог, зійшов після того, як пройшов через це, і нині кожен син, бо ти їси і народжуєшся від звичайного сексуального народження — те, як ти прийшов; потім, коли доходить до того, що ти проходиш через водне хрищення, потім — хрищення Духом Святим, потім Дух Святий сходить у хрищенні Вогнем та заявляє про свої права на це творіння, так само, як було з Ним. Дух Святий і Бог — це той самий Дух. Розумієте? Він сходить та заявляє про приналежність цього тіла до воскресіння. І Він воскрес заради нашого виправдання — “Всі, кого Батько дав Мені — прийдуть, ніхто не загубиться. Останнього дня Я воскрешу його. Навіть жодна волосинка не впаде з голови”. Оце ось є початок творіння Божого. Оце є продовження творіння Божого. А потім уся земля мусить пройти хрищення. І тоді Дух Святий сходить у певному місті, щоб перебувати на землі, і оселя Бога — з людьми, і перебуває з ними, Бог оселився тут на землі. Увесь цей план відкуплення — оправдання, освячення, хрищення Духом Святим — так само, як і тоді.E-146 So He, God, came down after going through this, and now every son, that you eat and born of a natural sexual birth, the way you come; then when it comes to a place to where you go through water baptism, then Holy Ghost baptism, then the Holy Ghost comes down at the Fire baptism and claims this creation, the same as it did Him. The Holy Ghost and God is the same Spirit. See? It comes down and claims this body for the resurrection. And He was raised for our justification, "All the Father has given Me will come, not one will be lost. I'll raise it up at the last day. Not one hair of the head will even perish." That is the beginning of the creation of God. This is the continuation of the creation of God. Then the whole earth has to have a baptism. And then the Holy Ghost comes down in a city to dwell upon the earth, and the tabernacle of God is with man, and dwells with them, God has tabernacled here on earth. This whole redemption plan, justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost, the same as it is then. [John 6:37, 44, 54], [Luke 21:18]
E-147 Тепер зверніть увагу, Він дав цій діві зачати, і якраз через це вона й породила Сина, не пізнавши мужа. Це упродовж усіх періодів ставило науку в глухий кут. Це заводить в глухий кут і досі. З Ісаї, мабуть, сміялися, коли він прорік та сказав, що ця діва зачне — “Ну, як таке може бути?”E-147 Now notice, He caused this virgin to conceive, and it's in this she brought forth a Son without knowing a man. This has stumped science through the ages. It still does. They perhaps laughed at Isaiah when he spoke and said this virgin would conceive, "Now, how could that be?"
E-148 Я уявляю, Ісая, спантеличеність, коли він почув, як Бог каже: “Я дам їм надзвичайний знак, Я дам їм вічний знак — діва зачне”. І ось, він, знаний у народі, у своєму народі, пророк, підтверджений Богом. І ось, коли він вийшов перед докторами та іншими, з оцим ось твердженням — “Діва зачне”. Розумієте, такого ніколи не було, від початку часу, ще з тих пір, як Бог створив першу людину. Але ось, тепер те, що жінка, яка тут на землі, зачне. Подумати про це в сфері здорового глузду, що якби той пророк розгубився? Але він знав, що Бог дотримає Своє Слово, Він підтвердить його. Я уявляю, як кожна єврейська родина приготувала свою донечку до народження цієї дитини, розумієте, накупили їй взуваночок, та чобітків, чи що там їм одягають, та прищіпочок та приготувалися до—до народження дитини. Минули покоління, але Бог підтвердив Своє Слово! Діва зачала, і вона породила дитину — довело, що Слово Його пророка було Правдою. Він завжди стоїть за них.E-148 I imagine, Isaiah, the embarrassment, when he heard God say, "I'll give them a super sign, I'll give them an everlasting sign, a virgin shall conceive." Now, him, noted amongst the people, his people, a prophet, vindicated of God. Now when he come out before the doctors and so forth, with this statement, "A virgin shall conceive." See, it had never been, since the beginning of time, goes way on back to where God created His first man. But here, now, that, a woman that's here on earth is going to conceive. Think of it in a sensible realm, what if that prophet was embarrassed? But he knowed God would keep His Word, He would prove it. I imagine, every Hebrew family got their little daughter ready to have this baby, see, bought it shoes and boots, or whatever they wear, and little bird-eye, and got ready for--for the baby to come. Generations passed, but God proved His Word! A virgin did conceive, and she brought forth the baby, proved that His prophet's Word was the Truth. He always stands by them. [Isaiah 7:14]
E-149 Цей Син діви був Словом проявленим. І ось, Святого Івана 1, якщо хочете прочитати це. Святого Івана 1, цього пророка, цього пророка, теж. Але цей Син діви був Словом проявленим, початком творіння Божого. Тепер, уся земля є Божим творінням, але її втрачено. Розумієте? В такому разі Він відкуплює цю землю. А ти є частиною землі, і Він відкуплює тебе таким самим способом, яким Він відкуплює всю землю. Розумієте? Отож, цей Син діви був Словом проявленим — “На початку було Слово, Слово в Бога було, і Слово було Бог. І Слово стало тілом та перебувало поміж нами”.E-149 This Son of the virgin was the Word made manifest. Now Saint John 1, if you want to read that. Saint John 1, this prophet, this prophet, too. But this Son of the virgin was the Word made manifest, the beginning of the creation of God. Now, the whole earth is God's creation, but it's lost. See? Then He redeems this earth. And you're a part of the earth, and He redeems you by the same way He redeems the whole earth. See? Now, this Son of the virgin was the Word made manifest, "In the beginning was the Word, the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh and dwelt among us." [John 1:1, 14]
E-150 Сатана перепробував усі хитрощі, щоб змусити Його підірвати довіру до цього. Сатана перепробував усе, на що він спромігся, щоб—щоб змусити Його підірвати довіру до цього, намагався зробити так, щоб Він прийняв царство без страждань, намагався зробити так, щоб Він прийняв його без відкуплення (в той час як це було Божим планом в Еденському садку, коли Він забив ягня, що тільки кров’ю Він прийме це), навіть обіцяв Йому всі царства цього світу, якби Він прийняв це. Просто подумайте — яка обітниця!E-150 Satan tried every scheme to make Him discredit this. Satan tried everything that he could to--to make Him discredit it, tried to get Him to take the kingdom without suffering, tried to get Him to take it without redemption (when it was Gods plan in the garden of Eden when He killed the lamb, that only by blood would He take it), even promised Him all the kingdoms of the world if He would take it. Just think of what a promise!
E-151 Невже ви не розумієте, мої любі дорогоцінні друзі, в цю хвилину, що сатана дає вам обітницю про…він зробить тебе одним з їхніх найкращих служителів в асоціації. Він посадить тебе на передньому ряду в кожній церкві і зробить тебе дияконом. Він вчинить все що завгодно, якщо ти просто відійдеш від Слова.E-151 Don't you realize, my dear precious friends, at this minute, that Satan makes you a promise for... he'll make you one of their best ministers in the association. He'll give you the front seat in every church and make you a deacon. He'll do anything, if you'll just get away from this Word.
E-152 Тепер зверніть увагу, застосовує все…дає Йому цей світ та всі царства, Він міг би їх прийняти. Той намагався зробити так, щоб Він порушив оте Слово, бо знав, що вловив би Його просто там же, якби спромігся. Він змусив Мойсея порушити Це, Він змусив Єву порушити Це, але цього разу він не на того напав. Чому? Він був Словом, а той не зрозумів цього. Він Сам був тим Словом.E-152 Now notice, make every... give Him the world and all the kingdoms, He could take them. He was trying to get Him to break that Word, 'cause he knowed he had Him right there if he could. He made Moses break It, He made Eve break It, but he hit the wrong guy this time. Why? He was the Word, and he didn't know it. He was that Word, Himself.
E-153 Я немовби як бачу його. Ми хочемо обмалювати його начебто як на малюнках для дітей. Я уявляю, як ті широкі чорні крила стоять перед Євою, і каже: “Ну, я скажу тобі ось що, це приємно. Тобі слід спробувати це”.
“Але Бог сказав, якщо ми спробуємо, ми помремо”.
E-153 I can see him. We want to picture him kind of a kid's picture. I can see that big old black wings flock up against Eve, and say, "Now, I tell you what, it's pleasant. You should try it."
"But God said, if we did, we would die."
E-154 “О-о, ну, певно ж, що ви не помрете. Розумієш? Ох, це дурниці. Це якісь старомодні химерні уявлення. Не вір нічому такому”. Але Бог сказав був так! Бог підтвердив це як правильне. І Він підтверджує це просто зараз же, люди вмирають в цю хвилину. Він і досі підтверджує, що це є правильним.E-154 "Oh, well, surely you won't die. See? Oh, that's nonsense. That's some old fogy idea. Don't you believe none." But God had said so! God proved it's right. And He's proving it right now, people are dying at this minute. He still proves it's right. [Genesis 3:4]
E-155 Зверніть увагу, а коли він прийшов до Мойсея, він сказав: “Мойсею, ти знаєш, що ти запальна людина, ти заводишся з пів-оберта. Поглянь, щ? вчинило це зборисько перекинчиків, бачиш. Чому б тобі не вийти просто туди та не сказати їм усе в обличчя?” І він зробив так.E-155 Notice, and when he come to Moses, he said, "Moses, you know you got a hothead, you're high-tempered. Look what that bunch of renegades has done, see. Why don't you just go down there and really tell them about it?" And he did.
E-156 Та коли він напоровся на цю лінію в десять тисяч вольт, йому обпалило пір’я, коли він налетів на Нього. Він сказав: “О-о, послухай-но, — сказав, — я дам Тобі всі царства”.
“Написано!” Розумієте? “Написано!”
E-156 But when he hit this ten-thousand-volt line, it singed his feathers when he run up against Him. He said, "Oh, listen," said, "I'll give You all the kingdoms."
"It is written!" See? "It is written!" [Luke 4:6-8]
E-157 І він каже: “Якщо Ти Син Божий”. Розумієте, він завжди сумнівався в Цьому. Він і досі навчає інших сумніватися в Цьому. Він навчив Єву сумніватися в Цьому, навчив Мойсея, він навчив усіх інших намагатися сумніватися в Цьому.E-157 He said now, "If Thou be the Son of God." See, he's always doubted It. He still teaches others to doubt It. He taught Eve to doubt It, taught Moses, he taught all of them to try to doubt It. [Luke 4:9-10]
E-158 Він навчає тебе намагатися сумніватися в Цьому. І ви, що сидите просто тут же зараз, якщо ви хочете, щоб я назвав ваші імена, так було, сатана довго намагався зробити так, щоб ви засумнівалися в мені. Не робіть цього. Сестро, якщо ти вчиниш так, що ж, ти…тобто, не в мені, але просто сумніватися. Просто вір цьому Слову. Ви не повинні вірити мені, але вірте Оцьому. Розумієте? Якщо я кажу це Слово, це не моє, це Його. Слова мої інші, але Оце є Його. Розумієте? Зверніть-но увагу тепер, зверніть увагу. Я не хочу зараз заглиблюватися в це.E-158 He's teaching you to try to doubt It. And you that's sitting right here now, if you want me to call your names, it's been, Satan's been trying a long time to get you to doubt me. Don't you do that. Sister, if you do that, well, you... or, not me, but just doubt. Just believe this Word. You don't have to believe me, but you believe This. See? If I say this Word, it's not mine, it's His. My word's different, but This is His. See? Notice now, notice. I don't want to get into that right now.
E-159 Зверніть увагу, обітниця, всі Його Слова є цілковито правдивими. Він довів Їх. Він довів, бо Він довів, що Він був правдивим Словом. “Людина житиме не самим лише хлібом, але кожним Словом, що виходить з уст Божих”.E-159 Notice, promise, all of His Words, absolutely is true. He proved Them. He proved, because He proved that He was the true Word. "Man shall not live by bread alone, but by every Word that proceeds out of the mouth of God." [Matthew 4:4]
E-160 Чим, як вона живе? Оцим — “Що ж, якщо ти просто візьмеш дещо з Божого Слова, вона житиме”? Отож, Він ніколи такого не говорив. Чи помітили ви — к-о-ж-н-…“кожним Словом”? Як вона живе? “О-о, вона їсть там”? Ні, вона швидко помирає. Це тіло. “Ну, вона, о-о, вона належить до церкви. Вона вірить всьому, тільки не Оцьому”? Вона досі мертва. Чи доходить це до вас?
“Вона може жити тільки кожним Словом, що виходить з уст…” Первосвященика, єпископа, кардинала, пастора? “Бога! Кожним Словом, що виходить з уст Бога”. Як ми пізнаєм?, що це є Боже Слово? Він так каже, потім Він доводить Його. Він доводить Своє Слово. Зверніть увагу, в такому разі, якщо це так, твоє визнання не оживить тебе. Твоє церковне членство не оживить тебе.
Зверніть увагу, тільки лише Його Словом, кожне Слово на своєму місці. Ніхто не…Одне слово вбило людську расу. У Біблії, в Об’явленні 22, одне слово так само вб’є всього повністю, його ім’я буде видалено з Книги Життя. “Хто додасть одне слово чи відніме одне Слово”. Жодного слова! Жодного…Ні, я маю на увазі, не—не два слова, просто одне слово! Не одне речення; одне слово! Одне слово! О-о, люди, чи розумієте ви?
E-160 What, how does he live? By, "Well, if you'll just take some of God's Word, he'll live"? Now, never was what He said. Did you notice, e-v-e-r-... "every Word"? How does he live? "Oh, he eats in there"? No, he's dying fast. That's flesh. "Well, he, oh, he belongs to church. He believes everything but That"? He's still dead. Do you get it?
"He can only live by every Word that proceedeth out of the mouth of..." The high priest, the bishop, the cardinal, the pastor? "God! Every Word that proceedeth out of the mouth of God." How do we know it's God's Word? He says so, then He proves It. He proves His Word. Notice then, if that be so, your confession will not make you live. Your church membership will not make you live.
Notice, by His Word only, not just one Word misplaced. No one shall... One word killed the human race. In the Bible, in Revelation 22, one word will still kill the whole thing, his name will be taken from the Book of Life. "Whosoever shall add one word, or take one Word." Not one word! Not... No, I mean, not--not two words, just one word! Not one sentence; one word! One word! Oh, people, do you understand? [Revelation 22:19]
E-161 Ось, я говорю не тільки до цього зібрання. Це записується на плівки, розумієте, і Це йде по всьому світу. Чи розумієте ви, люди цього світу, що одне Слово, одне Слово, не одне речення, не один абзац — одне Слово — це було все, ч?му не повірила Єва. Принесло…Бог підтвердив це. “Але потім, якщо ви будете дотримуватися кожного Слова — ви житимете”. Вони засумнівалися в одному Слові — принесло смерть людській расі. Але людина житиме не самим лише хлібом, для своєї фізичної сили, але кожним Словом, кожним Словом, саме так, як Воно написано. Біблія каже: “Для Нього не існує приватного тлумачення”. Взагалі нікому ніде не дано права намагатися якось витлумачувати Слово Боже. Бог є тлумач Сам Собі.E-161 Now, I'm not just exactly talking to this audience. This is taped, you see, and It goes all over the world. Do you understand, people of the world, that one Word, one Word, not one sentence, not one paragraph, one Word, that's all Eve disbelieved. Brought... God proved it. "But then if you keep every Word, ye shall live." They doubted one Word, brought death to the human race. But man shall not live by bread alone, for his physical strength, but by every Word, every Word just the way It's written. The Bible says, "It is of no private interpretation." No man has anywhere, any at all, to try to anything interpret the Word of God. God is His Own interpreter. [Matthew 4:4]
E-162 Коли Він пообіцяв, Він сказав: “Нехай станеться світло”, — і сталося світло. Він сказав: “Діва зачне”, — і вона зачала. Розумієте, що б там Бог не сказав, Бог доводить це.E-162 When He promised, He said, "Let there be light," and there was light. He said, "A virgin shall conceive," and she did. See, whatever God says, God proves it. [Genesis 1:3], [Isaiah 7:14]
E-163 Не має значення, як сильно ти стараєшся думати, що не може бути фізичного воскресіння, і ті люди, що жили у давнину, просто порох земний, і вже навіть і не порох, вони розп?лися на кислоти та на гази, з яких складалися їхні тіла. Їхня душа все ще жива. Бог сказав: “Я воскрешу її”. Йов сказав: “Хоч підшкірна черва сточить моє тіло, все одно в плоті своїй я побачу Бога”. Розумієте, не має значення, кожне Слово мусить бути дотримано, і людина житиме тим Словом. Він воскресив людину з мертвих, після того, як чотири дні була мертвою, щоб довести, що Він є воскресіння й Життя. Коли людина вже чотири дні як мертва і вже смердить, її ніс ввалився за чотири дні. Це так. Перше, що ввалюється, в людській істоті, це ніс, провалюється в трупі, слизнявіє та провалюється. Потім шкіра, жучки, ви…Покладуть тебе у герметично запечатану труну, куди завгодно, але, все одно, підшкірній черві нема потреби з’являтися з-під землі, вона у тобі. Чи помітили ви, як сказав Йов: “Хоч моя—моя підшкірна черва сточить мене”. Не земні черв’яки, там їх не буде, жодного. Ця черва знаходиться у тобі, готова сточити тебе, смерть, що діє у твоєму смертному тілі. Та коли ти одержав Христа, тоді Життя діє у твоєму смертному тілі, щоб знову воскресити тебе. Розумієте? Він воскресив людину з мертвих, після того, як чотири дні була мертвою — “він смердить”, — щоб довести, коли Він сказав: “Я — воскресіння й Життя”. Отож, хто міг би сказати це, крім Бога, розумієте — “Я — воскресіння й Життя. Хто вірує в Мене, хоч він і вмре — буде жити”. Ви вірите цьому? І Він воскресив ту людину, щоб довести, що Його Слово є правильним. Точно!E-163 No matter how much you try to think the physical resurrection couldn't be, and them people's back there, and just dust of the earth, and past dust now, they're just into the acids and gases that their body was made out of. Their soul is still living. God said, "I'll raise it up." Job said, "Though the skin worms destroys this body, yet in my flesh I'll see God." See, no matter, every Word has got to be kept, and man shall live by that Word. He raised a man from the dead, after being dead four days, to prove that He was the resurrection and the Life. When a man had been dead four days and stinking, his nose had already fell in in four days. That's right. The first thing that falls in, in a human being, is the nose, drops in on the corpse, get's slick and drops in. Then the skin, the bugs, you... Put you in a sealed-up coffin, whatever it might be, but yet the skin worms don't have to come from the ground, they're in you. Did you notice Job said, "Though my--my skin worms destroys me." Not the worms of the earth, there wouldn't be any. The worms is in you, ready to destroy you, death working in your mortal body. But when you got Christ, then Life is working in your mortal body, to raise you up again. See? He raised a man from the dead, after being dead four days, "he stinketh," to prove when He said, "I am the resurrection and Life." Now, who could say that but God, see, "I am the resurrection and Life. He that believeth in Me, though he were dead, yet shall he live." You believe that? And He raised that man up, to prove that His Word was right. Right! [Job 19:26], [John 11:39], [John 11:25]
E-164 Зверніть увагу, Він був Словом. Євреям 4:12, якщо хочете це занотувати. Євреям 4:12, сказано: “Слово Боже гостріше за меча обосічного, розпізнавач думок та намірів серця”. Це так? “Розпізнавач”. Щоб довести, що Він був Слово, щ? Він вчинив? Петро прийшов до Нього, його ім’я було Симон. І він прийшов до Ісуса, і Він сказав…присів там, і Ісус, як тільки той прийшов, Він сказав: “Твоє ім’я — Симон, і ти син Йони”. Неосвічений, ніякої наукової ступені в нього за спиною, в нього не було нічого, але просто такий собі звичайний рибалка, ніякої освіти, Біблія сказала, що він був “невчений та простий”, але він став єпископом церкви Єрусалиму. Чому? Чому? Ісус сказав йому, хто він, як його ім’я, і як ім’я його батька. І він пізнав, що то було Слово, бо Біблія сказала: “Господь ваш Бог підніме пророка, подібного Мені”, — і то повинен був бути пророк, а після Малахії і до Месії не було обіцяно ніяких пророків, чотириста років без пророка. І ось там був муж, підтверджував, тобто, доводив Своє Слово цьому чоловікові, якого було призначено до Життя, сказав: “Твоє ім’я — Симон, віднині…Ти син Йони, віднині ти зватимешся ‘Петро’”. Подумайте-но про це! Кому Він це довів? Чому Він довів це Слово не…Чому Він не довів це Слово Кайяфі? Він був Богом, Він знав, що Кайяфа ніколи не повірить цьому. Але цього чоловіка було призначено до Життя, він пізнав Це одразу ж.E-164 Notice, He was the Word. Hebrews 4:12, if you want to put this down. Hebrews 4:12, it said, "The Word of God is sharper than a two-edged sword, a discerner of the thoughts and the intents of the heart." Is that right? "A discerner." To prove that He was the Word, what did He do? Peter came to Him, his name was Simon. And he came to Jesus, and He said... set down out there, and Jesus, as soon as he comes in, He said, "Your name is Simon, and you are the son of Jonas." Uneducated, no degree behind him, he had nothing but just a common fisherman, no education, the Bible said he was "ignorant and unlearned," but he became the bishop of the church of--of Jerusalem. Why? Why? Jesus told him who he was, what his name was, and what his father's name was. And he knew that that was the Word, because the Bible said, "The Lord your God shall raise up a prophet like unto Me," and that had to be the prophet, and there was no prophets promised after Malachi to the Messiah, four hundred years without a prophet. And here was a man standing there, confirming, or proving His Word, to this man was predestinated to Life, said, "Your name is Simon, from hence... You're the son of Jonas, from henceforth you'll be called 'Peter.'" Think of it! Who did He prove it to? Why didn't He prove that Word to... Why didn't He prove that Word to Caiaphas? He was God, He knew Caiaphas would never believe it. But this man was ordained to Life, he knew It right then. [Hebrews 4:12], [John 21:15-17]
E-165 Одного разу, коли стояв у натовпі, де іще один чоловік декількома днями пізніше пішов та знайшов свого приятеля під горою, миль за п’ятнадцять від того місця, де вони проповідували, привів його туди наступного дня. Він стояв там серед людей, і підійшов туди, де був Ісус. Ісус озирнувся, Він був Богом, розумієте, в Нього було розпізнавання. Воно виявило це, розумієте, справджуючи Слово, Він довів Слово.
Отож, деякі з них сказали: “Знаєш, той муж є Словом”.
E-165 One time standing in the midst, where another man a few days later went and got a buddy around the mountain, about fifteen miles from where they was preaching, brought him back the next day. He was standing there amongst, and come up to where Jesus was. Jesus looked around, He was God, see, He had discernment. That showed that, see, making the Word right, He proved the Word.
Now, some of them say, "You know, that man's the Word."
E-166 “Дурниці, — сказали ті священики, — той хлопчина — ні. Ні. То не Слово”.E-166 "Nonsense," them priests said, "that guy ain't. No. That ain't the Word."
E-167 Сказав: “Ви знаєте, що кажуть Писання: ‘Господь наш Бог підніме пророка, подібного Мойсею’. А це Він. Послухайте-но Його”.E-167 Said, "You know what the Scripture says, 'The Lord our God shall raise up a prophet like unto Moses.' And that's Him. Listen at Him." [Deuteronomy 18:15]
E-168 І ось, Він сказав: “Ти, ось ізраїльтянин, в якому нема підступу”.
Той сказав: “Раббі, звідки Ти знаєш мене?”
E-168 Well, He said, "You're, behold, an Israelite, in whom there's no guile."
This fellow said, "Rabbi, when did You know me?" [John 1:47]
E-169 Він сказав: “Перед тим, як Пилип покликав тебе, коли ти був під деревом, Я бачив тебе”. Він знав, хто повірить Цьому.E-169 He said, "Before Philip called you, when you were under the tree, I saw you." He knowed who would believe It. [John 1:48]
E-170 Той сказав: “Раббі, Ти — Син Божий. Ти є Слово”. Ісус довів, що Він є Слово, за допомогою Слова.E-170 He said, "Rabbi, Thou art the Son of God. You are the Word." Jesus proved He was the Word, by the Word. [John 1:49]
E-171 Зверніть увагу на ту жіночку біля криниці. Вона очікувала на Месію. Вона не мала нічого спільного з їхніми величезними зібраннями, та деномінаціями, та всім іншим, що було в них у ті дні. Вона очікувала на Слово. І ось якийсь Муж, одного разу, сидів там, такий собі звичайний Чоловік, сидить при дорозі, сказав—сказав: “Жінко, принеси Мені пити”.E-171 Notice the little woman at the well. She was looking for a Messiah. She had nothing to do with their big crowds and denominations, and so forth, they had in them days. She was looking for the Word. So a Man, one time, sitting over there, an ordinary Man, sitting over against the way, said--said, "Woman, bring Me a drink." [John 4:7]
E-172 Вона сказала: “Ну, підожди-но хвилинку, Він, мабуть, намагається підчепити мене”, — можливо, вона подумала у своєму серці, бо її знали як жінку з поганою славою. Сказала: “В Тебе ж бо…Навіщо Ти задаєш мені таке питання? В нас тут сегрегація. Ти—Ти—Ти просто…Ти юдей, ми самаряни, не…таке не в звичаї, це неправильно — щоб Ти прохав мене про таке”. Розумієте?E-172 She said, "Now, wait a minute, He's probably trying to get fresh with me," she might have thought in heart, 'cause she was marked a woman of ill fame. Said, "Why, You have... Why do You ask me a question like that? We got segregation here. You're--You're--You're just a... You're a Jew, we're Samaritans, not... it's not custom, it's not right for You to ask me like that." See? [John 4:9]
E-173 Він сказав: “Жінко, якби ти знала, з ким ти розмовляєш, ти б просила в Мене пити”.E-173 He said, "Woman, if you knew who were talking to, you'd ask Me for a drink." [John 4:10]
E-174 Вона сказала: “В Тебе, пити? Я навіть не бачу ні відерця, ні тросу. Як же Ти дістанеш мені води з цієї криниці?”
Він сказав: “Не про цю криницю Я кажу”. Розумієте?
E-174 She said, "You, for a drink? I don't even see a bucket or a rope. How would You ever give me any water from this well?"
He said, "That's not the well I was talking about." See? [John 4:11]
E-175 За якусь хвилину, вона сказала: “Дивний якийсь цей Хлопець”. Тож вона почала піднімати цебер з водою, витягувати.E-175 After a while, she said, "This is a strange Fellow." So she started letting the water pot up, pulling.
E-176 Сказав: “Що ж, вода, що Я її даю, буде джерелами води, гейзерами, що струмують у Вічне Життя, і у твоїй душі”.E-176 Said, "Well, the water that I give would be springs of water, geysers, gushing up into Eternal Life, and in your soul." [John 4:14]
E-177 “Ну, — сказала вона, — тепер, підожди-но хвилинку, я—я так розумію, що Ти юдей”. Сказала: “Тепер, ви, юдеї, — сказала, — Ти хочеш сказати мені, що Ти більший за нашого отця Якова, що викопав цю криницю?” Він був Богом Якова. Розумієте? Сказала: “Ти хочеш мені сказати, що Ти більший за—за Якова, що викопав цю криницю?” Зовні був як звичайний Чоловік, розумієте. Це все, що ти бачив — звичайного чоловіка. Сказала: “Ти кажеш, що Ти більший за нашого отця, Якова, що викопав криницю, і він сам пив з цієї криниці, і його худоба? Ну, для нас це просто благословіння — пити з цієї криниці, яку викопав той пророк”.
Він сказав: “Угу”, — Він сказав.
“І ми вклоняємося на цій горі. Ви ж кажете — ‘в Єрусалимі’”.
E-177 "Well," she said, "now, wait a minute, I--I understand, You being a Jew." Said, "Now, you Jews," said, "You mean to tell me that You're greater than our father, Jacob, who dug this well?" He was the God of Jacob. See? Said, "Do You mean that You are greater than--than Jacob, that dug this well?" An ordinary Man, see, looked like. That's all you seen, an ordinary man. Said, "You say You're greater than our father, Jacob, who dug the well, and he drank from it himself, and his cattle? Well, we are just blessed by drinking this well where that prophet digged."
He said, "Uh-huh," He said.
"And we worship in this mountain. You say 'at Jerusalem.'" [John 4:12, 20]
E-178 Він сказав: “Спасіння — від юдеїв, жінко, ми знаємо, про що ми говоримо”. Він сказав: “Ви вклоняєтеся самі не знаєте ч?му”. Юдеєві належало знати Слово, розумієте, як Цьому належало бути. Але, розумієте, тепер Він спостерігав. Навіщо? Він збирається…Що Він збирається вчинити? Довести Своє Слово. Розумієте? Чому, вона сказала…Він сказав: “Між іншим, піди візьми свого чоловіка та приходьте сюди”.
І вона сказала: “В мене нема чоловіка”.
E-178 He said, "Salvation is of the Jew, woman, we know what we're talking about." He said, "You worship you don't know what." A Jew's suppose to know the Word, see, how It was suppose to be. But, see, He was watching now. Why? He's going to... What is He going to do? Prove His Word. See? Why, she said... He said, "By the way, go get your husband and come here."
And she said, "I don't have any husband." [Romans 1:16], [John 4:22], [John 4:16-17]
E-179 “Ну, — промовив Він, — ти сказала правду, бачиш, бо в тебе було їх п’ять, і той, що ти його маєш нині, не є твоїм чоловіком”. Розумієте? Дивіться! Дещо сталося, розумієте, дещо прийняло Життя. Тепер, якби цього не було там всередині від початку, якби в неї не було представлення від передбачення, це ніколи б не ухопилося.E-179 "Why," He said, "you've told the truth, see, because you've had five, and the one you now have is not your husband." See? Watch! Something happened, see, something took Life. Now, if it hadn't a-been in there to begin with, if she hadn't a-had representation from predestination, it'd a-never took hold. [John 4:18]
E-180 Там були священики, казали: “Цей чоловік — Вельзевул”. Розумієте, ніякого представлення.E-180 There stood priests there, said, "This man is Beelzebub." See, no representation. [Matthew 10:25]
E-181 Вічне Життя — “ти завжди був”. Розумієте, в тебе є Вічне Життя, існує лише одна його форма — це Бог. Ти був Його атрибутом, Він думав про тебе і знав тебе перше закладин світу, в Його розумі. Розумієте?E-181 Eternal Life, "you always was." See, you have Eternal Life, there's only one form of it, that's God. You were His attribute, He thought of you and knowed you before the foundation of the world, in His mind. See?
E-182 Вона озирнулася. Погляньте, в якому—в якому гріховному стані вона перебувала. Але, розумієте, Він не міг—Він не міг досягнути того священика, бо священик був освіченим грамотієм, богословом у Слові, але ніякого представлення на Небі, розумієте, його взагалі не було в Божих думках. Але ця жіночка — була. Вона промовила: “Пане, я бачу, що Ти пророк”. Це було все, що Він хотів, щоб вона побачила. Розумієте? Промовила: “Ми віримо, що Ти пророк, я вірю, що Ти пророк. Отож, ми знаємо. Ми зараз не розуміємо про пророків, бо вже минуло доволі часу, ми знаємо, що прийде Месія. І коли той Месія прийде, Він буде Словом. Розумієш, Він знатиме таємниці серця, Він чинитиме те саме, що—що Ти вчинив там”. Сказала: “Ти маєш бути одним з Його пророків, щоб передвістити Його, чи щось таке”.
Він сказав: “Я — це Він”.
E-182 She looked around. Look what a--what a sinful shape she was in. But, see, He couldn't--He couldn't get that priest, because the priest was an educated scholar, a theologian in the Word, but no representation in Heaven, see, wasn't in God's thinking at all. But this woman was. She said, "Sir, I perceive that You are a prophet." That's just all He wanted her to see. See? Said, "We believe that You are, I believe You're a prophet. Now, we know. We don't understand about the prophets now, because it's real late, we know that there's a Messiah coming. And when that Messiah comes, He's going to be the Word. See, He's going to know the secrets of the heart, He's going to do the same thing that--that You did there." Said, "You must be one of His prophets, to forerun Him or something."
He said, "I am He." [John 4:19, 25-26]
E-183 Що Він робив? Він доводив Своє Слово, доводив Своє положення, доводив, ким Він був. Бог був у Христі, примиряючи світ з Собою. А Бог є Слово. Гаразд. Він втихомирив вітри та хвилі, щоб довести пророцтво Ісаї — “Дадуть Йому ім’я — ‘Сильний Бог, вічний Батько’”. Розумієте? Він також примножив хліби та рибу, цей народжений від діви Син. Для чого? Щоб довести Слово. Усе Писання повинно було справдитися. Він довів Слово, сказавши, що Він був проявленим Єговою. Він був початком творіння Божого. Бог у творінні, Бог з крихітною часточкою того творіння тут, в якій Бог жив Сам, Він був початком того творіння Божого — “Від Нього народиться багато синів”. Зауважте, Він також примножив рибу. Він є Словом і доказом Слова.E-183 What would He do? He was proving His Word, proving His position, proving what He was. God was in Christ, reconciling the world to Himself. And God is the Word. All right. He calmed the winds and the waves, to prove Isaiah's prophecy, "He shall be called 'The mighty God, the everlasting Father.'" See? He also multiplied bread and fishes, this virgin-born Son. What was it? To prove the Word. All Scripture has to be fulfilled. He proved the Word, by saying He was Jehovah made manifest. He was the beginning of the creation of God. God in creation, God with a little part of the creation here that God was living in Himself, He was the beginning of that creation of God, "From Him begets many sons." Note, He also multiplied the fishes. He is the Word and the proof of the Word. [Isaiah 9:6]
E-184 Тепер, слухайте уважно, оскільки ми наближаємося до кінця. Того дня, про який я прочитав декілька хвилин тому, ось, коли Він прийшов до будинку Яіра. Він зайшов всередину, коли той прибув туди. Тепер, пам’ятайте, Яір був священиком, віруючим, що ніяк не міг перетнути ту лінію кордону. Він хотів вірити в Ісуса, але йому було боляче порвати зі своєю церквою, бо там сказали: “Кожного, хто віритиме в Нього, буде виставлено з церкви”. Отож, слухайте тепер уважно, в завершення, хочу вашої пильної уваги. Слідкуйте за цим. Я вірю, що Ісус знав це, коли Він перетинав море, бо Він знав усе. І коли Він перетнув море, зупинився там, і ось туди приходить той священик. Його донечка дуже важко захворіла, лікарі відмовилися від неї, сказали: “Вона вже при смерті”. Отож, настав час діяти.E-184 Now listen close, as we come down towards the end. That day, that I read about a few minutes ago, now, when He come to the house of Jairus. He walked in, when he got there. Now, remember, Jairus was a--a priest, a borderline believer. He wanted to believe Jesus, but he hated to turn lose his church, 'cause they had said, "Anybody that believes on Him is going to be put out of the church." Now listen closely now, in closing, give me very close attention. Watch this. I believe that Jesus knew that when He crossed the sea, 'cause He knew all things. And when He crossed the sea, stopped down there, and here come this little priest down. His girl got real sick, the doctors had give her up, said "She's laying at the point of death." Now, time come for action. [Mark 5:22-23], [Luke 8:41-42]
E-185 Можливо, це до тебе цього ранку, настав час тобі діяти. Розумієш? Можливо, ти дуже хворий. Можливо, ти впевнився, що ти неправий. Можливо, це так. Бог прискорює події, приходить час діяти.E-185 Maybe that's to you this morning, time has come for you to act. See? Maybe you're real sick. Maybe you're convinced that you're wrong. It might. God forces the issue, time comes for action.
E-186 Тепер уважно. І він прийшов, йому було все одно, що казали всі інші, не криючись, приходить і падає Ісусові до ніг. Оце так крок для—для освіченого грамотія — прийти до Того, про Кого в нас нема жодного запису, щоб Він хоч колись ходив до школи. Як приходить чоловік, що, як вважалося, знав усе богослов’я, приходить до Мужа, якого вважали за “нечестивця, дикуна, божевільного, що Він, мовляв, не в своєму розумі, з’їхав з глузду”. Вибачте мені цей вираз, але — “Він просто звичайний дивак цього дня”, — всі думали про Нього так. Як кажуть у нас сьогодні, вуличною мовою — “Дурник!” Як я проповідував якось на днях про гвинтик та про гайку [англ. слово “nut”, що перекладено як “гайка” (в цьому реченні), також має значення “дурник” (в попередньому реченні).—Прим. перекладача], ви розумієте. Розумієте, ось ким Він був для громадськості, просто звичайний повсякденний…Кажуть: “Ну, Ти не в своєму розумі! Ти божевільний! Ти ненормальний!” Тепер, ось чоловік, що володів усією вченістю, приходить до Того, про Кого говорили, що Він несповна розуму. Він змушений був зробити це.E-186 Now closely. And he come, he didn't care what the rest of them said, right out publicly, and come and fell down by Jesus' feet. What a step for--for an educated scholar, to come to One that we don't have record of ever going to school. How a man come, was suppose to be in all the theology, come to a Man that was suppose to be "a reprobate, a wild man, crazy man, out of His mind, didn't even have his right mind." Pardon the expression, but "He's just a common crank of the day," everybody thought Him that. As we'd say today, in the street expression, "Nut!" As I preached the other day on the nut and the bolt, you know. See, that's what He was to the public, just a common everyday... Say, "Why, You're out of your mind! You're crazy! You're a madman!" Now, here was a man who had all the scholarships, coming to the One that was supposed to be out of His mind. He was forced to it. [Luke 8:41-42], [Mark 5:22-23]
E-187 Тепер дивіться за нею. Це буде трошки болючим, але це піде вам на користь. Розумієте, іноді поштовх пробуджує тебе.E-187 Watch her now. It's going to sting just a little bit, but it'll be good for you. See, sometimes a shock wakes you up.
E-188 Зверніть увагу, Він прийшов та підійшов до цієї мертвої дівчинки, що померла, мабуть, ще за години до того, і її поклали, та наклали на неї бальзамуючої рідини, та обклали цим усе ложе. В ті дні вони так робили, просто відносили їх та ховали їх у отворі, на одрині. Вона лежала на ложі, вся обкладена квітами.E-188 Notice, He come and went in to the side of this little, dead girl, that died probably hours before, and they had done laid her out, and put the embalming fluid on her, and put it around the couch. That's the way they did in them days, just packed them off and put them in a hole, on a board. She laid out on the couch, the flowers around her.
E-189 І, о-о, цей добрий пастор, Яір, я уявляю, що він був чудовим пастором, всі любили його. Бо, розумієте, я можу довести це, бо він у своєму серці вірив в Ісуса. Але він просто ніяк не міг прийняти рішення, бо йому перестали б щосуботи чи щопонеділка приносити чек. Розумієте? Він просто ніяк не міг прийняти рішення. І іще одне, люди, той шалений престиж, який був у нього поміж людей, вони б сказали: “А ти знаєш, Яір ударився у фанатизм. Розумієш, він пішов туди з тим фальшивим пророком. Саме так він вчинив, туди, де усі ці так звані ознаки та все інше, отой Пророк з Галілеї, знаєш, Ісус з Назарету”.E-189 And, oh, that fine little pastor, little Jairus, I imagine he was a nice little pastor, everybody loved him. Because, you see, I can prove that, because he did, in his heart, believe Jesus. But he just couldn't hardly make the decision, 'cause he wouldn't have a check coming in every Saturday or every Monday morning. See? He just couldn't hardly make the--the decision. And another thing, the people, the great fine prestige that he had amongst the people, they'd said, "You know what, Jairus has went fanatically. See, he went over there with that false prophet. That's just exactly what he did, where all them suppose-to-be signs and things, that Prophet of Galilee, you know, Jesus of Nazareth." [Luke 8:41-42, 49-56], [Mark 5:22-23, 35-43]
E-190 Зараз ми не віримо в таке, це звучить як блюзнірство, але ось як це було тоді. Розумієте? “І, колись, як воно є зараз, так буде й тоді”. Розумієте, те саме!E-190 We don't believe it now, it sounds sacrilegious, but that's the way it was then. See? "And, someday, as it is now, it's going to be then." See, same thing!
E-191 Тепер, зверніть увагу, він пішов туди. І він ніяк не міг цього зробити, але прийшов час, коли він був змушений зробити це. Йому довелося це зробити. І ось він приходить, і знаходить Ісуса, просто перед всіма іншими, і падає Йому до ніг, і каже: “Господи! Господи!” Ви знаєте, що це таке? Право панування, право володіння. Це так.E-191 Now notice, he went over there. And he couldn't hardly do that, but the time come where he was forced to do it. He had to do it. And here he went and got Jesus, right out before all of them, and fell down at His feet, and said, "Master! Master!" You know what that is? Rulership, ownership. That's right.
E-192 Розумієте, багато хто з людей хоче, щоб Ісус був їхнім Спасителем, але не їхнім Господом. Розумієте, Господь — це “володар”. Так. Ти кажеш: “Ісусе, Ти спаси мене, і нехай я залишуся тут, і все буде гаразд, і я займатимуся своїми справами. Отож, Ти не втручайся в мої справи. Але Ти можеш бути моїм Спасителем, але не моїм Господом”. Він хоче бути Господом, розумієш, і в такому разі Він є твоїм Спасителем.E-192 See, a lot of people want Jesus to be their Saviour, but not their Lord. See, Lord is "ruler." Yeah. You say, "Jesus, You save me and let me stand right here, and that's all right, and I'll do my own business. Now, You don't get in my business. But You can be my Saviour, but not my Lord." He wants to be Lord, you see, then He's your Saviour.
E-193 Але ось, він каже: “Господи, Спасителю!” Розумієте? “Я…моя донечка, моя єдина дитина, їй дванадцять років, лікарі відмовилися від неї”. Жодних сумнівів, що священик міг би сказати ось як: “Знаєш, всі говорять про Тебе як про фанатика, але, знаєш, Господи, я—я—я вірю Тобі. Я вірю. Я знаю, що в Тебе є розпізнавання. І єдине, що я хочу, щоб Ти сказав — просто прийди, поклади Свої руки на неї. І тоді скажи мені, що робити, я це зроблю”. О-о, зараз ти кудись наближаєшся!
Сказав: “Я прийду. Я прийду”. І Він вирушив.
E-193 But now, he said, "Master, Saviour!" See? "I... my little girl, my only child, she's twelve years old, the doctors has give her up." No doubt the priest might have said this, "You know, they've all talked about You being a fanatic, but, you know, Master, I--I--I believe You. I believe. I know You have discernment. And the only thing I want You to say, is, just come lay Your hands upon her. And then tell me what to do, I'll do it." Oh, now you're getting somewhere!
Said, "I'll go. I'll go." And He started on. [Mark 8:22-23], [Luke 8:41-42]
E-194 Після того, як його декілька годин не було, ось прибігає вістовник, як звичайно було в ті дні, голова посипана попелом, каже: “Не турбуй цього Чоловіка, твоя донька померла. Вона вже мертва, її вже приготували та поклали”.E-194 After he had been gone for several hours, here come a man running as the custom was then, ashes on top of his head, said, "Don't trouble the Man, your daughter died. She's already dead, they've already fixed her and laid her out."
E-195 Ох, його сердечко! Ісус обернувся та поглянув на нього, а він: “Ох! Ох! Ох!”E-195 Oh, his little heart! Jesus turned around and looked at him, he said, "Oh! Oh! Oh!"
E-196 Він промовив: “Хіба Я не сказав тобі?” Тепер, що Він там вчинив — Він пообіцяв був Яірові. Тепер Він має довести це. Амінь. “Я сказав тобі. Просто лише вір, і ти побачиш славу Божу”. Отож, Він знав, що Він робив. Він сказав, що Він не робить нічого, поки Батько перш не виявить Йому. Святого Івана—Святого Івана 5:19: “Я чиню лише тільки те, що Батько виявляє Мені”, — тож Він виявив Йому, щ? мало статися.E-196 He said, "Didn't I tell you?" Now, what He done there, He had promised Jairus. Now He's got to prove that. Amen. "I told you. Just only believe and you'll see the glory of God." Now, He knowed what He was doing. He said He done nothing till the Father showed Him first. Saint John--Saint John 5:19, "I only do what the Father shows Me," so He showed Him what was going to happen. [John 5:19]
E-197 Тож коли Він увійшов до будинку і став там біля тієї холодної застиглої оболонки, що лежала там, вона хворіла не один тиждень. І її виснажене бліде тільце, не могла нічого їсти, і гарячка та все інше, і вона—вона померла. Її всю оприскали бальзамуючою рідиною та всім іншим. І лежала там, ви розумієте, на ложі та на всьому іншому, збиралися її загорнути та покласти її в могилу, і вони клали…в них була невеличка церемонія, обкладали її квітами. Ісус підійшов. І всі — “О-о, Яіре, твоя донечка померла! Ох, батьку Яіре, ох! Нам так шкода тебе, та все інше”.E-197 So when He got into the house, and stood up there aside that little, cold stiff form laying there, been sick for weeks. And her little, pale body, no food had went into her body, and fevers and things, and she had--she had died. They had her all sprayed over with this embalming spice and stuff. And laying there, you know, on the couch and things, fixing to wrap her up and put her in a grave, and they put... had their little ceremony of having the flowers around her. Jesus come over. And everybody, "Oh, Jairus, your little girl's dead! Oh, father Jairus, oh! We're so sorry for you, and everything." [Mark 5:22-23]
E-198 Він сказав: “О-о, тихше, від вас надто багато шуму”. Він сказав: “Нащо вся ця ваша веремія?” Ви бачите? “Ця веремія, ви просто…ви—ви йойкаєте та голосите. Дівчинка не мертва. Вона спить. Тс-с”.E-198 He said, "Oh, keep still, you make too much noise." He said, "Why all this tumult around here you're doing?" You see? "This tumult, you just... you're--you're hollering and screaming. The girl's not dead. She's asleep. Shhh." [Luke 8:52]
E-199 І що вони тоді вчинили? Коли вони почули, як Він сказав, що вона не мертва, вони…Сказано: “Вони підняли Його на сміх”. Іншими словами, Його підняли на глум. “Гу-у! Ну, Ти! Ну, Ти, фальшивий пророк! Ну, Ти, дурилюде! Дівчинка мертва. Лікар сказав, що вона мертва. Ми набальзамували її, ми поклали її. Вона лежить там, вона мертва”. Вони сказали: “Ха-ха-ха! Ну, Яіре, ти говорив про Нього, що скажеш тепер?”E-199 Then what did they do? When they heard Him say that she wasn't dead, they... Said, "They laughed Him to scorn." In other words, they boo-ed Him. "Boo! Why, You! Why, You false prophet! Why, You deceiver of man! The girl's dead. The doctor said she was. We've embalmed her, we've laid her out. She's laying there, she's dead." They said, "Ha, ha, ha! Now, Jairus, you've been talking about Him, now what about it?" [Luke 8:49-56], [Mark 5:22-23]
E-200 Знаєте, що Він зробив? Він сказав: “Ви всі, вийдіть звідси”. Серед такого-от невірства це не спрацює. Отож, чому Він сказав це? Він сказав: “Яіре, якщо ти лише тільки віритимеш, ти побачиш славу Божу”. Отож, це Його Слово. Він має довести це. Гаразд.E-200 You know what He done? He said, "All of you get out of here." Around such unbelief like that, it can't work. Now, why did He say it? He said, "Jairus, if you will only believe, you'll see the glory of God." Now, that's His Word. He's got to prove that. All right. [Mark 5:36], [Luke 8:49-50]
E-201 Тоді, коли Він увійшов до будинку, де вони всі голосили, Він сказав: “Вона спить”. Це суперечило науці. Це суперечило здоровому глузду. Вона була мертва, набальзамована.E-201 Then when He got into the house where they was all crying, He said, "She's asleep." That was contrary to science. That was contrary to common sense. She was dead, embalmed. [Luke 8:52], [Mark 5:39]
E-202 Як тільки вони помирали, їх одразу ж набальзамовували, одразу, як тільки життя їх залишало, їх поливали тими пахощами та всім іншим, та загортали, та готували до виносу. Розумієте, ховали їх, ховали їх одразу ж, що ж, іноді навіть і не повідомляли родичів. Ви знаєте, Ананія та Сапфіра; Ананію вже поховали, коли Сапфіра…Ананію, коли прийшла Сапфіра; його вже винесли та поховали, розумієте. Їх, одразу ж, як тільки вони помирали, на них наносили оту рідину, і виносили їх, і ховали їх. Розумієте?E-202 As soon as they died, they embalmed them right then, just as soon as the life went out of them, they poured that spices and stuff on them and wrapped them up and got them to go away. See, bury them, they bury them just, well, sometimes didn't even notify the people. You know, Ananias and Sapphira; they done buried Ananias, when Sapphira... Ananias, when Sapphira had come in, you see; done took him out and buried him, you see. They just, soon as they'd die, they'd pour that stuff on them and take them out there and put them away. See?
E-203 Тож її вже приготували до поховання, але хотіли дочекатися татка, щоб він глянув на неї, перш ніж її будуть виносити. І коли Він прийшов, і вона в такому стані, і Він сказав: “Вона просто задрімала”
Що ж, вони сказали: “Ну, цей Хлопчина точно божевільний!”
E-203 So she was already ready to go in the grave, but they wanted to wait for papa to see her before they put her away. And when He comes in, and her in that condition, and He said, "She's just taking a nap."
Well, they said, "Now, if that Fellow isn't truly crazy!" [Luke 8:52-53], [Mark 5:39-40]
E-204 І тепер, що Він вчинив? Він вже сказав був, що вона спить, Він повинен був довести Своє Слово. Він не міг цього вчинити перед тією групою, тож Він сказав: “Виведіть їх усіх”. І я просто бачу, як Він поглянув на Яіра та сказав: “Ти все ще віриш?”
“Так, Господи”.
E-204 So now what did He do? He had already said she was asleep, He had to prove His Word. He couldn't do it before that bunch, so He said, "Put them all out." And I can see Him look around to Jairus and say, "You still believe?"
"Yes, Lord." [Luke 8:51], [Mark 5:40]
E-205 “Ти і твоя жінка, зайдіть-но сюди. Петре, Якове та Іване, ви підете зі Мною”. Вони зайшли туди, і проказав оце слово — таліт? кумі, що означає — “Дівчинко, вставай”. І Він підтвердив Своє Слово, вона просто лише спала. Це так? Він довів тут, Його Слово було правильним. Незважаючи на їхнє невірство, Він все одно довів, що Його Слово є правильним, розбудивши її, бо Він сказав, що вона спала. Вона спала.E-205 "You and the wife come here. Peter, James and John, you come with Me." They walked over there and called this word, talitha cumi, which means, "Little girl, rise up." And He proved His Word, she was only asleep. Is that right? He proved here, His Word was right. Regardless of their unbelief, He still proved His Word was right, by waking her up, because He said she was asleep. She was asleep. [Mark 5:41]
E-206 Одного дня Він вчинить те саме, кожному правдивому віруючому, бо Його Слово обіцяло зробити це. “Тих, хто у Христі, Бог приведе з Собою”. Розумієте — “Тих, хто у Христі”.E-206 He'll do the same someday, to every true believer, for His Word promised to. "They that are in Christ, will God bring with Him." See, "They that are in Christ." [I Thessalonians 4:14]
E-207 Що зробила ця єврейська дівчинка? Я вже почав відходити від цього місця Писання тут, але я—я буду—я буду триматися його. Я знаю, що, можливо, вже трошки пізно, і за декілька хвилин ми перейдемо до молитовної черги. Можливо, я не побачу вас аж до наступного тижня, але давайте-но почекаємо хвилинку. “Людина житиме не самим лише хлібом”. Розумієте? Зверніть увагу, дозвольте-но мені просто проштовхнути це зараз, щоб виявити вам. Чому Ісус пробудив цю єврейську діву? Через те, що вона знала, що вона не мертва? Передбачення. В точності так само, як Він вчинив Лазареві. Розумієте? Можливо, того ж дня померло багато юних дівчат, Він не промовив до них ні слова. Він знав, що у цієї було Вічне Життя. Розумієте, Він не будив усіх інших.E-207 What did this little Jewish girl do? I just started to bypass this Scripture here, but I--I'm going to--going to keep it. I know it may be a little late, and we'll get to the prayer line in a few minutes. I won't see you for another week maybe, but let's wait a minute. "Man shall not live by bread alone." See? Notice, let me just push this in now, to show you. Why did Jesus wake this little Hebrew maid up? Cause she knowed she wasn't dead? Predestination. Just the same as He did Lazarus. See? Perhaps there was many little maids died that same day, He never said a word to them. He knew this one had Eternal Life. See, He didn't wake the rest of them up. [Matthew 4:4]
E-208 Гляньте-но, коли Він вийшов з Єрихону, вони казали: “Тут, цей приятель тут!” Безсумнівно, вони казали: “Ти пробуджуєш мертвих? Ти кажеш мені, що Ти можеш воскресити мертвого, в нас їх тут ціле кладовище, прийди, пробуди оцих ось”. Розумієте, Він не звернув на них жодної уваги. Розумієте, навіть і не подумав цього зробити, бо Він знав, що Він був Словом.E-208 Look, when He come out of Jericho, they say, "Here, this guy here!" No doubt they said, "You wake up the dead? You tell me that You can raise the dead, we got a graveyard full of them up here, come, wake these up." See, He never even paid a bit of attention to them. See, never did it, because He knew He was the Word.
E-209 Зверніть увагу, вона просто лише спала. Він знав, що цей батько прийде. Отож, ця дівчинка, розумієте, Він знав, що ця єврейська діва просто лише спала. Бачите, праведник не помирає. Ісус прийшов, щоб відкупити праведників. А відкупити — це означає “повернути туди, де ти був колись”. Розумієте? Він не міг відкупити невіруючих, не має значення, які освічені і скільки в них було докторських ступенів. Він не міг їх відкупити, тому що вони були тими, хто не підлягав викупленню; вони повинні були йти до свого місця призначення. Але, за передбаченням, Він знав, що Лазар вийде з могили. Він також знав, що в цієї дівчинки було Вічне Життя. Тож вона була не мертва, вона просто лише спала. І коли нашу роботу на землі буде завершено, якщо ми не доживемо до Його Приходу, ми не можемо померти, ми просто лише заснемо. Він довів це тут. Він доведе це ще раз. “Хоч підшкірна черва сточить це тіло, все ж я прокинуся в Його подобі”.E-209 Notice, she was only asleep. He knew the father would come. Now, this little girl, see, He knew that that little Jewish maid was only asleep. See, the--the righteous does not die. Jesus came to redeem the righteous. And, to redeem, means "to be brought back from where you once was." See? He could not redeem the unbelievers, no matter how educated and how much doctors of degree they had. He could not redeem them, because they were not redeemable; they had to go to their destination. But, in His foreknowledge, knowed that Lazarus was coming out of the grave. He also knew this little girl had Eternal Life. So she was not dead, she was only asleep. And when our work is over on earth, if we don't live until His Coming, we cannot die, we're only asleep. He proved it here. He'll prove it again. "Though the skin worms destroys this body, yet I'll awake in His likeness." [Job 19:26]
E-210 Він довів усі Свої Слова, усі Свої Слова. Просто подумайте про це — усі Свої Слова! А Його Словом були ви. Він був Словом, а ви були частиною Його Слова. І це є причиною, чому вас послано сюди — щоб підтвердити ваше місце у житті. Я—я—я не думаю, що до вас це дійшло. Розумієте, Він є Слово. Тепер ви розумієте це?E-210 He proves all of His Words, all of His Words. Just think of it, all of His Words! And you were His Word. He was the Word, and you were part of His Word. And, that's the reason you're sent here, to confirm your place in life. I--I--I don't think you got that. See, He is the Word. Now you get it?
E-211 Він був у ступнях ніг, в Лютері; у стегнах — в Уеслі; у плечах — в П’ятидесятниці. Розумієте, що я маю на увазі? Він є Голова. У вас є певна частина, що з’єднує це разом, ця година, за якої ми живемо тепер; не та частина, де ступні ніг, не та частина, де стегна, не та частина, де плечі, але та частина, де шия. Це так? Вона з’єднується з головою. Оця ось частина тіла. Тих, що сплять в Ісусі, Бог приведе з Ним. Сурма Божа пролунає, і мертві у Христі воскреснуть першими. Це так? Розумієте, ти став частиною того Слова, ти став частиною Його. І ти приймаєш Його Ім’я, щоб визнати це, розумієш, тебе вміщено туди, охрищено в Його Ім’я, в Його Тіло — “Одним Духом нас усіх охрищено в одне Тіло”, — ось сюди, в точності в те саме положення. Він ніколи не міняє Свого методу. Якби…Хто вірить, що рання церква була в Ньому? Хочу побачити, хто вірить в це? Як їх було охрищено? Гаразд. Розумієте, Він є незмінний Бог. Ми довели це. Ми могли б сидіти тут до опівночі, доводячи це, і йти все далі й далі. Розумієте, незмінний! Розумієте? Ти є в Ньому і є частиною Його, бо ти був частиною Його мислення. Перш ніж було закладено світ, Він покликав тебе!E-211 He was in the feet, in Luther; in the thighs, in Wesley; in the shoulders, in Pentecost. See what I mean? He is the Head. You have a part that joins that together, this hour that we're living now; not the feet part, not the thigh part, not the shoulder part, but the neck part. Is that right? It joins to the head. That's the part of the body. Those that are asleep in Jesus will God bring with Him. The trumpet of God shall sound, and the dead in Christ shall rise first. Is that right? See, you become a part of that Word, you become a part of Him. And you take His Name to recognize it, see, you're placed in there, baptized into His Name, into His Body, "By one Spirit we're all baptized in one Body," into here, just exactly like the same position. He never changes His way. If... How many believes the early church is in Him? Let's see, how many believes it? How were they baptized? All right. See, He's unchangeable God. We proved that. We could stay here till midnight tonight, proving that, and still go on and on and on. See, unchangeable! See? You are in Him and a part of Him, because you were a part of the thinking of Him. Before the foundation of the world, He called you! [I Corinthians 12:13]
E-212 Біблія сказала, що звірина на землі…Це деномінаційний антихрист, що прийшов на землю, створив звірину в Римі, котрий був першою деномінацією. А ця Всесвітня Рада Церков формує певний ?браз звірин?, точно як ми й записали в книзі там якось на днях. Зверніть увагу, це формує його, розумієте, антихриста. І Біблія сказала: “Всі ті, чиїх імен не записано в Книзі Життя Агнця”, — (коли, при пробудженні?) — “заколеного ще перш ніж було закладено цей світ”, — (твоє ім’я було внесено туди), — цей антихрист одурить вас”. Матвія 24:24, каже, що—що “Антихрист буде настільки близько схожий на справжнє, за останніх днів, це одурило б самих ?браних, тобто, призначених…” Те саме, обрання та призначення — це те саме, Бог обрав тебе, тобто, призначив тебе ще перш ніж було закладено цей світ. “Одурить всіх тих, чиїх імен не призначено в Книзі Життя”.E-212 The Bible said that the beast upon the earth... That's the denominational antichrist coming on the earth, forming the beast at Rome, which was the first denomination. And this World Council of Churches forms an image unto the beast, just exactly what we just put in the book there the other day. Notice, it forms that, see, the antichrist. And the Bible said, "All whose names were not written on the Lamb's Book of Life," (when, at the revival?) "slain before the foundation of the world" (your name was put on there), this antichrist will deceive you." Matthew 24:24, says that--that "The antichrist would be so close like the real thing in the last days, it would deceive the very elected, or predestinated..." It's the same thing, election and predestination is the same thing, God elected you or predestinated you before the foundation of the world. "Will deceive all whose names were not predestinated on the Book of Life." [Revelation 13:8], [Matthew 24:24]
E-213 Даниїл говорив про це, як розумні будуть в той день, і як нерозумні, і так далі. Гаразд, так багато, але я все віддаляюся та віддаляюся, що аж надто—надто далеко, час збігає надто швидко, як на мене. Зверніть увагу, дивіться-но, Він помітив після…Тепер дивіться, що відбулося тут. “Всіх, кого Він знав наперед — Він покликав. Всіх, кого Він покликав — Він виправдав. Всіх, кого Він виправдав — Він прославив”. Твою мандрівку завершено, ти відживаєш свою частину. Благодать — це те, що Бог вчинив для тебе. Справи — це те, що чиниш ти, на знак вдячності.E-213 Daniel spoke of it, how the wise will be in that day, and how the unwise, and so forth. All right, so much, but I just keep getting too--too far away, the clock's moving too fast for me. Notice, now watch, He noticed after... Now watch what taken place here. "All He foreknew, He called. All He called, He has justified. All that He has justified, He hath glorified." Your journey's finished, you're living out your part. Grace is what God did for you. Works is what you do in appreciation. [Romans 8:30]
E-214 Довів за допомогою тієї самої Його речі, що Він знав усе, цей народжений від діви Син. Він знав, де у воді була риба, коли Петро та інші проловили неводом і нічого не спіймали. Це довело Його Слово. Це так? Він знав усе.E-214 Proved by His same thing, that He knowed all things, this virgin-born Son. He knowed where there was some fish in the water, that Peter and them had seined right over and caught nothing. That proved His Word. Is that right? He knowed all things.
E-215 І коли прийшов Йому час платити за Себе податки, було виявлено, що Йому належало все. Він знав, де була та певна рибина, в роті якої була саме така монета, щоб заплатити за…В когось вона випала, а та рибина просто підібрала її. І Він сказав: “Петре, піди та закинь вудку, розумієш, та спіймай ту рибину, та дістань в неї з рота ту монету. І піди та віддай їм, сплати податок”. Ох, так!E-215 And when He got ready to pay His taxes, it showed that He owned all things. He knowed where a fish was that had just enough coin in his mouth to pay for the... Somebody had dropped it out there, and that fish just picked it up. And He said, "Peter, go down and cast the line in, see, and take up that fish and get that coin out of his mouth. And go on and satisfy them, pay the taxes." Oh, yes! [Matthew 17:27]
E-216 Лисиці мають нори, і птахи небесні мають гнізда, а в Нього було Слово, Він був Словом, і довів, що це є так. Він завжди доводить Своє Слово. Те саме Він вчинить тепер, у кожному поколінні Він доводить те саме.E-216 The foxes has dens and the birds of the air have nests, but He had the Word, He was the Word, and proved it so. He always proves His Word. Same will He do it now, in every generation He proves the same. [Matthew 8:20]
E-217 Після третього дня, після Його смерті, поховання, третього дня Він воскрес, щоб довести Своє Слово, бо пророк сказав: “Я не дам Своєму Святому побачити тління і не покину Його душі у шеолі”, — третього дня, перш ніж могло початися розкладення, за сімдесят дві години. Розумієте, це не тривало повних три дні, бо розкладення починається за сімдесят дві години. Розумієте, Йому не треба було чекати до самого кінця, бо пророк сказав, розумієте, пророк сказав: “Я не дам Своєму Святому побачити тління”. Він довів Своє Слово.E-217 After the third day, after His death, burial, on the third day, He rose up again, to prove His Word, because the prophet said, "I will not suffer My Holy One to see corruption, neither will I leave His soul in hell," the third day, before corruption could set in in seventy-two hours. See, it didn't go the complete three days, 'cause corruption does set in in seventy-two hours. See, so He didn't go the full time, because the prophet said, see, the prophet said, "I will not suffer My Holy One to see corruption." He proved His Word. [Psalms 16:10]
E-218 Він уздоровляв хворих, калік, щоб довести Своє Слово, яке сказали Ісая та всі інші пророки.E-218 He healed the sick, the lame, to prove His Word that Isaiah and the rest of the prophets said.
E-219 Він послав Святого Духа в День П’ятидесятниці, щоб довести Своє Слово. Ви хочете зараз отримати деякі з цих місць Писання, Йоіл 2:28, Він сказав: “І станеться за останніх днів, — говорить Бог, — Я виллю Духа Свого на кожне тіло, і на Моїх слугинь, і на слугу Я виллю від Духа Свого. Ваші юнаки бачитимуть видіння, вашим старим снитимуться сни, і все інше”. Він довів це вилиттям! Також, Він сказав був ще перед цим, в Луки 24:49, якщо хочете це занотувати, Він сказав: “Ось, Я посилаю на вас обітницю Мого Батька. Але ви позостаньтеся в місті Єрусалимі, поки зодягнетеся силою з Висоти”. Отак от, Він вчинив це, Він послав Духа, щоб продовжувати доводити Своє Слово. Але дивіться, що Він сказав. Чи виконав Він це? Гаразд.E-219 He sent the Holy Spirit on the Day of Pentecost, to prove His Word. You want to get some of these Scriptures now, Joel 2:28, He said, "It shall come to pass in the last days, saith God, I'll pour out My Spirit upon all flesh, and upon My handsmaids and maidservant will I pour out of My Spirit. Your young man shall see visions, your old man shall dream dreams, and so forth." He proved it by pouring out! Also, He had said before this time, in Luke 24:49, if you want to put it down, He said, "Behold, I send the promise of My Father upon you. But tarry ye, in the city of Jerusalem until you are endued with power from on High." There it is, He done it, He sent the Spirit to continue to prove His Word. But watch what He said. Did He do it? All right. [Joel 2:28], [Luke 24:49]
E-220 Марка 16, Він сказав: “Ідіть по цілому світу, проповідуйте Євангелію кожному створінню”. Як далеко? По цілому світу. Кому? Кожному створінню. “Хто увірує та охриститься — спасений буде. Хто не увірує — буде проклятий, і оці ось ознаки супроводжуватимуть тих, хто увірує”. Він сказав у Марка 4, Він сказав у Івана 14:12, Він сказав також: “Хто вірить в Мене”, — не прикидається, що вірить, але: “Хто вірить в Мене, ті справи, що Я їх чиню, він чинитиме також”. Для цього потрібен був той самий Дух, що був у Ньому, щоб виконувати ту саму роботу. Навіщо? Дух приходив, щоб виявляти обіцяне Слово в майбутньому. Розумієте, Він зробив певне забезпечення, бо Він знав, що оце все станеться.E-220 Mark 16, He said, "Go ye into all the world, preach the Gospel to every creature." How far? All the world. Who? Every creature. "He that believeth and is baptized shall be saved. He that believeth not shall be damned, and these signs shall follow them that believe." He said in Mark 4, He said in John 14:12, also He said, "He that believeth on Me," not make-believeth, but, "He that believeth on Me, the works that I do shall he do also." It taken the same Spirit that was in Him to do that same work. Because what? The Spirit was coming to manifest the promised Word in the future. See, He made a provision, for He knowed these things would happen. [Mark 16:15-17], [John 14:12]
E-221 Отож, після дев’ятнадцяти століть, з церковними періодами, що минули, та всім іншим, що Він пророкував про Лютера, Уеслі, ми тільки-но пройшли через це та бачили, як це було намальовано, і місяць вийшов та продемонстрував це, і Господь намалював це на дошці тут для нас, і виявив це, і зійшов Сам і підтвердив, що це є правильно. Після дев’ятнадцяти століть, і ми знаходимося при завершенні Лаодикійського церковного періоду, Він обіцяв, в Луки 17:30, що цей самий Син людський (Він обіцяв це) об’явиться в дні, подібно як було в Содомі, на землі. Чи виконав Він це? Чи повинно це справдитися? Неможливо…Ось, пам’ятайте, Він приходив у трьох іменах: Син людський — пророк; Син Божий — Дух; Син Давида — для Тисячолітнього Царства. Але поміж цим, оце місце з’єднання, тепер, згідно Його власних слів, в день, коли об’явиться Син людський, об’явить Себе як (кого? не як Сина Божого) як Сина людського. Об’явить Себе по-іншому. Отож, до чого це приводить? Малахія 4, в точності. Розумієте, Син людський об’явить Себе не у цілих величезних деномінаціях та у всьому іншому, як було в нас протягом періодів, але Він знову виявить Себе як Сина людського, щоб проявити Малахію 4. “І того дня Я пошлю вам Іллю пророка, і він приверне серця дітей до Віри апостольських батьків, відверне від всього цього деномінаціоналізму, і знову поверне до початкового Слова”, — щоб зобразити оте Дерево Нареченої останнього дня, яке Він обіцяв. “Вечірнього часу з’явиться Світло”, — не протягом туманного дня з’явиться світло; буде день, який не можна буде назвати ані днем, ані ніччю. Розумієте, так будується Тіло. Але та сама Голова, що була тут на Сході, знову тут на Заході — “Вечірнього часу з’явиться Світло”. О-о, подумати тільки, мені просто хочеться заспівати!
Вечірнього часу з’явиться Світло,
Дорогу до слави точно ти знайдеш;
У водному шляху є Світло сьогодні,
Поховані в Його дорогоцінному Імені.
Молодий та старий, покайся у своїх гріхах,
І тоді ввійде Дух Святий;
Вечірні Вогні сяють,
Це відкрилося і стало фактом, що Бог та Христос є один.
E-221 Now, after nineteen hundred years, with the church ages past, and all the things that He prophesied of Luther, Wesley, we just went through and seen it drawed out, and the moon come down and drawed it out, and the Lord drawed it on the board here for us, and showed it, and come down Himself and confirmed it to be right. After nineteen hundred years, and we're at the end of the Laodicea church age, He promised, in Luke 17:30, that this same Son of man (He promised it) would be revealed in the days like it was in Sodom, upon the earth. Did He do it? Does it have to come to pass? It's impossible... Now, remember, He come in three names: the Son of man, a prophet; the Son of God, the Spirit; the Son of David, for the Millennium. But in between, this conjunction, now according to His own Words, in the day when the Son of man shall be revealed, reveal Himself as (what? not Son of God) Son of man. Will reveal Hisself in a different way. Now, what does that make? Malachi 4, exactly right. See, the Son of man will reveal Himself, not in a whole big denominations and things, as we've had through the ages, but He would manifest Himself as Son of man again, to make manifest Malachi 4. "And in that day, I will send to you Elijah the prophet, and he shall turn the hearts of the children back to the Faith of the apostolic fathers, away from all this denominationalism, and come back to the original Word again," to draw out that last-day Bride-Tree that He promised. "In the evening time it shall be Light," not through the misty day, it shall be light; it'll be a day can't be called day nor night. See, it's making up the Body. But the same Head that was here in the East, is here in the West again, "There shall be Light in the evening time." Oh, my, I feel like singing a song!
It shall be Light about the evening time,
The path of glory you will surely find;
In the water way, is the Light today,
Buried in His precious Name.
Young and old, repent of all your sins,
Then the Holy Ghost will surely enter in;
The evening Lights have come,
It's being known and made a fact that God and Christ are one.
[Luke 17:30], [Malachi 4:5-6]
E-222 І Син людський об’являє Себе у тій самій силі, в якій Він був, (не далі по церковному періоду, через оправдання, освячення, через оце все тут), але Син людський. Хто такий Син людський? Слово! А Слово є діяльніше, могутніше за меча обосічного і розпізнає думки, що у серці. Що Він повинен був вчинити? Він повинен довести те Слово. Що Він вчинить? Зверніть на це увагу, коли ми бачимо, як це відбувається, погляньте на Нього в тому самому вигляді, в якому Він був тут при початку, Полум’яний Стовп. Подумати тільки! Доводить, що Він є Євреям 13:8, сказано: “Ісус Христос є той самий вчора, сьогодні та навіки”. Хто це? Ісус Христос, той самий вчора, що був Христом, який був у пустелі з Мойсеєм. Кому з вас відомо, що Біблія сказала так? Учора! То був Христос, коли Павло говорив тут сьогодні (ви вірите цьому?) у Новому Заповіті. Потім, Син людський, той самий Христос, за останнього дня. Розумієте? Гаразд.E-222 And the Son of man is revealing Himself in the same power that He was, (not down through the church age, through justification, sanctification, all these things here) but the Son of man. Who is the Son of man? The Word! And the Word is quicker than, powerful than a two-edged sword, and discerns the thoughts that's in the heart. What did He have to do? He has to prove that Word. What will He do? Notice of it when we see it happening, look at It in the same form that He was here in the beginning, the Pillar of Fire. My! Proving that He's Hebrews 13:8, said, "Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever." What was it? Jesus Christ, the same yesterday, that was Christ that was in the wilderness with Moses. How many knows the Bible said that? Yesterday! That was Christ when Paul was speaking here today (you believe that?) in the New Testament. Then the Son of man, the same Christ, in the last day. See? All right. [Hebrews 13:8]
E-223 Зверніть увагу також на Івана 14:12, Він сказав: “Справи, що Я їх чиню — чинитимете ви”. Оці всі інші місця Писання, щ? Він робить? Він зараз тут, доводить (не період Лютера, не період Уеслі, не п’ятидесятницький період, не баптистський період, не пресвітеріанський період, ми пройшли через оце все та довели це історією в Біблії; але що?) період Сина людського, що об’являється, щоб принести оце все, щоб сповнити Слово, коли все повинно сповнитися. Розумієте? Ми бачимо це, і це є правдивим!E-223 Notice also John 14:12, He said, "The works that I do shall you do." All these other Scriptures, what does He do? He's here now proving (not Luther's age, not Wesley age, not Pentecostal age, not Baptist age, not Presbyterian age, we've went right down through it and proved it by history in the Bible; but what?) the age of the Son of man being revealed, to bring these things in to fulfill the Word when all must be fulfilled. See? We see it, and it's true! [John 14:12]
E-224 І, подумайте, тими самими методами, якими Він вчинив уперше, це підтверджено не тільки поміж нами, але це підтверджено наукою. Вони вимушені погодитися з тим, що Це є правильним. Джордж Дж. Лейсі, голова відділу ФБР по відбиткам пальців та документам, сказав: “На лінзи впало Світло. Я сам називав це психологією, але, — сказав, — містере Брангаме, цей фотоапарат не зніме психології. Це було там”.E-224 And, think, by the same methods He did in the first place, is not only confirmed among us, but it's confirmed by science. They have to admit It's right. George J. Lacy, the head of the FBI, for fingerprinting documents, said, "The Light struck the lens. I called it psychology myself, but," said, "Mr. Branham, this camera won't take psychology. It's there."
E-225 Що це? Свідоцтво, що багато років тому, коли той Полум’яний Стовп був там у тому кущі, подібно вихру, промовляв, Він сказав: “Ніколи не пали, не пий, для тебе є певна робота, коли ти підростеш”.E-225 What is it? A testimony, that long years ago when that Pillar of Fire was standing there in that bush like a whirlwind, speaking, He said, "Don't you never smoke or drink, there's a work for you to do when you get older."
E-226 Люди казали: “Цей хлопчина з’їхав з глузду”. Мати хотіла викликати лікаря, я був нервовим.E-226 The people said, "That boy's gone out of his mind." Mother wanted to call a doctor, I was nervous.
E-227 Але що то було таке? Він зійшов просто сюди ж у долину цієї ріки там, ріки Огайо, та сказав: “Як Івана Христителя було послано, щоб приготувати народ для Слова, що повинно проявитися, так буде й з твоїм Посланням”.E-227 But what was it? He settled right down here at the bottom of that river there, at the Ohio River, and said, "As John the Baptist was sent to get a people ready for the Word to be made manifest, so will your Message."
E-228 Як доктор Девіс та інші говорили, що я “з’їхав з глузду”, хотіли викинути мене з церкви, бо я не погоджувався з ними щодо жінок-проповідниць та всього іншого, що не відповідало Писанню. Він сказав: “І ти кажеш, що ти проповідуватимеш і спричиниш пробудження, яке охопить увесь світ?”
Я сказав: “Не я, але Він сказав так”.
Він промовив: “Біллі, тобі наснився страшний сон”.
Я сказав: “Я здаю свою картку зараз же, я більше не ваш”.
E-228 How Doctor Davis and them called me "out of" my "mind," wanted to turn me out of the church, because I had disagreed with him on women preachers and all those things that was unscriptural. He said, "And you say you're going to preach and cause a revival to strike the world?"
I said, "Not me, but He said so."
He said, "Billy, you had a nightmare."
I said, "I'll give up my card right now, I'm no more of you."
E-229 Він сказав Це, я вірю Цьому, і Він довів Це. Це є добра частка, Він довів Це, довів Своє Слово за допомогою Слова, бо Він є Слово. Розумієте? А що робить Слово? Розпізнає таємниці серця. Це так? Гаразд, це доводиться у Євреям 13:8.E-229 He said It, I believe It, and He's proved It. That's the good part, He's proved It, proved His Word by the Word, for He is the Word. See? And the Word does what? Knows the secret of the heart. Is that right? All right, proves it in Hebrews 13:8.
E-230 І в Нього за останніх днів буде певна готова Церква-Наречена. “Як Він це зробить, Брате Брангаме?” Я не знаю. Але Він сказав, що Він зробить це. Він доведе це. Покликана з-поміж усіх інших, це так, крапчаста пташка, яку покроплено Його Кров’ю. Розумієте? Викликана, вся решта зграї проти Неї. Її відкинуто й зневажено.E-230 And He will have a Bride-Church ready in the last days. "How is He going to do it, Brother Branham?" I don't know. But He said He would. He'll prove it. A Called-out from all the others, that's right, the speckled bird that's speckled by His Blood. See? Called-out, all the rest of the flock's against Her. She's despised and rejected.
E-231 Але, ця крапчаста пташка, ось, мені все одно, як сильно автор хотів не погоджуватися з Цим, він помилявся. Пам’ятаєте, що робили тій пташці, крапчастій пташці? Їх брали двох, одну вбивали, одну з тієї пари, виточували на іншу пташку, і це було на очищення від прокази, і краплі крові, кликали: “Свят, свят, свят для Господа”. А то була наша Пара — Ісус Христос, якого було вбито, і Його Кров — на нас, кличе: “Свят, свят, свят для Господа”. Всі інші пташки…я радий, що моє ім’я в її Книзі; не тут на землі, але там; не на цапиній шкурі, але на шкурі Ягняти. Це так.E-231 But, the speckled bird, now, I don't care how much the author wanted to disagree with That, he's mistaken. Remember, what did to the bird, the speckled bird was? They taken two of them, one was killed, the mate, was poured upon the other bird, and it was for cleansing of leprosy, and the specks of blood, and cried, "Holy, holy, holy, unto the Lord." And that was our Mate, Jesus Christ, that was killed, and His Blood's upon us, crying, "Holy, holy, holy, unto the Lord." All the rest the birds... I'm glad my name's on her Book; not here on earth, but up there; not on a goatskin, but on the Lamb's skin. That's right. [Jeremiah 12:9], [Revelation 4:8]
E-232 Буде воскресіння мертвих. Він підтвердить це. Це так. Він доведе це. Буде Схоплення Церкви. “Як це буде?” Я не знаю, але Він доведе це. Його Слово є правдивим. Настане Тисячолітнє Царство. Він доведе це, То є Його Слово. Будуть нові небеса та нова земля. Він доведе це, бо Його Слово сказало так. І там будуть тільки праведні. Він і це теж доведе. Це так. Тільки ті, що зробилися частиною цього Слова (бачите, стануть своєю частиною та займуть своє положення у цьому Слові для свого періоду) — там будуть тільки вони. Бо це є саме тим, чим воно є, Він є Слово. А що таке жінка? ?браз чоловіка. А що—що таке Церква? ?браз Слова. Бачите, точно так. Бачите? Тож вона буде там, в точності. Тільки правдиві віруючі в Його Слово пізн?ють Це та зможуть повірити Цьому. І Бог допомагає їм довести це, це так, це є правда.E-232 There will be a resurrection of the dead. He'll confirm it. That's right. He'll prove it. There'll be a Rapture of the Church. "How's it going to be?" I don't know, but He'll prove it. His Word's true. There'll be a Millennium. He'll prove it, It's His Word. There'll be a new heavens and a new earth. He'll prove it, because His Word said so. And only the righteous will be there. He'll prove it, too. That's right. Only the ones that's been made part of this Word (see, will be their part and their position in this Word for their age) will be the only one will be there. Cause, that's just what it is, He is the Word. And what is a woman? The image of a man. And what is--what is the Church? The image of the Word. See, that's exactly. See? So it'll be there, just exactly. Only the true believers in His Word know This and can believe It. And God helps them to prove it, that's right, that it is true. [I Thessalonians 4:13-18]
E-233 Чи вірите ви тепер Цьому? Чи вірите ви Цьому? Якщо так, дотягніться вірою та торкніться Його одежі, бо Він проходить цією дорогою. Він доведе, що Він є той самий вчора, сьогодні та навіки, Євреям 13:8. “Ось, Я з вами по всі дні, аж до кінця світу”, — Матвія. І Він є Первосвященик, згідно Євреям, Посланню до Євреїв, 4-й розділ, 15-й вірш: “Він є Первосвященик, якого можна торкнутися відчуттями наших слабостей”. Чи вірите ви цьому? Простягніть руку та торкніться Господа. Він є вічноприсутній — “Ось, Я з вами по всі дні”. Прогляньте періоди. “Все перевіряйте. Твердо тримайтеся того, що є добрим”.E-233 Do you now believe It? Do you believe It? If so, reach out by faith and touch His garment, because He's passing this way. He will prove He's the same yesterday, today, and forever, Hebrews 13:8. "Lo, I am with you always, to the end of the world," Matthew. And He is a High Priest, according to Hebrews, the Book of Hebrews, 4th chapter and the 15th verse, "He is the High Priest that can be touched by the feeling of our infirmities." Do you believe that? Reach out and touch the Lord. He's ever present, "Lo, I am with you always." Look down through the ages. "Prove all things. Hold fast to that what's good." [Hebrews 13:8], [Hebrews 4:15], [Matthew 28:20]
E-234 Отож, якщо ви належите до церкви, яка не вірить, що Він є той самий вчора, сьогодні та навіки, той самий в кожному відношенні, відійдіть від цього. Перевіряйте!E-234 Now, if you belong to a church that don't believe that He's the same yesterday, today, and forever, the same in every way, get away from it. Prove!
E-235 Отож, ми кажемо, що Він воскрес з мертвих. Не я сказав це, Слово тут сказало це. Кажуть: “Він воскрес з мертвих”. Він каже, що Він є той самий вчора та навіки. Ви вірите цьому? Він обіцяв, що оце все відбуватиметься за останнього дня, що той самий Син людський проявиться.E-235 Now, we say He's raised from the dead. I didn't say it, the Word here said it. They said, "He raised from the dead." He says He's the same yesterday, and forever. You believe that? He promised these things to happen in the last day, that the same Son of man will be made manifest.
E-236 Отож, пам’ятайте, то не Ісус говорив з Авраамом там, що міг розпізнавати думки в розумі Сарри в нього за спиною. То був не Ісус, Він ще не народився. Але то був муж в людському тілі, якого Авраам назвав “Елогім, великий Всемогутній”. Виявляв…І Ісус сказав: “Як було за днів Содому, — тепер пильнуйте, уважно, — за днів Содому, так буде й при приході Сина людського, коли об’явиться Син людський”. Вже більше не як церква, розумієте, ні, вже більше не так; Наречену покликано, розумієте. “Того дня об’явиться Син людський”. Для чого? Щоб з’єднати Церкву з Головою, поєднати, шлюб Нареченої. Клич Нареченого з’явиться просто через оце ж, коли Син людський зійде та з’явиться в людському тілі, щоб поєднати цих двох. Церква має бути Словом, Він є Слово, і ці двоє поєднуються, і, щоб вчинити це, потрібно проявлення об’явлення Сина людського. Не якогось служителя. Я—я не знаю, я…Чи розумієте ви, що я маю на увазі? Розумієте, с?ме Син людський, Ісус Христос зійде у людському тілі поміж нас та зробить Своє Слово настільки реальним, що це поєднає Церкву та Його в одне ціле, Наречену, і потім вона відправиться Додому на Весільну Вечерю. Амінь. Її вже поєднано, розумієте, ми прямуємо на Весільну Вечерю, не на шлюб. “…наситите своє тіло…самі, всіма трупами сильних мужів, бо шлюб Агнця настав”. Але схоплення — то є відхід на Весільну Вечерю. В той час, як Слово тут поєднується з людиною, і вони двоє стають одно. І тоді, що робиться тоді? Це знову проявляє Сина людського, не церковних богословів. Сина людського! Слово і Церква стають одно. Що б там Син людський не вчинив, Він був Словом, Церква чинить те саме.E-236 Now, remember, that was not Jesus talking to Abraham there, that could discern the thoughts in Sarah's mind behind him. That was not Jesus, He had not yet been born. But it was a man in human flesh, that Abraham called "Elohim, the great Almighty." Showing... And Jesus said, "As it was in the days of Sodom," now watch close, "in the days of Sodom, so will it be at the coming of the Son of man, when the Son of man is being revealed." Not no more as a church, see, not no more; the Bride is called, see. "In that day the Son of man will be revealed." What? To join the Church to the Head, unite, the marriage of the Bride. The Bridegroom call will come right through this, when the Son of man will come down and come in human flesh to unite the two together. The Church has to be the Word, He is the Word, and the two unites together, and, to do that, it'll take the manifestation of the revealing of the Son of man. Not a clergyman. I--I don't know, I... Do you see what I mean? See, it's Son of man, Jesus Christ, will come down in human flesh among us, and will make His Word so real that it'll unite the Church and Him as one, the Bride, and then she'll go Home to the Wedding Supper. Amen. She's already united, see, we go to the Wedding Supper, not to the marriage. "... fill your flesh... self, of all the flesh of mighty men, 'cause the marriage of the Lamb has come." But, the rapture, is going to the Wedding Supper. When, the Word here unites with the person, and they two become one. And then what does it do then? It manifests the Son of man again, not the church theologians. The Son of man! The Word and the Church becomes one. Whatever the Son of man done, He was the Word, the Church does the same thing. [Luke 17:26]
E-237 Як Він доводив Себе протягом періодів? Через пророків, що могли прорікати Слово, пізнавати їхні думки. Ось як Він був пізнаний, оцим ось. Обіцяний за церковної епохи, пройшов до кінця з “і не день, і не ніч”, але вечірнього часу, коли об’явиться Син людський. Це з’явиться знову. “Вечірнього часу з’явиться Світло”. Розумієте? Що Він чинить? Доводить Своє Слово.E-237 How did He prove Himself through the ages? Through the prophets, which could speak the Word, know their thoughts. That's how He was known, that. Promised at the church age, come through with "not even night or day," but in the evening time when the Son of man would be revealed. It would come again. "It shall be Light at the evening time." See? What does He do? Prove His Word.
E-238 Тепер, киньмо погляд назад, чи не прийшов Він як діва, чи не прийшов Він так, як сказали, через діву, точніше? Чи не прийшов Він в точності саме так, як Він сказав? Дивіться сьогодні, Він довів Своє Слово, без огляду на те, як багато атеїстів, безвірників, байдужості, Він все одно йшов просто далі, доводив Своє Слово. І ось ми тут, пройшли через цей період усіх церков та всього іншого, перейшли, як і вони, від Малахії до приходу Христа. Усі пророки та все інше припинилося, і вони вдарилися у сановництво і так далі, але, просто в точності, дивіться, якого роду характер Він послав. Точнісінького Іллю, ненависника безсоромних жінок, тих, що накладають на себе шар фарби, пудри, та косметики, та всієї цієї дурниці там. А духовенство, він рубав їх направо й наліво. Виходить з пустелі, ніким не пов’язаний, і сказав: “Месія вже близько. Я упізн?ю Його, коли Він прийде, я представлю Його. Амінь. Не починайте думати, що ви належите до оцього чи до отого”. Точно те саме, що чинив Ілля!E-238 Now look back, did He come as a virgin, did He come as they said, through the virgin, rather? Did He come just exactly the way He said? Watch today, He proved His Word regardless of how many athiests, infidels, indifference, He still come right on, proved His Word. Here we are, come through this age of all churches and things, got away like they did from Malachi up to the coming of Christ. All the prophets and things had ceased, and they had got into dignitaries and so forth, but, just exactly, look what kind of a character He sent. Just exactly the Elijah, a hater of immoral women, and put on a lot of paint, powders and makeups and all that stuff there. And clergymen, he slayed them right and left. Coming out of the wilderness, pulled no strings with none of them, and said, "The Messiah's on the road. I'll know Him when He come, I'll introduce Him. Amen. Don't you begin to think you belong to this or that." Just the same as Elijah did!
E-239 “І за останніх днів, станеться ось що, перш ніж настане день Господній, величний та жахливий, Я пошлю вам, перш ніж настане день Господній, величний та жахливий, Я пошлю вам Іллю пророка, і він поверне Віру дітей назад до батьків”. І дивіться, Віра батьків до дітей — євреї. Бачите? Їхня обіцянка Писання, погани, та від чого вони відпали. Дивіться на цю подвійність, як це досконало, в точності. І ось ми бачимо це, Бог доводить Своє Слово.E-239 "And in the last days, it shall come to pass, before the great and terrible day of the Lord shall come, that I will send to you before that great and terrible day of the Lord shall come, I will send to you Elijah the prophet, and he will restore the Faith of the children back to the fathers." And watch, the Faith of the fathers to the children, the Jews. See? Their promise of the Scripture, the Gentiles and where they had fell from. Look at that dual just as perfectly, exactly. And here we see it, God proving His Word. [Malachi 4:5-6]
E-240 Схилимо наші голови на хвилинку. Любий Боже, Який воскресив з мертвих нашого Господа Ісуса, щоб довести Своє Слово, і Він є живий сьогодні, доводить Твоє Слово. “Ось, Я з вами по всі дні, навіть до завершення”, — доводить Своє Слово. “Ісус Христос, той самий вчора, сьогодні та навіки”. (Якби там не стояло — “навіки”, може, ви могли б—могли б і спіткнутися об деякі з них). Я не зупинився пояснювати це, Господи. Але, навіки, вони знають, це означає просто “певний проміжок часу”. І ось, після цього періоду більше не буде вже навіки, настане Вічність. Тож Він був тим самим Богом, що був у Мойсеї та у пророках. Потім Він прийшов після певного проміжку часу та зробився людиною, проявився як Бог-пророк. І потім в нас був певний проміжок часу, і Він приходить знову. “Той самий вчора, сьогодні та навіки”.E-240 Let us bow our heads a moment. Dear God, Who brought again our Lord Jesus from the dead, to prove Your Word, and He's alive today, proves Your Word. "Lo, I am with you always, even to the consumation," proves His Word. "Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever." (If it wasn't "forever," maybe you might--might stumble at some of them.) I didn't stop to explain it, Lord. But, forever, they know, is just "a--a space of time." And now after this age, there won't be no more forever, it'll be Eternity. So He was the same God that was in Moses and in the prophets. Then He come after a space of time, and maned Himself, manifested Himself as the God-prophet. And then we had a space of time, and He comes again. "Same yesterday, today, and forever." , [Matthew 28:20], [Hebrews 13:8]
E-241 Ми думаємо про це, про Соломона, за тієї золотої епохи євреїв, коли ніякі народи не насмілювалися їх торкнутися, і той сильний дар Божий був у т?му пророку, такий, що він відкрив цариці всі таємниці її серця, ніщо не втаїлося. Та велична епоха проявляла та виявляла в прообразі, що гряде велика Епоха.E-241 We think of this, Solomon, in that great millennium of the Jews, that when no nations dared to touch them, and that great gift of God was in the prophet till he made known to the queen all of her secrets of her heart, nothing was withheld. The great age, showing and typing that there was a great Age coming.
E-242 І тепер, Отче, то був Ти, не Соломон. То був Ти в Ісусі, бо Він сказав: “Бог був у Христі, примиряючи цей світ з Собою. Він був початком творіння”. Його тіло було відкупленим творінням. І тепер, за церковні періоди церква втратила свою першу любов, і тепер за останніх днів Ти обіцяв покликати групку меншості, крихітну Отару, за останніх днів.E-242 And now, Father, that was You, not Solomon. That was You in Jesus, for He said, "God was in Christ, reconciling the world to Himself. He was the beginning of the creation." His body was the redeemed creation. And now through the ages the church lost its first love, and now in the last days You promised to call a little minority, the little Flock, at the last days. [Romans 11:15]
E-243 Отче, наші серця підстрибують від радощів, і серце моє б’ється швидше, коли я думаю про це і усвідомлюю, що Твої Слова є правдиві, жодне з Них не проминеться. Нехай ці люди сьогодні зрозуміють це, і нехай грішник почне шукати Тебе в цю годину, перш ніж зачиниться брама і часу вже більш не буде. Нехай Наречена, в той час, коли вона починає збиватися з кроку від цього та від того, нехай вона повернеться у правильний крок, як було виявлено декілька тижнів т?му у видінні.E-243 Father, our hearts are jumping, and my heart's pounding, when I think of that and know that Your Words are true, none of Them can fail. Let these people today understand that, and let the sinner seek You at this hour, before the gates close and there will be no more time. Let the Bride, as she starts getting out of step from this and that, may she come back into the step as the vision showed a few weeks ago.
E-244 Я молю Тебе, Отче, благословити тепер та уздоровити хворих. Тут ось лежать клаптики матерії, хустиночки від…приходять з різних частин. І тепер, у Писанні, Там сказано: “Знімалися клаптики матерії та пояси, хустиночки з Павлового тіла, і це йшло до хворих, і Бог уздоровляв їх”. Отож, ми знаємо, що ми не Святий Павло, але ми знаємо, що справа була не у Святому Павлі, то була віра людей в нього як у Твого слугу. Господи, ці люди не проїхали б оці сотні миль, якби вони не вірили. Винагороди їхню віру, Господи, коли я…не помазую хустиночку (Павло не помазував їх, він знімав зі свого тіла), коли я тримаю ці хустиночки, Господи, не тому, що це моє тіло, (бо від нього ніякої користі), але це є Твоя відкуплена власність, тож я молю, Боже, щоб Ти вшанував їхню віру. Нехай кожен з них отримає уздоровлення, заради Царства Божого. Отож, Господи, затяжне Послання, не хотів, щоб воно тривало більше, ніж декілька хвилин, але воно затягнулося на дві години чи більше. Отож, нехай хворі одержать уздоровлення, Господи, нехай люди побачать, що Ти тут, що я не просто сказав це сам від себе. Це Ти, Господи. І я молю в Ім’я Ісуса. Амінь.E-244 I pray Thee, Father, to bless now, and heal the sick. Here are cloths laying here, handkerchiefs from... coming from different parts. And now, in the Scripture, It said, "It was taken cloths and aprons, handkerchiefs, from the body of Paul, and they went to the sick, and God healed them." Now, we know that we're not Saint Paul, but we know that it wasn't Saint Paul, it was the people's faith in him being Your servant. Lord, these people wouldn't drive these hundreds of miles if they didn't believe. Reward their faith, Lord, as I... not anoint the handkerchief (Paul never anointed them, he took from his body), as I hold these handkerchiefs, Lord, not that my body (because it's no good), but it is Your redeemed property, so I pray, God, that You'll honor their faith. May each one of them be healed, for the Kingdom of God's sake. Now, Lord, a lengthy Message, not meaning it to be over a few minutes, but it's passed into two hours or more. Now let the sick be healed, Lord, let the people see that You're here, that I haven't just said this in myself. It's You, Lord. And I pray in Jesus' Name. Amen.
E-245 Отож, лише хвилин десять. Я не знаю…(Чи—чи роздавав ти їх, які там були?) Біллі сказав, що він роздав якусь кількість. Я попрохав його зробити це сьогодні вранці. А я всього декілька хвилин тому прийшов туди, і в мене не було можливості спитати його, бо я розмовляв з Братом Беном та з іншими, що були там. Мені не вдалося з ним поговорити. Він лише сказав мені, що він роздавав молитовні картки. Молитовна картка Б, сто…(З першої по соту?) Б. Добре, давайте-но, я думаю, молитовна картка номер один, Б. В кого літера Б? Ви можете…Якщо ви можете піднятися, підніміть свою руку, якщо ви можете ходити. Якась жіночка ззаду. Гаразд, літера Б, номер один, номер два, три, чотири, п’ять, проходьте сюдою. І я попрошу цих малих діточок обійти там за платформою та сісти зараз тут. Добре. Тепер, тепер я кажу вам, відправляйте їх, ви пройдіть просто отим он проходом там, ви, в кого з першої по п’яту, проходьте он тудою та підходьте сюди. Нехай ті, що в проході там, якщо зможуть, пройдуть сюди на свої місця. Тепер, маленькі дітки, що сидять тут, пройдіть там за платформою ось сюди. І я хочу, щоб вони проходили повз оце місце тут, люди, щоб я міг за них помолитися.E-245 Now, just about ten minutes. I don't know... (Did--did you give any here, what was it?) Billy said he had give out some. I asked him to do it this morning. And I just come in a few minutes ago back there, and I didn't have a chance to ask him, 'cause I was talking to Brother Ben and them around there. I didn't get a chance to tell him. He just told me he give out prayer cards. Prayer card B, a hundred... (One to a hundred?) B. Well, let's, I believe, prayer card number one, B. Who's got B? Can you... If you can stand up, raise your hand, if you can walk. Some woman in the back. All right, B, number one, number two, three, four, five, come this way. And I'm going to ask these little children if they would just come right around behind the platform and sit down here now. All right. Now, now I tell you, send them, you go right through that aisle there, you people from one to five, go right through that way and come right down. Let the ones that's in the aisle there, if they can, come right back around here towards their seats. Now, the little children that's sitting here, come right around behind the platform here. And I want them to walk right by here, the people, so I can pray for them.
E-246 Тепер, давайте-но поглянемо тепер. Я бачу. Які я називав, з першої по п’яту, чи не так? Один, два, три, чотири, п’ять. Один…Всі, в кого молитовна картка там, номери з першого по п’ятий, підніміть свою руку, побачимо, чи всі вони піднялися. Там є один, два, три, чотири. Одного не вистачає. Один, два, три, чотири, п’ять, літера Б. Чи у всіх у вас номера один, два, три, чотири? Один, два, три, чотири? Де номер п’ять, літера Б? Номер п’ять, пройдіть он тудою, леді. Гаразд, добродію, обійдіть он тудою. Саме так. Обійдіть там та ставайте ззаду, номер п’ять. Шість, сім, вісім, дев’ять, десять. Гаразд, літера Б, молитовна картка номер шість, сім, вісім, дев’ять, десять. Розумієте, ми робимо це, і, таким чином, у вас не буде ніякого безладдя тоді. Шість, сім, вісім, дев’ять, десять. Тепер в мене…я думаю. Чи є у вас картка, добродію, що стоїте отут? Сім? Гаразд, проходьте он туди, проходьте туди з ними. В мене там тільки двоє, я думаю. Гаразд, номери шість, сім, вісім, дев’ять, десять, молитовна картка номер шість, сім, вісім, дев’ять, десять. В мене тільки двоє, це…У вас є картка, добродію? Ось ви де. Ось вони де. Десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п’ятнадцять. Отож, там один, два, три, чотири, п’ять. Гаразд, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев’ятнадцять, двадцять. А це один, два, три, чотири. Гаразд, двадцять, двадцять один, двадцять два, двадцять три, двадцять чотири, двадцять п’ять. Один, два, три, обійдіть он тудою, добродію, обійдіть, ставайте в чергу, двадцять п’ять, двадцять п’ять. Допоможіть йому там, нехай він вийде там кудою захоче. Сюди ось, брате, сюди, вам звільнили дорогу, щоб пройти сюди. Люди звільнили дорогу, щоб ви пройшли сюди. Хто-небудь, проведіть його туди, якщо зможете. Нехай він пройде та стане у чергу там. Кажу вам, всадіть його там, і коли назвуть його номер, поставте його туди. Розумієте? Коли підійде його номер, одразу поставте його у чергу. Гаразд, я думаю, це приблизно стільки, скільки можна—можна буде пройти з?раз.E-246 Now, let's see now. I see. What did I call, one to five, wasn't it? One, two, three, four, five. One... Everybody that's got a prayer card there, one to five, raise up your hand, see if they're all up on their feet. There's one, two, three, four. I lack one. One, two, three, four, five, in B. Are you all one, two, three, four? One, two, three, four? Where's five at, B? Five, go back that way, lady. All right, sir, go around that way. That's it. Go right around and come back, five. Six, seven, eight, nine, ten. All right, B, prayer card six, seven, eight, nine, ten. See, we do this, then you don't get any disturbance then. Six, seven, eight, nine, ten. Now I got... I think. Do you have a card, sir, standing up here? Seven? All right, go right over there, you go right with them. I only got two, I think, there. All right, six, seven, eight, nine, ten, prayer card six, seven, eight, nine, ten. I've only got two, here's... You got one, sir? There you are. There they are. Ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen. Now that'd be one, two, three, four, five. All right, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty. One, two, three, four, that. All right, twenty, twenty-one, twenty-two, twenty-three, twenty-four, twenty-five. One, two, three, go around that way, sir, go right around, fall in line, twenty-five, twenty-five. Help him there, let him go out through either way he wants to. Here you are, brother, right here, they opened a way here for you. The people's opened you a way here. Somebody help him right along there, if you can. Let him get right around and get in the line there. I tell you, sit him down right there, and when his number's called, put him right up there. See? When he comes in a number, put him right in the line. All right, I think that's just about as many could--could go now.
E-247 Тепер, в кого з присутніх тут нема молитовної картки, і ви певні, ви—ви цілком упевнені, що Бог може уздоровити хворого? Підніміть свою руку. Чи вірите ви в це? Скільки з присутніх тут з…які знають, що я нічого не знаю про вас, нічого не знаю про ваші недуги? Тут присутні люди, моя скинія, до тих, хто тут уперше, я щось майже нікого не бачу, за винятком цих служителів. Лише он там я бачу одну людину, яку я знаю. Я буваю тут мало, розумієте, і то просто люди, що приїжджають звідусіль. Хто з присутніх тут…Дозвольте мені довести це вам. Кому з присутніх тут відомо, що я нічого не знаю про вас? Підніміть свою руку тут. Розумієте, це ваша рука перед Богом, розумієте. Я нічого не знаю про них. Ось, я не знаю, що у мене в молитовній черзі може опинитися хто-небудь, з ким я знайомий, але я не знав, заради чого вони тут. Розумієте, я не знав, заради чого вони тут.E-247 Now, how many here that does not have a prayer card, and you are confident, you are--you're absolutely sure that God can heal the sick? Raise up your hand. Do you believe it? How many of you here is from... that knows that I know nothing about you, don't know none of your diseases? There's--there's people here now, my Tabernacle, to one of you strangers, there hardly is anybody I can see, 'less these ministers. Just down there I see a person I recognize. I'm not here enough, see, and they're just people that come in from everywhere. How many in here... Let me prove it to you. How many here knows I know nothing of you? Raise up your hands up here. See, that's your hand before God, you see. I know nothing of them. Now, I don't know that I might get somebody called in the prayer line like this, that I did know, but I wouldn't know what they were here for. See, I wouldn't know what they were here for.
E-248 Отож, що я намагаюся зробити — привести вас до того, щоб ви побачили це, тож пильнуйте — “Справи, що Я їх чиню, ви чинитимете також”. Чи вірите ви цьому? Чи вірите ви, що Він доведе оте Слово? Гаразд. Чи сказав Він, що Він об’явиться як Син людський наприкінці церковного періоду? Скільком? А цей світ виглядатиме, буде в стані Содому та Ґомори? Чи вірите ви цьому?E-248 Now what I'm trying to do is to get you to see this, now watch, "The works that I do shall you do also." Do you believe that? Do you believe He'll prove that Word? All right. Did He say He would reveal Himself as Son of man at the end of the church age? How many? And the world would look, be in the shape of Sodom and Gomorrah? Do you believe that? [John 14:12]
E-249 Отож, Біллі, чому б тобі не дати їм проходити повз оце місце тут? Так, все гаразд. Що ж, добре, все гаразд.E-249 Now, Billy, why don't you just let them come right by here? Yeah, all right. Well, okay, all right.
E-250 Він об’явиться наприкінці періоду. Тепер, дивіться, чи усвідомлюєте ви це, в такому разі, що тут цілковита неможливість? Ось, тут у цій черзі стоять люди, яких я ні разу в житті не бачив. Там сидять люди, яких я ні разу не бачив. Але, пам’ятайте, Євреям 4:15, я думаю, це там, там сказано, що “Він зараз є Первосвящеником, якого можна торкнутися відчуттями наших слабостей”. Це правда? Отож, якщо Він є Первосвящеником, в такому разі Він є Євреям 13:8, в такому разі — “Той самий вчора, сьогодні та навіки”. Це так? Отож, як Він об’явиться? Як я сказав вам, Він завжди промовляє через Своїх пророків. Він завжди посилає певне—певне—певне—певне послання перед судом. У всьому цьому Він ніколи не змінює Свого методу.E-250 At--at the end of the age, He would reveal Himself. Now, look, do you realize that, then, here's a total impossibility? Now, here's people standing in this line, that I never seen in my life. There's people sitting out there, that I never seen. But, remember, Hebrews 4:15, I believe it is, that said that "He's the High Priest now that can be touched by the feeling of our infirmities." Is that true? Now, if He is the High Priest, then He is Hebrews 13:8, then, "The same yesterday, today, and forever." Is that right? Now, how would He reveal Hisself? As I told you, He always speaks through His prophets. He always sends a--a--a--a message before judgment. All the things, He never changes His way. [Hebrews 4:15], [Hebrews 13:8]
E-251 Він вирішив у Еденському садку, як Він спасе людину — через пролиття крові невинного. Він ніколи цього не змінював. Ми намагаємося змінити це через освіту, через вавилонські башти, через великі міста і все тому подібне. Ми намагаємося змінити це, але це не спрацьовує. Ми намагаємося змінити це, зробивши Йому цей світ освіченішим. Ми намагаємося зробити це за допомогою деномінації людей. Це ніколи не спрацьовувало. Тільки одне місце, де людина може мати зустріч, щоб вклонятися — під Кров’ю. Ваші деномінації розколють вас, але під Кров’ю ви є такі самі. Він ніколи не змінює.E-251 He decided in the garden of Eden, how He would save man, through the shed blood of an innocent one. He's never changed it. We try to change it, through education, through towers of Babel, through great cities, and everything like that. We try to change it, but it don't work. We try to change it, by educating the world to Him. We try to change it, by denomination of people. It never worked. Only one place man can meet to worship, under the Blood. Your denominations will split you up, but under the Blood you're the same. He never changes.
E-252 Отож, якщо Він є незмінний Первосвященик і той самий вчора, сьогодні та навіки, в такому разі Він має дотримати те Слово. Не тому, що ми сказали, що Він дотримає, тому, що В?н сказав, що Він дотримає. Розумієте? Отож, отож, якщо Він зробить так…Отож, просто зупиніться на хвилинку, обміркуйте. Отож, кому з вас у цій молитовній черзі відомо, що я нічого не знаю про вас, про вашу хворобу? В такому разі підніміть свою руку, вам відомо, що я…Кому в цій молитовній черзі відомо, що я взагалі з вами незнайомий? Підніміть свою руку.E-252 Now, if He is the unchangeable High Priest, and the same yesterday, today, and forever, then He's got to keep that Word. Not because we said He did, because He said He would. See? Now, now, if He will do that... Now, just stop a minute, think. Now, how many of you in this prayer line know that I know not one thing about you, your sickness? Then raise up your hand, you know what I... How many in that prayer line knows I don't even know you? Raise up your hands.
E-253 Погляньте в зібрання, побачте. Тепер, ви, що знаходитеся там, вам не потрібно бути тут, ви просто торкніться Його одежі. Просто промовте, скажіть: “Господи Ісусе, я вірю Тобі”. Отож, скажіть: “Я вірю Цьому. І я—я вірю, що—що Ти можеш об’явити Брату Брангаму, бо…”E-253 Look in the audience, see. Now, you out there, you don't have to be here, you just touch His garment. You just speak, say, "Lord Jesus, I believe You." Now you say, "I believe That. And I--I believe that--that You can reveal to Brother Branham, because..."
E-254 Ось, не тому, що це Брат Брангам, він просто звичайна людина. І, мабуть, якби Схоплення сталося сьогодні вранці…Ви думаєте про Схоплення? Якби Схоплення сталося сьогодні вранці, я кажу це у покірливості, жодних сумнівів, що половина цього зібрання, якби ми йшли згідно р?нгів, згідно того, де нам повинно бути, половина з вас йшли б попереду мене. Це так. Я не…Погляньте на відповідальність, що в мене, і як—як недбало я це виконую. Я невигідний слуга Христовий — знати те, що я знаю про Нього, і потім жити так, як я живу; не аморально, не нечисто, нічого такого, Бог знає, що це є правда. Розумієте? Я стараюся жити правильно, але мені—мені—мені просто здається, немовби я не можу зробити так, щоб це дійшло. Може, це буде хтось інший, можливо, більш освічений чи щось таке, вони могли б донести це до людей. Але потім, хтось має думати, що все одно не всі люди осягнуть це. Розумієте? Розумієте? Розумієте, Він знає, щ? Він збирається зробити. Тож я просто віддаюся Йому та кажу: “Господи, я у Твоїх руках, роби зі мною як Сам вважаєш за потрібне”. Отож, якщо Ісус Христос є той самий вчора та навіки…E-254 Now, not because it's Brother Branham, he's just an ordinary man. And probably if the Rapture come this morning... You think about the Rapture? If the Rapture come this morning, I say this in humility, there's no doubt that half of this congregation, if we went according to--to degrees, according to where we should be, half of you would go before me. That's right. I'm not... Look at the responsibility I got, and how--how loosely I carry it. I'm an unprofitable servant to Christ, to know what I know about Him and then live the way I do; not immoral, not unclean, nothing like that, God knows that's true. See? I try to live right, but I--I--I just look like I can't get the thing to go over. Maybe it been somebody else, maybe highly educated or something, they could have got it to the people. But then some's to think, it's not all the people is going to get it, anyhow. See? See? See, He knows what He's going to do. So I just commit myself to Him and say, "Lord, I'm in Your hands, do with me as you see fit." Now, if Jesus Christ is the same yesterday and forever...
E-255 Отож, мені здається, я знаю цю жіночку. Я не можу пригадати, хто вона, але я знаю її. Звідкись я знаю її. Але я бачив її обличчя, але я—я зараз в цю хвилину не знаю, хто вона. Але я—я—я знаю її, звідкись. Ви незнайомі зі мною? Угу. Мені—мені подумалося, подивився їй в обличчя, мені подумалося, що я знаю її, але я не можу пригадати, хто вона. Але я думаю, вона…Ваш чоловік, часом, не…Чи то не ви та жінка, що працює на…Її чоловік працює на Сім—Сім—Сім…тобто, Сім-Одинадцять чи щось таке, там у Нью-Олбані. Міссіс Еген, це так. Отож, ви були тут і приїхали до церкви. Рою, чи то не до неї ми їздили якось на…Чи то—чи то не вона живе там на горі? Що кажеш? Її сестра. Ось як, ось як було, бачиш. Я пам’ятаю, що Рой та я проїжджали повз те місце, і він припом’янув це ім’я, і Господь послав мене туди та зцілив ту жіночку одразу ж. Так, панове, і я якраз згадав.E-255 Now, I believe I know this woman. I can't think of who she is, but I know her. I know her, somehow. But I've seen her face, but I--I don't know who she is right at this time. But I--I--I know her, somehow. Don't you know me? Uh-huh. I--I thought, I looking at her face, I thought I knew her, but I can't call who she is. But I believe she... Don't your husband... Ain't you the woman that works at the... Her husband works at Seven--Seven--Seven... or Seven-Eleven, or something like that, down in New Albany. Mrs. Agan, that's right. Now, you been here and come to church. Roy, is that the one we went to one day on... Is that--is that the one up on the mountain? What say? Her sister. That was, that's how, see. I remember Roy and I were driving along, and he mentioned that name, and the Lord sent me up there and healed the woman right now. Yes, sir, and I just remembered.
E-256 Отож, але знати, що з вами негаразд, в мене нема жодного уявлення. Ви це знаєте. Але якщо Господь Ісус зможе розповісти їй дещо таке, що вона вчинила. Чи якщо в неї—в неї якісь проблеми з грошима. Можливо, в неї та в її чоловіка якісь труднощі, може, в неї та в її дітей, може, в когось з її дітей, якщо в неї є діти, я не знаю. Але якщо є, можливо, хтось з її дітей ходить туди, куди не слід. Можливо, вона стоїть там, щоб дещо дізнатися про це. Я не знаю. Мені ніяк не дізнатися. Я—я—я не можу вам сказати. Але Він знає. Розумієте? Тож, ви розумієте. Розумієте?E-256 Now, but to know what's wrong with you, I have no idea. You know that. But if the Lord Jesus can tell her something that she's done. Or if maybe she's--she's got some financial trouble. Maybe her and her husband had got some trouble, maybe her and her children, maybe one of her children, if she's got children, I don't know. But if she has, maybe some of her children are--are running out. Maybe she's standing here to know something about that. I don't know. I have no way of knowing. I--I--I can't tell you. But He knows. See? So, you see. Do you?
E-257 Слухайте-но, вслухайтеся в це зараз дуже уважно. Я ніколи раніше не говорив цього у зібранні, але я відчуваю необхідність сказати це зараз. Що таке слово? Це висловлена думка. Отож, як я можу висловити її думку, тобто, як я зможу висловити їй, щ? у неї в думках? Якусь з думок має бути представлено, а їй не можна цього робити. Тому я мушу висловити Його думку, і якщо це є правильним…Якщо це є Божа думка, це буде правильним; якщо це не є Божа думка, тоді це не буде правильним; вона пізн?є це, ви пізн?єте це, всі пізн?ють це. Розумієте, цього просто ніяк не обійти. Це або Бог, або не Бог. Його благодаті достатньо. Отож, вірте, тепер, всі.E-257 Listen, now catch this real close. I've never said this in an audience before, but I feel led to say it now. What is a word? Is a thought expressed. Now, how can I express her thought, or how can I express to her what her thought is? It'll have to be some of the thought that's presented, and she can't do it. So I have to express His thought, and if it's right... If it's God's thought, it'll be right; if it isn't God's thought, then it won't be right; she'll know it, you'll know it, all will know it. See, there's just no way around it. It's either got to be God or not God. His grace is sufficient. Now you believe, now, everybody.
E-258 І хто буде вірити? Що ж, можливо, ви ніколи раніше не бували ані на жодному з зібрань, але чи віритимете ви, якщо Бог вчинить це? І потім, ви, що знаходитеся зараз там, ви, кого не буде у молитовній черзі, ви—ви моліться теж, розумієте. Або навіть якщо ви станете у молитовну, мені все одно, хто ви, просто моліться.E-258 And how many's going to believe? Well, maybe you never seen one of the meetings before, but you're going to believe if God does that? And then you out there now, you that won't be in the prayer line, you--you pray, too, see. Or even if you're coming in the prayer, I don't care who you are, you just pray.
E-259 Господи Ісусе, ось, я зайняв багато часу, але це Твоє служіння, Господи. І я зробив усе, що, як людина, я здатен зробити, але Ти є Бог, тож все інше — у Твоїх руках, Отче. Нехай пізн?ють, що Ти є Бог і що Твоє Слово є правдивим. Господи, доведи Своє Слово цього останнього дня, коли об’явиться Син людський. Як Він проявився? Він був Словом. Що таке Слово? Розпізнавач думок та намірів серця. Він знав їхні думки, розповів Петру, Пилипу, Натанаїлу, жінці біля криниці, всім іншим там, коли вони приходили, знав, що дівчинка спала, не померла. Я молю, Боже, щоб Ти застосовував наші скромні скинії сьогодні, цю земну оселю, щоб Тобі проявитися. Через Ім’я Ісуса Христа. Амінь.E-259 Lord Jesus, now I've took lots of time, but it's Your service, Lord. And I've done all that humanly I can do, but Thou art God, now the rest is in Your hands, Father. Let it be known that You're God, and Your Word is true. Prove Your Word, Lord, of this last day when the Son of man will be revealed. How did He make Hisself known? He was the Word. What is the Word? A discerner of the thoughts and intents of the heart. He perceived their thoughts, told Peter, Philip, Nathaniel, the woman at the well, all the rest there, that when they would come, knowed the little girl was asleep, not dead. I pray, God, that You'll use our humble tabernacles today, of this earthly dwelling, that You might make Yourself known. Through Jesus Christ's Name. Amen. [Hebrews 4:12]
E-260 Тепер, зціляти, я не можу, ви це знаєте. “Що таке дар, Брате Брангаме, це дещо таке, що ти дістаєш?” Ні. Це дещо таке, що ти пізнаєш, як забрати себе з дороги. Розумієте? Поки ти знаходишся там — це ніколи не спрацює. Вілліам Брангам — це мій найбільший ворог. Розумієте? Та коли я заберу його з дороги, розумієте, тоді Ісус Христос зможе застосувати це тіло. Розумієте? Розумієте, ось, я підходжу до тієї жінки. І що тепер? Тепер, скажімо, якби—якби вона—якби вона була хвора.E-260 Now to heal, I cannot, you know that. "What is a gift, Brother Branham, something that you take?" No. It's something you know how to get yourself out of the way. See? As long as you are there, it'll never work. William Branham is the greatest enemy I got. See? But when I get him out of the way, see, then Jesus Christ can use the body. See? See, now, I come to that woman. Now what? Now say if--if she--if she was sick.
E-261 Отут ось є одна жіночка, її кінцівка лежить на—на інвалідному візку. Тепер, якби я…якби Ісус був тут, та пішов туди, та поклав Свої руки на ту жінку, тая кінцівка стала б цілком нормальною. Щодо цього жодних сумнівів. Але, розумієте, ми є людські істоти з нечистими руками. Його ж руки — святії, Бог підтверджував Його. Він був Слово. Ви вірите цьому? Авжеж, Його не обсідали ніякі сумніви. Він поклав би Свої руки на неї, сказав би: “Донечко, уздоровся”, — і вона б уздоровилася. Але потім, Він доручив нам робити те саме. Я думаю, Він ясно відзначив це.E-261 Here's a lady here that's got her limb laying up on a--on a chair. Now, if I... if Jesus was here, and go down and lay His hands upon that woman, that limb would get well. There's no doubt about that. But, you see, we are human beings with dirty hands. His hands is holy, God a-vindicated Him. He was the Word. You believe that? Sure, He had no doubt. He would lay His hands upon her, say, "Daughter, be well," and she'd get well. But then He commissioned us to do the same thing. I think He's clearly identified it.
E-262 Отож, що якби Він дав мені видіння та сказав цій жінці зробити дещо? Це, що ж, тоді б я повірив, якби я поклав свої руки на неї, вона б уздоровилася. Чи вірите ви цьому? Але що якби Він не дав видіння? Що зробило б видіння? Тільки дало б мені віру. Передало б мою віру, невидиму Божу силу. Розумієте? Отож, якби ви, кожен з вас помер би просто в цю ж хвилину, ви так і не побачили б, як ви залишаєте своє тіло. Всі ваші розумові здібності, все, ким ви є — відійшло б, але ви б так і не побачили, як це відходить. Розумієте? Це було б не-…Сила, що дає мені рухати своїми руками, це є певна сила, чи не так? Сила, що може дати мені думати, сила, що дає мені проповідувати, сила, що дає мені жити, діяти, та сама сила, що стоїть за кожним порухом цього тіла, залишила б його, і ви б не побачили, як ця сила відходить. Це є невидима сила. Отак і віра! Не проґавте цього. Віра! І Ісус сказав: “Кластимуть руки на хворих”. Тепер, розумієте, якби я пішов та одержав видіння та поклав на неї руки, я вірю, що вона б видужала, бо я побачив видіння, я довіряю видінню. А як щодо Слова? Поклав би руки на неї з тією самою вірою. Видіння дається тільки щоб зрушити з місця мою віру та вашу віру. З такою самою вірою без видіння це спрацює так само. Деяким людям дано велику віру. В деяких нема віри такого роду, їм даються видіння, щоб дати їм таку віру. Розумієте? Отож, розумієте, якщо це все одно будуть ті самі брудні руки, така сама людина, але просто покладання рук на неї.E-262 Now, what if He would give me a vision, and tell this woman something to do? That, well, I believe then if I laid my hands upon her, she'd get well. Do you believe that? But what if He didn't give the vision? What would the vision do? Only give me faith. Transmitting my faith, the unseen power of God. See? Now, if you, every one of you die right this minute, you'd never see your you leave your body. All your mental faculties, all that you are would leave, but you'd never see it go. See? It'd be an un-... The force that makes me move my hands, that's a force, isn't it? The force that could make me think, the force that makes me preach, the force that makes me live, act, that same force that can motivate this body would leave it and you wouldn't see the force leave. It's an unseen force. So is faith! Don't miss this. Faith! And Jesus said, "They shall lay hands on the sick." Now, see, if I went and had a vision and laid hands on her, I believe that she's going to get well, 'cause I saw the vision, my confidence is in the vision. But what about the Word? Lay hands on her with the same faith. The vision's only given to motivate my faith and your faith. With the same faith without the vision, it'll work just the same. Some people are given great faith. Some don't have that kind of faith, they're given visions to give them that faith. See? Now, see, it'd still be the same dirty hands, be the same person, but just laying hands upon her. [Mark 16:18]
E-263 Отож, нехай Святий Дух підтвердить Свою Присутність, підтвердить Своє Слово, яке Він обіцяв. Тепер, я забув, як ваше прізвище. Як ваше прізвище, отож? ?ген. Що ж, Він міг би сказати мені це, якби Він захотів, розумієте, але я просто кажу, що я—я знаю, що я знаю вас. Отож, просто підійдіть-но сюди лише на хвилинку, трошки ближче, люди там стоять, моляться, ви бачите. Це…Отож, міссіс Еген, якщо я—якщо я слуга Христовий і я проповідував Слово, котре, як я вірю, є Правдою, чи вірите ви цьому? [Міссіс Еген каже: “Так”.—Ред.] Ви вірите цьому. Отож, якщо у вас є певна потреба в чомусь, я не міг би дати це вам, бо в мене нема цього, щоб дати; крім тих випадків, коли справа йдеться про невеличку суму грошей, можливо, чи про щось таке, або я міг би поговорити з вашим чоловіком, чи з дітьми, чи з вашими рідними, чи щось таке, я міг би. Але якщо у вас була потреба в зціленні, я не міг би дати це вам, це вже куплено. Але за допомогою дару я можу зробити так, що ви розпізн?єте, якщо у вас є віра, що це вже куплено, бо Той, Хто купив це, Той Єдиний, в Кого ви могли б мати віру — це Син Божий. Покупець стоїть тут. Розумієте? Це так? Покупець тут.E-263 Now, let the Holy Spirit confirm His Presence, confirm His Word that He promised. Now, I forgot what your name was. What is your name, now? Agan. Well, He could have told me that if He had wanted to, see, but I just saying that I--I know I know you. Now, you just come right here just a minute, a little closer, there's people standing there praying, you see. That's... Now, Mrs. Agan, if I--if I be the servant of Christ, and I have preached the Word which I believe to be the Truth, do you believe that? [Mrs. Agan says, "Yes."--Ed.] You believe it. Now, if you have a need of something, I could not give it to you, because I don't have it to give; 'less it's maybe a little money or something, or I could go talk to your husband or children or loved ones or something, I could. But if you needed healing, I couldn't give it to you, that's already purchased. But through a gift, I can make you recognize, if you have faith, that that's already purchased, because the One Who purchased it, the only One you could have faith in, is the Son of God. The Purchaser is standing here. See? Is that right? The Purchaser's here.
E-264 Отож, ви знаєте мене як брата, як служителя, а я знаю вас як сестру. Ми знаємо Його як Бога. Отож, якщо та невидима Особа, за допомогою дару, який я маю, щоб забрати себе з дороги, зможе розповісти мені, розповісти вам через мене, через мої вуста, розумієте. Отож, коли я молюся, Бог не бачить мене, Він просто чує мій голос крізь Кров Ісуса. Розумієте, Він не бачить мене, Він чує мій голос. І та Кров знаходиться там, щоб представити те, чого я прохаю. Розумієте? В такому разі Він чує мій голос, але Він бачить тільки Кров. Розумієте, Він не бачить мене, тож я не можу бути нечистим, коли я під Кров’ю. Кров очищає. Розумієте, Він є тим б?мпером поміж мною та Богом і обіцяв: “Просіть Батька про що завгодно — Я це зроблю”. Чи вірите ви, що це є правдою?E-264 Now, you know me as a brother, a minister, and I know you as a sister. We know Him as God. Now, if that unseen Person, by a gift that I have to make myself get out of the way, can tell me, tell you through me, my lips, see. Now, when I'm praying, God don't see me, He just hears my voice through the Blood of Jesus. See, He don't see me, He hears my voice. And that Blood there is to represent what I ask. See? Then He hears my voice, but He sees only the Blood. See, He don't see me, so I can't be dirty when I'm under the Blood. The Blood cleanses. See, He's the bumper between me and God, and promised, "Ask the Father anything, I'll do it." Do you believe that to be true? [John 14:14]
E-265 Отож, якби кожен…здається, немовби…Чи можете ви побачити, щ? відбувається? Дивіться-но, підходить сюди, ось, Світло, бурштинового кольору, обертається.E-265 Now, if everybody... look like... Can you see that what's happening? Look, coming in here, see, it's a Light, amber, moving right around.
E-266 Тепер вона не змогла б цього приховати, якби й хотіла. Ні, ні. Ви тут від наслідків того, що з вами дещо сталося. У вас було запалення легенів, і ви лежали в лікарні. Ви лежали під кисневим наметом. І ви страждаєте від наслідків цього. Ви одужаєте. Ісус Христос уздоровить вас, розумієте, і уздоровитеся. Ідіть далі, вірте цьому, Сестро Еген. Я покладу на вас руки, в Ім’я Ісуса. Благословить вас Бог, сестро. Ідіть, будьте щасливі тепер, не сумнівайтеся в тому, що Він сказав.E-266 Now she couldn't hide it if she had to. No, no. You're here from the results of something that's happened to you. You've had pneumonia, and you've been in the hospital. You've been under an oxygen tent. And you're suffering from the results of it. You're going to be well. Jesus Christ is going to make you well, see, and be made well. Go on, believing it, Sister Agan. I'm going to lay my hands upon you, in Jesus' Name. God bless you, sister. Go, be happy now, don't doubt at what He said.
E-267 Доброго дня, сестро, як справи? Я—я не думаю, що я знаю вас. Ми незнайомі. Отже, тут стоїть жінка, якої я не знаю. Я не знаю вас. Мені ніяк не дізнатися про вас. Але чи вірите ви, що Бог міг би відкрити мені, Своїм Словом, розумієте, бо Він обіцяв це? Чи вірите ви, що Він міг би розповісти мені дещо про вас? І це змусило б вас прийняти це, правильно, знаючи, що то був не я, ваш брат, то був Він — ваш Спаситель. Чи вірите ви цьому? Ви чекаєте на операцію. Вам сказали, що вам робитимуть операцію. Чи вірите ви, що Він може сказати мені, на чому будуть робити цю операцію? На шлунку та на кишечнику. Це в точності так. Ви хочете уникнути її. Чи вірите ви зараз, цим Духом тут, Дух Христа повсюди навколо нас і знаходиться на мені. Ви знаєте, що щось повинно було вам сказати, бо я не знаю вас. Чи вірите ви, через покладання рук, це передасть віру, якою вірю я, з вами, вашою вірою, і перед Богом, нашим Батьком, ви уздоровитеся? В такому разі, Господи Ісусе, я підкоряюся Твоїм наказам, коли Ти сказав: “Оці ось ознаки супроводжуватимуть тих, хто увірує. Якщо покладуть руки на хворих — ті видужають”, — нехай наша сестра уздоровиться заради слави Бога; в Ім’я Ісуса, амінь. Їдьте додому, просто забудьте про це, розумієте, йдіть далі, вірячи в це всім своїм серцем.E-267 How do you do, sister? I--I don't believe I know you. We're strangers. Now, here's a woman that I don't know. I don't know you. I have no way of knowing you. But do you believe that God could reveal to me, by His Word, see, because He promised it? Do you believe He could tell me something about you? And that would make you accept it, is that right, knowing that it wouldn't be me, your brother, it would be He, your Saviour. Do you believe that? You're pending an operation. You've been told you have to have an operation. Do you believe He can tell me what the operation is for? It's in the stomach, and in the bowels. That's exactly right. You want to escape it. Do you believe now, with this Spirit here, the Spirit of Christ all around us and standing upon me. You know something had to tell you, 'cause I don't know you. Do you believe, by laying hands, that would transmit the faith that I believe in, with you with your faith, and before God, our Father, you'd be healed? Then, Lord Jesus, I obey Your commands, when You said, "These signs shall follow them that believe. If they lay hands on the sick, they shall recover," let our sister be made well for the glory of God; in Jesus' Name, amen. Go on home, just forget about it, see, go on believing it with all your heart. [Mark 16:18]
E-268 Доброго дня, як у вас справи? Я кажу це просто щоб увійти в контакт з вашим духом, жіночко. Точно як вчинив Ісус біля криниці, сказав: “Принеси Мені пити”. Отож, я думаю…не думаю, що я бачив вас коли-небудь, думаю, ми з вами незнайомі. Це так? Якщо це так, підніміть свою руку, щоб це зібрання побачило. Я не знаю цієї жінки.E-268 How do you do? I say that just to contact your spirit, lady. Just like Jesus did at the well, said, "Bring Me a drink." Now, I believe... I don't believe I ever seen you, I believe you're a stranger to me. Is that right? If that's right, raise up your hand so the audience can see. I don't know the lady.
E-269 Це істинне зцілення, це істинна віра, істинне Писання, незаймане Слово Бога проявилося та довело, що Він не мертвий. Він живий на віки віків. “І той, хто вірить в Мене, ті справи, що Я їх чиню — він також, і цей віруючий покладе руки на хворих, і вони видужають”. Ох, як можна в цьому сумніватися? Розумієте? Отож, Він знав, хто сумніватиметься, і хто не сумніватиметься; я — ні. Все залежить від Нього.E-269 This is genuine healing, it's genuine faith, genuine Scripture, the unadulterated Word of God made manifest and proved that He's not dead. He's alive forevermore. "And he that believeth on Me, the works that I do shall he also, and this believer will lay hands upon the sick and they shall recover." Oh, how can you doubt it? See? Now, He knowed who would and who would not, I don't. That's up to Him. [John 14:12], [Mark 16:18]
E-270 Але тепер, якщо ця жінка незнайома…я не знаю її, ніколи в житті не бачив її. Вона молода жінка, набагато молодша за—за мене. Але я—я ніколи не бачив її. І вона тут з якоюсь метою. Чи вірите ви, що оце все, ч?му я навчав у Біблії, леді, є Правда? Ви вірите, що оце все є Правдою. І чи приймете ви Це, не тому, що я сказав Це, тому, що Бог сказав Це?E-270 But now if this lady be a stranger... I don't know her, never seen her in my life. She's a young woman, much younger than--than me. But I--I have never seen her. And she's here for some purpose. Do you believe that these things that I've taught in the Bible, lady, to be the Truth? You believe they are the Truth. And do you accept It, not because I said It, because God said It?
E-271 Чи вірите ви, що ми живемо в останні дні, коли має проявитися Син людський? Це буде усе Слово, що накопичувалося через Лютера, Уеслі, баптистів, та усіх інших, та п’ятидесятників, усе зібралося в об’явленні того, чим це все було. Сьомий ангол має відкрити таємницю шести печаток. Все це має зійтися у Сині людському, Його повнота часу прийшла в повноту Його Слова, щоб проявити повноту Його Тіла. Тоді сам? оте Слово, сам? проречене Слово, що проявилося через Слово, об’явить Слово.E-271 Do you believe we're living in the last days when the Son of man was to be manifested? That would be all the Word that's gathered up through Luther, Wesley, Baptist, and all that, and the Pentecostal, all gathered up to the revelation of what it's all been. The seventh angel was to open the six-seal mystery. It's all to be gathered up in the Son of man, His fullness of time has come to the fullness of His Word, to manifest the fullness of His Body. That's the Word, then, that's the spoken Word made manifest by the Word, reveal the Word.
E-272 Отож, якщо Бог зможе розповісти мені, щ? у вас за хвороби, хвороба, точніше…Він створив вас, Він знає про вас усе. І якщо Він зможе об’явити це…У вас вигляд здорової людини. Але якщо Він зможе об’явити це мені, ви знатимете, чи правда то, чи ні. Чи приймете ви це? Тепер дивіться просто на мене. Звичайно, ви носите окуляри, вам доводиться їх носити. Але насправді ви тут не заради цього. Я бачу, як Він перейшов назад, бачите. Отож, ви тут через те, що у вас згустки крові. Розумієте? Розумієте? Чи—чи вірите ви, що Він може сказати мені, де вони знаходяться? У ваших ногах. Чи вірите ви, що це чинить Бог? Чи вірите ви, що Бог може розповісти мені про вас іще щось? А? Це нормально, що ви тут уперше, і я просто…порозмовляю з вами хвилинку. Чи вірите ви, що Він може, чи вірите ви, що Він може сказати мені, звідки ви? Ви з Гері, Індіана. Чи вірите ви, що Він зможе сказати мені, хто ви? Міссіс Огден. Це правда. Тепер їдьте додому та прийміть уздоровлення, в Ім’я Ісуса Христа.E-272 Now, if God can tell me what your trouble are, is, rather... He made you, He knows all about you. And if He can reveal it... You look like a healthy person. But if He can reveal it to me, you'll know whether it's the truth or not. Will you accept it? Now look right at me. Of course, you're wearing glasses, you've had--had to wear them. That really isn't what you're here for. I can see that It moved right back, see. Now, you're here because a blood clot. See? See? Do you--do you believe He can tell me where they're at? Your legs. Do you believe that to be God doing that? Do you believe God can tell me more about you? Huh? It's all right that you're a stranger, and I just... talk to you a minute. Do you believe He can, do you believe He can tell me where you're from? You're from Gary, Indiana. Do you believe He can tell me who you are? Mrs. Ogden. That's true. Now you go back home and get well, in the Name of Jesus Christ.
E-273 Доброго дня, як справи? Ми незнайомі один з одним, теж. Я не знаю вас, розумієте. Але ви вірите, що Господь Ісус може об’явити мені вашу хворобу? [Сестра каже: “Я знаю це”.—Ред.] Ви знаєте це. Дякую вам, сестро. Це дуже добре. Гаразд, оскільки ви знаєте це, в такому разі з тією грижею все буде гаразд. І у вас—і у вас на боці нарост. Це правда, чи не так? Ви хочете, щоб я сказав вам, на якому він боці? Він у вас на правому боці. Це в точності так. Тепер рухайтеся далі і вірте цьому, і ви одужаєте.E-273 How do you do? We are strangers to each other, too. I don't know you, see. But you believe that the Lord Jesus can reveal to me your trouble? [The sister says, "I know it."--Ed.] You know it. Thank you, sister. That's very fine. All right, being that you know that, then, that hernia will get all right. And you got--and you got a--a growth in your side. That's right, isn't it? You want me to tell you what side it's in? It's in your right side. That's exactly right. Now go on your road and believe it, and you'll get well.
E-274 Ви вірите? Цілковито, то є Правда. Чи вірите ви, що Син Божий, Син людський пройшов через періоди, як Сам обіцяв? Але, просто, чи вірите ви, що цей світ знаходиться у стані Содому, готовий до знищення вогнем, як і Содом? Содомляни були поганами, пам’ятайте. Але там у Содомі було декілька праведників, Бог послав посланця, щоб викликати їх; деякі з них вийшли, деякі — ні, решта, майже всі, залишилися. Але там на горі сиділа одна групка, Авраам, і до нього прийшов Посланець, щоб виявити йому, щ? мало статися. Він в будь-якому разі не збирався бути в цьому. Але, тоді, світ сьогодні знаходиться в такому самому стані, а Ісус Христос є Син Божий, Син людський, Син Давидів, і Він прийшов, щоб проявитися.E-274 You believe? Absolutely, it's the Truth. Do you believe that the Son of God, Son of man, has come down through the ages as He promised? But, just, do you believe the world is in a Sodom condition, ready to be destroyed by the fire, like Sodom was? Sodomites were Gentiles, remember. But down in there, in Sodom, was some righteous people, God sent a messenger to call them out; some of them come, some didn't, most of them stayed in. But there was a group sitting up on the mountain, Abraham, and there was a Messenger came to him to show him what was going to happen. He wasn't going to be in it, anyhow. But then the world is in that same condition today, and Jesus Christ is the Son of God, Son of man, Son of David, and He come to manifest Himself.
E-275 Я просто помічаю, що з жінкою щось відбувається. Вона тут заради важливої справи. Вона тут не заради хвороби. Знаєте, про що вона хоче мене попрохати? “Покладуть руки на” неї — вона “прийме хрищення Духом Святим”. Розумієте? Розумієте? Хіба не так? Підніміть свою руку, якщо це так. Бачите? Бачите, у неї важлива справа. Любий Небесний Отче, дай цій Твоїй дитині бажання її серця, нехай вона прийме хрищення Духом Святим. Отак вона прийме Його. Амінь. Ви приймете Його. Благословить вас Бог.E-275 I just noticing something happening to the woman. She's here for a great cause. She isn't here for sickness. You know what she wants to ask me? "Lay hands on" her, she'll "receive the baptism of the Holy Ghost." See? See? Isn't that right? Raise your hand up if that's right. See? See, she has a great thing. Dear Heavenly Father, give this child of Yours the desire of her heart, may she receive the baptism of the Holy Ghost. So shall she receive It. Amen. You'll receive It. God bless you.
E-276 Чи вірите ви? Як щодо вас отам, чи вірите ви теж? Якщо ти можеш вірити — можливо все. Здається, ви в цьому дуже щирі, чи вірите ви, що ті згустки крові зможуть піти геть, теж? Сидите он там у зеленуватій сорочці. Підніміть свою руку, якщо ви вірите, що це залишить вас, воно залишить. Я ніколи в житті не бачив цього чоловіка, абсолютно, зовсім незнайомий зі мною. Я ні разу не бачив його.E-276 Do you believe? What about you out there, do you believe, too? If thou canst believe, all things are possible. Looking very sincere about that, do you believe that blood clot can leave, too? Sitting right there with the green-looking shirt on. Raise up your hand if you believe it'll leave, it will. I never seen the man in my life, a total, absolute stranger to me. I've never seen him.
E-277 Чи вірите ви цьому, всі інші, зібрання? Отож, хіба ви не бачите, то має бути Він?E-277 Do you believe it, the rest of you, audience? Now, don't you see, it's got to be Him?
E-278 Богу неважко зцілити рак. Він може уздоровити від цього, хіба не так? Чи вірите ви, що Він уздоровить? Гаразд, в такому разі ідіть, прийміть це, в Ім’я Ісуса Христа. Просто вірте всім своїм серцем.E-278 Cancer is no bad thing for God to heal. He can make it well, can't He? Do you believe He will? All right, then go, receive it, in the Name of Jesus Christ. Just believe with all your heart.
E-279 Привіт, люба моя. Знаєш, Ісус пролив Свою Кров, щоб—щоб з твоєю кров’ю могло бути все гаразд. Чи віриш ти цьому? Любий Боже, я благословляю цю дитину, і нехай їй зараз буде зроблено переливання крові з Голгофи. Відніми увесь цукор, Господи, і нехай вона уздоровиться, в Ім’я Ісуса. Благословить тебе Бог.E-279 Hi, honey. You know, Jesus shed His Blood, that--that your blood could be right. Do you believe that? Dear God, I bless this child, and may she have a blood transfusion from Calvary. Take all the sugar away, Lord, and let her be well, in Jesus' Name. God bless you.
E-280 Доброго дня, як у вас справи? Чи вірите ви, що Він може зцілити ту спину та зробити її здоровою? [Брат каже: “Я знаю, що Він може”.—Ред.] Гаразд, ідіть, вірте в це, майте віру. Давайте-но просто покладемо на вас руки, оскільки ви прохаєте про це. Благословить вас Бог, брате.E-280 How do you do? Do you believe He can heal that back and make it well? [The brother says, "I know He can."--Ed.] All right, go, believe it, have faith. Let's just lay hands on you so you request it. God bless you, brother.
E-281 Чи вірите ви? Він створив їжу, щоб їсти, Він створив шлунок, щоб перетравлювати її. І коли у тому шлунку щось іде не так, Він є його Зцілителем. Чи вірите ви цьому? Гаразд, це все, що вам треба знати, вірте всім своїм серцем.E-281 Do you believe? He made food to eat, He made a stomach to digest it. And when something gets wrong in that stomach, He's the Healer of it. Do you believe that? All right, that's all you have to know, believe with all your heart.
E-282 Оскільки у вас було те саме, просто ідіть та вірте всім своїм серцем, теж.E-282 Being that you had the same thing, just go on and believe with all your heart, too.
E-283 Все гаразд, проведіть ту леді. Доброго дня, як у вас справи? Вродлива дівчинка, вона аж надто юна, щоб мати жіночі проблеми. Чи вірите ви, що Ісус уздоровить вас від цього? Любий Боже, ця дівчинка, я проклинаю цього ворога, поки знаходимося в Присутності Ісуса Христа, нехай це залишить її, нехай вона уздоровиться. В Ім’я Ісуса. Амінь. Будьте благословенні.E-283 It's okay, bring the lady on. How do you do? Pretty little girl, she's awful little to have female trouble. Do you believe Jesus will make you well of that? Dear God, this little girl, I curse this enemy while in the Presence of Jesus Christ, may it leave her, may she be well. In Jesus' Name. Amen. Bless you.
E-284 Чи вірите ви? Тепер темна тінь піднімається вгору, смерть. Рак — це не…Бог може зцілити рак та уздоровити це. Чи вірите ви цьому всім своїм серцем? Чи вірите ви, що Він уздоровить вас від цього? В Ім’я Ісуса Христа, я проклинаю цю прокляту річ під тим знаком схрещених риб, нехай Хрест Христовий відніме це. Нехай це піде геть, в Ім’я Ісуса. Не сумнівайтеся, ідіть, вірте всім своїм серцем. Амінь. Якщо можеш вірити — можливо все.E-284 Do you believe? Now a dark shadow moves up, death. A cancer is not... God can heal cancer and make it well. Do you believe that with all your heart? Do you believe He's going to make you well of it? In the Name of Jesus Christ, I curse this cursed thing under that crossed fishes, may the Cross of Christ take it away. Make it go, in Jesus' Name. Don't doubt, go, believe with all your heart. Amen. If thou canst believe, all things are possible.
E-285 Доброго дня, як справи? Звичайно, ваш артрит піде геть, і ви уздоровитеся, якщо ви віритимете. Чи вірите ви, що з вами буде так, і ви знову зможете ходити, і з вами все буде гаразд? Господь благословить цю дорогу сестричку та уздоровить її, в Ім’я Ісуса Христа. Ідіть, вірте всім своїм серцем.E-285 How do you do? Of course, your arthritis will go, and you'll be made well if you believe. Do you believe that you'll be so you can walk around again and be all right? The Lord bless this dear sister, and make her well, in Jesus Christ's Name. Go, believing with all your heart.
E-286 Чи вірите ви, що з вами може статися те саме? Що ж, я вірю, це сталося. Ви будете…Якщо віритимете, що ви зцілилися просто зараз же. Я сам вірю, що це відійшло від вас. В Ім’я Ісуса Христа, нехай наш брат іде і буде нормальним та здоровим, заради слави Божої. Амінь.E-286 Do you believe the same thing can happen to you? Well, I believe it has. You're going... If you believe that you're healed right now. I believe it's gone from you, myself. In the Name of Jesus Christ, let our brother go and be normal and well, for the glory of God. Amen.
E-287 Врешті-решт, це сталося. Ви, що сидите там, плачете, чи вірите ви, що той геморой залишить вас? Він залишався просто тут же до останньої півгодини, немовби як, просто переді мною, Він стоїть поруч з цим чоловіком. Ви вірили, чи не так? Вірте всім своїм серцем, і ви можете повертатися до Техасу та бути в доброму здоров’ї. Я ні разу в житті не бачив цієї людини.E-287 It finally happened. You that's sitting there, crying, do you believe them hemorrhoids are going to leave you? He stayed right here till the last half hour, looked like, right before me, He's standing right beside this man. You've been believing, haven't you? You believe with all your heart, and you can go back down to Texas and be well. I never seen the man in my life.
E-288 Чи віриш ти, що з тією спинкою все буде гаразд, і ти будеш готовий до того, щоб зцілитися? Господи Ісусе, торкнися цього малятка та зціли його, в Ім’я Ісуса Христа. Амінь. Вір цьому всім своїм серцем.E-288 Do you believe that little back's going to get well and you're going to be ready to be healed? Lord Jesus, touch the little thing and heal it, in Jesus Christ's Name. Amen. Believe it with all your heart.
E-289 Зараз той Дух підходить ближче, Він по всьому приміщенню. Важко сказати, звідки це могло прийти, нервовість. Дозвольте мені показати вам дещо. Хто з вас нервується, там, підніміть руку. Розумієте, важко сказати, хто саме. Але Бог знає все про це, всі ваші бажання. Ви перепробували все, старалися як могли, щоб перемогти оте все. Багато від чого в житті ви намагалися відмовитися, і ви хочете служити Богові всім, що у вас є. Здається, немовби вас завжди щось стримує. Чи вірите ви, що це станеться просто зараз же, цього ранку, ви вивільнитеся від оцього всього? Чи будете ви вірити цьому?E-289 Now that Spirit draws near, It's all over the building. Hard to tell where that may have come from, nervous. Let me show you something. How many's nervous, out there, raise your hand. See, it's hard to say which is which. But God knows all about it, all your desires. You've tried all, hard, to overcome them. Many things in life you try to give up, and you want to serve God with everything that's in you. Looks like it's always been something holds you back. Do you believe it's going to happen right now, this morning, you're going to be made free from these things? Will you believe it?
E-290 Наш Небесний Отче, щоб оцим іншим побачити, що Ти є Христос, Син Божий, зціли цю дорогу жіночку, що стоїть тут, Отче, заспокой її. Ми всі знаємо, як вона страждає, Господи, і ми молимо, щоб Ти уздоровив її. Коли я покладатиму на неї руки з усією вірою, я теж переживаю напад просто зараз же, змучений, сатана, перевтомлений, нерви не витримують. Залиш її, сатано. Я покладаю свої руки на неї з усією вірою, що в мене є, залиш її, в Ім’я Ісуса. Ідіть, вірте в Нього. Це те, що ви хотіли, щоб я зробив.E-290 Our Heavenly Father, so that these others might see that Thou art the Christ, the Son of God, heal this dear woman standing here, Father, quieten her. We all know what she suffers, Lord, and we pray that You'll make her well. As I lay my hands on her with all the faith, I, too, have an attack right now, weary, Satan, overworked, nerves going bad. Leave her, Satan. I lay my hands upon her with all the faith that I got, leave her, in Jesus' Name. You go, believing in Him. That's what you wanted me to do.
E-291 Я не знаю вас, ви незнайомі зі мною. Ця грижа, якщо ви віритимете, з цим усе буде гаразд. І іще одне, у вас артрит. Якщо ви віритимете, ви видужаєте. Хвороба вашої спини залишила вас. Ідіть, вірте.E-291 I don't know you, you're a stranger to me. That hernia, if you'll believe, it'll get well. And another thing, you got arthritis. If you believe, you'll be well. Your back trouble's left you. Go, believing.
E-292 Чи вірите ви всім своїм серцем? Отут ось…скільки…Ото всі вони в черзі? Чи є там іще хто з черги? Ви всі проходьте біля цього місця отут, щоб я міг класти руки на хворих. Схилимо наші голови на хвилинку, вже минула перша година. Любий Боже, я покладаю руки на мою сестру, поки помазання Духа Святого перебуває тут. Уздоров її, в Ім’я Ісуса. Любий Небесний Отче, я кладу руки на свого брата…[Порожнє місце на плівці. Брат Брангам продовжує молитися за хворих.—Ред.]…вірте.E-292 Do you believe with all your heart? Here, that... how many... Is that all of them in the line? Is there any much the rest of the line? You all pass right by here so I can lay hands upon the sick. Let's bow our heads just a minute, it's after one o'clock. Dear God, I lay hands upon my sister, while the anointing of the Holy Ghost is here. Make her well, in Jesus' Name. Dear Heavenly Father, I lay hands upon my brother... [Blank.spot.on.tape. Brother Branham continues praying for the sick--Ed.]... believe.
E-293 О-о, за вас не помолилися, брате? [Порожнє місце на плівці.—Ред.]…брате, знаєте, що він зробив? Він старий мисливець, полював на оленів. Він сказав, що в нього була рушниця, з якою він постійно полював на оленів, сказав, що він зараз надто старий, щоб їздити на полювання. Він захотів принести цю рушницю та віддати її мені. Амінь. Давайте-но скажемо: “Хвала Господеві”. [Громада каже: “Хвала Господеві”.]
Люблю Його,
Не забудьте свої питання, покладіть їх. Якщо не вийде сьогодні, принесіть їх у середу чи в неділю.
Бо Він перший полюбив мене
І викупив…
Ви всі були у молитовній черзі, у молитовній черзі?
…спасіння
На дереві Голгофи.
E-293 Oh, you didn't get prayed for, brother? [Blank.spot.on.tape Ed.]... brother, you know what he did? He's an old deer hunter. He said he had a rifle he always hunted deer with, said he was too old now to go hunting. He wanted to bring the rifle and give it to me. Amen. Let's say, "Praise the Lord." [Congregation says, "Praise the Lord."]
I love Him,
Don't forget your little question, lay it up. If you don't get it today, bring it Wednesday or Sunday.
Cause He first loved me
And purchased...
Was you all in the prayer line, prayer line?
... salvation
On Calvary's tree.
E-294 Подумайте-но, яким приємним Він є для нас, тепер. Просто подумайте, Він доводить Своє Слово! Розумієте? Тепер, розумієте, якби я міг зціляти, це було б інше, розумієте, але Він є Той, Хто вже вчинив це. Розумієте? Тож Він просто доводить Свою Присутність тут — “Я є Той, Хто був мертвий і живий на віки віків”. Не було нікого подібного Йому. Він, як Людина, повністю відповідав Собі. Він був Богом. Розумієте? Ніколи ні в кого з людей не було життя, подібного Його життю. Ніколи ні в кого з людей не було народження, подібного Його народженню. Ніхто з людей ніколи не зміг би вчинити того, що…подібно як Він чинив. Ніхто з людей ніколи не помирав так, як помер Він. Ніхто з людей ніколи не воскресав з мертвих так, як воскрес Він. “О-о, — скажете ви, — почекай-но хвилинку, Брате Брангаме, інші воскресали з мертвих”. Так, але вони знову померли. Але Він є живий на віки віків. Розумієте? Ніколи людина не воскресала так, як воскрес Він. Він воскрес з мертвих, на віки вічні.E-294 Think how sweet He is to us, now. Just think, He proves His Word! See? Now see, if I could heal, it would be different, see, but He's the One that's already done it. See? So He just proves His Presence here, "I am He that was dead, and alive forevermore." There was no man ever like Him. He was a Man all to Himself. He was God. See? There was never a man that lived like He lived. There was never a man born like He was born. There was never a man that could do what... like He did. There was never a man that died like He died. There was never a man that raised from the dead like He did. "Oh," you say, "wait a minute, Brother Branham, others was raised from the dead." Yeah, but they died again. But He's alive forevermore. See? Never a man raised like He did. He rose from the dead, forevermore. [Revelation 1:18]
E-295 [Брат Брангам наспівує “Люблю Його”.—Ред.] Давайте-но зараз просто заспіваємо це до Нього.
О-о, люблю Його, люблю Його,
Бо Він перший полюбив мене
І викупив мені спасіння
На Голгофі.
E-295 [Brother Branham hums "I Love Him"--Ed.] Let's just sing it to Him now.
Oh, I love Him, I love Him
Because He first loved me
And purchased my salvation
On Calvary.
E-296 Схилимо наші голови. Господи Ісусе, я люблю цих людей. І я просто тримаю їх, Господи, в мене не було наміру чинити так. Але ось, багато хто з них з малими діточками чекають, вони голодні, вони не розуміють. Але вони сидять тут, бо вони знають, що людина не зможе жити, тільки Словом Божим. І тоді, коли Слово прорікається і потім об’являється, проявляється, доводиться, тоді вони пізнають, що це можеш бути тільки Ти. Я молю за кожного. Благослови їх, Отче. Нехай вони будуть сильними та здоровими для тієї мандрівки, що чекає на нас. Благословляй їх упродовж тижня. І якщо така буде Твоя воля, Господи, що ми зможемо наступної неділі, наступного шабату знов зустрітися тут, прийти сюди та вклонятися, я молю, Боже, щоб Ти додав їм сили. Деякі, можливо, не зможуть, деяким треба буде їхати додому в різні частини країни, може, аж за море, чи аж за кордон Штатів. Ми молимо, щоб Ти був з ними та допомагав їм. Нехай ми зустрінемося біля ніг Ісуса, якогось дня. Даруй це, Отче. Допоможи нам зараз, бо ми любимо один одного, і віримо в Тебе, і сподіваємося, що колись той союз, що єднає наші серця тепер, стане Вічним союзом, дай нам жити у т?му квадратному Місті цілу Вічність. В Ім’я Ісуса. Амінь. Добре.
Ти візьми Ім’я Ісуса,
Дитино…(Тепер потисніть руки один одному)…печалі;
Радість…
Поверніться та потисніть руку кому-небудь, скажіть: “Я щасливий бути тут з тобою цього ранку”.
Візьми Його всюди, куди підеш.
Ім’я те — радість нам! (Благословить вас Бог)
На землі і в Небесах;
Ім’я те — радість нам!
На землі і в Небесах.
Тепер, послухайте-но зараз оце ось, тепер заспіваймо це ось так:
Ти візьми Ім’я Ісуса,
Як свій щит від всіх спокус;
Тепер слухайте уважно.
І коли журба насяде
(Що треба зробити?) Його Ім’я ти приклич.
Ім’я те (Ім’я те) — радість нам!
На землі і в Небесах;
Ім’я те — радість нам!
E-296 Let's just bow our heads. Lord Jesus, I love this people. And I just hold them Lord, it wasn't my intention of doing this. But here, many of them with little children waiting, they're hungry, they don't understand. But they just set right here, because they know that man cannot live, only by the Word of God. And then when the Word is being spoken, and then made known, made manifest, proven, then they know it can only be You. I pray for each one. Bless them, Father. May they be healthy and strong for the journey that lays before us. Bless them through the week. And if it so be Your will, Lord, that we can meet here again next Sunday, next Sabbath, to come here and worship, I pray, God, that You'll strengthen them. Some of them may not, some will have to go to their homes in different parts of the country, maybe across the sea, or out of the States. We pray that You'll be with them and help them. May we meet at Jesus' feet, someday. Grant it, Father. Help us now, as we love one another, and believe in You, and hoping someday that the tie that binds our hearts together now will be the Eternal cord, let us live in that City that's foursquare, for all Eternity. In Jesus' Name. Amen. All right.
Take the Name of Jesus with you,
Child of... (Now shake hands with one another)... woe;
It will joy...
Turn around and shake hands with somebody, say, "I'm happy to be here with you, this morning."
Take It everywhere you go.
Precious Name, O how sweet! (God bless you)
Hope of earth and joy of Heaven;
Precious Name, O how sweet!
Hope of earth and joy of Heaven.
Now, listen to this now, now sing this way:
Take the Name of Jesus with you,
As a shield from every snare;
Now listen close.
When temptations around you gather.
(What do?) Breathe that holy Name in prayer.
Precious Name (precious Name), O how sweet!
Hope of earth and joy of Heaven;
Precious Name! O How sweet!

Нагору

Up